1 Corinthians 14

God Kaun bin bɨ ne kɨrop tap tep ñɨb

Bin bɨ okok kɨrop mɨdmagɨl lɨnɨgabɨn ak, ak tap kɨb yɨb; nɨbi gos nɨbgɨl nɨŋɨl gɨnɨmɨb. God Kaun tap tep ñɨb nɨb okok, gos tɨmɨd mɨdmagɨl nab nɨbi adaŋ gos nɨŋɨl, tap tep ñɨb nɨb okok dɨn, agɨl gos ak nɨŋnɨmɨb. Pen tap tep tep yɨb ak, Krais mɨnɨm tep ak bin bɨ kɨrop ag ñɨn, agɨl gos ar ak nɨŋnɨmɨb. Pen bin bɨ mɨnɨm ke nɨb mɨnɨm ma nɨŋep rek agenɨgal ak, kɨri bin bɨ ognap kɨrop ma apal; kɨri God nop nep apal. Bin bɨ ognap mɨnɨm nɨbak nɨŋɨl ma nɨŋnɨgal. God Kaun kɨlɨs ñek mɨnɨm nɨŋɨd we gɨl mɨdeb okok apal. Pen bin bɨ Krais mɨnɨm tep ak mɨseŋ ag ñenɨgal ak, bin bɨ ognap mɨnɨm kɨrop ak rek nep nɨŋɨl nɨŋ tep gɨnɨgal. Mɨnɨm nɨbak nɨŋɨl Krais mɨnɨm tep ak nɨŋ tep gɨl kɨlɨs ognap sek dɨl, gos sek mɨdlɨg gɨ, tap tari gɨnɨgab ak gos par ma nɨŋnɨgal. Bin bɨ mɨnɨm ke nɨb mɨnɨm ma nɨŋep rek agenɨgal ak, kɨri ke nep mɨnɨm nɨbak tɨk nɨŋɨl, kɨri ke nep kɨlɨs ognap sek dɨnɨgal. Pen bin bɨ Krais mɨnɨm tep ak mɨseŋ ag ñenɨgal ak, bin bɨ Krais pɨs ar mɨdebal okok magɨlsek ak rek nep nɨŋɨl, kɨlɨs ognap sek dɨnɨgal. Nɨbi magɨlsek mɨnɨm ke nɨb mɨnɨm ma nɨŋep rek agenɨgabɨm ak, yɨp tep gɨnɨgab ak pen yɨp tep yɨb gɨnɨgab ak, Krais mɨnɨm tep ak mɨseŋ ag ñɨnɨgabɨm. Bɨ alap mɨnɨm ke nɨb mɨnɨm ma nɨŋep rek agɨl, kɨsen ne ke wagɨn agesin ak nɨb nɨb gɨl mɨdeb agenɨgab ak, bin bɨ peyɨg nɨŋnɨgal okok kɨlɨs ognap sek dɨnɨgal. Nɨg gɨnɨgab ak tep. Mer, mɨnɨm ke nɨb mɨnɨm ma nɨŋep rek agep ak tap sɨkol; Krais mɨnɨm tep ak mɨseŋ agep ak tap kɨb.

Pen yad nɨbi mɨdebɨm sɨŋak amɨl, mɨnɨm ke nɨb mɨnɨm ma nɨŋep rek agɨl God Mɨnɨm agenɨgain ak, nɨbi titi gɨl nɨŋɨl, Krais nop nɨŋ dɨ kɨlɨs gɨnɨgabɨm? Pen God Kaun yɨp mɨnɨm ognap agek, nɨbep ag ñɨnɨgain ak tep gɨnɨgab. Aka God Kaun gek, gos tɨmɨd yad apek rek nɨbep ag ñɨnɨgain ak tep gɨnɨgab. Aka God Kaun yɨp gos ñek, Krais mɨnɨm tep ognap nɨbep ag ñɨnɨgain ak tep gɨnɨgab. Yad nɨbep ag ñen, nɨbi Krais Jisas mɨnɨm tep nɨŋ tep gɨl, ageb rek gɨnɨgabɨm ak tep. Krais mɨnɨm wagɨn ak ognap ag ñenɨgain ak, Krais nop nɨŋ dɨ kɨlɨs gɨnɨmɨb rek lɨnɨgab.

Tap okok ognap gos ma mɨdeb pen mɨnɨm agɨp. Gaub gita tap okok mɨnɨm agɨp. Pen gaub gita mɨnɨm ag tep ma genɨgab ak, bin bɨ okok nɨŋɨl mɨnɨm tari tari ageb agɨl sɨdol gɨl kɨmep ma agnɨgal.

