2 Corinthians 4

Lɨm dɨ tin cög gɨpal rek ak, cɨn bin bɨ mɨdobɨn

God cɨnop yɨmɨg nɨŋɨl dɨl, wög nɨbaul ag lek gɨpɨn ak me, cɨn gos par ma nɨpɨn. We gɨl gɨpal ar ak abe, nabɨŋ gek nɨŋlɨg gɨ gɨpal ar ak abe, cɨn ma gɨpɨn. Bin bɨ okok kɨrop mɨnɨm esek ma apɨn. Cɨn God Mɨnɨm ag ñɨnɨg gebɨn ak, mɨnɨm cɨn ognap sek agɨl ma ag ñɨbɨn. Tap tari tari gɨpɨn ak, esek ar ak ma gɨpɨn. God Mɨnɨm tep ne ak yɨpɨd gɨl nep mɨseŋ ag ñɨbɨn. Nɨg gon, bin bɨ okok cɨnop nɨŋɨl, mɨdmagɨl nab kɨri adaŋ nɨŋnɨgal, cɨn God udɨn yɨrɨk ar ne ak bɨ tigep bɨ rek mɨdobɨn. Bin bɨ kɨmebal okok nep, mɨnɨm tep mɨseŋ ag ñɨbɨn ak nɨŋɨl, usajɨl bad rek mɨnɨm tep ak karɨk mɨdek nɨŋlɨg gɨ, ma nɨpɨn apal. Kɨri ma nɨpal ak, Seten karɨp lɨm wagɨn aul god rek mɨdeb ak, gos kɨri kom kam gek, Krais mɨnɨm tep melɨk sek mɨdeb mɨnɨm ak ma nɨpal. God ne mɨdeb rek, Krais ak rek nep mɨdeb ak ma nɨpal. Pen mɨnɨm ag ñɨbɨn ak, cɨn bɨ tigep bɨ rek mɨdobɨn mɨnɨm ak ma ag ñɨbɨn; Jisas Krais ne nep Bɨ Kɨb mɨdeb nɨŋɨl Jisas wög nop gɨl, wög gɨ ñeb bɨ nɨbi mɨdobɨn, agɨl, mɨnɨm tep nɨbep ag ñɨbɨn. God ned “Kɨslɨm nab eyaŋ melɨk gaŋ,” agak. God nokɨm nɨbak nep melɨk ne mɨdmagɨl nab cɨnop adaŋ ñɨ leb. Nɨb ak, God melɨk tep ne ak Krais mɨlɨk jo mɨlɨk melɨk geb ak bɨr nɨpɨn.

Lɨm dɨ tin cög gɨ lɨpal rek ak, cɨn bin bɨ mɨdobɨn. Pen God ne tap tep aknɨb ke nɨbaul cɨnop nab adaŋ lɨp. Nɨb ak nɨpɨn, kɨlɨs cɨn ke mer; God kɨlɨs ne ke ñek dɨl nɨg gɨl mɨdobɨn ak nɨpɨn. Cɨnop pɨs pɨs yɨkɨl gebal ak pen cɨn pag yoklɨg gɨ amobɨn. Gos par nɨŋobɨn ak pen gos sek mɨdobɨn. Cɨnop yɨk gɨ yokebal ak pen God per cɨn eip mɨdeb. Cɨnop yokop gab gab pakebal ma kɨmobɨn. 10 Jisas nop pakɨl ñag pak lɨlak rek, cɨnop ak rek nep pakɨl ñag pak lɨnɨg gebal koslam mɨdobɨn. Pen nɨg gek, bin bɨ okok mɨb goŋ cɨn nɨŋɨl, Jisas komɨŋ mɨdeb ak mɨseŋ nɨŋnɨgal. 11 Cɨn komɨŋ mɨdobɨn ak, Jisas nop nɨŋ dɨpal, agɨl, cɨnop per per nep ñag pak lɨnɨg gebal. Pen gɨpal nɨbak, bin bɨ okok mɨb goŋ cɨn nɨŋɨl, Jisas komɨŋ mɨdep magɨl ne ak nɨŋnɨmel, agɨl, God kɨrop kɨrɨg gek nɨg gɨpal. 12 Cɨn per per kɨmjɨn rek lɨp ak pen cɨn nɨg gon, nɨbi komɨŋ mɨdenɨmɨb rek lɨp.

13 God Mɨnɨm ak bɨ alap ñu kɨl tɨkɨl agak, “God nop nɨŋ dɨpin ak me, nɨb agebin,” agak. Nɨb ak rek, cɨn ak rek nep God nop nɨŋ dɨpɨn ak me, mɨnɨm agobɨn. 14 Cɨn nɨpɨn, God ne Bɨ Kɨb Jisas nop dɨ warɨk ñak rek, cɨnop ak rek nep dɨ warɨk ñɨl, cɨnop abe nɨbep abe damɨl Jisas mɨdeb sɨŋak lɨnɨgab. 15 Tap agebin nɨb aul magɨlsek nɨbep nen agɨl agebin. Nɨg gon, ñɨn nokɨm nokɨm God ne bin bɨ tɨgoŋ tɨgoŋ koŋai nep dɨ tep gɨl kod mɨdek, kɨri God nop tep aglɨg gɨ gel nɨŋlɨg gɨ, yɨb ne ak i ar alaŋ amnɨgab.

God nop nɨŋ dɨl gos sek mɨdobɨn

16 Nɨb ak, cɨn gos sek mɨdobɨn. Mɨb goŋ ñɨn tob cɨn sain gɨ yonɨmɨŋ rek lɨp ak pen God cɨnop per per kaun nab cɨn adaŋ kɨlɨs ñek nɨŋlɨg gɨ komɨŋ mɨdobɨn. 17 Mɨker sɨkol dɨpɨn nɨb okok tap kɨb mer; yokop won ulep alap nep dɨpɨn. Pen mɨker nɨb okok dɨl, am Krais eip mɨdɨl per nep per nep melɨk tep kɨb yɨb sɨŋak mɨd tep gɨnɨgabɨn. 18 Lɨm dai ar wagɨn aul mɨdɨl, tap udɨn magɨl nɨŋeb okok gos par ma nɨpɨn; tap ar alaŋ sɨŋak udɨn magɨl ma nɨŋeb gos nɨpɨn. Tap udɨn magɨl nɨŋeb okok won ulep nep mɨdenɨgab; tap udɨn magɨl ma nɨŋeb okok per nep per nep mɨdenɨgab.

Copyright information for `KMHM