2 Corinthians 11

Jisas mɨnɨm agobɨn, agɨl, esek apal bin bɨ okok

Yad mɨnɨm saköl rek agnɨgain ak pen mɨnɨm wagɨn mɨdek nɨŋlɨg gɨ agnɨg gebin. God nɨbep mɨdmagɨl lɨp rek, yad nɨbep ak rek nep mɨdmagɨl lɨpin. Nɨbep me bin praj mɨd tep gɨp ak bɨ nokɨm alap nop ag lɨnek. Bɨ nɨbak me Krais. Pen yad pɨrɨkpin ak, bɨrarɨk nep soiŋ ak esek agek, Ip nɨŋ dak rek, bin bɨ ognap nɨbep ak rek nep mɨnɨm esek okok ag dad amel, nɨbi pen gos kɨri nɨpal rek nɨŋɨl, Krais nop gos nokɨm nɨŋɨl dɨ tep gɨpɨm ak, kɨrɨg gɨnɨmɨb rek lɨp. Mɨnɨm agebin ak, yad nɨpin, nɨbi bin bɨ okok nɨb ognap kɨrop kau ñem, Jisas yad mɨnɨm ag ñɨbin ak rek ma ag ñɨbal; Jisas alap ke rek mɨnɨm ak ag ñel, abramek dɨpɨm. Pen nɨbi Kaun ak abe, mɨnɨm tep ak abe ned nɨŋ dɨpek ar ak rek mer; nɨŋ dep ke kɨsen nɨb alap nep dɨpɨm.

Pen gos yad nɨpin, Krais mɨnɨm tep dad ameb bɨ tep tep nɨbi nɨb okok bɨ kɨb, yad bɨ tam okok rek alap ma mɨdebin. Mɨnɨm kɨri ak, dek kal yɨb apal ak pen, yad apin rek mɨnɨm wagɨn nɨŋ tep gɨl ma apal. Nɨbi nɨpɨm, yad per nep mɨnɨm wagɨn nɨŋ tep gɨl nɨbep mɨnɨm ag ñɨbin.

Pen nɨbep God mɨnɨm tep ag ñɨnek ak pen mani tap ognap ñɨnɨmɨb agɨl ma agnek. Yad nɨbep nab sɨŋak mɨdɨl nɨg gɨnek ak, yad bɨ sɨkol rek mɨden nɨbi bin bɨ kɨb rek lɨ mɨdenɨmɨb, agɨl, nɨg gɨnek. Gɨnek nɨbak, yɨp bɨ tam okok rek alap agɨl nɨpɨm aka tari? Yad nɨbep eip mɨdɨl Krais mɨnɨm tep ak ag ñölɨgɨpin ak, Krais bin bɨ karɨp lɨm ke nɨb ognap yɨp mani tap ñɨlak. Mani kɨri si dɨl, Krais mɨnɨm tep nɨbep ag ñɨnek. Nɨbep eip kɨn mɨdenek ñɨn ak, tap nɨbep alap ma dɨnek. Ai mam Masedonia nɨb olak okok nep, tap yad tari ulep gak okok yɨp dap ñɨlak. Pen kɨsen ak rek nep, tap nɨbi ognap ma ag nɨŋnɨgain. 10 Mɨnɨm agebin nɨbaul, aglɨg gɨ nep mɨdenɨgain. Yad Akaia Propins tɨgoŋ tɨgoŋ okok amɨl apɨl gɨ ajenɨgain ak, mani tap kɨri ognap ma dɨnɨgain. Krais bɨ ne mɨdebin rek, nɨŋɨd yɨb agebin. 11 Pen mɨnɨm agebin nɨbaul, nɨbep mɨdmagɨl ma lɨpin aka tari? Mer yɨb. God nɨŋeb yad nɨbep mɨdmagɨl lɨpin.

12 Pen mani tap nɨbep okok ma dölɨgɨpin ak kɨsen ak rek nep gen, bin bɨ mɨnɨm esek ag ajpal okok, cɨn Pol nop rek adɨp adɨp mɨdobɨn, agɨl agnɨmel rek ma lɨnɨgab. 13 Kɨri söŋ ar ak Krais mɨnɨm dad ameb bɨ rek lɨl, Krais wög gobɨn, apal ak pen Krais mɨnɨm dad ameb bɨ ma mɨdebal. Mɨnɨm esek dad ameb bɨ mɨdebal. 14 Pen ñɨn ognap Seten ne ke, God ejol melɨk tep ne alap rek ulek lɨl owɨp. 15 Seten nɨg gɨp ak, bɨ nop wög gɨpal okok, bɨ wög tep gɨl gɨ tep gɨpal rek ulek lɨl apenɨmel, cɨn gos kɨb ma nɨŋjɨn. Pen kɨsen okok tari tari gɨnɨgal okok pen dɨnɨgal.

