2 Corinthians 6

Cɨn God eip jɨm ñɨl wög gɨpɨn rek, nɨbep mɨnɨm kɨlɨs gɨ agɨl agobɨn, God nɨbep yɨmɨg nɨŋɨl dɨ tep gɨp ak, ma kɨrɨg gɨnɨmɨb. God ne ageb,

“Mɨnɨm nak nɨŋnɨm agɨl mɨdenek ñɨn ak,
yɨp ag nɨŋnak nɨŋnek.
Nep dɨ komɨŋ yoknɨm, agenek ñɨn ak,
nep gɨ ñɨnek,” agak.
Pen nɨŋɨm! Mɨñi ñɨn aul nep God bin bɨ okok mɨnɨm nɨŋnɨm agɨl kod mɨdeb. Mɨñi ñɨn aul nep God bin bɨ okok kɨrop tɨg asɨk yokek, komɨŋ amnɨgal.

God nop wög gɨpɨn ak am tep gɨnɨmɨŋ, agɨl, nɨŋ tep gɨl gɨpɨn. Bin bɨ ognap cɨnop nɨŋɨl, gos ognap apek, ap yap paknɨmel ar ak ma gɨpɨn. Pen tari tari gɨpɨn ak, God nop wög gɨpɨn ak nɨŋnɨmel, agɨl, nag tep ar ak nep gɨpɨn. Nɨb ak, God nop wög gɨl koslam mɨdɨl ma kɨrɨg gɨpɨn. Mɨker tari tari gek, koslam mɨdobɨn, agɨl gos nɨbak ma nɨpɨn. Cɨnop ñɨn ognap tapɨn magɨl pakpal; ñɨn ognap mɨñ lɨpal; ñɨn ognap karɨp lɨm alap bɨ warɨkɨl polisman eip aka ami bɨ eip pen pen gɨl ulep cɨnop nab sɨŋak abe ñag pak lɨnɨg gɨpal; ñɨn ognap wög gɨ dam dam añɨŋ ma lɨpɨn; ñɨn ognap kɨn tep ma gɨpɨn; ñɨn ognap yuan nep kɨnbɨn. Pen gos tep nep nɨŋɨl, nɨŋ tep gɨl, bin bɨ kɨrop nɨŋon cɨnop mɨlɨk yapek mer, kɨrop dɨ tep gɨpɨn. Cɨn titi gɨlɨg gɨ nɨg gɨpɨn? Kaun Sɨŋ cɨnop nab adaŋ mɨdeb ak me, bin bɨ mɨdmagɨl yɨb lɨpɨn; God cɨnop kɨlɨs ne ñek, Krais mɨnɨm tep ak yɨpɨd gɨl nep apɨn; gɨ tep gep ak kadɨŋ kɨsal cɨn rek ñɨnmagɨl yɨpɨd abe ñɨnmagɨl aŋɨdken abe mɨdeb. Bin bɨ ognap yɨb cɨnop agel ar ameb; bin bɨ ognap yɨb cɨnop del pɨyak yapeb. Ognap cɨnop mɨnɨm tep apal; ognap cɨnop mɨnɨm tɨmel apal. Cɨnop bɨ tom agep ag gos nɨpal ak pen cɨn mɨnɨm nɨŋɨd nep apɨn; cɨnop bin bɨ yɨb ma mɨdeb ag gos nɨpal ak pen yɨb cɨnop nɨpal; cɨn bɨr kɨmbɨn rek lɨp ak pen komɨŋ mɨdobɨn. Cɨnop tapɨn magɨl pakpal ak pen ma kɨmbɨn; 10 mɨker kɨb gɨp ak pen mɨñ mɨñ gɨlɨg gɨ mɨdobɨn; bɨ yɨm gep rek mɨdobɨn ak pen wög cɨn gɨpɨn ar ak bin bɨ koŋai nep bin bɨ gep rek mɨdebal; tap ma mɨdeb rek mɨdobɨn ak pen magɨlsek dɨpɨn.

11 Nɨbep Korid bin bɨ okok mɨnɨm we gɨl ma agobɨn, mɨseŋ yɨb nep agobɨn; nɨbep mɨdmagɨl lɨpɨn. 12 Cɨn ned nɨbep mɨdmagɨl lölɨgɨpɨn ak, mɨñi ak rek nep nɨg gɨl nep gɨpɨn ak pen nɨbi cɨnop ned mɨdmagɨl lölɨgɨpɨm nag ar ak pen dam akal yokpɨm? 13 Nɨbep ñɨ pai yad rek lek me agebin: cɨn nɨbepe mɨdmagɨl lɨpɨn rek, nɨbi ak rek nep cɨnop mɨdmagɨl lɨnɨmɨb.

Bin bɨ Krais nop ma nɨŋ dɨpal okok eip ma jɨm ñɨnɨmɨb

14 Nɨbi bin bɨ Krais nop ma nɨŋ dɨpal okok eip ma jɨm ñɨnɨmɨb. Bin bɨ gɨ tep gɨpal okok, titi gɨl bin bɨ gɨ tɨmel gɨpal okok eip jɨm ñɨl mɨdɨl gel amek tep gɨnɨgab? Bin bɨ melɨk mɨdebal okok, titi gɨl bin bɨ kɨslɨm eyaŋ mɨdebal okok eip jɨm ñɨl mɨdɨl gel amek tep gɨnɨgab? 15 Krais eip kɨjeki eip mɨnɨm ag ar nokɨm ma lɨnɨgair. Bin bɨ Krais nop nɨŋ dɨpal okok, bin bɨ Krais nop ma nɨŋ dɨpal okok eip ak rek nep gos ar nokɨm ma nɨŋnɨgal. 16 God komɨŋ ak, cɨn sobok gep karɨp ne mɨdobɨn. God ne agak,

“Yad nab kɨrop adaŋ mɨdɨl,
God kɨri ak mɨden,
kɨri pen bin bɨ yad
mɨdenɨgal,” agak.
Pen God sobok gep karɨp eip, tap yokop sobok gɨpal tap esek okok eip, mɨnɨm alap ag ar nokɨm lɨl gel amnɨmɨŋ rek ma lɨp.

17 Nɨb ak, Bɨ Kɨb ne agak,

“Kɨrop kɨrɨg gɨl,
nɨbi ke mɨdenɨmɨb.
Tap yɨp asɨŋ lɨp okok ulɨk malɨk ma gɨnɨgabɨm ak,
nɨbep dɨnɨgain.
18 Nap nɨbi mɨden,
nɨbi ñɨ pai yad mɨdenɨgabɨm.
Yad Bɨ Kɨb aknɨb ke, bɨ gep yɨb ak,
nɨb agebin,” agak.
Copyright information for `KMHM