1 Corinthians 4

Jisas mɨnɨm dad ameb bɨ okok

Nɨb ak, God mɨnɨm tep we gɨl mɨdolɨgɨp ak, Krais ne Apolos Pol kɨrop mal ag lek, kɨri wög gep bɨ ne mɨdebir, agɨl gos ak nɨŋnɨmɨb. Bɨ kɨb alap, bɨ wög gɨ ñeb ognap eip mɨnɨm ag lɨl, wög alap kɨrop ag lenɨgab ak, bɨ wög gep bɨ okok nap kɨri agnɨgab rek nep gɨnɨmel.

Pen nɨbi yɨp mɨnɨm kɨb agenɨgabɨm ak, yad gos par ma nɨŋnɨgain. Bin bɨ ognap okok yɨp mɨnɨm kɨb agenɨgal ak, yad ak rek nep gos par ma nɨŋnɨgain. Ak yɨp tap yokop alap rek lɨp. Yad ak rek nep yad ke mɨnɨm kɨb ma agebin. Yad ke bin bɨ ognap gɨ tɨmel ma gɨpin agɨl nɨpin ak pen yad nɨb agen, Bɨ Kɨb yɨp bɨ asɨŋ ma mɨdeb agɨl ma agnɨgab. Bɨ Kɨb ne ke nep yɨp mɨnɨm kɨb agnɨgab. Nɨb ak, mɨñi ñɨn aul mɨnɨm kɨb ma agnɨmɨb. Bɨ Kɨb ne ke apɨl mɨnɨm kɨb agnɨgab. Bɨ Kɨb ne gek, tap tari tari kapkap we gɨl gɨpal okok magɨlsek mɨseŋ lɨnɨgab; gos mɨdmagɨl tɨmɨd nab kɨri adaŋ gos tari tari nɨpal ak, ak rek nep mɨseŋ lɨnɨgab. Ñɨn nɨbak, God ne bin bɨ magɨlsek ke ke nokɨm nokɨm gɨ tep gɨpal gɨpal rek kɨrop mɨnɨm tep agnɨgab. Pen ai mam yad okok. Apolos cɨr mal mɨnɨm nɨbep mɨñi agesin nɨbaul, nɨbi mɨnɨm magɨl alap wagɨn ak nɨŋ tep gɨnɨmɨb, agɨl, nɨbep agesin. Mɨnɨm magɨl nɨbak ageb: “Gos nɨbi ke mer; tap tari ñu kɨl tɨklak ak nep nɨŋɨl kɨsen gɨnɨmɨb.” Mɨnɨm nɨbak ageb rek genɨgabɨm ak, bɨ alap yɨb nop dap ranɨl, bɨ alap yɨb nop dap yapɨl, ma gɨnɨgabɨm. Cɨn bin bɨ kɨb, bin bɨ okok bin bɨ sɨkol, agɨl nɨpɨm ak tep mer. Nɨbep tari tep mɨdeb ak, God ne nep nɨbep ñɨb. Nɨb ak, nɨbi ti gɨnɨg, cɨn ke gɨ tep gɨpɨn, agɨl, yɨb nɨbi ke agem ar ameb?