Pen akɨl magɨl ak, ak rek nep, ag tep ma genɨgab ak, bɨ an warɨkɨl pen pen gɨnɨgabɨn, agɨl, kod mɨdenɨgab? Nɨb ak rek me, nɨbi bin bɨ okok kɨrop mɨnɨm ke nɨb mɨnɨm ma nɨŋep rek agɨl God Mɨnɨm agenɨgabɨm ak, kɨri titi gɨl mɨnɨm apal me ak, agɨl nɨŋnɨmel? Nɨbi ke nep ag ag ju lɨnɨgabɨm.

10 Lɨm dai ar wagɨn aul mɨnɨm yɨb ke ke koŋai nep mɨdeb rek, mɨnɨm wagɨn ak mɨdek nɨŋlɨg gɨ apal; yokop ma apal. 11 Bin bɨ ognap mɨnɨm agel ma nɨŋnɨgabɨn ak, cɨnop nɨŋel, bin bɨ par okok rek lɨnɨgab. Cɨn pen kɨrop nɨŋon, aknɨb rek gɨnɨgab. 12 Nɨbep nɨb aknɨb rek nep gɨnɨgab ak, nɨŋ tep gɨnɨmɨb. Gos tɨmɨd mɨdmagɨl nab nɨbi adaŋ gos nɨŋɨl, God Kaun tap tep ñɨb nɨb okok dɨn, agɨl gos ak nɨŋebɨm ak tep. Pen bin bɨ Krais pɨs ar mɨdebal okok magɨlsek Krais nop nɨŋ dɨ kɨlɨs gɨnɨmel, agɨl, tap tep God Kaun ñɨb okok dɨl, kɨlɨs yɨb gɨlɨg gɨ mɨdenɨgabɨm ak tep yɨb.

13 Nɨb ak rek me, nɨbi bin bɨ okok kɨrop mɨnɨm ke nɨb mɨnɨm ma nɨŋep rek agɨl, God Mɨnɨm agenɨgabɨm ak, God nop ag nɨŋem, nɨbep gos ñek nɨŋlɨg gɨ, mɨnɨm agnɨgabɨm nɨbak tɨg adɨk gɨl, nɨb nɨb agosɨn, agɨl, kɨrop ak rek nep ag ñɨnɨmɨb. 14 Tari gɨnɨg: mɨnɨm ke nɨb mɨnɨm ma nɨŋep rek agɨl, God nop sobok gɨnɨgain ak, kaun yad sobok gɨnɨgab pen mɨnɨm wagɨn nɨg gɨl apin ak, agɨl ma nɨŋnɨgain. 15 Nɨb ak, yad kaun yad ak God nop sobok gɨnɨgain; pen yad ak rek nep gos tɨmɨd yad ak nɨŋlɨg gɨ nep mɨdɨl God nop sobok gɨnɨgain. Yad kaun yad ak God nop kɨmep agnɨgain; pen yad ak rek nep gos tɨmɨd yad ak nɨŋlɨg gɨ nep mɨdɨl God nop kɨmep agnɨgain. 16 Nɨbi kaun nɨbi ak nep God nop tep agɨl sobok genɨgabɨm ak, bin bɨ okok mɨnɨm agnɨgabɨm ak nɨŋɨl ma tɨk nɨŋnɨgal. Nɨb ak, kɨri God nop sobok gɨl tep agnɨgabɨm mɨnɨm nɨbak wagɨn ak tɨk nɨŋɨl, tep gɨp agɨl “Nɨŋɨd” agnɨmel rek ma lɨnɨgab. 17 God nop tep aglɨg gɨ mɨdenɨgabɨm ak pen bin bɨ nɨb okok mɨnɨm agnɨgabɨm ak nɨŋɨl, gos ognap sek dɨl kɨlɨs ognap sek ma dɨnɨgal.

18 Pen God Kaun tap tep ñek, mɨnɨm ke nɨb mɨnɨm ma nɨŋep rek apɨn ak, nɨbep nep ma ñɨb. Yɨp ak rek nep ñek, mɨnɨm ke nɨb mɨnɨm ma nɨŋep rek koŋai nep per apin ak, God nop tep agebin. 19 Pen Krais pɨs ken mɨdobɨn bin bɨ okok eip mogɨm gɨl, mɨnɨm ke nɨb mɨnɨm ma nɨŋep rek agen, bin bɨ ognap nɨŋɨl ma tɨk nɨŋnɨgal ak, ak yɨp tep ma gɨnɨgab. Mɨnɨm nɨŋeb omal nep agen, bin bɨ ognap nɨŋɨl gos ognap sek dɨnɨgal ak, ak yɨp tep gɨnɨgab.

20 Pen ai mam sɨkop. Ñɨ paiŋaŋ gos nɨpal rek gos ak rek ma nɨŋnɨmɨb; bin bɨ kɨb gos nɨpal rek gos ak rek nɨŋnɨmɨb. Tap si tap tɨmel ma gep ar ak nep ñɨ paiŋaŋ rek mɨdenɨmɨb.

