1 Peter 3

Bɨ ber gon

Pen nɨbi bɨ sek bin mɨdebɨm okok, nɨbep ak rek nep mɨnɨm agnɨg gebin. Nagɨmɨl sɨkop agnɨmel rek nɨŋɨl, gɨ tep gɨnɨmɨb. Nagɨmɨl sɨkop Jisas Krais mɨnɨm tep ak ma denɨgal ak, tari gɨnɨg mɨnɨm tep ak ma dɨpan, agɨl, ma agnɨmɨb. Pen nɨbi ke gɨ tep gɨl kɨrop dɨ tep gem me, bin yad ak Jisas Krais nop cɨg gɨl gɨ tep yɨb gɨp, agɨl, nop nɨŋ dɨnɨgal. Pen bin kɨl tep mɨdon, agɨl, tap tɨb kadɨg kasek nep tɨmel gɨnɨgab okok lɨn, agɨl, ma nɨŋnɨmɨb. Kɨmkas malɨkɨl, walɨj tep tep yɨmɨl, tap tep tep kab gol dɨl gɨpal okok dɨ mɨb goŋ tɨb kadɨŋ gɨl, ma gɨnɨmɨb. Bin sain mɨdɨl, gos nɨŋ tep gɨl, kal ma juɨl, bin bɨ okok eip kapkap mɨd tep gɨnɨmɨb. Nɨg gɨ tep genɨgabɨm ak, tap tep nɨb okok mɨdmagɨl nab nɨbi adaŋ mɨdeb rek, bin bɨ udɨn ma nɨŋnɨgal pen God udɨn ne ak, tap kɨl tep aknɨb ke rek lɨnɨgab. Tap kɨl tep tep nɨb okok ki ma gɨnɨgab; per per nep mɨdenɨgab. Tap kɨl tep nɨb okok mɨdmagɨl nab adaŋ kab gol rek mɨdeb ak, apɨs cɨn God nop nɨŋ dölɨgɨpal okok dɨl kɨri ke tɨb kadɨŋ gölɨgɨpal; kɨri nɨgmɨl sɨkop kɨrop mɨnɨm ak nɨŋölɨgɨpal. Bin Sara nɨgmɨl Ebraham nop, bɨ kɨb yad, agɨl, mɨnɨm agolɨgɨp rek nep dɨl golɨgɨp. Nɨbi ma pɨrɨkɨl, Sara golɨgɨp ak rek gɨ tep genɨgabɨm ak, Sara pai ne yɨb rek mɨdenɨgabɨm.

Pen nɨbi bin sek bɨ mɨdebɨm okok, nɨbep ak rek nep mɨnɨm agnɨg gebin. Bin okok bɨ rek kɨlɨs ma mɨdebal rek, bin nɨbi okok dɨ tep gɨnɨmɨb. God nɨbep bɨ okok nep dɨl, bin okok kɨrop ma kɨrɨg gɨp; nɨbep bɨ okok yɨmɨg nɨŋɨl dɨp rek, bin okok kɨrop ak rek nep yɨmɨg nɨŋɨl dɨp. Bin nɨbi okok kɨrop kod mɨd tep genɨgabɨm ak me, God nop sobok gem, mɨnɨm nɨbep ak nɨŋnɨgab.

Jɨm ñɨl mɨdenɨmɨb

Mɨnɨm ag junɨg gebin. Nɨbi ai mam Krais pɨs ken mɨdebɨm okok magɨlsek gos ar nokɨm nep nɨŋnɨmɨb; ai mam ognap yur denɨmel, kɨrop yɨmɨg nɨŋnɨmɨb; ai mam ognap mɨñ mɨñ genɨmel, nɨbi ak rek nep mɨñ mɨñ gɨnɨmɨb; ai mam pen pen mɨdmagɨl lɨl, pen pen yɨmɨg nɨŋɨl dɨ tep gɨnɨmɨb; yad bin kɨb, yad bɨ kɨb, agɨl, gos ak ma nɨŋnɨmɨb. Bin bɨ ognap nɨbep gɨ tɨmel genɨmel, kɨrop pen gɨ tɨmel ma gɨnɨmɨb. Nɨbep ag juenɨmel, kɨrop pen ma ag junɨmɨb. Nɨbep tari tari genɨmel, God nop sobok gɨl agnɨmɨb, kɨrop gɨ tep gɨl kod mɨdenɨmɨn, agnɨmɨb. Tari gɨnɨg: God nɨbep dɨp ak, nɨbi bin bɨ okok kɨrop gɨ tep gɨnɨmɨb, agɨl, dɨp. Nɨg genɨgabɨm ak, God nɨbep ak rek nep gɨ tep gɨnɨgab. 10 God Mɨnɨm ak ñu kɨl tɨkɨl aglak,

“Bin bɨ mɨd tep gɨl, mɨlep yɨb lɨl kɨmɨn, agɨl nɨpal okok,
mɨnɨm tom, mɨnɨm tɨmel ma agnɨmel.
11 Pen tap si tap tɨmel gɨpal ar ak kɨrɨg gɨl, gɨ tep nep gɨl,
gos kɨlɨs nɨŋɨl, jɨm ñɨl mɨdon, agɨl, kapkap sain tɨkɨl nep mɨdenɨmel.
12 Tari gɨnɨg: bin bɨ God Mɨnɨm ageb rek nep gɨpal okok,
Bɨ Kɨb kɨrop kod mɨd tep gɨl,
nop sobok genɨgal mɨnɨm kɨrop ak nɨŋnɨgab;
pen bin bɨ gɨ tɨmel gɨpal okok nɨŋek, mɨlɨk yonɨgab,” aglak.

