1 Timothy 3

Bin bɨ Krais Jisas nɨŋ dɨpal okok kɨrop kod mɨdep bɨ okok

Mɨnɨm nɨŋɨd yɨb agnɨg gebin. Bɨ ognap, Krais Jisas nop wög gɨl, bin bɨ nop nɨŋ dɨpal okok kɨrop kod mɨdon, agɨl, gos ak nɨpal okok, gos tep yɨb nɨpal. Pen kɨri bin bɨ Jisas nɨŋ dɨpal okok kɨrop kod mɨdep bɨ alap dɨn, agnɨgabɨm ak, bɨ gɨ tep gɨpal okok nep nɨŋɨl dɨnɨmɨb. Bin kɨri nokɨm alap nep dɨl, bɨ sain tep, gos nɨŋ tep gɨl, tap tɨmel ma gɨl, bin bɨ par okok nɨb ag wasu dam karɨp kɨri eip nab adaŋ dɨl, bin bɨ Krais Jisas nɨŋ dɨpal okok kɨrop ag ñɨ tep gɨl, gɨpal bɨ okok nep nɨŋɨl dɨnɨmɨb.

Pen bɨ ñɨg wain koŋai ñɨbal okok, bɨ kal yɨb jupal okok, bɨ mɨnɨm pen pen apal okok, bɨ agon kɨlnok kɨbap mani mɨdmagɨl lɨpal okok, kɨrop nɨŋɨl ma dɨnɨmɨb. Bɨ kapkap sain tɨkɨl, mɨd tep gɨpal bɨ okok nep nɨŋɨl dɨnɨmɨb. Bɨ bin ñɨ pai amɨlgon kɨri okok kɨrop kod mɨd tep gel, ñɨ pai kɨri okok pen, bapi nɨŋɨd agɨp, agɨl nɨpal, bɨ okok rek nep nɨŋɨl dɨnɨmɨb. Pen bɨ bin ñɨ pai ne ke okok kod mɨd tep ma gɨnɨgab ak, ne titi gɨl God bin bɨ ne okok kɨrop kod mɨd tep gɨnɨgab?

Bɨ Krais Jisas nop kɨsen nep nɨŋ dɨpal okok nɨŋɨl ma dɨnɨmɨb. Bɨ Krais Jisas nop kɨsen nep nɨŋ dɨp ak, bɨ kɨb mɨdebin, agɨl, yap pakek, God nop mɨnɨm kɨb agɨl, ag ke okok yoknɨmɨŋ rek lɨp. Kɨjeki bɨrarɨk nep, yad bɨ kɨb mɨdebin, agɨl, God nop kɨrɨg gek, God pen nop ag yokak rek ak, nop ak rek nep gɨnɨgab. Bɨ dɨnɨgabɨm nɨb ak, bin bɨ Krais mɨnɨm tep ak ma nɨŋ dɨpal okok nɨŋɨl, bɨ ak bɨ tep, agɨl gos nɨpal, bɨ nɨbak rek nep nɨŋɨl dɨnɨmɨb. Mer ak, bin bɨ Krais Jisas nop ma nɨŋ dɨpal okok bɨ nɨbak nop ag juel, kɨjeki gon nop dɨnɨmɨŋ rek lɨp.

Pen nɨbi bɨ kod mɨdep nop wög gɨ ñeb bɨ ognap dɨn, agnɨgabɨm ak, nɨŋ tep gɨl dɨnɨmɨb. Bin bɨ okok, bɨ ak bɨ tep, agɨl gos nɨpal bɨ nɨbak nep nɨŋɨl dɨnɨmɨb. Kɨri mɨnɨm nɨŋɨd nep agɨl, mɨnɨm tom ma agɨl, ñɨg wain koŋai ma ñɨbɨl, kɨbap kɨlnok mani tap lɨp gɨ ma dɨl, gɨpal bɨ okok rek nep nɨŋɨl dɨnɨmɨb. God Mɨnɨm ak magɨlsek mɨnɨm nɨŋɨd nep agɨl, kɨlɨs gɨ nɨŋ dɨl, mɨd tep gɨpal bɨ okok nep nɨŋɨl dɨnɨmɨb. 10 Nɨb ak, ned wög sɨkol ognap kɨrop ag lem, kɨri gɨ tep genɨgal ak nɨŋɨl agem, bɨ kodep bɨ ak nop wög gɨ ñeb bɨ mɨdenɨmel.

11 Pen bɨ kodep nop wög gɨ ñeb bin ognap dɨn, agnɨgabɨm ak, ak rek nep nɨŋ tep gɨl dɨnɨmɨb. Bin nɨb okok ak rek nep bin tep nep mɨdenɨmel. Bin bɨ okok, bin ak bin tep, agɨl gos nɨpal, bin nɨbak rek nep nɨŋɨl dɨnɨmɨb. Bin bɨ ognap kɨrop ma ag juɨl, bin kapkap sain tɨkɨl, ñɨg wain koŋai ma ñɨbɨl, mɨnɨm esek ma agɨl, tap ognap si ma dɨl, per gos nɨŋ tep gɨ mɨdenɨgab, bin nɨbak rek nep nɨŋɨl dɨnɨmɨb. 12 Pen bɨ kodep nop wög gɨ ñeb bɨ okok, bin kɨri nokɨm alap nep dɨl, bine ñɨ pai amɨlgon kɨri okok kɨrop kod mɨd tep gɨpal bɨ okok nep nɨŋɨl dɨnɨmɨb. 13 Wög gɨ ñeb bin bɨ okok wög kɨri gɨ tep genɨgal ak, bin bɨ Jisas nɨŋ dɨpal nab sɨŋak yɨb tep dɨl, Krais Jisas nop nɨŋ dɨ kɨlɨs gɨ mɨdenɨgal.

14 Yad nep kasek nɨnɨgain, agɨl, nep mɨj aul ñu kɨl tɨkebin. 15 Pen kasek ma nenɨm ak, nak mɨj aul dɨ nɨŋɨl, cɨn God bin bɨ ne, bin bɨ God per komɨŋ mɨdeb ak nop nɨŋ dɨl cöc ne mɨdobɨn okok, cɨn titi gɨl gɨ tep gɨnɨgabɨn ak, nɨŋnɨgan. Cɨn God bin bɨ ne okok, jɨm ñɨl karɨp sap kɨlɨs yɨb rek mɨdon me, mɨnɨm nɨŋɨd ne ak kɨr gɨnɨmɨŋ rek ma lɨp.

16 Nɨŋɨd nep, God mɨnɨm ne ageb ak mɨnɨm nɨŋɨd yɨb ageb:

Krais Jisas bɨ mɨb goŋ lek, bin bɨ nop mɨseŋ nɨŋlak.
God Kaun, Jisas gɨ tep yɨb nep gɨp, agak.
Ejol seb kab ar alaŋ sɨŋak nop nɨŋlak.
Bin bɨ karɨp lɨm tɨgoŋ tɨgoŋ ajɨl,
mɨnɨm tep ne bin bɨ okok kɨrop ag ñɨlak.
Bin bɨ karɨp lɨm ke ke okok nop nɨŋ dɨlak.
Nap ne nop dɨ melɨk tep aknɨb ke sek
seb kab ar alaŋ sɨŋak dad amnak.
Copyright information for `KMHM