21 God mɨnɨm agak ognap agɨl, Aisaia God Mɨnɨm dai alap ñu kɨl tɨkɨl agak,

“Bɨ Kɨb ageb,
‘Yad bin bɨ sɨŋ aul tɨmɨd uken,
bin bɨ par okok nɨb agen apɨl,
mɨnɨm yɨb kɨri ke agnɨgal,
pen bin bɨ sɨŋ aul mɨnɨm yad agnɨgain nɨbak ma nɨŋnɨgal,’ ageb,” agak.
22 Nɨb ak nɨpɨn, God Kaun tap tep ñek, mɨnɨm ke nɨb mɨnɨm ma nɨŋep rek apal ak, bin bɨ Krais nop nɨŋ dɨpal okok nɨŋnɨmel agɨl ma ñɨb; bin bɨ Krais nop ma nɨŋ dɨpal okok nɨŋnɨmel agɨl ñɨb. Pen God Kaun tap tep ñek, bin bɨ Krais mɨnɨm tep ak mɨseŋ ag ñɨbal ak, bin bɨ Krais nop nɨŋ dɨpal okok, nop nɨŋ dɨ tep gɨnɨmel agɨl ñɨb; bin bɨ Krais nop ma nɨŋ dɨpal okok, nop nɨŋ dɨnɨmel agɨl ma ñɨb.

23 Pen nɨbi bin bɨ Krais pɨs ken mɨdebɨm okok ap mogɨm gɨl, magɨlsek mɨnɨm ke nɨb mɨnɨm ma nɨŋep rek agem nɨŋlɨg gɨ, bin bɨ mɨnɨm nɨbak ma nɨpal okok ognap aka bin bɨ Krais nop ma nɨŋ dɨpal okok ognap karɨp mɨgan nɨbak apenɨgal ak, mɨnɨm nɨbi nɨbak nɨŋɨl, bin bɨ okok saköl ñagek agebal, agnɨgal. 24 Pen Krais mɨnɨm tep ak mɨseŋ ag ñɨlɨg gɨ mɨdem nɨŋlɨg gɨ, bin bɨ Krais nop ma nɨŋ dɨpal okok ognap aka bin bɨ mɨnɨm nɨbak ma nɨpal okok ognap karɨp mɨgan nɨbak apenɨgal ak, mɨnɨm nɨbi nɨbak nɨŋɨl, kɨri tap si tɨmel tɨmel gɨpal ak nɨŋɨl, gos par nɨŋnɨgal. 25 Gos par nɨŋel nɨŋlɨg gɨ, tap tari tari gos tɨmɨd mɨdmagɨl kɨri we gɨl mɨdeb okok mɨseŋ lek nɨŋnɨgal. Kɨri nɨg gɨl gos nɨŋɨl, God nop nɨŋel jel gek, kogɨm yɨmɨl, God yɨb ne agel ar amek nɨŋlɨg gɨ agnɨgal, “Nɨŋɨd! God nɨbep eip mɨdeb,” agnɨgal.

God nop sobok gɨnɨg am mogɨm genɨgabɨm ak, yɨpɨd gɨl nep gɨnɨmɨb

26 Nɨb ak, ai mam sɨkop, mɨnɨm agnɨg gebin aul nɨŋnɨmɨb. Nɨbi ap mogɨm gɨnɨgabɨm ñɨn ak, bɨ alap kɨmep alap agnɨgab; bɨ alap Krais mɨnɨm tep ak dai alap mɨnɨm ag ñɨnɨgab; bɨ alap God Kaun gos ñɨnɨgab rek mɨnɨm ak ag ñɨnɨgab; bɨ alap mɨnɨm ke nɨb mɨnɨm ma nɨŋep rek agnɨgab; bɨ alap mɨnɨm agenɨgab nɨbak, tɨg adɨk gɨl, nɨb nɨb agosɨp agnɨgab. Nɨb ak me, bin bɨ Krais pɨs ken mɨdebal okok Krais nop nɨŋ dɨ kɨlɨs gɨnɨmel agɨl gos ak nep nɨŋɨl gɨnɨmɨb. 27 Pen bɨ ognap mɨnɨm ke nɨb mɨnɨm ma nɨŋep rek agenɨgal ak, bɨ omal aka omal nokɨm nep mɨnɨm agnɨmel. Koŋai nep ma agnɨmel. Pen bɨ nokɨm alap nep warɨkɨl mɨnɨm agnɨgab; bɨ kausek ma agnɨmel. Bɨ nokɨm alap nɨg gɨl warɨkɨl mɨnɨm agenɨgab, bɨ ke nɨb alap pen warɨkɨl, mɨnɨm ne ak tɨg adɨk gɨl, nɨb nɨb agosɨp, agnɨgab. 28 Pen mɨnɨm tɨg adɨk gɨl, nɨb nɨb agosɨp agɨl ag ñeb bɨ alap ma mɨdonɨmɨŋ ak, mɨnɨm ke nɨb mɨnɨm ma nɨŋep rek agnɨg gebal bɨ okok mɨnɨm nɨbak ma agnɨmel; kɨri ke kapkap kɨrop ke abe God nop abe agnɨmel. 29 Bɨ omal aka omal nokɨm Krais mɨnɨm tep ak ag ñel nɨŋlɨg gɨ, bɨ ognap yɨpɨd gɨl agebal aka agɨl, nɨŋ mɨdenɨmel. 30 Pen bɨ bɨsɨg nɨŋ mɨdenɨgal nɨb okok, bɨ alap God Kaun gek, gos tep pag yɨkek, bɨ ned warɨkɨl agonɨmɨŋ ak gos nɨbak nɨŋɨl bɨsɨgek, bɨ kɨsen warɨkɨl agnɨmɨŋ. Pen pen tau sakɨl ma agnɨmel. Nokɨm nokɨm warɨkɨl agnɨmel. Nɨb ak, nɨbi magɨlsek Jisas Krais mɨnɨm tep ak ag damɨl dapɨl gɨl me, Jisas Krais gos ognap sek dɨl, gos sek mɨdenɨgabɨm.

