1 Corinthians 15

Krais kɨmɨl kauyaŋ warɨkak

Ai mam sɨkop. Krais mɨnɨm tep ak ned ag ñenek nɨbi dɨl, mɨnɨm nɨŋɨd yɨb agɨl nɨŋ dɨ kɨlɨs gɨpɨm ak, kauyaŋ ag ñɨ tep gɨnɨg gebin. Mɨnɨm tep nɨbak nɨbep agen nɨŋɨl dɨpek ak, nɨŋ dɨ kɨlɨs gɨlɨg gɨ mɨdenɨgabɨm ak, God nɨbep dɨ komɨŋ yoknɨgab. Pen nɨŋ dɨ kɨlɨs gɨlɨg gɨ ma mɨdenɨgabɨm ak, nɨbi mɨnɨm nɨŋɨd nɨbak yokop nɨŋ dɨpɨm rek lɨnɨgab.

Mɨnɨm yad ned nɨŋnek nɨbak, mɨnɨm pobɨŋ mɨnɨm tep yɨb agɨl nɨbep ag ñɨnek. Cɨn tap si tap tɨmel gɨpɨn rek, Krais cɨnop nen agɨl kɨmak ak, God Mɨnɨm ñu kɨl tɨkɨl, gɨnɨgab aglak rek nep gak. Krais kɨmek tɨgel gel, ñɨn omal mɨdɨl, ñɨn omal nokɨm ak kauyaŋ warɨkak ak, ak rek nep God Mɨnɨm ñu kɨl tɨkɨl, gɨnɨgab aglak rek nep gak.

Pen Jisas kauyaŋ warɨkɨl, Pita mɨdek sɨŋak mɨseŋ lek, nop ned nɨŋak. Kɨsen mɨseŋ lek, bɨ mɨnɨm ne dad ameb aknɨb umɨgan alaŋ okok nɨŋlak. Kɨsen ñɨn alap, Krais kauyaŋ mɨseŋ lek, ñɨn nokɨm nɨbak nep ai mam paip hadred (500) rek nɨŋlak. Ai mam nɨb okok ognap kɨmbal pen magɨlsek rek komɨŋ mɨdebal. Kɨsen ñɨn alap, Krais kauyaŋ mɨseŋ lek, Jems nɨŋak. Ñɨn alap pen, bɨ mɨnɨm ne dad ameb okok magɨlsek nop nɨŋlak. Pen bin bɨ ognap nop nɨŋlak ñɨn ak ap padɨkek, kɨsen Jisas yɨp abe mɨseŋ lek nɨŋnek. Nɨb ak, yad ñɨ tɨŋɨl acɨb tɨk dopal rek alap mɨdenek yɨp dak.

Yad bin bɨ Krais pɨs ken mɨdelak okok kɨrop gɨ tɨmel yɨb gɨ mɨdenek ak, Jisas mɨnɨm tep dad ameb bɨ mɨdenɨm rek ma lak. 10 Pen God yɨp yɨmɨg nɨŋɨl dɨ tep gek, bɨ ne mɨdɨl ke yɨb gɨpin. Jisas mɨnɨm tep dad ameb bɨ ognap wög gɨpal rek ma gɨpin; yɨp yɨmɨg nɨŋɨl dɨ tep yɨb gek, wög kɨb yɨb ak gɨpin. 11 Yad nep God nop wög gɨpin, agɨl ma agebin; kɨri nep gɨpal, agɨl ma agebin. Cɨn magɨlsek Krais mɨnɨm tep ak ar nokɨm ag ñon ameb. Nɨbi mɨnɨm tep nɨbak nep nɨŋɨl nɨŋ dɨpek.

Bin bɨ kɨmlak okok kauyaŋ warɨknɨgal

12 Pen Krais kɨmɨl warɨkak agɨl mɨnɨm per ag ñɨbɨn ak, nɨbi ognap tari gɨnɨg ma nɨŋɨl, cɨp se okok kɨmɨl kauyaŋ ma warɨknɨgal, agɨl nɨŋebɨm? 13 Pen cɨp se okok kɨmɨl kauyaŋ ma warɨknɨgal, agnɨgabɨm ak, Krais ne ke kauyaŋ ma warɨkɨp, agnɨgabɨm.

