1 John 4

God Kaun aka tap ke alap kɨrop gos ñɨb

Ñɨbemmam tep yad okok. Bin bɨ God Mɨnɨm tom ag tagebal okok koŋai mɨdebal ak me, bin bɨ ognap God Kaun eip jɨm ñɨl mɨdobɨn, agenɨmel ak, nɨŋ tep gɨl, mɨnɨm kɨrop ak nɨŋ dɨnɨmɨb. God Kaun aka tap ognap ke kɨrop gos ñek agebal, agɨl, nɨŋnɨmɨb. God Kaun kaun kɨri eip jɨm ñɨl mɨdeb ma mɨdeb ak, titi gɨl nɨŋnɨgabɨm? Jisas Krais ne bɨ mɨb goŋ lɨl, karɨp lɨm wagɨn aul owak, agenɨgal ak, God Kaun kɨri eip mɨdeb ak, agɨl nɨŋnɨgabɨm. Pen Jisas Krais ne God ker ma owak, agenɨgal ak, God Kaun kɨri eip ma mɨdeb, agɨl nɨŋnɨgabɨm. Jisas Krais Nop Mɨlɨk Kal Nɨŋeb Bɨ nɨbak, kaun ne kɨrop nab adaŋ mɨdeb rek, mɨnɨm nɨbak rek agnɨgal. Kaun tɨmel nɨbak onɨgab, agel peyɨg nɨpɨm. Pen mɨñi ñɨn aul nep karɨp lɨm wagɨn aul bɨr owɨp.

Ñɨ pai mɨdmagɨl yad okok. God ne nɨbep nab adaŋ mɨdeb; ne Bɨ kɨlɨs yɨb. Pen Seten ne bin bɨ karɨp lɨm ar wagɨn aul mɨdebal okok kɨrop nab adaŋ mɨdeb; ne bɨ kɨlɨs yɨb mer. God Bɨ kɨlɨs yɨb ak, ne nɨbep nab adaŋ mɨdeb ak me, bin bɨ mɨnɨm tom apal okok gos nɨbep lɨp gɨ dad amnɨmel rek ma lɨp. Bin bɨ mɨnɨm tom apal okok, kɨri karɨp lɨm wagɨn aul nɨb ak me, mɨnɨm apal ak, ak rek nep karɨp lɨm wagɨn aul nɨb. Mɨnɨm apal ak karɨp lɨm wagɨn aul nɨb ak me, bin bɨ karɨp lɨm wagɨn aul nɨb okok mɨnɨm tom kɨri apal nɨŋ dɨpal. Pen cɨn God ñɨ pai ne mɨdobɨn. Bin bɨ God nop nɨŋ dɨpal okok, mɨnɨm cɨnop nɨŋ dɨpal. Pen bin bɨ God nop ma nɨŋ dɨpal okok, mɨnɨm cɨnop ma nɨŋ dɨpal. Ar nɨbak, Kaun nɨŋɨd nep kɨrop gos ñek agebal aka kaun esek alap gos ñek agebal ak, nɨŋnɨgabɨn.

God cɨnop mɨdmagɨl yɨb lɨp

Bin bɨ mɨdmagɨl yad okok. Ai mam okok pen pen mɨdmagɨl lɨn. God ne gek me, bin bɨ mɨdmagɨl lɨpal. Bin bɨ an an, bin bɨ okok kɨrop mɨdmagɨl lɨpal okok, kɨri God ñɨ pai ne mɨdɨl God nop nɨpal ak me, bin bɨ okok mɨdmagɨl lɨpal. God ne bin bɨ kɨrop mɨdmagɨl lɨp ak me, bin bɨ an an, bin bɨ okok kɨrop mɨdmagɨl ma lɨpal okok, kɨri God nop ma nɨpal. God Ñɨ ne nokɨm yɨb ak ag yokek apɨl gek, cɨn bin bɨ karɨp lɨm ar wagɨn aul mɨdobɨn per per nep komɨŋ mɨdojɨn rek lɨp. Nɨb ak, God cɨnop mɨdmagɨl yɨb lɨp ak, mɨseŋ nɨpɨn. 10 Cɨn God nop mɨdmagɨl ma lɨnok; God ne ned cɨnop mɨdmagɨl lak. God ne tap si tap tɨmel gɨpɨn okok nɨŋɨl, cɨnop par ke okok yokpkop. Pen ne cɨnop mɨdmagɨl lɨl, Ñɨ ne Jisas Krais ag yokek apɨl, tap si tap tɨmel gɨpɨn okok, mab bak alaŋ sɨŋak mɨb goŋ ar ne ke dɨl kɨmɨl, tap si tap tɨmel gɨpɨn gac ak lɨg gɨ yokak.