Gos nɨbi ke nɨpɨm ak, cɨn ke tap magɨlsek bɨr dɨpɨn; tap sɨkol alap ulep ma gɨp, agɨl gos nɨŋebɨm. Gos nɨbi ke nɨpɨm ak, cɨn ke bin bɨ gep rek bɨr mɨdobɨn; bɨ alap cɨnop gos ognap ma ag ñɨnɨgab, agɨl gos nɨpɨm. Gos nɨbi ke nɨpɨm ak, cɨn ke kiŋ rek bɨr mɨdobɨn, agɨl nɨpɨm. Pen gos nɨbi nɨpɨm ak, Jisas mɨnɨm tep dad ameb bɨ okok kiŋ rek ma mɨdebal, agɨl gos nɨpɨm. Pen nɨbi nɨŋɨd yɨb kiŋ mɨdebkep, cɨn mɨñ mɨñ gɨl nɨbep eip kiŋ mɨdobnop. Gos yad nɨpin ak, God ne cɨnop Jisas mɨnɨm tep dad ameb bɨ okok dam, bin bɨ okok mɨdebal nab sɨŋak, bɨ tɨmel ñag pak lep rek dam lɨp. Bɨ ognap gɨ tɨmel genɨgal ak, bɨ kɨb mɨnɨm kɨb agɨl, bin bɨ nɨŋ mɨdel nɨŋlɨg gɨ, kɨrop ñag pak lɨnɨmel, agnɨgal. Gos yad nɨpin ak, God ne gek, cɨn nɨb aknɨb rek nep mɨdobɨn. Bin bɨ lɨm dai ar wagɨn aul abe, ejol seb kab ar alaŋ abe, nɨŋ mɨdel nɨŋlɨg gɨ, cɨnop bɨ tɨmel rek ñag pak lɨnɨg gebal. 10 Krais nop nɨŋ dɨl wög nop gon, cɨnop bɨ saköl, agɨl nɨpal ak, pen nɨbep nɨŋɨl, Krais bin bɨ ne gos kɨlɨs nɨŋeb okok, agɨl nɨpal. Cɨn bɨ yokop sain ak, pen nɨbi bin bɨ kal yɨb. Cɨn bɨ yɨb mɨdeb bɨ ak rek mer, pen nɨbi bin bɨ yɨb mɨdeb ak rek mɨdebɨm. 11 Bɨrarɨk nep ped okok tɨkɨl, mɨd damɨl, mɨñi mɨdobɨn ñɨn aul yuan lek, kɨŋam mɨlep gek, walɨj ma mɨdek, karɨp ma mɨdek, kɨmeb rek lek, cɨnop per pak gel gel koslam yɨb mɨdobɨn. 12 Cɨn ke nep yur mab dɨl, tap ñɨbɨn. Cɨnop ag jupal, kɨrop pen God kɨrop kod mɨdeŋ, agɨl, nop sobok gɨpɨn. Cɨnop gɨ tɨmel gel, ma pomɨl apɨn. 13 Cɨnop mɨnɨm tɨmel apal, pen mɨnɨm sɨsain apɨn. Nɨb ak, cɨn tap yokop tap sɨlɨkɨl dai dai alap rek mɨdon mɨdon ñɨn aul owɨp.

14 Mɨnɨm ñu kɨl tɨkebin aul, nɨbi nabɨŋ dɨnɨmɨb, agɨl ma agebin; nɨbi ñɨ pai mɨdmagɨl yad okok nen agɨl tɨmɨd ukɨl agebin. 15 Bɨ Krais pɨs ar mɨdebal okok, koŋai yɨb apɨl nɨbep dɨ tep gɨl mɨnɨm ag ñɨnɨgal. Pen bɨ Krais pɨs ar mɨdebal okok, nɨbep nap nokɨm nep mɨdeb. Yad ned Krais Jisas mɨnɨm tep ne ak nɨbep ag ñen, nɨbi Krais Jisas nɨŋ dɨpek ak me, yad nap nɨbi mɨdebin. 16 Nɨb ak, nɨbep agebin, yad gɨpin gɨpin rek nɨŋɨl, ar nɨbak nep gɨnɨmɨb. 17 Ar nɨbak nep, ñɨ mɨdmagɨl yad Timoti, Krais Jisas mɨnɨm ag ñen nɨŋ tep gɨl, Bɨ Kɨb wög gɨ tep gɨp ak ag yoken nɨnɨgab. Amjakɨl, yad Krais Jisas nop nɨŋ dɨl, Krais Jisas eip jɨm ñɨl mɨdɨl, titi gɨl rek gɨl gɨpin ak nɨbep yɨsul kauyaŋ agek nɨŋnɨgabɨm. Yad Krais bin bɨ ne okok kɨrop magɨlsek per ag ñɨbin mɨnɨm ak, ak rek nep kɨsen gɨl Krais Jisas eip jɨm ñɨl mɨdebin.

18 Pen nɨbi ognap, Pol ma onɨgab, agɨl, aleb aleb ñɨlɨg gɨ mɨdebɨm. 19 Pen Bɨ Kɨb ak yɨp yau agek, kasek nɨnɨgain. Yokop mɨnɨm nep agɨl, God bin bɨ ne ma mɨdebal; kɨlɨs ne ak dɨl me, bin bɨ ne yɨb mɨdebal. Nɨb ak, amjakɨl bin bɨ aleb aleb ñɨbal okok mɨnɨm nep apal aka God kɨlɨs ne dɨl mɨdebal agɨl nɨŋnɨgain. 21 Nɨb ak, yad apɨl nɨbep tari gɨnɨm? Yɨr alap donɨm aka nɨbep mɨdmagɨl lɨl mɨnɨm sain sain agnɨm? Yad tari gen, nɨbep tep gɨnɨmɨŋ?

Copyright information for `KMHM