1 Peter 2

Bɨ Kɨb ne Kab Komɨŋ rek per mɨdenɨgab

Nɨb ak, gɨ tɨmel gɨpɨm ar ak magɨlsek pɨs nep kɨrɨg gɨl, mɨnɨm esek apɨm ar ak pɨs nep kɨrɨg gɨl, mɨnɨm nep apɨm ak pɨs nep kɨrɨg gɨl, tap tep kɨri okok cɨn dɨpnop agɨl gos nɨpɨm ak pɨs nep kɨrɨg gɨl, bin bɨ ognap ag jupɨm ak pɨs nep kɨrɨg gɨl, gɨnɨmɨb.

Ñɨ paiŋaŋ kɨsen tɨk dopal okok ci ñɨŋɨn, agɨl, gos ar nokɨm ak nep nɨpal. Nɨb ak rek, nɨbi Bɨ Kɨb bɨ tep yɨb nɨbep dɨ tep gɨp ak bɨr nɨpɨm rek, mɨnɨm tep ne ci rek ñɨŋɨn, agɨl, gos ar nokɨm ak nep nɨŋnɨmɨb. Ci nɨbak ñɨŋnɨgabɨm ak, nɨbi kɨb gɨl, komɨŋ mɨdep won nɨbak wagɨn ak nɨŋ tep gɨnɨgabɨm.

Jisas Krais ne kab alap rek. Ne kab yokop alap mer; ne Kab komɨŋ. Kab komɨŋ nɨbak bin bɨ ognap yo nɨŋɨl kɨrɨg gɨpal ak pen God ne dɨl, kab nɨbak kab tep aknɨb ke agak. Nɨbi Kab komɨŋ nɨbak apɨl, nɨbi ke kab komɨŋ rek lem, God ne kab nɨb okok dɨl karɨp ne gɨnɨgab. Karɨp nɨbak, Jisas Krais ne karɨp nabɨc mɨdenɨgab nɨŋɨl nɨbi God nop sobok gep bin bɨ sɨŋ mɨdɨl, tap tari tari God nop tep gɨp ak, tap sobok gep rek God nop ñɨnɨgabɨm. Tap sobok gɨ ñeb nɨbak sipsip tap okok mer; tap kaun sobok gɨ ñeb nep ñɨnɨgabɨm.

God Mɨnɨm ak ñu kɨl tɨkɨl aglak,

“Nɨŋɨm! Yad kab alap taun kɨb Saion len,
kab nɨbak Saion karɨp nab sap rek pɨŋɨl ñɨl mɨdenɨgab.
Kab nɨbak yad ke ag len,
kab nɨbak kab tep aknɨb ke mɨdenɨgab.
Bin bɨ an an nop nɨŋ dɨl cɨg gɨnɨgal okok,
kɨsen kɨri, cɨn tari gɨnɨg nop nɨŋ dɨpɨn, agɨl, ma agnɨgal yɨb,” aglak.
God nɨb agek, bin bɨ nop nɨŋ dɨpɨm okok, kab nɨbak kab tep aknɨb ke rek lɨnɨgab; pen bin bɨ nop ma nɨŋ dɨpal okok, God Mɨnɨm ak ñu kɨl tɨkɨl aglak,

“Kab yo nɨŋɨl kɨrɨg gɨlak kab ak nep
mɨñi karɨp nab sap kɨlɨs yɨb nab alaŋ dɨm mɨdeb,” aglak.
Pen mɨnɨm alap aglak,

“Kab nɨbak nep, bin bɨ amɨl tob pɨŋɨl gɨnɨgal;
kab nɨbak nep, bin bɨ apɨl, yap paknɨgal,” aglak.
Krais mɨnɨm tep ak ma nɨŋ dɨpal ak me, ap yap pakpal. Pen kɨri ap yap pakpal ak, God gɨnɨgab agak rek nep gɨp.

