1 John 3

God ñɨ pai ne mɨdobɨn ak nɨŋɨl, mɨd tep gɨn

Bapi God cɨnop mɨdmagɨl yɨb lɨl, cɨnop ñɨ pai yad ke, agɨp ak, yad nɨŋɨl wal yɨb apin. Cɨn God ñɨ pai ne nep mɨdobɨn. Nɨb ak, bin bɨ karɨp lɨm ar wagɨn aul nep gos nɨpal okok cɨnop ma nɨpal. Bapi nop ma nɨpal ak me, cɨnop ak rek nep ma nɨpal. Bin bɨ nɨŋep tep yad okok. Mɨñi cɨn God ñɨ pai ne mɨdobɨn pen kɨsen bin bɨ tigep bɨ rek mɨdonɨgabɨn ak ma nɨpɨn. Pen cɨn nɨpɨn, Jisas Krais ne mɨseŋ lɨnɨgab ñɨn ak, ne ke mɨdeb rek ak udɨn nɨŋɨl, ne mɨdeb rek lɨl mɨdenɨgabɨn. God cɨnop Krais rek lɨnɨgab agɨl gos nɨpal bin bɨ okok, Krais sɨŋ mɨdeb rek, cɨn ak rek nep sɨŋ mɨdon, agɨl gos nɨpal.

Bin bɨ tap si tap tɨmel gɨpal okok, kɨri magɨlsek God lo mɨnɨm tɨb jupal. Tap si tap tɨmel gɨl me, God lo mɨnɨm tɨb jupal. Pen nɨbi nɨpɨm, Jisas Krais ne owak ak, cɨn bin bɨ lɨm dai ar wagɨn aul tap si tap tɨmel gɨpɨn gac ak lɨg gɨ yoknɨg owak. Ne ke tap si tap tɨmel alap ma gɨp. Nɨb ak, bin bɨ nop eip jɨm ñɨl mɨdebal okok, tap si tap tɨmel ma gɨpal. Bin bɨ tap si tap tɨmel gɨpal okok, Jisas Krais nop ma nɨpal; ne bɨ tigep bɨ rek mɨdeb ak ma nɨpal.

Ñɨ pai mɨdmagɨl tep yad okok. Nɨŋ tep gɨnɨmɨb! Bin bɨ ognap mɨnɨm esek agɨl gos nɨbep lɨp gɨ dɨ amnɨg gebal okok, mɨnɨm esek kɨrop ak ma nɨŋ dɨnɨmɨb. Bin bɨ gɨ tep gɨpal okok kɨri nep bin bɨ komɨŋ tep; Krais ne ke komɨŋ tep mɨdeb rek, kɨri ak rek nep bin bɨ komɨŋ tep mɨdebal. Pen bin bɨ tap si tap tɨmel gɨpal okok, Seten ñɨ pai ne mɨdebal; Seten bɨrarɨk ped okok wagɨn gɨl, gɨ damɨl, tap si tap tɨmel gɨp rek gɨpal. God Ñɨ ne karɨp lɨm wagɨn aul owak ak, Seten tap tɨmel gɨp nag ak tɨb gɨ rɨk gɨnɨg owak. Bin bɨ God ñɨ pai ne mɨdebal okok, God yɨŋ kɨrop nab adaŋ lak ak mɨdeb ak me, tap si tap tɨmel ma gɨnɨgal. God ne Nap kɨri mɨdeb, kɨri God ñɨ pai ne mɨdebal ak me, kɨri tap si tap tɨmel gɨnɨmel rek ma lɨp. 10 Nɨb ak cɨn nɨpɨn, bin bɨ an an kɨri God ñɨ pai ne mɨdebal, bin bɨ an an kɨri Seten ñɨ pai ne mɨdebal; bin bɨ gɨ tep ma gɨpal okok, kɨri God ñɨ pai ne ma mɨdebal; bin bɨ ai mam okok kɨrop mɨdmagɨl ma lɨpal okok, kɨri ak rek nep God ñɨ pai ne ma mɨdebal.

Nɨbi God ñɨ pai ne okok pen pen mɨdmagɨl lɨnɨmɨb

11 Cɨn pen pen mɨdmagɨl lɨn. Mɨnɨm nɨbaul bɨrarɨk ped okok nep aglak nɨpɨm. 12 Adam ñɨ ne Ken gak rek ma gɨnɨmɨb. Ne Seten, Bɨ Tɨmel Yɨb ak, ñɨ ne mɨdɨl, nɨmam kɨsen nop ñag pak lak. Ne nɨmam nop ñag pak lak ak, tari gɨnɨg ñag pak lak? Ne ke gɨ tɨmel gak pen nɨmam Ebol ne gɨ tep gak ak nɨŋɨl nop ñag pak lak. 13 Nɨb ak, ai mam yad okok. Bin bɨ lɨm dai ar wagɨn aul nɨbep mɨlɨk kal nɨŋenɨmel ak, wal ma agnɨmɨb.

