2 Corinthians 7

Ñɨbemmam tep yad okok. God cɨnop mɨnɨm tep mɨnɨm nɨŋɨd nɨbak agɨp rek, tap si tap tɨmel gɨpɨn okok mɨb goŋ cɨn abe, gos tɨmɨd cɨn abe, gɨ tɨmel gɨp ak, tap asɨŋ pɨs nep kɨrɨg gɨl, God nop pɨrɨkɨl, per per nep gɨ tep nep gɨ mɨdon.

Pol mɨñ mɨñ gak

Nɨbi cɨnop dɨ mɨdmagɨl lɨnɨmɨb. Cɨn bin bɨ nɨbep alap mɨnɨm esek agɨl, gɨ tɨmel gɨl, abramek gɨl ma gɨpɨn. Yad nɨbep ag sɨkol gɨnɨg ma agebin. Ned nɨbep agnek rek, cɨn nɨbep mɨdmagɨl yɨb lɨpɨn; nɨbep eip komɨŋ mɨdenɨgabɨn aka kɨmnɨgabɨn ak, nɨbep mɨdmagɨl lɨl jɨm ñɨl nep mɨdonɨgabɨn. Nɨbep gos ke nɨb ognap ma nɨpin, tep gek nep nɨŋlɨg gɨ mɨdebin. Yad nɨbep gos nɨŋɨl, mɨñ mɨñ gɨlɨg gɨ gos sek mɨdebin. Cɨnop mɨker yɨb gɨp ak pen yad mɨñ mɨñ gɨlɨg gɨ mɨdebin.

Pen cɨn Masedonia Propins apjaknok ñɨn ak, won alap añɨŋ lɨl yokop ma mɨdonok. Mɨker ke ke koŋai yɨb mɨdek, cɨnop pen pen gel, gos par yɨb nɨŋonok. Pen God bin bɨ yɨmɨg nɨpal okok dɨ tep gɨp ak, Taitas nop ag yokek apek, cɨnop dɨ tep gak. Taitas ne sɨŋaul apɨl, nɨbi tari tari gɨl nop dɨ tep gɨpek mɨnɨm ar ak agɨl; yɨp gos nɨŋ tep gɨpɨm mɨnɨm ar ak agɨl; nɨbi yad eip gos ar nokɨm nep ma nɨŋonok ak nɨbep yɨmɨg gɨp mɨnɨm ar ak agɨl; nɨbi yad eip kauyaŋ jɨm ñɨl mɨdon, ag gos nɨpɨm, mɨnɨm ar ak agɨl; yɨp mɨnɨm nɨbak ag ñek nɨŋɨl yɨp tep yɨb gak.

Mɨj ñu kɨl tɨknek ak nɨŋem, nɨbep yɨmɨg yɨb gak ak yad won alap gos kɨb nɨŋnek; pen mɨñi yad gos kɨb ma nɨpin. Mɨnɨm kɨlɨs agɨl mɨj ñu kɨl tɨk yoknek nɨbak, nɨbi nɨŋem, mapɨn gak ak pen ak yokop won ulep won alap nep gak. Kɨsen me, nab cɨn aul nag tɨmel ar ak ma gɨn, agɨl mapɨn nɨŋɨl kɨrɨg gɨpek ak, yad mɨñ mɨñ gɨpin. Nɨbep mapɨn gak nɨbak, God gɨnɨm agɨl nɨŋak rek nep nɨbep gɨ tep gak ak me, mɨj ñu kɨl tɨknek nɨbak, tep nep tɨknek. 10 Bin bɨ God nop gos nɨŋɨl, tap si tap tɨmel gɨpal ak tari gɨnɨg nɨg gɨpɨn agɨl, nag tɨmel gɨpal ar ak kɨrɨg gel, God kɨrop dɨ komɨŋ yoknɨgab ak tep. Pen bin bɨ God nop gos ma nɨŋɨl, yokop nep tap sɨdol gɨpin ak tari gɨnɨg nɨg gɨpin, agnɨgal ak, kɨmɨl God ker ma amnɨgal. 11 Pen nɨbi, tap si tap tɨmel gɨpɨm ak tari gɨnɨg nɨg gɨpɨn, apek nɨbak, God gek, gos nɨŋ tep gɨl gɨpek. Nɨbi kɨlɨs gɨl, nab cɨn aul gɨ tɨmel ma gɨpɨn nɨŋlaŋ, apek. Nɨbi pɨrɨkɨl, kal gɨl, bɨ nab nɨbi sɨŋak gɨ tɨmel gak bɨ nɨbak nop gos ñɨn, apek. Nɨbi kɨlɨs gɨl, mɨdmagɨl yɨb lɨpɨm ak, cɨn nɨpɨn nɨbi tap nɨbak gɨ tɨmel ma gɨpɨm. 12 Nɨbep mɨj ned ñu kɨl tɨk yoknek ak, bɨ tap si tap tɨmel gak ak aka bɨ nop gɨ tɨmel gak ak gos nɨŋɨl ñu kɨl ma tɨknek. Nɨbep bin bɨ nep gos nɨŋɨl, God nɨŋ mɨdek nɨŋlɨg gɨ, nɨbi cɨnop mɨdmagɨl lɨpɨm ak nɨbi ke nɨŋ tep gɨnɨgabɨm, agɨl, mɨj ñu kɨl tɨknek. 13 Pen nɨbi mɨj nɨbak nɨŋɨl, cɨnop dɨ tep yɨb gɨpɨm ak me, cɨn mɨñ mɨñ gɨl gos sek mɨdobɨn.

Pen Taitas nɨbep am nɨŋɨl adɨk apɨl kesɨm dɨl mɨñ mɨñ gak ak nɨŋɨl, cɨn ak rek nep mɨñ mɨñ yɨb gɨpɨn. Taitas nop dɨ tep gɨpek ak, mɨñi ne mɨñ mɨñ gɨl mɨd tep gɨp.
14 Taitas nop ned, ai mam Korid okok nep dɨ tep gɨnɨgal agnek rek nep nop gɨpek ak me, yɨp nabɨŋ ma gɨp. Mɨnɨm nɨbep apin okok per nɨŋɨd nep apin rek, mɨnɨm Taitas nop agnek ak, tapɨn agnek ak pen ak rek nep nɨŋɨd yɨb nep agnek. 15 Pen Taitas amjakɨl nɨbep mɨnɨm agek, nɨbi pak gɨl gɨl gɨlɨg gɨ, mɨnɨm ne ak dɨl, nop dɨ tep gɨpek ak gos nɨŋɨl, ne nɨbep mɨdmagɨl yɨb lɨp. 16 Pen yad mɨñi nɨŋ tep gɨpin, nɨbi ar alap ke ma gɨnɨgabɨm; gɨ tep nep gɨnɨgabɨm ak me, yad mɨñ mɨñ yɨb gɨpin.

Copyright information for `KMHM