Pen God ne ke nɨbep dɨl, yakam ne ke ag lɨp. Nɨbi Kiŋ tap sobok gep bin bɨ ne mɨdebɨm. Nɨbi bin bɨ sɨŋ ne mɨdebɨm. Nɨbi God yakam ne ke mɨdebɨm. Nɨg gɨp ak, nɨbi bin bɨ okok nɨb okok nɨb, God ne tap tep aknɨb ke gɨp ak ag mɨseŋ agɨl, ned kɨslɨm nab okok mɨdɨl, koslam gɨ ajölɨgɨpɨm ak pen God ne gek, mɨñi melɨk tep ne nɨŋɨl tag tep gɨpɨm, mɨnɨm nɨbak mɨseŋ agnɨgabɨm. Nɨb agɨl, yɨb ne agem ar amnɨgab.

10 Ned God bin bɨ ne ma mɨdelɨgɨpɨm, pen mɨñi bin bɨ ne ke mɨdebɨm. Ned God nɨbep yɨmɨg nɨŋɨl ma dɨp, pen mɨñi nɨbep yɨmɨg nɨŋɨl dɨp.

God bin bɨ ne mɨdebɨm rek, mɨd tep gɨnɨmɨb

11 Nɨb ak, bin bɨ nɨŋep tep yad okok. Lɨm dai wagɨn aul karɨp lɨm nɨbi yɨpɨd gɨl mer, yokop apɨl melɨk kɨn mɨdebɨm. Nɨb ak, tap si tap tɨmel lɨm dai ar wagɨn aul mɨb goŋ gos gɨp tap okok, mɨdmagɨl lɨl gem ma amnɨmɨŋ. Tap nɨb okok gos nɨŋɨl gem amek, kaun nɨbi eip pen pen gek, ap yap paknɨmɨb rek lɨp.

12 Bin bɨ God bin bɨ ne ma mɨdebal okok eip mɨdebɨm ak, gɨ tep yɨb gɨ mɨdenɨmɨb. Nɨg gem, ñɨn ognap, nɨbep, gɨ tɨmel gɨpɨm, agɨl, ag junɨgal ak pen kɨri gɨ tep gɨpɨm ak nɨŋɨl, kɨsen Jisas Krais onɨgab ñɨn ak, gɨ tep gɨpɨm rek ag yɨkenɨgal, God yɨb ne ak agel ap rannɨgab.

13 Bɨ Kɨb bin bɨ ne mɨdebɨm rek, bɨ kɨb nɨbep lɨm dai ar wagɨn aul kod mɨdebal okok agnɨmel rek gɨnɨmɨb. Kiŋ nɨbi bɨ kɨb yɨb mɨdeb ak me, mɨnɨm ne ak nɨŋɨl, bɨ ne ag yokek apɨl nɨbep kod mɨdebal okok mɨnɨm kɨri magɨlsek nɨŋɨl gɨnɨmɨb. Bɨ kɨb nɨb okok, bin bɨ gɨ tep gɨnɨgal okok kɨrop dɨ tep gɨnɨgal; pen bin bɨ gɨ tɨmel gɨnɨgal okok kɨrop mɨnɨm kɨb agɨl, yur pen ñɨnɨgal. Tari gɨnɨg: God bɨ nɨb okok wög nɨbak gɨnɨmel, agɨl, ag lak. 15 Pen God nop tep gɨnɨgab ak, nɨbi gɨ tep gɨlɨg gɨ nep mɨdem, bin bɨ gos ma mɨdeb okok nɨbep mɨnɨm tom agɨl ag junɨmel rek ma lɨnɨgab. 16 Bin bɨ ognap, ke nɨpɨm rek gɨnɨmɨb, apal. Nɨbak tep pen gos nɨbak nɨŋɨl, tap si tap tɨmel alap ma gɨnɨmɨb. God bin bɨ wög gep ne mɨdebɨm rek, tari tari gɨnɨg gɨnɨgabɨm ak, ne ageb ageb rek nep gɨn, agɨl, gɨnɨmɨb.

