2 Corinthians 12

Pol dai nɨŋak mɨnɨm ak ag ñak

Yɨb yad ke agen ar amnɨgab ak tep ma gɨnɨgab ak pen Bɨ Kɨb ak bɨ alap nop gek dai nɨŋak mɨnɨm ak agnɨg gebin. Mɨ aknɨb wajrem pɨs kɨd adaŋ (14) yowak ak, Krais bɨ ne alap nɨpin ak, God nop dam karɨp lɨm tep seb kab ar alaŋ sɨŋak dad amnak. Pen bɨ nɨbak mɨb goŋ sek nɨg ar alaŋ amnak aka, mɨb goŋ kɨrɨg gɨl kaun nep amnak aka, ma nɨpin; God nep nɨŋɨp. Pen yad nɨpin, bɨ nɨbak — mɨb goŋ sek aka kaun nep aka ma nɨpin; God nep nɨŋɨp — God nop dam karɨp lɨm tep seb kab ar alaŋ sɨŋak dad amnak. Pen nɨb alaŋ amɨl, mɨnɨm ke yɨb nɨŋak. Mɨnɨm nɨŋak nɨbak, mɨnɨm ma agep, bin bɨ ag ñeb rek mer; mɨnɨm ke yɨb ak nɨŋak. Bɨ gak nɨbak yad kɨlɨs gɨl yɨb ne nep agen ar amnɨgab ak pen yɨb yad ke agen ar ma amnɨgab. Yɨb yad ke mɨnɨm ognap agnɨg gebin ak, yad bɨ kɨlɨs ma mɨdeb rek nep mɨdebin mɨnɨm nɨbak nep agnɨgain. Pen yɨb yad ke dap raneb mɨnɨm ognap apnep yad bɨ saköl rek ma apnep; nɨŋɨd nep apnep. Pen nɨb agen, bin bɨ ognap yɨp nɨŋɨl, “Bɨ ak bɨ tep ke mɨdeb,” aplap ak yɨp tep ma gɨpkop. Yɨp tep gɨp ak, kɨri yad gɨpin gɨpin rek nɨŋɨl aka mɨnɨm apin apin rek nɨŋɨl me, yad bɨ tigep bɨ rek mɨdebin ak ke nɨŋnɨmel. God yɨp dad amek, bin bɨ ognap ma nɨpal rek nɨŋnek nɨbak, yɨb yad ke agen ar amnɨmɨŋ rek lɨp, agɨl, God yɨp tap yur ñeb alap ñɨb. Tap nɨbak Seten bɨ ne rek alap apɨl, yɨp ñu rek pɨŋɨl i sek mɨdeb. Bɨ Kɨb ak nop ñɨn omal nokɨm ag nɨŋnek, yɨp nɨg gɨp rek ma gɨnɨmɨŋ ag nɨŋnek ak pen yɨp agak, “Nak ke nep mɨd tep gɨnɨmɨn rek ma lɨp ak pen yad bin bɨ kɨlɨs ma mɨdeb okok kɨrop yɨmɨg nɨŋɨl kɨlɨs yad ke ñen nɨŋlɨg gɨ kɨri tep nep mɨdenɨgal,” agak. Nɨb agak ak me, yɨb yad ke agen ar amnɨgab ak tep ma gɨp; yɨp tep gɨp ak, yad kɨlɨs ma mɨdeb bɨ alap rek mɨdebin ak ag mɨden nɨŋlɨg gɨ, Krais yɨp dɨ tep gɨlɨg gɨ mɨdonɨmɨŋ. 10 Yad kɨlɨs ma mɨdeb; yɨp ag jupal; yad tap tek dɨp; yɨp gɨ tɨmel gɨpal; yad koslam mɨdebin. Pen Krais pɨs ken mɨdebin rek, yɨp titi gɨnɨgal ak, mɨñ mɨñ nep gɨnɨgain. Pen yad ke kɨlɨs ma mɨdeb ak nɨŋ mɨdenɨgain ak, God ne gek, kɨlɨs ne dɨl kɨlɨs gɨlɨg gɨ mɨdenɨgain.

Pol Korid bin bɨ okok kɨrop mɨdmagɨl lɨp

11 Yad bɨ saköl rek agesin. Pen nɨbi nep gem yad nɨg gesin. Yɨp dɨ tep gɨl, mɨnɨm tep ar ognap apkep ak pen yɨp kɨrɨg gɨl, bɨ ognap kɨrop dɨpɨm. Yad bɨ tam nɨb bɨ alap rek mɨdebin ak pen, Krais mɨnɨm tep dad ameb bɨ tep tep nɨbi nɨb okok bɨ kɨb, yad bɨ sɨkol, gos ak ma nɨpin. 12 Yad am nɨbep eip kɨn mɨdɨl, cɨn Krais mɨnɨm tep dad ameb bɨ okok per gɨpɨn rek nep gɨ mɨdenek. Nɨbi tap ma gep tap ma nɨŋep genek ak nɨŋɨl, yad Krais mɨnɨm tep dad ameb bɨ ne mɨdebin ak bɨr nɨpɨm. 13 Nɨb ak, Krais bin bɨ ne mɨdebal tɨgoŋ ognap kɨrop gɨnek gɨnek rek nep nɨbep ak rek nep gɨnek ak pen ar nokɨm alap nep ke gɨnek. Ar nɨbak me, tap yɨp tɨk dak okok yɨp ñɨm, agɨl ma agnek. Pen nɨbep gɨ tɨmel rek gɨnek ak nɨŋɨl kɨrɨg gɨnɨmɨb.

