1 Timothy 4

God mɨnɨm tep ag ñobɨn, apal ak pen mɨnɨm esek nep ag ñebal

God Kaun mɨseŋ agɨl agɨp, “Ñɨn kɨsen bin bɨ ognap Krais Jisas mɨnɨm tep nɨŋ dɨpal ak kɨrɨg gɨl, kɨjeki mɨnɨm tom nɨbak nɨŋɨl, kɨjeki kɨyob ñɨlɨk yakam ne okok mɨnɨm tom ag ñɨbal ak nɨŋ dɨl, ar nɨbak nep kɨsen gɨnɨgal,” agɨp. Bin bɨ kɨjeki mɨnɨm esek ag ñɨbal okok, kɨri nag ar ak tep, nag ar ak tɨmel, agɨl gos ma nɨpal. Gos tɨmɨd won kɨri ak, ak tep, ak tɨmel, apkop, pen gos tɨmɨd won kɨri ak ain mɨlaŋ rek dagɨl yɨnek pɨs nep kɨr gɨp. Kɨri mɨnɨm esek nep ag ñɨbal. Bin bɨ nɨb okok mɨnɨm esek agɨl apal, bɨ okok bin ma dɨnɨmel, bin okok bɨ ma dɨnɨmel, apal. Kɨri apal, tap magɨl nɨb okok tap ñɨŋeb pen tap magɨl nɨb okok tap ma ñɨŋeb asɨk mosɨk gɨnɨmel, apal. Pen God ne tap magɨl gɨ lɨl, bin bɨ yɨp nɨŋ dɨl mɨnɨm nɨŋɨd yad nɨŋ dɨpal okok, kɨri tap magɨl okok magɨlsek tep agɨl ñɨŋnɨgal, agɨl, gɨ lak. God tap gɨ lak okok magɨlsek tep nep gɨ lak. God tap magɨlsek tep gɨ lak mɨdeb okok me, cɨn bin bɨ tap alap asɨk mosɨk ma gɨnɨgabɨn. Tap tep gɨ lak mɨdeb okok, magɨlsek tep, agɨl, dɨ ñɨŋnɨgabɨn. Tari gɨnɨg: God nop sobok gɨl, tep gɨp, agenɨgabɨn ak, God mɨnɨm ne ageb rek, tap magɨl nɨb okok magɨlsek ke komɨŋ tep rek nep mɨdenɨgab.

Bin bɨ okok kɨrop ag ñɨ tep gɨnɨmɨn

Mɨnɨm agebin aul, nanai namam ognap okok kɨrop ag ñɨ tep genɨgan ak, nak Krais Jisas wög gɨ ñeb bɨ tep mɨdenɨgan. Nak ned ñɨ sɨkol mɨdɨl, Krais Jisas mɨnɨm tep ne nep ag ñɨlak ak nɨŋ tep gɨl, ageb rek nep kɨsen gɨl, gɨ damɨl, mɨñi ak rek nep mɨnɨm tep ak nɨŋɨl kɨsen gɨpan. Pen kesɨm yokop okok ag amɨl apɨl gɨpal okok ma nɨŋnɨmɨn. Nak kɨlɨs gɨl, God nop tep gɨnɨgab ar ak nep gɨ mɨdenɨmɨn. Bin bɨ ognap kɨlɨs gɨl eksais gɨpal okok, mɨb goŋ kɨri kɨlɨs gɨnɨgab. Pen nak kɨlɨs gɨl God Mɨnɨm ageb rek nep genɨgan ak, kɨlɨs ke dɨnɨgan. God nop tep gɨnɨgab ar ak nep genɨgan ak, karɨp lɨm ar wagɨn aul mɨdenɨgan ñɨn aul abe, karɨp lɨm ar alaŋ sɨŋak mɨdenɨgan ñɨn ak abe, mɨd tep gɨnɨgan. Mɨnɨm agnɨg gebin nɨb aul, mɨnɨm nɨŋɨd yɨb, agɨl, pɨs nep nɨŋ dɨnɨmɨn. 10 God per komɨŋ mɨdeb ak nɨŋ dɨpɨn ak me, gos sek mɨdobɨn. Krais Jisas ne bin bɨ okok magɨlsek dɨ komɨŋ yoknɨgain, agɨl, kɨmak. Bin bɨ Krais Jisas nɨg gak ak nɨŋ denɨgal okok, God per komɨŋ mɨdeb ak kɨrop magɨlsek pɨs nep dɨ komɨŋ yoknɨgab. Cɨn gos ar nokɨm nɨbak nep nɨŋɨl, wög kɨlɨs gɨ mɨdobɨn.

11 Mɨnɨm agebin aul, nak bin bɨ okok kɨrop ag ñek nɨŋnɨmel. 12 Bin bɨ ognap, nep bɨ praj, agɨl, mɨnɨm agnɨgan ak ma nɨŋnɨmel rek lɨp ak, nak nɨŋ tep gɨnɨmɨn. Pen nak gɨ tep gɨlɨg gɨ nep gek amek, bin bɨ Krais Jisas nop nɨŋ dɨpal okok, nak mɨnɨm tep ageban rek, nak gɨ tep geban rek, nak bin bɨ mɨdmagɨl lɨpan rek, nak Krais Jisas nop nɨŋ dɨ wös gɨpan rek, nak mɨñ kɨbɨŋ tep ar ak nep ameban rek nɨŋɨl, kɨri ke ak rek nep gɨnɨgal.

13 Yad nɨnɨgain ak pen yɨp kod mɨdeban ñɨn aul, bin bɨ okok kɨrop God Mɨnɨm ak udɨn lɨ aglɨg gɨ, mɨnɨm wagɨn ak ag ñɨlɨg gɨ, gɨ mɨdenɨmɨn.

14 Pen ned okok bin bɨ Krais Jisas nɨŋ dɨpal kɨrop bɨ kod mɨdep bɨ okok, ñɨnmagɨl kɨri dɨ nabɨc ar nep ak lɨl, God kɨrop gos ñek, nak kɨsen tari tari rek gɨnɨgan mɨnɨm ak agel, God nep tap tep ke ñak ak saköl ma gɨnɨmɨn. 15 Tap agesin aul, nak gos ar nokɨm nep nɨŋɨl, kɨlɨs yɨb gɨnɨmɨn. Nɨg genɨgan ak, nak Krais Jisas kanɨb tep ne ak kɨlɨs gɨl, pɨg gɨ rɨkɨd ag ameban ak, bin bɨ okok magɨlsek nɨŋnɨgal. 16 Nak nɨŋ tep gɨl, God Mɨnɨm ageb rek nep gɨlɨg gɨ mɨdenɨmɨn. Nɨŋ tep gɨl, God Mɨnɨm ageb rek nep gos nɨŋlɨg gɨ mɨdenɨmɨn. Nɨg gɨl kɨlɨs gɨ dam dam gɨ mɨdenɨgan ak, nak ke abe, bin bɨ mɨnɨm nep nɨŋnɨgal okok abe, kɨrop dɨ komɨŋ yoknɨgan.

Copyright information for `KMHM