32 Bin bɨ God nɨbep tap tep ñek, Krais mɨnɨm tep ak ag ñɨbɨm okok, gos nɨbi ke nɨŋ tep gɨl, mɨnɨm ag ñɨnɨmɨb. Pen nɨbi ak rek nep gos nɨŋ tep gɨl, bɨr mɨnɨm apin me ak agɨl kɨrɨg gɨnɨmɨb. 33 Tari gɨnɨg: God gek bin bɨ Krais pɨs ken mɨdebal okok abramek ma gɨpal; gos nɨŋlɨg gɨ gel amek, kapkap mɨd tep gɨpal.

Pen nɨbi ap mogɨm gɨl, Krais pɨs ken mɨdebal bin bɨ karɨp lɨm tɨgoŋ tɨgoŋ magɨlsek gɨpal rek gɨnɨmɨb.
34 Nɨbi ap mogɨm gɨl, God nop sobok gɨpɨm ñɨn ak, bin okok mɨnɨm ma agnɨmel. Bɨ okok nep agel, bin okok yokop peyɨg nɨŋnɨmel. Juda lo mɨnɨm nɨb aknɨb rek nep ageb.

35 Bin okok mɨnɨm ognap sek nɨŋɨn agenɨmel ak, kɨri karɨp kɨri ke okok amɨl, nɨgmɨl sɨkop kɨrop ag nɨŋel, ag ñɨnɨmel. Pen bin bɨ Krais pɨs ken God Mɨnɨm nɨŋɨn agɨl mogɨm genɨgal nab sɨŋak, bin alap warɨkɨl mɨnɨm ag ñɨnɨgab ak, gɨ tɨmel yɨb gɨnɨgab.

36 Nɨbi bin bɨ Korid ned yɨb Jisas mɨnɨm tep ak dɨl bin bɨ okok damɨl ma ag ñɨbek. Pen cɨn Jisas mɨnɨm tep dad ameb bɨ okok, mɨnɨm tep nɨbak damɨl, nɨbep bin bɨ Korid nep ma ag ñɨnok. 37 Nɨbi bɨ an an, God Kaun cɨnop tap tep ñek, Jisas mɨnɨm tep ak bin bɨ okok ag ñɨbɨn agɨl gos nɨpɨm okok, yad Bɨ Kɨb ageb rek ñu kɨl tɨkebin me ak, agɨl nɨŋnɨmɨb. 38 Pen bɨ an mɨnɨm ñu kɨl tɨkebin nɨbaul ma nɨŋnɨgab ak, nɨbi pen ak rek nep mɨnɨm ne ma nɨŋnɨmɨb.

39 Nɨb ak, ai mam sɨkop. Gos kɨb nɨbi ak, Jisas mɨnɨm tep ak ag ñɨn, agɨl gos ak nɨŋnɨmɨb. Pen bin bɨ mɨnɨm ke nɨb mɨnɨm ma nɨŋep rek agenɨmel ak, kɨrɨg gɨm, agɨl ma agnɨmɨb. 40 Pen nɨbi bin bɨ Krais pɨs ken mɨdebɨm okok apɨl God Mɨnɨm nɨŋnɨgabɨm ñɨn ak, tap tari tari genɨgabɨm, magɨlsek gos nɨŋ tep gɨlɨg gɨ gem amnɨmɨŋ.

Copyright information for `KMHM