2 Corinthians 10

Pol agak, “Bin bɨ ognap yɨp mɨnɨm tɨmel agebal,” agak

Bin bɨ ognap yɨp apal, “Pol ne cɨn eip mɨdɨl, bɨ sain mɨnɨm ma agep bɨ alap rek mɨdeb ak pen am par okok mɨdɨl, mɨj ñu kɨl tɨkɨl, mɨnɨm kɨlɨs agɨl agɨp,” apal. Pen kɨri mɨnɨm ar alap agɨl apal, “Pol ne bin bɨ lɨm dai ar wagɨn aul nɨb okok nɨpal rek nep nɨŋɨl agɨp,” apal. Krais ne Bɨ sain tep kapkap mɨdeb rek, yɨb ne agɨl, yad ke Pol nɨbep mɨnɨm kɨlɨs agɨl agebin, nɨbi gos nɨŋ tep gɨl gɨ tep gɨnɨmɨb. Yad amɨl bin bɨ yɨp mɨnɨm tɨmel agebal okok kɨrop mɨnɨm kɨb agnɨgain. Pen nɨbi gɨ tep gem, nɨbep nɨg aknɨb rek ma gɨnɨgain ak yɨp tep gɨnɨgab. Cɨn lɨm dai ar wagɨn aul mɨdobɨn ak pen bin bɨ lɨm dai ar wagɨn aul pen pen gɨpal rek ma gɨpɨn. Cɨm kadɨŋ cɨn dɨl pen pen gɨpɨn ak, lɨm dai ar wagɨn aul dɨ pen pen gɨpal rek mer. Cɨm kadɨŋ cɨn dɨl pen pen gɨpɨn nɨbak, God kɨlɨs ne ke sek mɨdeb ak me, ñag juek kɨjeki wari ne tɨg wal gɨnɨmɨŋ rek lɨp. Bin bɨ okok kɨri God gos nɨŋeb ak kɨrɨg gɨl, gos kɨri ke ak nɨŋɨl, yɨb kɨri ke agel ar ameb ak pen cɨn God kɨlɨs ne dɨl mɨnɨm tep ne agon, bin bɨ nɨb okok mɨnɨm tep nɨbak pen agnɨmel rek ma lɨp; cɨn gos kɨri dɨ nag lon, kɨri Krais mɨnɨm tep nɨŋ dɨl ageb rek nep gel ameb. Pen nɨbi Krais ageb rek gɨlɨg gɨ mɨdenɨgabɨm ak nɨŋɨl cɨn kɨsen bin bɨ Krais nop aleb aleb ñɨbal okok gos ñon nɨŋnɨmel.

Nɨbi ognap udɨn nep nɨpek. Nɨŋ tep gɨnɨmɨb. Bɨ alap Krais bɨ ne mɨdebin ag gos nɨŋeb ak, Pol ak rek nep Krais bɨ ne mɨdeb ak nɨŋnɨmɨŋ. Bɨ Kɨb ak nep yɨp wög ag lek, nɨbep bin bɨ kod mɨdebin agebin ak, tapɨn agebin ak pen, yɨp nabɨŋ ma gɨp. Pen Krais ne yɨp wög ag lak nɨbak, nɨbep agen ap yap paknɨmɨb, agɨl, yɨp ma ag lak; nɨbep agen Krais mɨnɨm tep ak nɨŋ dɨ tep gɨl nop cɨg tep gɨnɨmɨb, agɨl, yɨp ag lak. Pen nɨbep mɨj ñu kɨl tɨk yoknek ak, nɨŋɨl pɨrɨkɨm, agɨl, ma yoknek. 10 Bin bɨ ognap yɨp apal, “Ne par okok mɨdɨl, mɨj nep ñu kɨl tɨk yokɨl, mɨnɨm kɨlɨs yɨb agɨp ak pen sɨŋaul owɨp nɨpɨn ak, bɨ kɨb mɨnɨm apal rek ma agɨp,” apal. 11 Pen bin bɨ nɨb agebal okok nɨŋ mɨdenɨmel. Yad amjakɨl, ar alap ke ma gɨnɨgain; par sɨŋ aul mɨdɨl, mɨj ñu kɨl tɨkɨl agebin rek nep gɨnɨgain.

12 Pen bin bɨ yɨb kɨri ke agel ar ameb okok, kɨri kɨb aka yad kɨb aka agɨl, gos ak ma pɨyo nɨŋnɨgain. Kɨri gos ma lɨp rek apal, “Cɨn nep me tep. Bin bɨ cɨn gɨpɨn rek gɨpal okok, gɨ rep gɨpal; bin bɨ cɨn gɨpɨn rek ma gɨpal okok, gɨ rep ma gɨpal,” apal. 13 Pen yad God wög gɨl gɨ tep gɨpin aka titi gɨpin mɨnɨm agnɨg gebin ar ak, God bin bɨ ke nɨb okok kɨrop wög ke ag lak ak, yad mɨnɨm ma agnɨgain; God ne yɨp ke wög ag lak ak nep agnɨgain. Pen Krais mɨnɨm tep nɨbep ag ñeb wög nɨbak, God ne yɨp ñɨb. 14 Yad nɨbi mɨdebɨm sɨŋak ma amjakpnep, mɨnɨm nɨbaul ma apnep. Pen nɨbi mɨdebɨm sɨŋak yad ke ned nep amɨl, nɨbep Krais mɨnɨm tep ak ned ag ñɨnek. 15 God ne wög yɨp ag lak. Karɨp lɨm ke nɨb okok ne bin bɨ ognap kɨrop wög ag lak. Kɨri karɨp lɨm nɨb okok amɨl wög gɨpal ak, yad kesɨm alap ma dɨnɨgain. Pen yɨp tep gɨnɨgab ak, nɨbi Krais mɨnɨm tep ak nɨŋ dɨ kɨlɨs yɨb gɨ mɨdem, yad nɨbep nab okok wög kɨlɨs gen, wög dai kɨb rek lek, tap magɨl pɨl tep gɨnɨgab. 16 Kɨsen me nɨbep talak gɨ apɨl, am karɨp lɨm ned ma ag ñɨlak ped okok amɨl, Krais mɨnɨm tep ak bin bɨ nɨb okok kɨrop ag ñɨnɨgain. Karɨp lɨm ke nɨb okok ne wög nɨbak bin bɨ ognap kɨrop ag lak. Kɨri karɨp lɨm nɨb okok amɨl wög gɨpal ak, yad kesɨm alap ma dɨnɨgain. 17 “Bin bɨ yɨb alap agel ar amnɨg gɨnɨgab okok, Bɨ Kɨb ak yɨb nop nep agel ar amnaŋ.” 18 Yɨb cɨni ke agon ar amnɨgab ak, God nɨŋɨl cɨnop dɨnɨmɨŋ rek ma lɨnɨgab; pen Bɨ Kɨb yɨb cɨnop agek ar amnɨgab ak me, God nɨŋɨl cɨnop dɨnɨmɨŋ rek lɨnɨgab.

Copyright information for `KMHM