1 Corinthians 3

Jɨm ñɨl mɨdɨl, asɨk ke ke ma lɨnɨmɨb

Ai mam sɨkop. Ned nɨbep eip kɨn mɨdenek ñɨn ak, bin bɨ God Kaun nab kɨri adaŋ mɨdeb okok kɨrop ag ñɨbin rek, nɨbep ak rek nep ag ñɨbnep, pen nɨbi Krais nop nɨŋ dɨl, ñɨ paiŋaŋ rek nep mɨdelɨgɨpɨm. Nɨb ak, nɨbep bin bɨ karɨp lɨm ar wagɨn aul rek ag ñölɨgɨpin. Ñɨ paiŋaŋ ci ñɨbal rek mɨdelɨgɨpɨm ak me, yad nɨbep ci nep ñölɨgɨpin; nɨbi tap magɨl yɨb dɨ ñɨb yoknɨmɨb rek ma lolɨgɨp ak me, yad tap magɨl yɨb nɨbep ma ñölɨgɨpin. Mɨdebɨm ñɨn aul ak rek nep, nɨbi tap magɨl yɨb dɨ ñɨb yoknɨmɨb rek ma lɨp; nɨbi ñɨ paiŋaŋ rek nep mɨdebɨm. Mɨdebɨm ñɨn aul ak rek nep, nɨbi bin bɨ karɨp lɨm ar wagɨn aul gos nɨpal rek nep gos nɨpɨm. Bin bɨ ognap tap kɨri okok tap cɨn rek mɨdobkop, agɨl gos nɨpɨm. Mɨlɨk yapek, pen pen ag mɨdebɨm. Nɨg gɨl, bin bɨ yokop lɨm dai ar wagɨn aul gɨpal rek nep gɨ mɨdebɨm. Ognap agebɨm, “Cɨn Apolos bin bɨ ne mɨdobɨn,” agebɨm. Ognap agebɨm, “Cɨn Pol bin bɨ ne mɨdobɨn,” agebɨm. Nɨb ak, nɨbi yokop bin bɨ lɨm dai ar wagɨn aul gos nɨŋɨl apal rek agebɨm.

Apolos cɨr mal bɨ kɨb tari rek mɨdobɨr nɨŋɨl mɨnɨm nɨbak agebɨm? Cɨr yokop bɨ wög gep omal nep mɨdobɨr. Bɨ Kɨb wög tari ke ke ag lak ak gɨ mɨdɨl, Jisas Krais mɨnɨm tep ak nɨbep ag ñor nɨbi nɨŋɨl nɨŋ dɨpek.

Pen Bɨ Kɨb cɨrop mal wög ke ke agak rek nep gɨpɨr.
God yɨp agek, yad am karɨp lɨm nɨbep ak ned amɨl tap yɨŋ ak yɨmnek. God Apolos nop agek, ne kɨsen amɨl, ñɨg am mɨl dapɨl, tap yɨmnek nɨbak soŋ gak. Pen God ne nep gek tanak. Nɨg gek, cɨr bɨ yokop tap yɨŋ yɨmɨl, ñɨg soŋ gɨl gɨpɨr ak, yɨb cɨrop ak agem ar ma amnɨmɨŋ. God gek yɨŋ tanɨb rek, yɨb ne ak nep agem ar amnɨmɨŋ. Bin bɨ tap yɨŋ yɨmbal okok, bin bɨ ñɨg dap soŋ gɨpal okok, wög ar nokɨm yɨb gɨpal ak me, God wög gɨpal gɨpal rek nɨŋɨl, kɨrop pen ñɨnɨgab. Cɨr mal God wög ak jɨm ñɨl gosɨr me, wög dai ne ak nɨbi mɨdebɨm.

Nɨbi God karɨp ne mɨdebɨm

Pen mɨnɨm alap: nɨbi God karɨp ne mɨdebɨm.
10 God yɨp yɨmɨg nɨŋɨl dɨ tep gɨl tap tep ñak ak dɨl, bɨ karɨp gep ne yɨb ak mɨdɨl, karɨp sap kɨb nab eyaŋ ak pɨŋɨl ñɨ tep gɨnek; pen kɨsen bɨ alap apɨl karɨp dai dai mɨdenɨgab okok geb. Pen bin bɨ ognap apɨl, karɨp nɨbak gɨn, agenɨmel ak, nɨŋ tep gɨl gɨnɨmel. 11 God karɨp ne ak Jisas Krais nop sap kɨb nab eyaŋ bɨr pɨs nep pɨŋɨl wös gɨ lɨp ak, bin bɨ ognap sap ke kɨsen nɨb alap pɨŋɨl ñɨnɨmel rek ma lɨp.

