1 John 1

God Mɨnɨm Komɨŋ ak

Karɨp lɨm bɨrarɨk ped okok ma gɨ lak ñɨn ak, Mɨnɨm Komɨŋ ak mɨdolɨgɨp. Pen ne ke kɨsen ñɨn aul nep apɨl mɨnɨm agek, cɨn mɨnɨm ne peyɨg nɨŋɨl, nop udɨn nɨŋɨl, ñɨnmagɨl lɨ nɨŋnok. Yad Mɨnɨm Komɨŋ nɨbak nep agnɨg gebin. Ne per per nep komɨŋ mɨdolɨgɨp ak, mɨb goŋ lɨl mɨseŋ owak ak, cɨn udɨn nɨŋnok. Komɨŋ per mɨdep Bɨ ak, Bapi eip mɨdɨl karɨp lɨm wagɨn aul apɨl mɨseŋ lak ak, nop udɨn cɨn ke nɨŋɨl, mɨnɨm nɨŋɨd nɨbak nɨbep agobɨn. Tap tari tari udɨn nɨŋnok ak, mɨnɨm tari tari peyɨg nɨŋnok ak, nɨbep abe agobɨn. Cɨn Bapi God Ñɨ ne Jisas Krais apɨl mal eip jɨm ñɨl mɨdobɨn. Pen nɨbep mɨnɨm nɨbak agon, nɨŋɨl nɨŋ denɨgabɨm, cɨn magɨlsek God apɨl mal eip jɨm ñɨl mɨdonɨgabɨn. Nɨg genɨgabɨm ak, cɨn mɨñ mɨñ gɨnɨgabɨn. Gos ak nɨŋɨl, nɨbep mɨnɨm nɨbaul ñu kɨl tɨkobɨn.

God ne Melɨk

Jisas Krais cɨnop agek nɨŋnok mɨnɨm ak nɨbep agnɨg gebin. God ne melɨk; ne kɨslɨm sek ma mɨdeb. God eip jɨm ñɨl mɨdobɨn, agnɨgabɨn ak, pen tap si tap tɨmel gɨ damɨl, kɨslɨm sɨŋak ajenɨgabɨn ak, mɨnɨm tom agɨl, God Mɨnɨm nɨŋɨd ageb rek ma gɨpɨn. Pen God melɨk tep per per mɨdeb rek, cɨn melɨk tep ne pɨs ken mɨdenɨgabɨn ak, cɨn ai mam Jisas nop nɨŋ dɨpal okok eip jɨm ñɨl mɨdon, Ñɨ ne Jisas lakañ ne ak tap si tap tɨmel gɨpɨn gac ak magɨlsek lɨg gɨ yoknɨgab.

Pen tap si tap tɨmel ognap ma gɨpɨn, agnɨgabɨn ak, mɨnɨm esek agnɨgabɨn; God Mɨnɨm nɨŋɨd nep ak mɨdmagɨl nab cɨnop adaŋ ma mɨdeb. Pen cɨn tap si tap tɨmel gɨpɨn ak, God nop ag pɨwak pe gɨnɨgabɨn ak, ne per per ageb rek nep gɨl, per per yɨpɨd gɨl nep gɨl gɨp rek, tap si tap tɨmel gɨpɨn okok nɨŋɨl kɨrɨg gɨl, gac nɨbak magɨlsek lɨg gɨ yok saknɨgab.

10 Pen tap si tap tɨmel ma gɨpɨn, agnɨgabɨn ak, God mɨnɨm tom ageb, agnɨgabɨn; God Mɨnɨm tep ne ak mɨdmagɨl nab cɨnop adaŋ ma mɨdeb.

Copyright information for `KMHM