Mɨd tep gem, nɨbep gɨ tɨmel genɨmel, ma pɨrɨknɨmɨb

13 Gɨ tep gɨn, agɨl, kɨlɨs gem amek, bin bɨ ognap nɨbep yur ma ñɨnɨgal. 14 Pen nɨbi gɨ tep gem nɨbep gɨ tɨmel genɨmel ak, mɨñ mɨñ gɨnɨmɨb. Bin bɨ nɨbep gɨ tɨmel gɨpal okok kɨrop ma pɨrɨkɨl, gos par ma nɨŋnɨmɨb. 15 Pen mɨdmagɨl nab nɨbi adaŋ ak, Krais ne nep Bɨ Kɨb, agɨl, yɨb ne agem ar amnaŋ. Pen nɨbi per nep gos nɨŋlɨg gɨ mɨdenɨmɨb, bin bɨ ognap, tari gɨnɨg gos sek mɨdebɨm, agɨl ag nɨŋel, kɨrop dɨ tep gɨl, mɨnɨm sɨsain agɨl, Krais mɨnɨm tep ak kɨrop ag ñɨ tep gɨnɨmɨb. 16 Pen ag ñɨnɨgabɨm ak, cɨn mɨnɨm tari agon God nop tep gɨnɨmɨŋ, agɨl, ag ñɨnɨmɨb. Krais nop cɨg gɨl, gɨ tep genɨgabɨm ak, bɨ okok nɨbep ag junɨg gebal okok, kɨrop nabɨŋ gek kɨrɨg gɨnɨgal. 17 Nɨbi gɨ tep gem nɨŋlɨg gɨ, God kɨrop nɨŋebir kɨrɨg gek, nɨbep gɨ tɨmel genɨgal ak, mɨnɨm ma mɨdeb. Pen nɨbi gɨ tɨmel gem, nɨbep gɨ tɨmel genɨgal ak, God nop tep ma gɨnɨgab.

Krais kɨmɨl gac cɨnop lɨg gɨ yokak

18 Nɨbi gɨ tep gem, nɨbep gɨ tɨmel genɨmel ak, mɨnɨm ma mɨdeb, agesin ak, Krais ne Bɨ tep pen nop gɨ tɨmel gel kɨmak. Ne gɨ tep nep golɨgɨp ak pen nɨbi bin bɨ tap si tap tɨmel gɨpɨm okok, God eip tɨg jɨm ñɨnɨgain, agɨl, kɨmak. Mɨnek nokɨm yɨb kɨmak; kɨsen kauyaŋ ma kɨmnɨgab. Krais mɨb goŋ ñag pak lel kɨmak ak pen Kaun ne ma kɨmak. Kaun ne komɨŋ mɨdɨl, ne kauyaŋ warɨkak. 19 Kaun ne nɨg gek ne amɨl, bin bɨ ned kɨmɨl am mɨñ mɨdelak okok kɨrop mɨnɨm tep ne ak ag ñak. 20 Bin bɨ mɨñ mɨdelak okok, Noa mɨdek ñɨn ak, God mɨnɨm ak ma nɨŋ dɨlak ak pen God kɨrop mɨnɨm kɨb ma agak; mɨnɨm yɨp nɨŋnɨgal aka agɨl, kod mɨdek. God kod mɨdek nɨŋlɨg gɨ, Noa nop ñɨg magöb gɨnɨmɨn, agak wög nɨbak gɨ damɨl, bin bɨ koŋai mer, Noa apɨlgon aknɨb jɨl oŋɨd ak nep ñɨg magöb karɨp mɨgan adaŋ amɨl, ñɨg nab adaŋ am mɨdɨl mɨd damɨl, God gek komɨŋ amnɨlak. 21 Pen ñɨg magöb karɨp mɨgan am mɨdel, ñɨg ak kɨrop dap ranek, komɨŋ amnɨlak nɨbak rek, mɨñi cɨn Jisas Krais kɨmɨl warɨkak mɨnɨm ak nɨŋ dɨl, ñɨg pakɨl, ak rek nep komɨŋ amnɨgabɨn. Pen ñɨg pakpɨn ak, mɨb goŋ acɨr lɨg gɨ yokɨn, agɨl, ma pakpɨn. Krais cɨnop nen agɨl, kɨmɨl kauyaŋ warɨkak rek, God gos mɨdmagɨl cɨnop nab adaŋ nɨŋɨl acɨr alap ma mɨdeb. Gos nɨbak nep nɨŋɨl, ñɨg pakpɨn. God ne mɨnɨm kɨlɨs nɨŋɨd nɨb ag lak me ak. 22 Krais ne pen kɨmɨl warɨkɨl, am karɨp lɨm seb kab ar alaŋ sɨŋak amɨl, God ñɨnmagɨl yɨpɨd pɨs kɨd ar mɨdeb nɨŋɨl ejol okok abe, kɨjeki tap kɨlɨs mɨdeb okok abe, magɨlsek mok ne okok mɨdebal.

Copyright information for `KMHM