14 Pen Krais kauyaŋ ma warɨkpkop ak, Krais mɨnɨm tep ag ñɨbɨn mɨnɨm ak, mɨnɨm yokop rek lɨpkop. Krais kauyaŋ ma warɨkpkop rek agep, Krais mɨnɨm tep nɨŋ dɨpɨm ak mɨnɨm yokop rek lɨpkop. 15 Cɨp se kɨmɨl warɨknɨmel rek ma lɨpkop ak, God Krais nop gek ma warɨkpkop. Nɨb ak, God gek Krais warɨkak mɨnɨm tep per ag ñɨbɨn ak, mɨnɨm esek rek lɨpkop. 16 Tari gɨnɨg: cɨp se okok kɨmɨl kauyaŋ ma warɨknɨgal, agnɨgabɨm ak, Krais ne ke ak rek nep kauyaŋ ma warɨkɨp, agnɨgabɨm. 17 Pen Krais kauyaŋ ma warɨkpkop, Krais mɨnɨm tep nɨŋ dɨpɨm ak mɨnɨm yokop rek lɨpkop. Krais kauyaŋ ma warɨkpkop, tap si tap tɨmel gɨpɨm gac ak lɨg gɨ ma yokpkop. 18 Pen Krais kauyaŋ ma warɨkpkop, bin bɨ Krais nop nɨŋ dɨl kɨmbal okok, bɨr pɨs nep kɨm yap pak amblap. 19 Krais cɨnop bɨr dɨp ak me, gos sek mɨdobɨn. Pen lɨm dai ar wagɨn aul mɨdɨl, pɨs nep kɨmbnop, bin bɨ yɨm gep rek yɨb mɨdobnop.

20 Pen Krais warɨkɨl komɨŋ mɨdeb ak me, bin bɨ Krais nop nɨŋ dɨl kɨmbal okok, ak rek nep warɨkɨl komɨŋ mɨdenɨgal. 21 Bɨ alap gek, bin bɨ kɨmnɨgal. Bɨ alap gek, bin bɨ warɨknɨgal. 22 Mɨnɨm agebin nɨbak, Adam bin bɨ yakam ne mɨdobɨn ak magɨlsek kɨmnɨgabɨn, pen Krais bin bɨ yakam ne mɨdobɨn ak magɨlsek warɨknɨgabɨn. 23 Pen God Krais nop ned gek warɨkɨl, am ne eip mɨdeb ak me, ne kɨsen apɨl bin bɨ nop pɨs ken mɨdobɨn okok gek, magɨlsek warɨknɨgabɨn.

24 Seten kɨjeki kaun tɨmel ne okok bin bɨ okok gɨ tɨmel gɨnɨgal ak pen Krais ne kɨrop pɨpag pe gɨ yokɨl, bin bɨ ne kod mɨdenɨgab okok, Bapi God nop ñɨnɨgab; nɨbak ñɨn kɨsen nɨbak onɨgab. 25 Tari gɨnɨg: Krais bin bɨ okok kod mɨd damlɨg gɨ, Nap gek, kaual maual ne magɨlsek Krais tob mok ne sɨŋak mɨdenɨgal. 26 Kaual maual nokɨm alap nep mɨdenɨgab: kɨmeb magɨl ak nep. Pen ñɨn kɨsen nɨbak, kaual maual nɨbak abe pɨs nep ñag pak lɨnɨgab. 27 Pen God ne gek bin bɨ okok tap okok magɨlsek tob mok ne sɨŋak mɨdeb, agɨl ñu kɨl tɨklak ak, God Krais mok ne sɨŋak mɨdeb ma aglak. God ne nep gek, magɨlsek Krais mok ne sɨŋak mɨdeb. 28 Bin bɨ okok tap okok magɨlsek, Ñɨ ne Krais mok ne sɨŋak mɨdel nɨŋlɨg gɨ, Krais ne agnɨgab, “Bapi mɨñi nak bin bɨ okok tap okok magɨlsek kod mɨdeban. Mɨñi yad mok nep sɨŋak mɨdenɨgain,” agnɨgab. Nɨb ak me, God nokɨm nep ne tap tari tari mɨdeb okok magɨlsek kod mɨdenɨgab.

