2 Corinthians 5

Mɨb goŋ cɨn mɨñi mɨdeb ñɨn nab aul, karɨp badak bad rek mɨdeb. Pen karɨp badak nɨbak tɨg wal gel aka ajɨl gek, God ne cɨnop karɨp kɨsen nɨb alap karɨp lɨm ne seb kab ar alaŋ sɨŋak gɨ lek mɨdenɨgabɨn. Karɨp nɨbak bɨ karɨp gɨpal rek mer; God ne ke gɨ lek, per nep per nep mɨdenɨgab. Karɨp kɨsen nɨb nɨbak kasek dɨl walɨj rek tol gɨn, ag gos nɨŋlɨg gɨ kod mɨdobɨn. Tari gɨnɨg: God ne cɨnop walɨj tol gɨ ñek, magɨl nep ma mɨdonɨgabɨn. Mɨñi karɨp badak nɨbaul mɨdɨl, mɨker gek nɨŋlɨg gɨ gɨs pakɨl ake agobɨn. Pen kɨrɨg gɨl magɨl nep mɨdon, agɨl gos ak ma nɨpɨn; seb kab ar alaŋ mɨdep mɨb goŋ ak dɨn, agɨl gos ak nɨpɨn. Mɨb goŋ komɨŋ mɨdep ak apɨl, mɨb goŋ kɨmeb ned nɨb ak pɨs nep ñɨb saknɨmɨŋ, ag gos ak nɨpɨn. God gos ne ke nɨŋɨl, mɨb goŋ kɨsen nɨb ñɨnɨm, agɨl, Kaun ne ak nep ag yokek apɨl cɨnop eip mɨdeb ak me, God ne agak rek nep gɨnɨgab ak nɨŋ tep gɨpɨn.

Nɨb ak me, cɨn per per gos sek mɨdobɨn. Pen mɨb goŋ nɨb aul sek mɨdobɨn ñɨn nab aul, Bɨ Kɨb karɨp ne seb kab ar alaŋ sɨŋak ma mɨdobɨn. Bɨ Kɨb nop gos nɨŋlɨg gɨ ajpɨn ak pen nop udɨn ma nɨpɨn. Cɨn gos sek mɨdobɨn. Mɨb goŋ cɨn aul kɨrɨg gɨl, am Bɨ Kɨb eip karɨp lɨm ne seb kab ar alaŋ sɨŋak mɨdojɨn, ag gos ak nɨpɨn.

Nɨb ak, karɨp lɨm cɨn sɨŋaul mɨb goŋ mɨdonɨgabɨn aka kɨrɨg gɨl Bɨ Kɨb karɨp ne am mɨdonɨgabɨn ak, nop tep gɨnɨgab ar ak nep gɨn, ag gos ak nɨpɨn. 10 Tari gɨnɨg: cɨn magɨlsek am Krais udɨn yɨrɨk ar ne sɨŋak mɨdon, mɨñi mɨb goŋ sek mɨdɨl tari tari gɨpɨn, tep gɨpɨn aka titi gɨ rek gɨpɨn ak nɨŋɨl, pen nɨbak rek ñɨnɨgab.