11 Ñɨbemmam tep yad okok. God ne nɨg gɨl, cɨnop mɨdmagɨl yɨb lɨp rek, cɨn ak rek nep ai mam okok pen pen mɨdmagɨl lɨn. 12 Bin bɨ nokɨm alap God nop udɨn ma nɨŋɨp; pen cɨn ai mam okok pen pen mɨdmagɨl lenɨgabɨn ak, God ne cɨnop nab adaŋ mɨdenɨgab. Ne cɨnop nab adaŋ mɨdenɨgab ak me, ne bin bɨ okok mɨdmagɨl yɨb lɨp rek, cɨn ak rek nep bin bɨ okok mɨdmagɨl yɨb lɨnɨgabɨn. 13 Cɨnop Kaun ne ke ag yokek apɨl cɨnop nab adaŋ mɨdeb ak me, cɨn God nab adaŋ mɨdobɨn, ne cɨnop nab adaŋ mɨdeb ak, nɨŋ tep gɨpɨn. 14 Bapi God Ñɨ ne bin bɨ kɨrop dɨ komɨŋ yoknɨmɨŋ, agɨl, ag yokak ak, cɨn udɨn cɨn ke nɨŋɨl, bin bɨ okok kɨrop ag ñɨbɨn. 15 Bin bɨ, Jisas ne God Ñɨ ne yɨb mɨdeb, agɨl mɨseŋ apal okok, God kɨrop nab adaŋ mɨdeb; kɨri God nab adaŋ mɨdebal. 16 Nɨbak, God ne cɨnop mɨdmagɨl yɨb lɨp ak nɨŋ dɨl, gos nɨbak nɨŋlɨg gɨ nep mɨdobɨn.

God Bɨ mɨdmagɨl lep. Bin bɨ mɨdmagɨl lɨpal okok, God nab adaŋ mɨdebal; God kɨrop nab adaŋ mɨdeb.
17 Cɨn God eip jɨm ñɨl mɨdenɨgabɨn ak, ne bin bɨ mɨdmagɨl yɨb lɨp ak rek, cɨn ak rek nep bin bɨ mɨdmagɨl yɨb lɨnɨgabɨn. Nɨb ak me, God mɨnɨm kɨb agnɨgab ñɨn ak, jel gek ma pɨrɨknɨgabɨn; wɨsɨbɨl ak nep gɨl mɨdonɨgabɨn. 18 God cɨnop mɨdmagɨl yɨb lɨp ak me, cɨn pɨrɨkjɨn rek ma lɨp. Cɨnop pen ñɨl yur ñɨnɨgal, agnɨgabɨn ak me, jel gek pɨrɨknɨgabɨn. Nɨbak, bin bɨ pɨrɨkpal okok, God cɨnop mɨdmagɨl yɨb lɨp, agɨl, ma nɨpal.

19 God ne ke ned cɨnop mɨdmagɨl lak ak me, kɨsen cɨn nop mɨdmagɨl lɨpɨn. 20 Bin bɨ God nop mɨdmagɨl lɨpɨn, apal ak, pen ai mam okok kɨrop mɨlɨk kal nɨpal ak, esek nep apal. Bin bɨ kɨrop mɨseŋ nɨpal okok kɨrop mɨdmagɨl ma lenɨgal ak, kɨri titi gɨl, God Bɨ mɨseŋ ma nɨpal ak nop mɨdmagɨl lɨnɨgal? 21 God mɨnɨm kɨlɨs agɨl agak, “Bin bɨ yɨp mɨdmagɨl lɨpal okok, nɨnai nɨmam kɨri okok ak rek nep mɨdmagɨl lɨnɨmel,” agak.

Copyright information for `KMHM