29 Bin bɨ kɨmbal okok warɨknɨgal agebin ak nɨpɨm. Ma warɨknɨgal ak, bin bɨ ti gɨnɨg nɨmɨd nɨmam kɨmbal okok kɨrop nen agɨl ñɨg pakpal? Kɨri warɨknɨgal agɨl nep nɨg gɨpal. 30 Pen cɨn ak rek nep, cɨn tari gɨnɨg mɨnɨm tep nɨbak agɨl, bɨ cɨnop gɨ tɨmel gɨnɨg gebal okok gos par ma nɨpɨn? 31 Yad ma nɨpin, ñɨn aul bɨ alap yɨp ñag pak lɨnɨgab aka mer, ak ma nɨpin. Yad nɨbep bin bɨ gos nɨŋɨl, mɨñ mɨñ gɨlɨg gɨ, Bɨ Kɨb cɨn Krais Jisas nop tep gɨp agebin. 32 Pen yad taun kɨb Epesas aul apɨl, kain sapeb okok rek eip pen pen gɨnek. Kɨmɨl pɨs nep kɨmnɨgabɨn, apɨm ak, yad tari gɨnɨg nɨg gɨnek? “Mɨñi mɨdobɨn ñɨn aul, tap tep tep ñɨblɨg gɨ, ñɨg tep tep ñɨblɨg gɨ, gɨ mɨdon; kɨmɨl pɨs nep kɨmnɨgabɨn,” apnep. Mɨnɨm tep ag ñɨ tapin ak kɨrɨg ambnep.

33 Pen bin bɨ gos nɨbak rek nɨpal okok, eip ma mɨdenɨmɨb. Bin bɨ mɨd tep gɨpal okok, bin bɨ gɨ tɨmel gɨpal okok eip mogɨm genɨgal ak, ar nɨbak nep gɨnɨgal. 34 Pen gos ar ke nɨŋɨl tap si tap tɨmel gɨpɨm ak kɨrɨg gɨl, mɨd tep gɨnɨmɨb. Nɨbi ognap God nop gos ma nɨpɨm ak, nɨbep nabɨŋ gɨpkop.

Kauyaŋ warɨkɨl mɨb goŋ nɨbi ak titi gɨl rek mɨdenɨgab?

35 Pen nɨbi ognap agnɨgabɨm, “Bin bɨ kɨmbal okok titi gɨl warɨknɨgal? Warɨkɨl, mɨb goŋ kɨri ak titi gɨl rek mɨdenɨgab?” agnɨgabɨm. 36 Pen mɨnɨm apal ar ak mɨnɨm saköl rek. Nɨbi tap yɨŋ magɨl okok yokem, ausek mɨdɨl komɨŋ ma lɨnɨgab; kɨmɨl nep komɨŋ lɨnɨgab. 37 Wid magɨl aka tap tari magɨl yokpɨm ak, tan kɨb gɨp rek ma yɨmbɨm; magɨl sɨkol okok nep yokpɨm. 38 Pen magɨl ke ke yokpɨm nɨb okok, God tannɨmɨŋ agɨl nɨŋ lak rek tanɨb.

39 Mɨb goŋ okok ak rek nep ke ke mɨdeb. Bin bɨ okok ke lak; kaj kɨmɨn okok ke lak; yakɨr okok ke lak; kɨbsal okok ke lak. 40 Mɨb goŋ seb kab ar alaŋ okok ke mɨdeb; mɨb goŋ lɨm dai ar wagɨn aul okok ke mɨdeb. Mɨb goŋ seb kab ar alaŋ tep ak ke mɨdeb; mɨb goŋ lɨm dai ar wagɨn aul tep ak ke mɨdeb. 41 Pen pɨb melɨk ak tep ak ke lak; takɨn melɨk ak tep ak ke lak; gap melɨk ak tep ak ke lak. Pen gap okok ak rek nep ke ke mɨdeb rek melɨk ak tep ke ke lak. 42 Bin bɨ kɨmɨl warɨknɨgal ak aknɨb rek. Cɨp tɨgel gɨnɨgal mɨb goŋ ak ki gɨ yonɨgab; warɨknɨgal mɨb goŋ ak ki gɨ ma yonɨgab. 43 Tap yɨm gep rek kau mɨgan lɨpal; warɨkɨl melɨk sek mɨdenɨgab. Tap kɨlɨs ma mɨdeb kau mɨgan lɨpal; warɨkɨl kɨlɨs sek mɨdenɨgab. 44 Mɨb goŋ kau mɨgan lɨpal ak mɨb goŋ lɨm dai ar wagɨn aul ajpal rek mɨdeb; warɨkɨl kaun seb kab ar alaŋ ajpal rek mɨdenɨgab.

