1 John 2

Krais cɨnop nen agɨl, ne ke Nap nop sobok gɨ ñak

Ñɨ pai yad okok. Nɨbi tap si tap tɨmel ma gɨnɨmɨb, agɨl, nɨbep mɨnɨm nɨbaul ñu kɨl tɨkebin. Pen tap si tap tɨmel genɨgabɨm ak, Jisas Krais per per yɨpɨd gɨl nep gɨp ak, ne cɨnop gɨ ñɨl Nap nop agɨl, tap si tap tɨmel gɨpal ak nɨŋɨl kɨrɨg gɨnɨmɨn, agɨp. God ne tap si tap tɨmel gɨpɨn okok nɨŋɨl, cɨnop par ke okok yokpkop. Pen Jisas Krais ne ke tap si tap tɨmel gɨpɨn okok mab bak alaŋ sɨŋak mɨb goŋ ar ne ke dɨl kɨmɨl, tap si tap tɨmel gɨpɨn gac ak magɨlsek lɨg gɨ yokak. Pen tap si tap tɨmel cɨn nep mer; bin bɨ karɨp lɨm tɨgoŋ tɨgoŋ magɨlsek tap si tap tɨmel gɨpal gac ak lɨg gɨ yokak.

God Mɨnɨm ageb rek genɨgabɨn ak, cɨn nɨŋɨd nep God nop nɨpɨn ak, nɨŋnɨgabɨn. Bɨ alap, God nop nɨpin, agnɨgab pen God ageb rek ma gɨnɨgab ak, ne mɨnɨm tom agnɨgab; mɨnɨm nɨŋɨd ak mɨdmagɨl nab ne adaŋ ma mɨdeb. Pen bin bɨ God Mɨnɨm ageb rek gɨpal okok, kɨri God nop mɨdmagɨl yɨb lɨpal. God eip jɨm ñɨl mɨdobɨn, apal, bin bɨ okok, Jisas golɨgɨp rek nep gɨnɨgal. Ne golɨgɨp rek gɨnɨgabɨn ak me, cɨn nɨŋnɨgabɨn, God nab adaŋ mɨdobɨn.

Pen pen mɨdmagɨl lɨnɨmɨb

Bin bɨ mɨdmagɨl yad okok. Mɨnɨm ñu kɨl tɨkebin nɨbaul, mɨnɨm kɨsen nɨb mer; mɨnɨm bɨrarɨk ped okok agel mɨdolɨgɨp; mɨnɨm ned nɨb nɨbak nep yad mɨñi nɨbep agebin. Pen mɨnɨm nɨbep ñu kɨl tɨkebin nɨbaul mɨnɨm kɨsen nɨb mɨdeb. Jisas Krais golɨgɨp ak nɨŋɨl, mɨnɨm kɨsen nɨb nɨbak mɨnɨm nɨŋɨd nep, apal. Pen kɨri bin bɨ okok gɨpɨm ak abe nɨŋɨl, kɨri ak rek nep, mɨnɨm kɨsen nɨb nɨbak mɨnɨm nɨŋɨd nep, apal. Kɨslɨm ak mɨñi bɨr kɨr geb; melɨk won nɨŋɨd ak bɨr melɨk geb.

Bin bɨ, melɨk mɨdobɨn, agɨl, ai mam kɨri ognap mɨlɨk kal nɨpal okok, kɨri kɨslɨm sɨŋak mɨdebal.

10 Pen bin bɨ ai mam kɨri okok kɨrop mɨdmagɨl lɨpal okok, melɨk mɨdebal. Melɨk okok ajɨl, ap yap ma paknɨgal. 11 Bin bɨ ai mam kɨri ognap mɨlɨk kal nɨpal okok, kɨri kɨslɨm sɨŋak mɨdebal. Kɨri kɨslɨm sɨŋak mɨdel, udɨn kɨri bɨr kwoi gɨp nɨŋɨl kɨslɨm okok ajɨl, akal amebal ak ma nɨpal.