12 Jisas Krais sap kɨb pɨŋɨl lɨp mɨdeb ak, bin bɨ ognap, karɨp dai dai gɨn, agɨl, gol, silpa, kab tep tep dapɨl gɨnɨgal; pen bin bɨ ognap mab lek, wid lek dai dai, tap kas kas okok dapɨl gɨnɨgal. 13 Pen Krais apɨl bin bɨ mɨnɨm kɨb agnɨgab ñɨn ak, wög gɨ tep gɨlak ar ak ke mɨseŋ mɨdek nɨŋnɨgal; abramek gɨlak ar ak ke mɨseŋ mɨdek nɨŋnɨgal. Mab mɨlaŋ apɨl wög gɨ tep gɨnɨgal ak mɨdenɨgab; pen wög ar ar gɨnɨgal ak pɨs nep yɨn sɨbok ñɨb amnɨgab. 14 Sap kɨb pɨŋɨl lɨp mɨdeb ar ak, bin bɨ wög gɨ tep gɨl karɨp dai alap gel, mab mɨlaŋ apɨl karɨp dai nɨbak yɨn sɨbok ma amnɨgab ak, kɨri pen dɨnɨgal. 15 Pen bin bɨ ognap wög ar ar nep gɨl karɨp dai alap gel, mab mɨlaŋ apɨl karɨp dai nɨbak yɨn sɨbok ñɨb amnɨgab ak, God kɨrop ke dɨ komɨŋ yoknɨgab pen bin bɨ yɨm gep rek, karɨp yɨnek, lɨp gɨ söŋ yokel, tap ma mɨdeb rek ak mɨdenɨgal karɨp ne ar alaŋ sɨŋak.

16 God sobok gep karɨp ne ak nɨbi mɨdebɨm; God Kaun nab nɨbi adaŋ mɨdeb. 17 Bin bɨ ognap apɨl God sobok gep karɨp ak gɨ tɨmel genɨgal ak, kɨrop pen abe gɨ tɨmel gɨnɨgab. God sobok gep karɨp nɨbak karɨp ne ke nep. Pen sobok gep karɨp ne ak nɨbi bin bɨ mɨdebɨm.

18 Nɨŋ tep gɨnɨmɨb. Nɨbi ognap gos kɨb bin bɨ lɨm dai ar wagɨn aul gos nɨŋɨl apal rek nɨŋɨl, yokop okok pɨyo nɨpal rek nep nɨŋɨl, bin bɨ gos kɨd yɨk nɨŋeb mɨdobɨn agnɨgabɨm ak pen saköl ñagek nɨb agnɨgabɨm. Cɨn bin bɨ saköl sek mɨdobɨn, agɨl me, gos tep yɨb ak pɨyo nɨŋnɨgabɨm. 19 Tari gɨnɨg: lɨm dai ar wagɨn aul mɨnɨm kɨb kɨb rek agɨl apal ar ak, God nɨŋek, mɨnɨm saköl ma nɨŋep rek lɨp. God Mɨnɨm ak ñu kɨl tɨkɨl aglak,

“Bin bɨ gos kɨd yɨk nɨŋɨl,
nɨŋ tep gɨpɨn apal okok,
ne gek, gos kɨd yɨk nɨŋeb won nɨbak,
gon alap rek lɨl,
gos tɨmɨd mɨdmagɨl kɨrop dɨ cɨcɨ lek,
bɨ nagɨman rek gus pak mɨdenɨgal,” aglak.
20 God Mɨnɨm dai alap sek, Depid ñu kɨl tɨkɨl agak,

“Bin bɨ gos kɨd yɨk nɨpɨn apal okok,
mɨnɨm ognap agel,
Bɨ Kɨb ne nɨŋek,
mɨnɨm wagɨn alap ma mɨdeb,” agak.
21 Nɨb ak, nɨbi bin bɨ ognap nɨŋɨl, kɨri bin bɨ kɨb mɨdebal, agɨl, yɨb kɨrop agem ar ma amnɨmɨŋ. Pen bin bɨ aka tap tari tari mɨdeb okok, God nɨbep ag gos nɨŋɨl gɨ lek mɨdeb. 22 Yad Pol, Apolos, Sipas, cɨn wög gep bɨ nɨbi nep mɨdobɨn. Lɨm dai ar wagɨn aul tap tari tari mɨdeb okok, God nɨbep gɨ ñɨlaŋ, agɨl, nɨbep ñɨb. Komɨŋ mɨdep won ak abe, kɨmeb won ak abe, God nɨbep ñɨb. Mɨñi mɨdebɨm rek, kɨsen mɨdenɨgabɨm rek, God nɨbep gɨ ñaŋ, agɨl, magɨlsek nɨbep ñɨb. 23 Pen Bɨ Kɨb nɨbi Krais; Krais ne God Ñɨ ne.

Copyright information for `KMHM