2 Corinthians 3

Pen mɨnɨm ñu kɨl tɨkebin nɨbaul, “Yad mɨj ñu kɨl tɨken, cɨnop dɨ tep gɨnɨmel,” agɨl, ma tɨkebin. Cɨn bin bɨ yokop rek mɨdon, cɨnop dɨnɨmɨb, agɨl, bin bɨ nɨbi nɨpɨm ognap kɨrop agon, mɨj ognap ñu kɨl tɨk ñel, cɨn dap nɨbep ñon nɨŋɨl, cɨnop ma dɨnɨgabɨm. Pen nɨbi, “Bɨ ognɨl kɨrop dɨnɨmɨb,” agɨl, mɨj ognap ñu kɨl tɨk ñem, cɨn dam bin bɨ ognap kɨrop ma ñɨnɨgabɨn. Pen mɨj mɨdmagɨl nab cɨn adaŋ ñu kɨl tɨk mɨdeb rek me, nɨbi bin bɨ mɨdebɨm. Gos cɨn nɨpɨn ak, nɨbep mɨnɨm ag ñon nɨŋɨl dɨpɨm ak me, bin bɨ okok nɨbep nɨŋɨl, cɨn bɨ tigep bɨ rek mɨdobɨn ak nɨŋnɨgal. Pen cɨn Krais nop wög gon, Krais ne ke mɨj nɨbaul ñu kɨl tɨkɨl cɨnop ñak. Yɨg tap ñu kɨl tɨkep dɨl tɨkpal rek mer; kab ar ak ñu kɨl tɨkpal rek mer. God per komɨŋ mɨdeb Kaun ne ak Krais mɨnɨm tep ne ak bin bɨ mɨdmagɨl nab kɨri adaŋ tɨkɨp.

Yad mɨnɨm agebin nɨbaul, God tari tari ageb ak Krais magɨlsek nɨb aknɨb rek nep gɨnɨgab, agɨl agebin. Cɨn nɨpɨn, cɨn kɨlɨs cɨn ke gon wög tep amnɨmɨŋ rek ma lɨp; God nep me cɨnop gɨ ñek nɨŋlɨg gɨ, gon wög tep amnɨgab. God ne nep gek, cɨn wög gɨ ñeb bɨ ne mɨdɨl, God Mɨnɨm kɨsen nɨb ag lɨp ak, damɨl bin bɨ okok kɨrop ag ñɨbɨn. God Mɨnɨm kɨsen nɨb ag lɨp nɨbak, lo mɨnɨm ak rek mer; mɨnɨm kɨsen nɨb ag lɨp ak God Kaun ñɨb. Lo mɨnɨm gek, bin bɨ kɨmnɨgal; pen God Kaun gek, bin bɨ komɨŋ mɨdenɨgal.

Lo mɨnɨm nɨbak, God kab salai bad ar ak ñu kɨl tɨkek, Mosɨs dapek nɨŋlɨg gɨ, melɨk kɨb yɨb gak. Melɨk kɨb nɨbak Mosɨs mɨlɨk jo mɨlɨk ne melɨk golɨgɨp. Mɨdarɨk mɨdarɨk melɨk kɨb nɨbak bɨr kɨr gek pen Isrel bin bɨ Mosɨs mɨlɨk jo mɨlɨk ne nɨŋnɨmel rek ma lak. Lo mɨnɨm kɨmeb magɨl dowak ak pen melɨk kɨb yɨb sek owak. Pen God Kaun wög ne gɨp ak melɨk tep aknɨb ke sek mɨdeb. Mɨnɨm kɨb agep lo mɨnɨm ak melɨk sek owak rek, cɨn God udɨn yɨrɨk ar ne ak bin bɨ komɨŋ tep rek lep mɨnɨm tep nɨbak melɨk tep aknɨb ke sek owak. 10 Melɨk tep aknɨb ke mɨñi bɨr owɨp ak me, lo mɨnɨm ned melɨk sek owak ak mɨñi melɨk ma gɨp. 11 Lo mɨnɨm ak per ma mɨdɨl kɨr gɨnɨg gek ak pen lo mɨnɨm ak melɨk sek owak; nɨb ak me, mɨnɨm tep ak per per mɨdɨl ma kɨr gɨnɨgab mɨnɨm tep ak melɨk tep aknɨb ke sek mɨdeb.

12 Nɨb ak, cɨn gos sek mɨdɨl, nabɨŋ ma dɨl, kɨlɨs gɨl Krais mɨnɨm tep ak mɨseŋ ag ñɨbɨn. 13 Mosɨs gak rek ma gɨpɨn. Ne lo mɨnɨm ak damɨl, mɨlɨk jo mɨlɨk ne ak melɨk kɨb yɨb gak, pen mɨdarɨk mɨdarɨk melɨk kɨb gak nɨbak sɨkol gek apek nɨŋlɨg gɨ, Mosɨs ne bin bɨ okok melɨk sɨkol gak nɨbak ma nɨŋnɨmel, agɨl, usajɨl bad alap dɨl, mɨlɨk jo mɨlɨk ne ak pak karɨk ñak. 14 Pen gos kɨri nɨŋ tep ma gɨlak. Tari gɨnɨg: usajɨl bad rek gos kɨri kom kam gɨl mɨdek ak me, God ned bɨrarɨk nep mɨnɨm nɨŋɨd ag lep agak mɨnɨm ak udɨn lɨ nɨŋlak ak pen mɨnɨm wagɨn ak ma nɨŋlak. Mɨñi ak rek nep kɨri lo mɨnɨm nɨbak udɨn lɨ nɨpal pen tap usajɨl bad rek gos kɨri kom kam gek, mɨnɨm wagɨn ma nɨpal. Tap usajɨl bad rek gos kɨri kom kam gɨp ak, Krais ne nep dɨ ke okok yoknɨmɨŋ rek lɨp. 16 Pen bin bɨ Bɨ Kɨb ak nop onɨgal ak, ne usajɨl bad gos kɨri karɨkɨl mɨdeb ak, tɨg wal gɨ yokek, gos kɨri pag yɨkek, nɨŋnɨgal. 17 Bɨ Kɨb agebin ak, Kaun ak me. Bɨ Kɨb Kaun ne cɨn eip mɨdenɨgab ak, tap tari tari gɨl cɨnop bɨ nagɨman rek lɨnɨmɨŋ ak, ne pak pag gɨ ke okok yokɨl cɨnop tɨg asɨk yoknɨgab. 18 Pen mɨlɨk jo mɨlɨk cɨn ak karɨk we gɨl ma mɨdobɨn rek, cɨn magɨlsek Bɨ Kɨb melɨk tep ne ak mɨseŋ nɨpɨn. Ne gek, cɨn magɨlsek ne ke melɨk tep sek mɨdeb rek lɨnɨgabɨn. Cɨn magɨl alap nep ne mɨdeb rek ma ulek lɨnɨgabɨn; pen ñɨn nokɨm nokɨm ne per nep cɨnop gɨ gɨ gek, cɨn melɨk tep ne mɨdeb rek ulek lɨnɨgabɨn. Bɨ Kɨb nɨg gɨp Kaun ak me.

Copyright information for `KMHM