17 Bin bɨ gep okok abe bin bɨ yokop okok abe mɨnɨm kɨrop nɨŋnɨmɨb. Ai mam Krais pɨs ken mɨdebal okok kɨrop mɨdmagɨl lɨnɨmɨb. God ne Bɨ kɨlɨs aknɨb ke, agɨl, sɨskol dɨl nɨŋnɨmɨb. Kiŋ ne bɨ kɨb, agɨl, mɨnɨm ne ak nɨŋnɨmɨb.

Cɨn Krais nop kɨsen gɨl, mɨker ap onɨmɨŋ, ma pɨrɨknɨgabɨn

18 Nɨbi Krais bin bɨ ne mɨdɨl, bɨ ognap kɨrop mɨñ wög rek gɨpɨm ak, bɨ kɨb nɨbi okok dɨ tep gɨl, agnɨmel rek nep gɨnɨmɨb. Nɨbep gɨ tep gɨl kapkap mɨd tep gɨpal bɨ okok nep mer, kɨlɨs yɨb gɨpal bɨ okok ak rek nep, dɨ tep gɨl, agnɨmel rek nep gɨnɨmɨb. 19 Pen nɨbep gɨ tɨmel genɨgal ak, God nop gos nɨpɨm rek, kɨrop gos tɨmel ma nɨŋenɨgabɨm ak, God nɨbep dɨ tep gɨnɨgab. 20 Pen nɨbi gɨ tɨmel gem, nɨbep pakenɨgal ak, kɨrop gos tɨmel ma nɨŋnɨgabɨm ak ma agebin; nɨg genɨgabɨm ak, God nɨbep dɨ tep ma gɨnɨgab. Pen nɨbi mɨd tep gem, nɨbep gɨ tɨmel genɨgal ak, kɨrop gos tɨmel ma nɨŋnɨgabɨm ak agebin; nɨg genɨgabɨm ak me, God nɨbep dɨ tep gɨnɨgab. 21 Nɨbep mɨker ñel kapkap nep mɨdenɨmɨb, agɨl, God nɨbep dak. Nɨb ak, Krais cɨnop nen agɨl, yur dak gos ak nep nɨŋnɨmɨb. Nɨbep mɨker ñel, gos par ma nɨŋnɨmɨb. Krais ne gak rek gɨl gem amnɨmɨŋ.

22 “Ne tap si tap tɨmel alap ma gak;
mɨnɨm tom alap ma agak.”
23 Krais nop ag juelak, ne pen kɨrop ma ag juak. Nop gɨ tɨmel gelak, ne yur dɨl kɨrop mɨnɨm pen pen ma agak. Nap ne mɨnɨm kɨb yɨpɨd gɨl nep ageb ak, yɨp kod mɨdenɨgab, agɨl, gos ar ak nep nɨŋ mɨdek. 24 Krais nop mab bak alaŋ ñag pak lel, ne tap si tap tɨmel gɨpɨn okok magɨlsek, mɨb goŋ ne ke dɨl kɨmak. “Yad tap si tap tɨmel kɨrop dɨl kɨmen, tap si tap tɨmel gep gos won kɨri ak kɨmɨl, kɨri komɨŋ amɨl, gɨ tep gɨlɨg gɨ mɨdenɨmel,” agɨl, tap si tap tɨmel cɨn okok, mɨb goŋ ne ke dɨl kɨmak. Krais ne yur kɨb dak ak me, nɨbep mɨñak gak ak komɨŋ lɨp. 25 Nɨbi kaj sipsip okok ke ke pɨŋɨl amɨl apɨl gɨl ambal rek mɨdelɨgɨpɨm ak pen nɨbi mɨñi Bɨ Kaj Sipsip Mɨkep, Bɨ kaun nɨbep kod mɨd tep gɨp ak, nop bɨr adɨk gɨ opɨm.

Copyright information for `KMHM