14 Nɨbep ned ñɨn omal am nɨŋnek; mɨñi kauyaŋ ak nɨnɨg gebin. Tap nɨbep alap dɨnɨm agɨl ma nɨnɨgain; nɨbep nɨŋnɨm agɨl nɨnɨgain. Nonɨm nap sɨkop tap dɨ lɨ tep gɨl, ñɨ pai kɨri okok kɨrop ñɨbal. Pen ñɨ pai okok, nonɨm nap sɨkop kɨrop nɨg ma gɨpal. 15 Nɨb ak, gos yad nɨpin ak, nɨbep nen agɨl, mani tap yad okok magɨlsek yok saknɨgain aka wög gɨ dam dam Krais mɨnɨm tep ak ag ñɨ dam dam kɨmnɨgain ak, mɨnɨm ma mɨdeb. Pen yad nɨbep mɨdmagɨl yɨb lɨpin ak nɨŋnɨgabɨm ak, yɨp pen mɨdmagɨl ma lɨnɨgabɨm aka? 16 Pen nɨbi agnɨgabɨm, “Mani tap cɨnop ma dɨpan pen nak mɨnɨm wai ñɨ agek cɨn sɨdol gɨpɨn,” agnɨgabɨm. 17 Yad mam ognap nɨbep ag yoknek ak, mani tap nɨbep okok udɨn udɨn lɨ dɨnɨmel agɨl ag yoknek aka? 18 Yad nɨbep nen agɨl Taitas nop ag yokin, agɨl, nop ag nɨŋen yau agak nɨŋɨl mam cɨn alap sek ne eip ag yoknek. Pen yad nɨpin Taitas tap nɨbep ognap ma lɨp gɨ dak. Taitas yad gɨpin ar ak nep gɨp; ne ar alap ke ma gɨp.

19 Pen yad tari gɨnɨg mɨnɨm nɨbaul ñu kɨl tɨkesin? Nɨbi gos tari nɨpɨm? Pol mɨnɨm ageb ak, yɨb ne ma ap yonɨmɨŋ agɨl ageb, ag nɨpɨm ar? Pen ar nɨbak ma agesin mer. God ne nɨŋ mɨdek nɨŋlɨg gɨ, yad Krais bɨ ne ar mɨdɨl mɨnɨm agesin. Ai mam tep yad nɨbi kɨlɨs gɨl Krais nop cɨg tep gɨnɨmɨb, agɨl gos nɨŋɨl agesin. 20 Yad pɨrɨkpin ak, yad am nɨbep nɨŋnɨgain ñɨn ak, nɨbi gɨpɨm rek nɨŋen, yɨp tep ma gɨnɨgab. Nɨbak rek, nɨbi yɨp nɨŋnɨgabɨm ak, yad gɨpin rek nɨŋem, nɨbep tep ma gɨnɨgab. Nɨbi pen pen agɨl asɨk ke ke lɨl, tap kɨri okok cɨn nep dɨn agɨl, ai mam ognap nɨŋem mɨlɨk yapek, nɨbep ke nep tep gɨnɨmɨŋ ar ak nep gos nɨŋɨl, bin bɨ ognap kɨrop mɨnɨm tɨmel agɨl, kɨrop mɨnɨm dɨl, yɨb nɨbi ke dap ranɨl, abramek gɨl gɨnɨmɨb rek lɨnɨgab ak yad pɨrɨkpin. 21 Pen yad pɨrɨkpin ak, pɨyak sɨŋak kauyaŋ amɨl nɨŋnɨgain, nɨbi ognap gos tɨmel ar ak nɨŋɨl, bin si bɨ si gɨpɨm ak, tari gɨnɨg nɨg gɨpɨn agɨl ma kɨrɨg gɨl, bin si bɨ si gɨ damɨl, gos tɨmel nɨŋlɨg gɨ damɨl, abramek gɨlɨg gɨ nep mɨdenɨgabɨm. Gɨnɨgabɨm nɨbak God nɨŋɨp, agɨl, yad bɨ tam nɨb okok alap rek mɨdɨl, nabɨŋ gek nɨŋlɨg gɨ, nɨbep nen agɨl sɨl aglɨg gɨ nep mɨdenɨgain.

Copyright information for `KMHM