1 Corinthians 5

Bɨ alap nap bin ne ak nop si dak

Mɨnɨm alap sek agel apek yɨp apal, “Nɨbi God eip mɨdebɨm okok bɨ nɨbi alap warɨkɨl nap bin ne ak nop si dɨp,” apal. Pen bin bɨ God nop ma nɨpal okok tap si tap tɨmel nɨbak rek ma gɨpal rek me. Pen gos nɨbi nɨpɨm ak, cɨn bin bɨ tep, apɨm. Pen namam nɨbi alap aknɨb gɨp ak, nɨbep yɨmɨg gobkop; bɨ nɨbak ag söŋ yokpkep; bin bɨ Bɨ Kɨb pɨs ar mɨdebɨm okok ap mogɨm gɨnɨgabɨm ñɨn ak, bɨ nɨbak nɨbep eip mogɨm ma gɨpkop. Pen namam nɨbi nɨbak nɨg gek, nɨbep nabɨŋ gɨl yɨmɨg ma gɨp ar? Yad par ke sɨŋ aul mɨdebin ak pen nɨbep gos nɨŋlɨg gɨ nep mɨdebin. Bɨ tap si tap tɨmel gɨp nɨbak, nop tari tari gɨnɨgabɨn ak yad bɨr nɨŋ lɨpin. Nɨbi bin bɨ Bɨ Kɨb cɨn Jisas pɨs ar mɨdebɨm okok ap mogɨm genɨgabɨm ñɨn ak, Pol cɨnop gos nɨŋeb, agɨl, Bɨ Kɨb cɨn Jisas kɨlɨs ne nɨbep ñek dɨl, bɨ nɨbak nop ag gem, nɨbep eip mogɨm ma gɨnɨmɨŋ. Seten eip nep ajɨl me, mɨb goŋ ne tɨmel gek, gos kɨsen nɨb nɨŋɨl, Bɨ Kɨb mɨnɨm kɨb agnɨgab ñɨn ak, kaun ne komɨŋ mɨdenɨmɨŋ rek lɨp.

Pen nɨbi bɨ tap tɨmel gɨp ak eip jɨm ñɨl mɨdɨl, mɨd tep gɨpɨn, agɨl gos nɨpɨm ak tep ma gɨp. Bred gɨn, agɨl, tap yɨs sɨkol eñap nep dɨ plaua tin eyaŋ sek lel, yɨs sɨkol ak genɨgab plaua nɨbak magɨlsek kɨb yɨb tan ap rannɨgab. Nɨbi mɨñi bred yɨs sek ma mɨdeb rek mɨdebɨm ak, tap yɨs ned nɨb ak magɨlsek dɨ ke okok yokɨl, bred yɨs ma mɨdeb rek, bin bɨ asɨŋ ma mɨdeb nep mɨdenɨmɨb. Nɨbi bin bɨ asɨŋ ma mɨdeb bɨr mɨdebɨm. Tari gɨnɨg: Pasopa ñɨn ak Juda kai sipsip ñɨlɨk pak God nop sobok gɨ ñɨl, God ne kɨrop tɨg asɨk yokak ak tep gek nɨŋlɨg gɨ mɨdelak. Pen Krais nop Pasopa sipsip ñɨlɨk cɨn rek bɨr pak sobok gɨlak ak me, God udɨn yɨrɨk ne ak cɨn bin bɨ asɨŋ ma mɨdeb bɨr mɨdobɨn. Nɨb ak, Krais nop tap sobok gep rek ñag pak lel, God cɨnop dɨ komɨŋ yokak ak, gos nɨŋɨl, Pasopa cɨn ak tep gɨp agɨl ñɨŋɨn. Pen Pasopa cɨn ñɨŋenɨgabɨn ak, yɨs sek, tap si tap tɨmel okok sek, ma ñɨŋnɨgabɨn; gos tep won ak nep nɨŋɨl, mɨnɨm nɨŋɨd ak nep nɨŋɨl, bred yɨs ma mɨdeb okok nep dɨl ñɨŋnɨgabɨn. Nɨbep mɨj alap ñu kɨl tɨkɨl agnek, “Bin si dep bɨ okok, bɨ si dep bin okok, kɨrop eip jɨm ñɨl ma mɨdenɨmɨb,” agnek. 10 Pen nɨbi agnɨgabɨm, “Pol agɨp, ‘Bin bɨ Krais nop nɨŋ dɨpal okok kɨri bin bɨ Krais nop ma nɨŋ dɨpal okok kɨrop magɨlsek kɨrɨg gɨlaŋ,’ agɨl agɨp,” agnɨgabɨm. Pen ak mer. Bin bɨ Krais nop ma nɨŋ dɨpal okok, bin si bɨ si gɨl, per nep tap tep ognap sek dɨn agɨl, bin bɨ ognap tap kɨrop pɨlɨ gɨ dɨl, tap yokop okok god cɨn agɨl sobok gɨl, gɨ mɨdebal bin bɨ okok, lɨm dai ar wagɨn aul sɨkol ma mɨdebal. Karɨp lɨm okok magɨlsek mɨdebal ak, kɨrop kɨrɨg gɨjɨn rek ma lɨp. 11 Pen mɨj ned nɨb ñu kɨl tɨk yoknek mɨnɨm nɨbak mɨñi ag tep gɨnɨgain. Bɨ Kɨb Jisas nɨŋ dɨpɨn apɨm bin bɨ okok bɨ alap aka bin alap warɨkɨl, bin si bɨ si gɨl, per nep tap tep ognap sek dɨnɨm agɨl, tap yokop okok god cɨn agɨl sobok gɨl, bin bɨ okok mɨnɨm tɨmel agɨl, bin bɨ ognap tap kɨrop ognap pɨlɨ gɨ dɨl, ñɨg wain ñɨg kɨlɨs koŋai ñɨŋek saköl ñagek, gɨ mɨdeb bɨ nɨbak eip ma tagɨl, tap jɨm ñɨl ma ñɨŋnɨmɨb.

12 Bin bɨ Krais nop ma nɨŋ dɨpal okok, tap si tap tɨmel genɨmel ak, tari gɨnɨg nɨg gebɨm, agɨl, yad kɨrop mɨnɨm kɨb ma agnɨm. God ne nep mɨnɨm nɨbak kɨrop agnɨgab. Pen Bɨ Kɨb Jisas nop nɨŋ dɨpɨn apal bin bɨ okok, tap si tap tɨmel genɨmel ak, tari gɨnɨg nɨg gebɨm, agɨl, kɨrop mɨnɨm kɨb agnɨmɨb. God Mɨnɨm ak Mosɨs dai alap ñu kɨl tɨkɨl agak, “Bin bɨ tap si tap tɨmel gɨ mɨdebal okok ag söŋ yokem amnɨlaŋ,” agak.

Copyright information for `KMHM