2 Corinthians 8

Masedonia bin bɨ mani kɨb ñɨlak

Pen ai mam sɨkop. Bin bɨ Krais eip mɨdebal Masedonia Propins tɨgoŋ okok, God ne kɨrop yɨmɨg nɨŋɨl dɨ tep yɨb gɨp. Mani kɨri ma mɨdek, koslam mɨdelak ak pen kɨri mɨñ mɨñ gɨlɨg gɨ mani kɨri God nop abramek ñɨlak. Yad ke nɨpin, mani kɨri koŋai ma mɨdek ak pen mani kɨri ñeb nab ak nep ma ñɨlak; kɨri kɨb yɨb rek ñɨlak. Gos kɨri ke nɨŋɨl, cɨnop mɨnɨm kɨlɨs agɨl aglak, bin bɨ Krais pɨs ken mɨdebal okok yuan kɨb lek yokop mɨdebal okok kɨrop mani ñɨn, aglak. Pen gɨnɨmel ag gos nɨŋnok rek ma gɨlak. Kɨri gos nɨŋlak, “Bɨ Kɨb bin bɨ ne mɨdobɨn ak me, cɨnop wög tari ñɨnɨgab ak gɨnɨgabɨn,” ag gos nɨŋlak. Nɨb agɨl, Bɨ Kɨb nop wög gɨlɨg gɨ, God nop tep gak ak rek cɨnop wög ognap gɨ ñɨnɨmɨb agnok ak, kɨri nɨb aknɨb rek nep gɨlak. Pen Taitas ne ned am nɨbep agek, wög tep nɨbak wagɨn gɨl gɨnɨg gebek rek, nop apin, “Am Korid bin bɨ okok eip mɨdenɨmɨn, kɨri bin bɨ okok mɨdmagɨl lep wög tep gɨnɨg gebal nɨbak, nak gɨ ñenɨmɨn pɨs nep gɨlaŋ,” apin. Nɨbi me, Krais nop nɨŋ dɨ kɨlɨs gɨpɨm; mɨnɨm tep ne ak nɨŋ tep gɨpɨm; mɨnɨm wagɨn ak nɨŋ tep gɨpɨm; kɨlɨs yɨb gɨpɨm; cɨnop mɨdmagɨl lɨpɨm. Nɨb ak me, mɨñi mani bin bɨ okok ñɨnɨg gebɨm ak, wög nɨbak ak rek nep gɨ tep yɨb gɨnɨmɨb.

Pen yad mɨnɨm kɨlɨs agɨl nɨg gɨnɨmɨb ma agebin. Yad yokop mɨnɨm sain sain agebin. Nɨb ak, bin bɨ ognap cɨnop mɨdmagɨl lɨpal ak, nɨbi ak rek nep cɨnop mɨdmagɨl lɨpɨm aka mer ak nɨŋ tep gɨnɨgain. Bɨ Kɨb cɨn Jisas Krais cɨnop yɨmɨg nɨŋɨl gɨ tep gak rek nɨpɨm; ne karɨp ne sɨŋak mɨdɨl, tap alap ulep ma gek. Mɨd tep yɨb gek ak pen nɨbep nen agɨl, magɨlsek mɨdek sɨŋak kɨrɨg gɨl, wagɨn aul apɨl, bɨ yɨm gep rek yɨb ak mɨdek. Ne nɨg gak ak, nɨbi bin bɨ gep rek, bin bɨ tap alap ulep ma gɨp rek mɨdenɨmɨb agɨl, nɨg gak. 10 Mɨ ned nɨb ak, nɨbi ned nep gos nɨŋ tep gɨl, nɨg gɨnɨgabɨn apek. Pen nɨg gɨl gos nɨŋɨl, nɨbi ak rek nep ned nep mani ñɨbek. Nɨb ak, gos yad nɨpin ak nɨbep agebin. 11 Mɨ ned nɨb ak nɨbi gos kɨlɨs nɨŋɨl gɨnɨgabɨn apek ak gos nɨŋlɨg gɨ mɨdenɨmɨb, pen mɨñi ak rek nep gos kɨlɨs nɨbak nep nɨŋɨl, tari gɨnɨgabɨn apek ak bɨr gɨ gɨ dai junɨmɨb. Mani nɨbi mɨñi mɨdonɨmɨŋ okok nonɨm lɨl, kɨrop ñeb rek ak mɨñi pɨs nep ñɨnɨmɨb. 12 God nop tep gɨp ak, mani God nop abramek ñɨn. Pen abramek ñɨn, agon, sɨkol nep ñeb rek lek, ak abe God nop tep gɨp. God mani tap cɨn mɨdeb okok nep wök pageb; mani tap cɨn ma mɨdeb okok sek wök ma pageb.

13 Bin bɨ mani ñɨnɨgabɨm okok kɨri mɨd tep gel, nɨbi pen koslam mɨdem, agɨl ma agebin. 14 Pen mani tap nɨbi mɨñi koŋai mɨdeb rek, kɨrop ognap nonɨm lɨ ñem me, kɨsen nɨbi ma mɨdenɨgab ñɨn ak, kɨri pen nɨbep ognap nonɨm lɨ ñɨnɨmel. Nɨg gɨl, kɨrop eip adɨp adɨp rek mɨdenɨgabɨm. 15 God Mɨnɨm ak ñu kɨl tɨkɨl aglak, “Bin bɨ tap mana apal ak koŋai nep yɨprɨg dɨlak okok nɨŋlak kɨb rek ma gak; kɨri ñɨŋeb rek ak nep mɨdek. Pen bin bɨ sɨkol yɨprɨg dɨlak okok kɨrop ak rek nep ma tɨk dak; kɨri ak rek nep ñɨŋeb rek ak nep mɨdek,” aglak.

Pol ne Taitas nop Korid ag yokak

16 God Taitas nop gos ñek, yad ke kɨlɨs gɨl nɨbep dɨ tep gɨnɨm, agɨl nɨpin rek nep Taitas gos nɨŋɨp ak, God nop tep agebin. 17 Taitas am kɨrop nɨŋɨl owan, agen, ne ke tep gɨp rek, mɨñ mɨñ gɨl nɨbep sɨŋak nɨnɨgab. 18 Pen bɨ tep cɨn alap sek Taitas eip ag yoknɨgabɨn. Bɨ nɨbak ne Krais bin bɨ karɨp lɨm sɨkol ke ke okok kɨrop mɨnɨm tep ak ag ñɨ ajek nɨŋlɨg gɨ, nop bɨ tep yɨb apal. 19 Cɨn bin bɨ okok gɨ ñon, kɨri Bɨ Kɨb yɨb ne agel ar amnaŋ, ag gos nɨpɨn ak me, cɨn mani nɨbak dad amnɨgabɨn. Pen Krais bin bɨ ke ke okok mɨdebal Taitas nop ag lɨl, ne cɨnop eip amɨl wög tep nɨbak gɨnɨmɨŋ, aglak. 20 Pen Krais bin bɨ ne mani kɨb ñɨbal ak dɨl kod mɨd tep gɨl, dam bɨ okok kɨrop ñon, kɨri pen dