1 Timothy 5

Krais bin bɨ ne okok kɨrop kod mɨd tep gɨnɨmɨn

Bɨ nap sɨkop ognap kɨrop ma ag gɨnɨmɨn; nap nak ke ag ñɨ tep gɨpan rek ak, kɨrop ak rek nep ag ñɨnɨmɨn. Bɨ praj okok, namam nak ke gɨ tep gɨpan rek ak, kɨrop ak rek nep gɨnɨmɨn. Bin nonɨm okok, nanɨm sɨkop nak ke gɨ tep gɨpan rek ak, kɨrop ak rek nep gɨnɨmɨn. Bin praj okok, nanai nak ke gɨ tep gɨpan rek ak, kɨrop ak rek nep gɨnɨmɨn. Nak gos tep ar ak nep nɨŋɨl, gos tɨmel ognap ma nɨŋnɨmɨn.

Bin kaŋɨl

Bin kaŋɨl ñɨ pai kɨri ma mɨdeb okok kɨrop kod mɨd tep gɨnɨmɨn. Pen bin kaŋɨl ñɨ pai kɨri ognap mɨdenɨmel, kɨrop agenɨmɨn, Krais Jisas nop nɨŋ dɨpal rek, nɨpɨs nonɨm sɨkop ned kɨrop tap magɨl ñölɨgɨpal rek, mɨñi kɨrop pen tap magɨl ñɨl kod mɨd tep gɨnɨmel. Nɨg genɨgal ak me, God nop tep gɨnɨgab.

Bin kaŋɨl ke ausek yɨb mɨdeb ak, ne God nokɨm yɨp kod mɨdenɨgab, agɨl, pɨb nab kɨslɨm eyaŋ God nop sobok gɨlɨg gɨ nep mɨdeb. Pen bin kaŋɨl yɨn pɨn gɨ ajpal okok, komɨŋ mɨdobɨn, agɨl nɨpal ak pen kɨmeb rek mɨdebal. Mɨnɨm agebin nɨbaul, bin bɨ okok kɨrop ag ñɨ tep gɨnɨmɨn nɨŋɨl bin kaŋɨl abe ñɨ pai sɨkop kɨri okok abe mɨnɨm nɨbaul nɨŋɨl kɨsen gel, kɨrop mɨnɨm alap ma mɨdenɨgab.

Pen bin bɨ an, bin bɨ ne ke yɨb okok, nɨpɨs nonɨm sɨkop ne ke okok, dɨ tep gɨl tap ñɨŋeb ñɨl ma gɨnɨgab ak, ne Krais mɨnɨm tep ne ak kɨrɨg gɨl nɨg gɨnɨgab. Bin bɨ Krais nop ma nɨŋ dɨpal okok, tɨmel yɨb gɨp nɨbak rek ma gɨpal.

Pen bin kaŋɨl ognap agɨl, “Yɨb cɨn ak bin kaŋɨl okok eip ñu kɨl tɨkɨl cɨnop abe tap ñɨŋeb tap okok ñɨnɨmɨb,” agenɨmel, nɨŋ rep gɨl yɨb kɨrop dɨnɨmɨb. Bin mɨlep mɨ aknɨb ñɨn juɨl omal nokɨm (60) yɨnak, bɨ nokɨm alap nep dek kɨmak, bin kaŋɨl okok nep dɨnɨmɨb. 10 Bin kaŋɨl bin bɨ ognap nɨŋel tep gɨnɨmɨŋ bin kaŋɨl ak nep dɨnɨmɨb. Bin mɨñ tep ar ak nep gɨl, ñɨ pai sɨkol kod mɨd tep gɨl tɨmɨd ukek mɨd tep gɨpal okok, bin bɨ okok nɨb apel dɨ tep gɨl tap magɨl ñɨl, bin bɨ Krais nop nɨŋ dɨpal okok kɨrop wög ognap gɨ ñɨl, bin bɨ koslam mɨdɨl gos par lɨ mɨdebal okok kɨrop dɨ tep gɨp, bin kaŋɨl ak nep dɨnɨmɨb. 11 Bin kaŋɨl mɨlep ma lɨpal ognap, yɨb kɨrop ma dɨnɨmɨb. Krais nop cɨg gɨnɨgabɨn agnɨgal ak pen mɨd damɨl, mɨdmagɨl kɨri pɨlɨs gek, bɨ kɨsen nɨb dɨl nop cɨg gɨn, agɨl, Krais nop kɨrɨg gɨl bɨ kɨsen nɨb dɨnɨgal. 12 Mɨnɨm kɨri ke ned aglak ak tɨb junɨgal ak, God nɨŋek tɨmel gek, mɨnɨm mɨdenɨgab. 13 Pen bin kaŋɨl mɨlep ma lɨpal okok, kɨri wög yɨb ma gɨl, yokop karɨp karɨp gɨ ajlɨg gɨ, bin bɨ ognap ag julɨg gɨ, mɨnɨm tom ma agep okok aglɨg gɨ, nɨb gɨpal nɨb gɨpal aglɨg gɨ, gɨ mɨdebal. 14 Bin kaŋɨl kɨri bɨ kɨsen nɨb dɨl, ñɨ pai tɨkɨl, karɨp kɨri ke wög gɨl, mɨd tep gɨnɨgal ak tep. Mɨd tep gɨnɨgal ak, bin bɨ God nop mɨlɨk yapek nɨpal okok, cɨnop ag junɨmel rek ma lɨnɨgab. 15 Pen bin kaŋɨl ognap Krais Jisas nop kɨrɨg gɨl bɨr Seten nop kɨsen gɨpal.