11 Bɨ Kɨb ne Bɨ pɨrɨkep mɨdeb ak nɨŋɨl, kɨlɨs gɨl, bin bɨ okok nop nɨŋ dɨnɨmel, agɨl, kɨrop mɨnɨm tep ne ag ñɨbɨn. Cɨn bɨ tigep bɨ rek mɨdobɨn ak, God nɨŋ tep gɨp; nɨbi ak rek nep, cɨn bɨ tigep bɨ rek mɨdobɨn ak abe nɨŋnɨmɨb rek lɨp. 12 Mɨnɨm ñu kɨl tɨkebin nɨbaul, cɨn bɨ tep cɨnop dɨnɨmɨb, agɨl ma agebin. Mɨnɨm ñu kɨl tɨkebin nɨbaul nɨŋɨl, cɨnop nen agɨl gos nɨŋɨl mɨñ mɨñ gɨnɨmɨb, agɨl, ñu kɨl tɨkebin. Nɨg gen, bin bɨ mɨdmagɨl nab adaŋ mer, mɨb goŋ söŋ ar ak nep tari rek mɨdeb ak gos nɨpal bin bɨ okok, nɨbi kɨrop mɨnɨm pen agnɨmɨb, agɨl, mɨnɨm nɨbak ñu kɨl tɨkebin. 13 Pen mɨnɨm agebin aul, nɨbi ognap agnɨgabɨm, saköl losɨp mɨnɨm nɨbak ageb, agnɨgabɨm. Pen nɨbi nɨg gɨl rek agenɨgabɨm ak, Pol, bɨ okok God yɨb nop agel ar amnaŋ agɨl, nɨb ageb, agɨl gos ak nɨŋnɨmɨb. Pen Pol bɨ saköl mer, bɨ gos mɨdeb rek ageb, agenɨgabɨm ak, Pol, cɨnop nen ag gos nɨŋɨl, bɨ okok mɨnɨm tari agebal ak cɨnop ageb, agɨl, mɨnɨm yad nɨŋ dɨnɨmɨb. 14 Krais ne bɨ nokɨm yɨb ak bin bɨ magɨlsek nen agɨl kɨmak rek, cɨn bin bɨ magɨlsek eip kɨmnok, agɨl nɨpɨn. Krais cɨnop bin bɨ magɨlsek mɨdmagɨl lɨp ak nɨŋɨl, gos cɨn ar ak ke nɨŋɨl ma gɨpɨn. 15 Krais bin bɨ magɨlsek nen agɨl kɨmak. Nɨb ak, mɨñi tɨkɨl kɨsen, cɨnop ke tep gɨnɨgab ar ak nɨŋɨl ma gɨn; Bɨ Kɨb cɨnop nen agɨl kɨmɨl kauyaŋ warɨkak ak nop tep gɨnɨmɨŋ ar ak nep gɨn.

16 Bin bɨ lɨm dai ar wagɨn aul nɨb okok nɨpal rek nep nɨŋɨl, “Bin bɨ okok tep, bin bɨ okok tɨmel,” agɨl ma nɨpɨn. Krais nop ned gos esek ar nɨbak rek nep nɨŋnok ak pen mɨñi nop ar nɨbak rek ma nɨpɨn. 17 Bin bɨ Krais nop cɨg gɨpal okok, God gek komɨŋ kɨsen nɨb ar ak mɨdebal. Tap ned nɨb ak kɨr gek, ned mɨdelɨgɨpal rek ma mɨdebal; tap kɨsen nɨb bɨr owɨp. 18 Cɨn komɨŋ kɨsen nɨb mɨdobɨn nɨbak, God ne nep gek mɨdobɨn. Ned bin bɨ ñag ñɨŋeb ne mɨdonok ak pen kɨsen Krais nop ag yokek apɨl, cɨnop dɨ God eip jɨm ñɨl lɨl, bin bɨ ognap sek God eip jɨm ñɨl mɨdenɨmel, agɨl, cɨnop wög nɨbak ag lak. 19 Krais kɨrop nen agɨl kɨmak ak me, God bin bɨ okok magɨlsek tap si tap tɨmel gɨpal okok nɨŋɨl kɨrɨg gen, yad eip jɨm ñɨl mɨdenɨmel, agɨl gak. Pen God ne cɨnop mɨnɨm tep nɨbak ñɨl, bin bɨ okok magɨlsek ag ñɨnɨmɨb, agɨl, cɨnop bin bɨ wög gep ne ag lak. 20 Cɨn me, Krais bɨ nab nɨb ne mɨdɨl, God mɨnɨm tep ageb ak dɨl bin bɨ okok kɨrop ag ñɨbɨn. Krais bɨ ne mɨdobɨn ak me, nɨbep agobɨn, Krais mɨnɨm tep ak nɨŋ dɨl, yau agem, God nɨbep dɨ tep gɨl nop eip dɨ jɨm ñɨnɨgab. 21 Krais tap si tap tɨmel alap ma gak pen God tap si tap tɨmel cɨn magɨlsek Krais nop ñak. God gak nɨbak, cɨn Krais eip mɨdɨl, God komɨŋ tep mɨdep magɨl ne ak sek dɨnɨgabɨn, agɨl gak.

Copyright information for `KMHM