1 Corinthians 13

Bin bɨ ke okok kɨrop mɨdmagɨl lɨnɨgabɨn ak, ak tap kɨb yɨb

Mɨnɨm yɨb ke ke agnɨgabɨn aka ejol mɨnɨm apal rek agnɨgabɨn ak pen bin bɨ ke okok kɨrop mɨdmagɨl ma lɨnɨgabɨn ak, kɨri mɨnɨm cɨn nɨŋel belo pakpal agɨp rek lɨnɨgab.

God mɨnɨm ne ke ageb mɨnɨm nɨbak nɨŋɨl, bin bɨ okok mɨseŋ ag ñɨnɨgabɨn ak pen bin bɨ ke okok kɨrop mɨdmagɨl ma lɨnɨgabɨn ak, cɨn bin bɨ yokop rek lɨnɨgabɨn. Gos nɨŋ kɨd yɨkɨl, Krais mɨnɨm tep ak nɨŋ tep gɨnɨgabɨn ak pen bin bɨ ke okok kɨrop mɨdmagɨl ma lɨnɨgabɨn ak, cɨn bin bɨ yokop rek lɨnɨgabɨn. Krais mɨnɨm tep ak mɨnɨm wagɨn ak gos nɨŋ kɨd yɨknɨgabɨn ak pen bin bɨ ke okok kɨrop mɨdmagɨl ma lɨnɨgabɨn ak, cɨn bin bɨ yokop rek lɨnɨgabɨn. Krais nop nɨŋ dɨ kɨlɨs yɨb gɨl, dɨm gol won ognap agon ke okok amnɨgab ak pen cɨn bin bɨ ke okok kɨrop mɨdmagɨl ma lɨnɨgabɨn ak, cɨn bin bɨ yokop rek lɨnɨgabɨn. Pen tap cɨn magɨlsek mɨdeb rek, nonɨm lɨl bin bɨ tap ma mɨdeb okok kɨrop ñɨnɨgabɨn aka God wög ak gon nɨŋlɨg gɨ, bin bɨ ognap cɨnop nɨŋel, mɨlɨk yapek, cɨnop mab yɨneb nab ak dɨ yokel kɨmnɨgabɨn ak, God nop tep gɨnɨgab agnɨgabɨn ak pen mɨdmagɨl ma lɨnɨgabɨn ak, tap yokop rek lɨnɨgab.

Cɨn bin bɨ okok kɨrop mɨdmagɨl lenɨgabɨn ak, kɨrop mɨnɨm sain sain agɨl, dɨ tep gɨl, gɨ tep gɨnɨgabɨn. Cɨn bin bɨ okok kɨrop mɨdmagɨl lenɨgabɨn ak, tap tep kɨri okok cɨn rek ma lɨp, agɨl gos ak ma nɨŋnɨgabɨn. Cɨn bin bɨ okok kɨrop mɨdmagɨl lenɨgabɨn ak, yɨb cɨn ke agon ar ma amnɨgab. Cɨn bin bɨ okok kɨrop mɨdmagɨl lenɨgabɨn ak, cɨn nep bin bɨ kɨb bin bɨ okok bin bɨ sɨkol, agɨl gos ak ma nɨŋnɨgabɨn. Cɨn bin bɨ okok kɨrop mɨdmagɨl lenɨgabɨn ak, bin bɨ kɨrop mɨnɨm tɨmel agɨl, abramek ma gɨnɨgabɨn. Cɨn bin bɨ okok kɨrop mɨdmagɨl lenɨgabɨn ak, per tap tari tari cɨni ke tep gɨnɨmɨŋ ar ak gos nɨŋɨl ma gɨnɨgabɨn. Cɨn bin bɨ okok kɨrop mɨdmagɨl lenɨgabɨn ak, kasek kal juɨl mɨnɨm pen pen ma agnɨgabɨn. Cɨn bin bɨ okok kɨrop mɨdmagɨl lenɨgabɨn ak, bin bɨ ognap cɨnop gɨ tɨmel genɨgal ak, mɨnɨm nɨbak gos nɨŋlɨg gɨ ma mɨdonɨgabɨn.