16 Bin Krais Jisas nop nɨŋ dɨpal okok, bin kaŋɨl yakam kɨri ke alap mɨdonɨmɨŋ, kɨri ke kod mɨdenɨmel. Bin bɨ Krais nop nɨŋ dɨpal okok jɨm ñɨl, bin kaŋɨl ke ausek yɨb mɨdebal okok nep kod mɨdenɨgal. Mer ak, bin kaŋɨl koŋai mɨdel, koslam yɨb kod mɨdenɨgal.

Bin bɨ Krais nɨŋ dɨpal okok kɨrop bɨ kod mɨdep bɨ okok

17 Bɨ kɨri bin bɨ Krais Jisas nɨŋ dɨpal okok kɨrop kod mɨd tep gɨpal okok, bin bɨ Krais nɨŋ dɨpal okok, bɨ nɨb okok rek kɨrop dɨ tep gɨl pe tep ñɨnɨmel. Bɨ kɨlɨs gɨl Krais mɨnɨm tep ak ag ñɨ ajpal okok abe, bɨ kɨlɨs gɨl Krais mɨnɨm tep ak bin bɨ ne kɨrop ag ñɨbal okok abe, bɨ nɨb okok rek kɨrop dɨ tep gɨl pe tep ñɨnɨmel.

18 God Mɨnɨm ñu kɨl tɨkɨl aglak, “Tap wid magɨl tau cɨb jakel, magɨl okok ke lɨl, cög okok ke lɨl gaŋ, agɨl, kaj kau poŋɨd damɨl, wid magɨl ognap ñɨŋnɨgal, agɨl, meg mɨgan kɨrop nag lɨ rɨbɨk ma gɨnɨmɨb; wög gɨpal rek ak, ognap ñɨŋnɨg, ñɨŋnɨmel,” aglak. Pen mɨnɨm alap aglak, “Bɨ wög gɨpal okok, kɨrop pe ñeb,” aglak. 19 Bɨ nokɨm alap nep apɨl agnɨgab, “Bin bɨ Krais nɨŋ dɨpal kɨrop bɨ kod mɨdep bɨ ak, nɨb gɨl nɨb gɨl gɨ tɨmel gɨp,” agenɨmɨŋ ak, ma nɨŋnɨmɨn. Bin bɨ omal aka bin bɨ omal nokɨm rek nɨŋɨl, apɨl agenɨmel ak, nɨŋɨd apal rek lɨp, agɨl, nɨŋnɨmɨn. 20 Bin bɨ Krais nɨŋ dɨpal kɨrop bɨ kod mɨdep bɨ ak, tap si tap tɨmel gɨp ak ma kɨrɨg gɨnɨgab ak, Krais bin bɨ am mogɨm gɨnɨgal ñɨn ak, magɨlsek nɨŋ mɨdel nɨŋlɨg gɨ, nop ag gɨnɨmɨn. Nɨg genɨgan ak, bin bɨ ognap nɨŋel, ne kaun dɨl, kɨsen nɨb ma gɨnɨgab.

21 Bɨ yad okok gɨ tɨmel ma gɨpal, bɨ nɨbi okok nep gɨ tɨmel gɨpal, agɨl, gos ak ma nɨŋnɨmɨn. Mɨnɨm wagɨn mɨdonɨmɨŋ ak, nɨŋ tep gɨl nep agnɨmɨn. Nep mɨnɨm nɨbaul yokop ma agebin; God, Krais Jisas, ejol ne ag lak okok nɨŋ mɨdel nɨŋlɨg gɨ agebin.

22 Pen Krais bin bɨ kɨrop kod mɨdep bɨ okok, kasek ñɨnmagɨl nak nabɨc kɨrop ar ak lɨl, wög nɨbak ma ag lɨnɨmɨn. Bin bɨ ognap tap si tap tɨmel genɨmel ak, nak eip ma gɨnɨmɨn. Nak bɨ asɨŋ ma mɨdeb rek nep mɨdenɨmɨn. 23 Pen nep tap per per gɨl, yɨpɨl suɨp ak, nak mɨñi ñɨg nep ma ñɨŋnɨmɨn, ñɨg wain sɨkol sɨkol ognap sek ñɨŋnɨmɨn.

24 Bin bɨ tap si tap tɨmel gɨpal ak, ognap mɨseŋ gel, kasek nep nɨŋɨl mɨnɨm ag gɨnɨgabɨn. Pen bin bɨ ognap tap si tɨmel kapkap we gɨl gel, kasek ma nɨŋnɨgabɨn. Kɨsen nɨŋnɨgabɨn. Mer ak, God mɨnɨm kɨb agnɨgab ñɨn ak nep mɨseŋ lɨnɨgab. 25 Pen nɨb aknɨb rek nep, bin bɨ kɨri bin bɨ ognap kɨrop gɨ tep genɨgal ak, ognap mɨseŋ mɨdek, kasek nep nɨŋnɨgabɨn. Pen kasek ma nɨŋnɨgabɨn ak, we gɨl mɨdonɨmɨŋ rek ma lɨp.

Copyright information for `KMHM