12 Jisas Krais ne kɨmak ak me,
God tap si tap tɨmel gɨpɨm ak nɨŋɨl kɨrɨg gɨp.
Nɨbak, yad nɨbep ñɨ pai mɨdmagɨl yad okok
mɨnɨm nɨbaul ñu kɨl tɨkebin.
13 Nɨbi bɨ kɨb okok,
Jisas Krais bɨrarɨk ped okok mɨdɨl mɨñi mɨdeb ak,
nop bɨr nɨpɨm ak me,
yad nɨbep bɨ kɨb mɨnɨm nɨbaul ñu kɨl tɨkebin.
Nɨbi bɨ praj okok,
Seten, Bɨ Tɨmel Yɨb ak, nop
tob nɨbi mok okok bɨr lɨpɨm ak me,
yad nɨbep bɨ praj mɨnɨm nɨbaul ñu kɨl tɨkebin.
Nɨbi ñɨ pai mɨdmagɨl yad okok
Bapi nop bɨr nɨpɨm ak me,
yad nɨbep ñɨ pai mɨdmagɨl yad
mɨnɨm nɨbaul ñu kɨl tɨkebin.
14 Nɨbi bɨ kɨb okok,
Jisas Krais bɨrarɨk ped okok mɨdɨl mɨñi mɨdeb ak,
nop bɨr nɨpɨm ak me,
yad nɨbep bɨ kɨb mɨnɨm nɨbaul ñu kɨl tɨkebin.
Nɨbi bɨ praj okok,
God Mɨnɨm komɨŋ ak
mɨdmagɨl nab nɨbep adaŋ komɨŋ mɨdek, nɨbi kɨlɨs gɨl,
Seten, Bɨ Tɨmel Yɨb ak,
nop tob nɨbi mok okok bɨr lɨpɨm ak me,
yad nɨbep bɨ praj mɨnɨm nɨbaul ñu kɨl tɨkebin.

Tap lɨm dai ar wagɨn aul mɨdmagɨl ma lɨnɨmɨb

15 Krais bin bɨ ne ma mɨdebal okok, nag gɨpal ar ak gɨn, agɨl, gos ak ma nɨŋnɨmɨb. Gos kɨri tap lɨm dai ar wagɨn aul okok amɨl abab gek, tap okok mɨdmagɨl lɨnɨgabɨm ak, nɨbi Bapi nop gos ak kɨrɨg gɨl, nop mɨdmagɨl ma lɨnɨgabɨm. 16 Bin bɨ tap lɨm dai ar wagɨn aul gos nɨpal okok, mɨb goŋ cɨn tap si tap tɨmel gos gɨp rek gɨn, agɨl, tap tari tari udɨn nɨŋnɨgal okok, si dɨn agɨl, tap okok koŋai nep dɨl, yɨb kɨb dɨn, agɨl, nɨpal rek gel amenɨgab. Bapi kɨrop gos ñek nɨg ma gɨpal; lɨm dai ar wagɨn aul tap okok gos nɨŋɨl, nɨg gɨpal. 17 Karɨp lɨm wagɨn aul abe, tap tari tari karɨp lɨm ar wagɨn aul gos lɨp gɨp okok abe, kɨr gɨnɨgab; pen bin bɨ God ageb rek gɨpal okok per per nep mɨdenɨgal.

Krais nop mɨlɨk kal nɨŋeb bɨ ak

18 Ñɨ pai mɨdmagɨl yad okok. Ñɨn kɨsen ak ulep mɨdeb. Bɨ Krais nop mɨlɨk kal nɨŋep bɨ ak onɨgab, aglak, ak nɨpɨm. Mɨñi bin bɨ Krais nop mɨlɨk kal nɨpal okok koŋai mɨdebal rek, ñɨn kɨsen ak ulep mɨdeb ak, nɨpɨn.