Pol God wög gɨlɨg gɨ mɨker dak

16 Yad kauyaŋ agebin, nɨbi ognap yɨp bɨ saköl agɨl gos ak ma nɨŋnɨmɨb. Pen yɨp bɨ saköl agɨl nɨŋenɨgabɨm ak, yɨp kɨrɨg gem, bɨ saköl okok yɨb kɨri ke agel ar ameb rek yad ak rek nep mɨnɨm ognap agnɨgain. 17 Yɨb yad ke agnɨg gebin ak, Bɨ Kɨb gek nɨg ma gɨnɨgain; bɨ saköl ñagek yɨb kɨri ke agel ar ameb rek agnɨg gebin. 18 Pen bin bɨ koŋai nep ognap gos ke nɨŋɨl, yɨb kɨri ke agel ar ameb rek ak, yad ak rek nep gɨnɨgain. 19 Nɨbi gos nɨŋ tep yɨb gɨpɨm rek, bɨ saköl okok am mɨnɨm agel, nɨbep yɨrɨk ma gɨp. 20 Bin bɨ okok nɨbep wög gɨ ñeb bɨ kɨri rek mok kɨri okok lɨl, nɨbep lɨp gɨ damɨl, abramek gɨlɨg gɨ, mɨlɨk jo mɨlɨk nɨbep pakel, nɨbi mɨnɨm ma mɨdeb. 21 Pen yad bɨ sain bɨ yokop rek mɨdɨl, nɨg ma gɨpin ak, yɨp nabɨŋ gɨp.

Pen yad mɨnɨm saköl rek agebin ak, yɨb kɨri ke agel ar ameb rek, aknɨb rek agebin.
22 Kɨri Hibru bin bɨ? Yad ak rek nep Hibru bɨ alap. Kɨri Isrel bin bɨ? Yad ak rek nep Isrel bɨ alap. Kɨri Ebraham wagɨn alap? Yad ak rek nep Ebraham wagɨn ak mɨdebin. 23 Kɨri Krais nop wög gɨpal? Yad bɨ saköl yɨb rek, yɨb yad ke agen ar ameb ak pen yad wög kɨlɨs gɨ gɨ, mɨker ar ke ke dɨpin rek, bin bɨ esek apal okok ma gɨpal. Yɨp ñɨn koŋai nep mɨñ lɨlak. Yɨp ñɨn koŋai nep tapɨn magɨl paklak. Yad ñɨn koŋai nep kɨm dam nab lɨl onek. Bin bɨ okok nɨg aknɨb rek ma gɨpal. 24 Juda kai ñɨn ke ke aknɨb mamɨd alaŋ, nag dɨl, yɨp yɨj koŋai yɨb nep pak gɨs gɨl ñɨn juɨl nokɨm alap adɨk gɨ dam mamɨd pɨs kɨd adaŋ paklak (39). 25 Rom kai ak rek nep ñɨn ke ke ñɨn omal nokɨm yɨp yɨr dɨl paklak. Ñɨn alap bin bɨ koŋai nep yɨp kab juɨl paklak. Ñɨg magöb kɨb ajenek, ñɨn ke ke omal nokɨm ñɨg magöb ak pɨs nep pɨpag pakak. Ñɨg magöb tɨmel gak ñɨn nɨb okok, mɨnek alap tap dai bad alap dɨ wös gɨl, ñɨg solwara kas ar alaŋ ap ran ap yap sɨsɨb gɨlɨg gɨ mɨden mɨden, pɨb paŋɨd amɨl, kɨslɨm gɨl gɨ damɨl, mɨñab tɨkak. 26 Yad per nep amɨl apɨl gɨ ajpin. Per ajpin okok, koslam yɨb ajpin. Ñɨg ulɨk sɨŋak jupin; tap si dep bɨ mɨdebal nab sɨŋak ajpin; bin bɨ yad ke aka Juda bin bɨ mer nab okok gɨ ajɨl, koslam yɨb ajpin; taun kɨb okok aka be okok aka ñɨg solwara nab okok gɨ amɨl, koslam yɨb ambin; bin bɨ ai mam apal ak pen Krais bin bɨ ne ma mɨdebal nab okok gɨ ajɨl, koslam yɨb ajpin. 27 Yad wög koslam gɨl, wɨsɨn kɨnɨl mer, ñɨn koŋai nep tap magɨl ma mɨdek, yuan gek, ñɨg nen gek, walɨj ma mɨdek, yɨgen gɨl gɨp. 28 Pen mɨker ar alap me, bin bɨ Krais pɨs ken mɨdebal karɨp lɨm ke ke okok, mɨd tep gɨpal aka agɨl, gos par nɨpin. 29 Krais bin bɨ ognap yap paknɨg gel, kɨlɨs yad ke ak rek nep yonɨgab rek ak nɨpin. Pen bin bɨ ognap kɨrop lɨp gel tap si tap tɨmel gel, mɨdmagɨl yɨp nab adaŋ yur gɨp.

30 Yɨb yad ke ar ognap agnɨm ak, yad bɨ kɨlɨs ma mɨdeb ak nɨŋnɨmɨb, agɨl mɨnɨm nɨbak agnɨgain. 31 Bɨ Kɨb Jisas Nap God, per nep yɨb dap raneb God ak, yad esek ma agebin ak nɨŋɨp. 32 Yad Damaskas mɨdenek, kiŋ Aretas bɨ gapna ne Damaskas kod mɨdolɨgɨp ak, yɨp mɨñ lin, agɨl, polisman okok agek, Damaskas kɨjoŋ tam okok magɨlsek bɨnem tɨk saklak. 33 Nɨg gɨlak ak pen mam cɨn ognap yɨp dɨ wad kɨb mɨgan ak yɨgɨl, nag ñon gɨl, dam kab wari kɨs kɨs gɨlak kɨjoŋ sɨkol mɨgan ak lɨp gɨ yokel, am am lɨm eyaŋ amɨl, pɨrɨkɨl ke mɨñab tam ognap amnɨnek.

Copyright information for `KMHM