1 Peter 4

Mɨker dɨlɨg gɨ, nag tɨmel ned nɨb ar ak kɨrɨg gɨn

Krais mɨb goŋ ne yur kɨb dak rek, cɨn ak rek nep yur dɨnɨgabɨn, agɨl, gos nɨbak nep nɨŋlɨg gɨ mɨdenɨmɨb. Tari gɨnɨg: bin bɨ mɨb goŋ kɨri yur kɨb dɨpal okok, tap si tap tɨmel gɨn, agɨl, gos ak ma nɨpal. Ñɨn nɨbak tɨkɨl, ñɨn titi lɨm dai wagɨn aul mɨb goŋ mɨdenɨgabɨn ak, God nop tep gɨnɨmɨŋ ar ak nep gɨn, agɨl, mɨdmagɨl kɨri ke warɨknɨgab ar ak ma gɨnɨgal. Nɨbi ned bin bɨ God Mɨnɨm ma nɨŋ dɨpal okok rek gɨ mɨdelɨgɨpɨm. Gos tɨmel nɨŋɨl, bin si bɨ si gɨl, ñɨg kɨlɨs ñɨb saköl lɨl, tap koŋai yɨb ñɨbɨl, abramek gɨl, tap tom God ma sobok gɨnɨmɨb ageb tap okok sobok gɨlɨg gɨ mɨdelɨgɨpɨm. Mɨñi pen, bin bɨ God Mɨnɨm ma nɨŋ dɨpal okok, nɨbi mɨd tep gɨpɨm ak nɨŋɨl, tari gɨnɨg cɨn eip mogɨm gɨl abramek ma gɨpɨm, agɨl, nɨbep ag jupal. Pen ulep mɨdeb, Bɨ Kɨb bin bɨ komɨŋ mɨdebal okok abe, bin bɨ bɨr kɨmbal okok abe, tari tari gɨpal okok, tari gɨnɨg nɨg gɨpɨm, agɨl, mɨnɨm kɨb agek, kɨri tari tari gɨpal okok magɨlsek nop ag mɨseŋ lɨnɨgal. Bin bɨ magɨlsek kɨmbal rek kɨmɨl, mɨb goŋ kɨri pɨs nep ki gɨ yowɨp ak pen kaun amɨl, God komɨŋ mɨdeb rek ak komɨŋ mɨdenɨgab, agɨl, Krais mɨnɨm tep ne ak bin bɨ bɨr kɨmlak okok kɨrop ag ñak.

God wög cɨnop ar ke ke agɨp rek, gɨ tep gɨn

Ulep mɨdeb, tap tari mɨdeb okok magɨlsek kɨr gɨnɨg geb. Nɨb ak, gos nɨŋ tep gɨl, kapkap mɨd tep gɨl, God nop sobok gɨnɨmɨb. Pen mɨnɨm kɨb yɨb ak, nɨbi Krais bin bɨ per nep pen pen mɨdmagɨl yɨb lɨlɨg gɨ mɨdenɨmɨb. Nɨbi pen pen mɨdmagɨl lɨlɨg gɨ mɨdenɨgabɨm ak, Krais bin bɨ ognap tap si tap tɨmel gɨl nɨbep ñɨn koŋai nep gɨ tɨmel genɨmel ak, nɨbi kasek nɨŋɨl yem gɨnɨgabɨm. Krais nɨŋ dɨpal bin bɨ ognap karɨp nɨbep apenɨmel, nɨbi akal nɨb mɨdɨl karɨp yad apebɨm, agɨl, ma agnɨmɨb; kɨrop ag wasu dɨnɨmɨb. 10 God bin bɨ yɨmɨg nɨŋɨl dɨ tep gɨl, kɨrop gos tep ke ke ñɨb. God gos tep nɨbep ñɨb nɨbak, nɨbep nep mer, ai mam Krais bin bɨ ne mɨdebal okok kɨrop magɨlsek ak rek nep gos nɨŋɨl ñɨb. Nɨb ak, God nɨbep gos tep ñɨb nɨbak nɨŋɨl, ai mam okok kɨrop gɨ tep gɨnɨmɨb. 11 God nɨbep gos tep ñek, nɨbi bin bɨ okok kɨrop ag ñɨnɨgabɨm ak, gos nɨŋ tep gɨl, God Mɨnɨm tep ak yɨpɨd gɨl nep ag ñɨnɨmɨb. God nɨbep gos tep ñek, nɨbi bin bɨ ognap wög gɨ ñɨnɨgabɨm ak, God nɨbep kɨlɨs ne ñɨb ak dɨl, bin bɨ okok kɨrop wög gɨ ñɨnɨmɨb. Nɨg genɨgabɨm ak, Jisas Krais bin bɨ ne mɨdebɨm ak nɨŋɨl, kɨri God yɨb nop ak agel ar amnɨgab. Jisas Krais, Bɨ kɨlɨs yɨb ak nep, nop tep aglɨg gɨ, yɨb ne per per agon ar amnaŋ. Nɨb aknɨb rek tep.