Cɨn mɨdmagɨl lenɨgabɨn ak, nag tɨmel ar nɨbak nɨŋɨl mɨñ mɨñ ma gɨnɨgabɨn; tap tari nɨŋɨd nep mɨdeb ak nep nɨŋɨl mɨñ mɨñ gɨnɨgabɨn. Cɨn mɨdmagɨl lenɨgabɨn ak, mɨker tari tari cɨnop onɨmɨŋ, gos sek mɨdonɨgabɨn. Cɨn mɨdmagɨl lenɨgabɨn ak, per Bɨ Kɨb nop nɨŋ dɨ kɨlɨs gɨlɨg gɨ nep mɨdonɨgabɨn. Cɨn mɨdmagɨl lenɨgabɨn ak, per Bɨ Kɨb nop nɨŋ dɨlɨg gɨ gos sek mɨdonɨgabɨn. Cɨn mɨdmagɨl lenɨgabɨn ak, per kɨlɨs gɨl Bɨ Kɨb ageb rek gɨlɨg gɨ mɨdonɨgabɨn.

Cɨn mɨdmagɨl lenɨgabɨn ak, tol menɨk per per nep nɨg gɨ damɨl, amɨl Bɨ Kɨb eip seb kab ar alaŋ sɨŋak mɨdonɨgabɨn ñɨn ak, mɨdmagɨl lɨlɨg gɨ nep mɨdonɨgabɨn. God Kaun cɨnop tap tep ñek, God mɨnɨm ne ke ageb mɨnɨm nɨbak nɨŋɨl, bin bɨ okok mɨseŋ ag ñɨbɨn ak, kɨsen nɨg ma gɨnɨgabɨn. God Kaun cɨnop tap tep ñek, cɨn mɨnɨm ke yɨb mɨnɨm ned ma agolɨgɨpɨn ke ke apɨn ak, kɨsen nɨg ma gɨnɨgabɨn. God Kaun cɨnop tap tep ñek, Krais mɨnɨm tep ak mɨnɨm wagɨn ak nɨŋ kɨd yɨk nɨpɨn ak, kɨsen nɨg ma gɨnɨgabɨn. Tari gɨnɨg: God Kaun cɨnop tap tep ñek, Krais mɨnɨm tep ak mɨnɨm wagɨn ak nɨŋ kɨd yɨk nɨpɨn, ag gos nɨpɨn ak pen mɨñi ognap nep nɨpɨn. God Kaun cɨnop tap tep ñek, God mɨnɨm ne ke ageb mɨnɨm nɨbak nɨŋɨl bin bɨ okok mɨseŋ ag ñɨbɨn, ag gos nɨpɨn ak pen God Mɨnɨm ne ognap nep nɨŋɨl, bin bɨ okok ag ñɨbɨn. 10 Pen Krais Bɨ tep aknɨb ke onɨgab ak, cɨn tap okok ognap nep ma nɨŋnɨgabɨn; cɨn bin bɨ magɨlsek tap okok magɨlsek mɨseŋ nɨŋ saknɨgabɨn.

11 Ñɨ paiŋaŋ mɨdolɨgɨpɨn ñɨn ak, ñɨ paiŋaŋ gos nɨpal rek gos nɨŋɨl, ñɨ paiŋaŋ apal rek agɨl mɨdolɨgɨpɨn. Pen kɨsen kɨb gɨl, bin bɨ kɨb lɨl, ñɨ paiŋaŋ gos nɨŋɨl gɨpal rek ak pɨs nep kɨrɨg gɨpɨn.

12 Mɨñi ñɨn nɨbaul, ñɨg kaunan rek pag nɨpal rek ak nɨŋɨl, tap okok magɨlsek nɨŋ tep ma gɨpɨn. Ognap nɨpɨn; ognap ma nɨpɨn. Pen ñɨn kɨsen nɨbak, tap okok ognap nep ma nɨŋnɨgabɨn; cɨn bin bɨ magɨlsek tap okok magɨlsek udɨn magɨl cɨn ke mɨseŋ nɨŋɨl, nɨŋ saknɨgabɨn. Mɨñi ñɨn nɨbaul, God ne tigep Bɨ rek mɨdeb ak ognap nɨpɨn, ognap ma nɨpɨn. Pen ñɨn kɨsen nɨbak, God cɨnop nɨŋ tep yɨb gɨp rek ak, nop ak rek nep nɨŋ tep yɨb gɨnɨgabɨn.

13 Nɨb ak, mɨnɨm kɨb omal nokɨm per mɨdeb: Krais nop nɨŋ dep ak; Krais nop gos sek kod mɨdep ak; mɨdmagɨl lep ak. Pen mɨnɨm kɨb yɨb ak me, mɨdmagɨl lep ak.

Copyright information for `KMHM