14 Cɨn Krais bin bɨ ai mam okok kɨrop mɨdmagɨl lɨpɨn ak me, cɨn nɨpɨn, cɨn bin bɨ bɨr kɨmbal rek mɨdonok ar ak kɨrɨg gɨl, komɨŋ kɨsen nɨb ak bɨr dɨpɨn. Bin bɨ mɨdmagɨl ma lɨpal okok, kɨri bin bɨ bɨr kɨmbal rek mɨdebal. 15 Bin bɨ an an bin bɨ ognap mɨlɨk kal nɨpal okok, kɨri kɨrop cɨp ñapal rek lɨp. Pen nɨbi nɨpɨm, bin bɨ cɨp ñapal okok, kɨri komɨŋ per mɨdep won ak ma dɨpal.

16 Krais cɨnop yɨmɨg nɨŋɨl kɨmak ak me, cɨn titi gɨl ai mam cɨn mɨdmagɨl lɨnɨgabɨn ak bɨr nɨpɨn. Cɨn ak rek nep, ai mam cɨn okok kɨrop nɨŋɨd yɨb mɨdmagɨl lɨl, kɨlɨs gɨl, kɨrop gɨ tep gɨn; nɨg gɨl kɨmnɨgabɨn ak, mɨnɨm ma mɨdeb. 17 Bin bɨ tap koŋai mɨdek nɨŋlɨg gɨ, ai mam tap ma mɨdeb okok kɨrop nɨŋɨl yɨmɨg ma nɨŋnɨgal ak, kɨri God nop mɨdmagɨl ma lɨpal. 18 Nɨb ak, ñɨ pai mɨdmagɨl yad okok. Ai mam okok mɨdmagɨl lɨpɨn, agnɨgabɨn ak, mɨnɨm nep ma agɨn; kɨrop nɨŋɨd nep mɨdmagɨl lɨl, kɨlɨs gɨl, kɨrop dɨ tep gɨl, gɨ tep gɨn. Nɨg genɨgabɨn ak, cɨn ai mam okok mɨdmagɨl lɨpɨn, agnɨgabɨn.

Bin bɨ God nop cɨg gɨpal okok mɨb wɨsɨbɨl ak nep mɨdebal

19 Ai mam kɨrop mɨdmagɨl lɨl, kɨrop gɨ tep genɨgabɨn ak me, cɨn nɨŋnɨgabɨn, Krais mɨnɨm nɨŋɨd ne ak nɨŋ dɨpɨn. Nɨb ak, gos won cɨn ke nab adaŋ cɨnop mɨnɨm kɨb agnɨgab ak pen God udɨn yɨrɨk ar ne ak cɨn mɨñ mɨñ gɨlɨg gɨ kapkap mɨdenɨgabɨn. Gos won cɨn nab adaŋ ak sain, pen God ne kɨlɨs yɨb. Ne gos won cɨn magɨlsek nɨŋ tep gɨp. 21 Nɨb ak, bin bɨ nɨŋep tep yad okok. Gos won cɨn ke nab adaŋ cɨnop mɨnɨm kɨb ma agnɨgab ak, gos sek mɨdɨl, God mɨdeb sɨŋak ulep amɨl, udɨn yɨrɨk ar ne ak sɨskol ma dɨnɨgabɨn. 22 God mɨnɨm kɨlɨs agɨp rek gɨl, tap tari tari nop tep gɨnɨgab ak gɨlɨg gɨ damɨl, nop ag nɨŋenɨgabɨn ak, agnɨgabɨn rek gɨnɨgab. 23 God mɨnɨm kɨlɨs agɨl nɨb agɨp: cɨn Ñɨ ne Jisas Krais nop nɨŋ dɨl, ai mam okok pen pen mɨdmagɨl lɨn. God cɨnop mɨnɨm kɨlɨs agɨl, nɨg gɨnɨmɨb, agɨp. 24 Bin bɨ God mɨnɨm kɨlɨs agɨl agɨp rek nep gɨpal okok, kɨri God nab adaŋ mɨdebal; ne kɨrop nab adaŋ mɨdeb. God ne Kaun cɨnop ñɨb ak me, cɨn nɨpɨn, God ne cɨnop nab adaŋ mɨdeb.

Copyright information for `KMHM