Krais bin bɨ ne mɨdebɨm rek, nɨbep mɨker ñɨnɨgal

12 Ñɨbemmam tep yad okok. Krais nop cɨg wös gɨnɨgal aka kɨrɨg gɨnɨgal, agɨl, bin bɨ ognap cɨnop yur kɨb mab mɨlaŋ rek ñɨbal ak, cɨnop tari gɨnɨg nɨg geb, agɨl, gos ak ma nɨŋnɨmɨb. 13 Krais bin bɨ ne mɨdobɨn ak me, nop gɨlak rek cɨnop gebal, agɨl, mɨñ mɨñ gɨlɨg gɨ mɨdem me, ne melɨk tep yɨb ne sek onɨgab ñɨn ak, nɨbi mɨñ mɨñ gɨlɨg gɨ mɨdenɨgabɨm. 14 Nɨbi Krais bin bɨ ne, agɨl, nɨbep ag juenɨmel, mɨñ mɨñ gɨlɨg gɨ mɨdenɨmɨb. God Kaun melɨk tep yɨb sek ak cɨnop eip mɨdeb ak nɨŋɨl me, nɨg gebal, agɨl, mɨñ mɨñ gɨlɨg gɨ mɨdenɨmɨb. 15 Nɨbi cɨp ma ñagnɨmɨb; tap si ma dɨnɨmɨb; bin bɨ ognap kɨrop gɨ tɨmel ma gɨnɨmɨb; tap nɨbi rek agɨl ma agnɨmɨb. Nɨbi nɨg gɨl yur dɨnɨgabɨm ak, nabɨŋ gɨnɨgab. Pen gɨ tep gɨl yur dɨnɨgabɨm ak, nabɨŋ ma gɨnɨgab. 16 Pen nɨbi Krais nop nɨŋ dɨl ne ageb rek gɨpɨm rek, nɨbep mɨker ñenɨmel, nabɨŋ ma gɨnɨgab. Krais bin bɨ ne mɨdobɨn rek, cɨnop nɨg gebal, agɨl, tep gek nɨŋlɨg gɨ, God yɨb ne agem ar amnaŋ. 17 Ulep mɨdeb, God bin bɨ mɨnɨm kɨb agnɨgab. Ne wagɨn gɨl bin bɨ ne ke mɨnɨm kɨb agnɨgab. Pen cɨn bin bɨ ne ke koslam mɨdenɨgabɨn ak, bin bɨ mɨnɨm tep ne ma nɨŋ dɨpal okok kɨri titi gɨl mɨdenɨgal? 18 God Mɨnɨm ak ñu kɨl tɨkɨl aglak,

“Bin bɨ God ageb rek gɨpal okok
koslam yɨb komɨŋ amnɨgal;
nɨb ak, bin bɨ God Mɨnɨm ma nɨŋ dɨl,
tap si tap tɨmel gɨpal okok, kɨri titi gɨl komɨŋ amnɨgal?” aglak.
19 Nɨb ak, God mɨker cɨnop ag lak rek nep dɨn, agɨl gos par ma nɨpɨn. Bɨ Kɨb cɨnop gɨ lak ak, abramek ma gɨnɨgab pen ne ned agak rek nep cɨnop dɨ tep gɨnɨgab, agɨl, gos ar ak nɨŋɨl, gɨ tep nep gɨlɨg gɨ gon amnɨmɨŋ.

Copyright information for `KMHM