45 Ar nɨbak nep, God Mɨnɨm dai alap Mosɨs ñu kɨl tɨkɨl agak, “Adam ned nɨb ak ne ke bɨ komɨŋ sek lak,” agak. Adam kɨsen nɨb ak pen Kaun mɨdeb; ne bin bɨ okok komɨŋ mɨdep magɨl ak ñɨb. 46 Nɨb ak me, ned mɨb goŋ lɨm dai ar wagɨn aul tagep; kɨsen mɨb goŋ kaun tagep. 47 Bɨ ned nɨb ak lɨm nep owak; Bɨ kɨsen nɨb ak seb kab ar alaŋ sɨŋak nɨb owak. 48 Bin bɨ lɨm dai ar wagɨn aul mɨdebal okok, bɨ ned nɨb mɨdolɨgɨp ak rek nep mɨdebal. Bin bɨ seb kab ar alaŋ mɨdebal okok, Bɨ seb kab ar alaŋ mɨdeb rek mɨdebal. 49 Mɨñi cɨn bɨ lɨm owak rek mɨdobɨn; kɨsen Bɨ seb kab ar alaŋ sɨŋak nɨb owak rek mɨdenɨgabɨn.

50 Ai mam sɨkop, yad nɨbep agebin, mɨb goŋ yokop ak God karɨp lɨm tep ak amnɨmɨŋ rek ma lɨp. Tap kɨm ki gɨ yonɨgab ak per per mɨdonɨmɨŋ rek ma lɨp. 51 Pen mɨnɨm ned ma nɨŋelɨgɨpal alap nɨbep agnɨg gebin. Cɨn Krais bin bɨ ne mɨdobɨn okok magɨlsek ma kɨmnɨgabɨn. Pen cɨn magɨlsek ke kɨsen nɨb rek lɨnɨgabɨn. 52 Akɨl magɨl agek, añɨm añɨm kasek nep melɨk gɨp rek, bin bɨ kɨmbal okok warɨkɨl mɨb goŋ ki gɨ ma yowep mɨdenɨgal; pen cɨn magɨlsek ke kɨsen nɨb rek lɨnɨgabɨn. 53 Mɨb goŋ ki gɨ yonɨgab ak, ki gɨ ma yowep lɨnɨmɨŋ; mɨb goŋ kɨmeb ak, per per mɨdep lɨnɨmɨŋ. 54 Mɨb goŋ ki gɨ yonɨgab ak, ki gɨ ma yowep lɨnɨgab; mɨb goŋ kɨmeb ak, per per mɨdep lɨnɨgab ñɨn nɨbak, mɨnɨm ñu kɨl tɨkɨl aglak rek gɨnɨgab. Bɨ God mɨnɨm agep Aisaia God Mɨnɨm ñu kɨl tɨkɨl agak, “Bɨ Kɨb kɨmeb magɨl ak ñag pak lek bɨr pɨs nep dai juɨp,” agak. 55 Pen bɨ God mɨnɨm agep Hosea God Mɨnɨm ñu kɨl tɨkɨl agak,

“Kɨmeb magɨl, mɨñi kɨlɨs nak mɨdeb akal?
Kɨmeb magɨl, mɨñi yur nak mɨdeb akal?” agak.
56 Kɨmeb magɨl yur ak tap si tap tɨmel gep nɨb; tap si tap tɨmel gep kɨlɨs ak lo mɨnɨm nɨb. 57 Pen God ne Bɨ Kɨb cɨn Jisas Krais nop ag yokek apɨl cɨnop tɨg asɨk yokek komɨŋ ambɨn. Nɨbak nɨŋɨl, God nop tep agɨn.

58 Nɨb ak, ai mam tep yad okok, nɨbi kɨlɨs gɨl, ke okok ma amnɨmɨb. Bɨ Kɨb nop wög gɨpɨn ak yokop ma gɨpɨn, agɨl, per nep kɨlɨs gɨl, Bɨ Kɨb nop wög gɨlɨg gɨ nep mɨdenɨmɨb.

Copyright information for `KMHM