2 Corinthians 13

Yad ned nɨbep ñɨn omal am nɨŋnek. Mɨñi pen kauyaŋ nɨŋnɨg gebin. God Mɨnɨm ak ñu kɨl tɨkɨl aglak, “Bin bɨ ognap kɨrop mɨnɨm kɨb agnɨg gebal ak, bin bɨ omal aka omal nokɨm rek udɨn kɨri ke nɨŋ mɨdel nɨŋlɨg gɨ, gɨ tɨmel gelak, bin bɨ okok apɨl mɨseŋ agenɨgal, nɨŋɨd rek lɨnɨgab,” aglak. Mɨnek ñɨn yɨgwu nab nɨb ak nɨbep am nɨŋɨl, bin bɨ tap si tap tɨmel gɨ mɨdelak okok, yad kɨsen apɨl kɨrop ag gɨnɨgain agɨl, adɨk onek. Mɨñi nɨbep eip ma mɨdebin pen kauyaŋ mɨnɨm ned agnek rek nep agebin, yad amjakɨl, bin bɨ ned tap si tap tɨmel gɨ mɨdelak okok abe, bin bɨ mɨñi tap si tap tɨmel gɨpɨm okok abe, nɨbep yɨmɨg ma nɨŋnɨgain. Pen nɨbi Pol Krais eip mɨdeb aka mer ag gos nɨpɨm ak, nɨŋ tep gɨnɨmɨb. Krais tap ognap karɨp lɨm nab nɨbi okok gek nɨŋnɨgabɨm, ne Bɨ yokop mer; ne Bɨ kɨlɨs ke nɨb. Ne bɨ yokop alap rek lek, nop mab kros bak alaŋ ñag pak lel kɨmak ak pen God kɨlɨs ne ak gek, kauyaŋ warɨkɨl komɨŋ mɨdeb. Nɨb ak rek, cɨn Krais eip mɨdɨl bɨ yokop rek mɨdobɨn ak pen Krais komɨŋ mɨdeb ak ne cɨnop God kɨlɨs ne ak ñek, nɨbep nen agɨl wög gɨn.

Pen nɨbi Krais nop nɨŋ dɨl nop cɨg gɨpɨn aka mer agɨl gos bɨlok amɨl apɨl gɨl, Krais nɨbep eip mɨdeb ak ke nɨŋnɨgabɨm. Aka pen gos nɨŋ damɨl Krais nɨbep eip ma mɨdeb agɨl ak ke nɨŋnɨgabɨm. Pen yad gos nɨpin, cɨnop bɨ gos nɨŋ damɨl me, Krais cɨnop eip mɨdeb ak ke nɨŋnɨgabɨm. Cɨn nɨbep nen agɨl, God nop sobok gɨl agobɨn, “Kɨrop kod mɨdenɨmɨn, tɨmel ar ak ma gɨnɨmel,” agobɨn. Pen God nop sobok gobɨn nɨbak, nɨbi mɨd tep gem yɨb cɨn ap rannɨmɨŋ agɨl, ma sobok gobɨn. Yɨb cɨn yonɨgab ak tap yokop; nɨbi gɨ tep nep gɨnɨgabɨm ak tap kɨb.

Pen Krais mɨnɨm tep ak kɨb gɨnɨmɨŋ ar ak nep gɨn; Krais mɨnɨm tep ak sɨkol gɨnɨmɨŋ ar ak ma gɨn. Cɨnop tep gɨp ak, cɨn bin bɨ kɨlɨs ma mɨdeb rek lon, nɨbi pen bin bɨ kɨlɨs lɨnɨmɨb. Nɨb ak, cɨn nɨbep God nop sobok gɨpɨn, “Kɨrop kod mɨdek, nag ar tep nep gɨnɨmel,” apɨn. 10 Bɨ Kɨb ne yɨp wög ag lak nɨbak, nɨbep agen ap yap paknɨmɨb agɨl ma ag lak; nɨbep agen Krais mɨnɨm tep ak nɨŋ dɨ tep gɨl nop cɨg tep gɨnɨmɨb agɨl yɨp ag lak. Ar nɨbak nep yad par kɨb sɨŋ aul mɨdɨl, nɨbep ned nep mɨj nɨbaul ñu kɨl tɨk yokebin. Nɨbi mɨnɨm yad nɨbaul nɨŋɨl, agebin rek gɨ mɨdenɨgabɨm ak me, yad amjakɨl mɨnɨm kɨlɨs agnɨg gos nɨpin ak kɨrɨg gɨnɨgain.

11 Ai mam sɨkop. Mɨñi mɨnɨm ag junɨg gɨl, “Nɨbi mɨdebɨm?” agebin. Mɨj ñu kɨl tɨkebin nɨbaul onɨgab ak nɨŋɨl, cɨn tap tep ar ak nep gɨn agɨl kɨlɨs nep nɨg gɨlɨg gɨ mɨdɨl, mɨnɨm ñu kɨl tɨkebin aul dɨl, mɨnɨm ag ar nokɨm lɨl, kapkap mɨd tep gɨnɨmɨb. Nɨg gem me, God bin bɨ mɨdmagɨl lɨl dɨ tep gɨp ak, nɨbep eip nep mɨdenɨgab. 12 Nɨbi Bɨ Kɨb nop nɨŋ dɨpɨm rek, pen pen ag wasu dɨlɨg gɨ, mɨkem bom sɨloknɨmɨb. 13 Krais bin bɨ sɨŋaul mɨdebal magɨlsek, nɨbep ai mam okok “Mɨdebɨm?” agebal.

14 Bɨ Kɨb Jisas Krais nɨbep magɨlsek yɨmɨg nɨŋɨl dɨ tep gɨlɨg gɨ mɨdenɨmɨŋ; God ne nɨbep magɨlsek mɨdmagɨl lɨlɨg gɨ mɨdenɨmɨŋ; Kaun Sɨŋ ne nɨbep magɨlsek goŋ bak lɨlɨg gɨ mɨdenɨmɨŋ.

Copyright information for `KMHM