19 Bin bɨ Krais nop mɨlɨk yapek nɨpal nɨb okok, cɨn eip mogɨm gɨl, kɨsen kɨrɨg gɨl söŋ ken amnɨlak; cɨn eip mogɨm gelak pen cɨn eip jɨm ñɨl ma mɨdelɨgɨpal. Cɨn eip jɨm ñɨl mɨdeblap ak, cɨnop kɨrɨg gɨl ke ke ma amblap. Pen söŋ ken amnɨlak ak, bin bɨ yad mɨseŋ nep nɨŋnɨgal bɨ okok kɨrop eip jɨm ñɨl ma mɨdebal, agɨl, God ne ke gek, kɨri söŋ ken amnɨlak.

20 Pen Krais, Kaun Sɨŋ ag yokek nɨbep ar apɨl eip mɨdeb rek, nɨbi magɨlsek God Mɨnɨm nɨŋɨd ak bɨr nɨpɨm. 21 Nɨbi Jisas Krais mɨnɨm nɨŋɨd ak ma nɨpɨm, agɨl, nɨbep mɨnɨm aul ñu kɨl ma tɨkebin; nɨbi bɨr nɨpɨm. Pen Jisas Krais mɨnɨm nɨŋɨd ak, mɨnɨm tom alap ma mɨdeb.

22 “Jisas ne Mesaia mer,” agnɨgab bɨ nɨbak nep ne bɨ tom agep bɨ. Nɨg gɨnɨgab ak, ne Bapi abe, Ñɨ abe mer agnɨgab. Bɨ nɨbak ne Krais Nop Mɨlɨk Kal Nɨŋeb Bɨ nɨbak. 23 Bin bɨ Jisas ne God Ñɨ mer apal okok, kɨri Nap nop ma nɨpal. Pen bin bɨ Jisas ne God Ñɨ ne mɨdeb ag mɨseŋ gɨpal okok, kɨri Nap nop abe nɨpal.

Kaun Sɨŋ nɨbep Krais mɨnɨm nɨŋɨd ak ag ñɨnɨgab

24 Mɨnɨm ned peyɨg nɨpek ak, mɨdmagɨl nab nɨbi adaŋ dɨ tep gɨlɨg gɨ mɨdenɨmɨb. Mɨnɨm ned nɨpek ak, mɨdmagɨl nab nɨbi adaŋ dɨ tep gɨlɨg gɨ mɨdenɨgabɨm ak, God Ñɨ eip jɨm ñɨl mɨdɨl, God Bapi eip jɨm ñɨl mɨdɨl mɨdenɨgabɨm. 25 Cɨnop mɨnɨm nɨŋɨd ag lɨl agak, “Nɨbi per per nep komɨŋ mɨdenɨgabɨm,” agak.

26 Mɨnɨm mɨñi nep agebin aul, bin bɨ mɨnɨm tom agɨl gos nɨbep lɨp gɨ dad amnɨg gebal okok gos nɨŋɨl agebin. 27 Bin bɨ okok nɨbep ma ag ñɨnɨmel. Krais ne Kaun Sɨŋ ag yokek nɨbep ar apɨl eip mɨdeb rek, ne ke nɨbep ag ñeb; pen ne mɨnɨm tom mer, mɨnɨm nɨŋɨd nep magɨlsek nɨbep ag ñɨnɨgab. Nɨb ak, God Kaun gos ñɨb rek, Krais nop cɨg gɨl nep mɨdenɨmɨb.

28 Ñɨ pai mɨdmagɨl yad okok. Krais nop cɨg gɨl nep mɨdem me, ne adɨk gɨ onɨgab ñɨn ak, nop nɨŋon nabɨŋ ma gɨnɨgab; wɨsɨbɨl ak nep gɨl mɨdonɨgabɨn. 29 Krais ne nag yɨpɨd gɨl ar ak nep gɨ tep gɨp nɨpɨm ak me, nɨbi ak rek nep nɨpɨm, bin bɨ nag yɨpɨd gɨl ar ak nep gɨpal okok, kɨri God ñɨ pai ne mɨdɨl me, nɨg gɨpal.

Copyright information for `KMHM