1 Corinthians 2

Pol Krais cɨnop nen agɨl mab kros bak alaŋ kɨmak mɨnɨm ak ag ñolɨgɨp

Pen ai mam sɨkop. Yad amɨl nɨbep eip kɨn mɨdenek ñɨn ak, God Mɨnɨm nɨŋɨd yɨb ak ag ñɨnɨm, agɨl, mɨnɨm kɨl tep owɨp okok rek aka gos kɨd yɨk nɨŋeb mɨnɨm okok rek ma ag ñɨnek. Amɨl kɨrop eip mɨdɨl, gos ognap ke nɨŋɨl kɨrop mɨnɨm ag ñɨnɨgain, agɨl, gos ak ma nɨŋnek. Jisas Krais nop mab kros bak alaŋ ñag pak lel cɨnop nen agɨl kɨmak gos ar nokɨm nɨbak nep nɨŋɨl, kɨrop ag ñɨnɨgain, agɨl, gos ak nep nɨŋnek. Nɨb ak, nɨbep eip mɨdenek ak, mɨb goŋ yad kɨlɨs ma mɨdek; yad jel gek pɨrɨkɨl, jep jep dɨlɨg gɨ mɨdenek. Bin bɨ ognap mɨnɨm ke pɨyo nɨŋɨl, mɨnɨm yɨdek kal adɨp adɨp ar nɨbak nep rek agɨn agɨl gɨpal rek ma gɨnek. God Kaun ak yɨp kɨlɨs ne ak ñek nɨŋlɨg gɨ, Jisas mɨnɨm tep ak kɨlɨs sek ag ñɨnek ak mɨseŋ nɨpek. God nɨg gak ak, bɨ ognap mɨnɨm kɨl tep ak agel, nɨbi bɨ nɨŋɨl God nop ma nɨŋ dɨnɨmel; pen yad kɨlɨs yad ke gen, kɨri yɨp nɨŋ dɨlaŋ, agɨl, God nɨg gak.

God Kaun gos tep ñeb

Pen yad amɨl bin bɨ Krais nop yɨpɨd gɨl nɨŋ dɨ kɨlɨs gɨpal okok eip am mɨdɨl, kɨrop gos kɨd yɨk nɨŋeb mɨnɨm ognap ag ñɨbin. Pen karɨp lɨm ar wagɨn aul gos kɨd yɨk nɨpal rek ma ag ñɨbin. Kiŋ okok bɨ kɨb okok, kɨri gos kɨd yɨk nɨpal rek ma ag ñɨbin. Kiŋ okok bɨ kɨb okok kɨri pɨs nep kɨr gɨnɨgal. Pen yad kɨrop mɨnɨm ag ñɨbin nɨbak, God gos kɨd yɨk nɨŋeb mɨnɨm we gɨl mɨdolɨgɨp ak ag ñɨbin. God gos kɨd yɨk nɨŋeb mɨnɨm nɨbak bɨrarɨk ped okok karɨp lɨm ma gɨ lak ñɨn ak nep we gɨl mɨdolɨgɨp. God ne bɨrarɨk ped okok karɨp lɨm ma gɨ lak ñɨn ak nep, Krais Jisas eip melɨk sek mɨdenɨgal, agɨl, gos kɨd yɨk nɨŋeb mɨnɨm tep nɨbak ag lek, wös rek yɨb we gɨl mɨdolɨgɨp. Yad gos kɨd yɨk nɨŋeb mɨnɨm nɨbak nep nɨbep ag ñɨbin. Lɨm dai ar wagɨn aul kiŋ okok abe, bɨ kɨb okok abe, gos kɨd yɨk nɨŋeb mɨnɨm nɨbak ma tɨk nɨŋlak. Nɨplap rek agep, Bɨ Kɨb melɨk sek seb kab ar alaŋ nɨb owak ak nop ñag pak ma lɨplap.

Pen God Mɨnɨm ak ñu kɨl tɨkɨl aglak,

“Bin bɨ God nop mɨdmagɨl lɨpal okok,
God kɨrop dɨ tep yɨb gɨl, tap tep tep ñɨnɨgab.
Udɨn ma nɨŋlak; ag ñel peyɨg ma nɨŋlak;
gos ke nep nɨŋɨl, nɨg gɨnɨgab, agɨl ma nɨŋlak;
God kɨrop tap tep tep ke yɨb nep ñɨnɨgab,” aglak.
10 Pen mɨnɨm ma nɨŋelɨgɨpal nɨbak, God ne Kaun ne cɨnop ñek nɨpɨn.

God Kaun tap okok magɨlsek pɨyo nɨŋɨp. God ne tap we gɨ lak tap okok abe pɨyo nɨŋɨp.
11 Cɨn gos tari tari nɨpɨn ak, bin bɨ ognap ma nɨpal, pen kaun cɨn ke cɨnop nab adaŋ mɨdeb ak nɨŋɨp. Nɨb aknɨb rek nep, God ne gos tari tari nɨŋeb ak, God Kaun ne ak rek nep nɨŋeb. 12 Pen cɨn bin bɨ lɨm dai ar wagɨn aul gos nɨpal rek gos ma nɨpɨn. God ne Kaun ne ke cɨnop ag yokek owak nɨŋɨl God tap tep cɨnop abramek ñɨb ak tɨk nɨpɨn. 13 God cɨnop tap tep abramek ñeb mɨnɨm ar nɨbak nep ag ñobɨn. Bɨ gos kɨd yɨk nɨpal ognap cɨnop mɨnɨm nɨbak agel ma nɨpɨn; God Kaun gos ñeb rek mɨnɨm nɨbak nɨŋɨl me, bin bɨ okok kɨrop ag ñobɨn. God Kaun cɨnop mɨnɨm agek nɨŋɨl, bin bɨ God Kaun nab kɨri adaŋ mɨdeb bin bɨ okok kɨrop ag ñobɨn. 14 Pen bin bɨ God Kaun nab kɨri adaŋ ma mɨdeb bin bɨ okok, God Kaun tap tep abramek ñeb tap okok ma dɨnɨgal. Mɨnɨm tep nɨbak nɨŋel, mɨnɨm saköl rek lek, ma tɨk nɨŋnɨgal. God Kaun bin bɨ nab kɨri adaŋ mɨdenɨgab ak, God Kaun tap tep ñeb okok tɨk nɨŋnɨgal.

15 Pen bin bɨ God Kaun nab kɨri adaŋ mɨdeb okok, kɨri tap okok magɨlsek nɨŋɨl tɨk nɨŋ tep gɨnɨgal. Pen bin bɨ God Kaun nab kɨri adaŋ ma mɨdeb okok, kɨri bin bɨ God Kaun eip mɨdeb bin bɨ okok kɨrop ma tɨk nɨŋnɨgal.

16 God Mɨnɨm ak, Aisaia dai alap ñu kɨl tɨkɨl agak,

“Bin bɨ an, Bɨ Kɨb tari gos nɨŋɨp ak tɨk nɨŋɨl,
nop, ‘Nɨg gɨnɨmɨn, nɨg gɨnɨmɨn,’ agnɨgab?” agak.
Pen Krais bin bɨ ne mɨdobɨn ogok, cɨnop gos ne nɨŋeb rek ñek nɨŋlɨg gɨ, cɨn nɨŋ tep gɨpɨn.

Copyright information for `KMHM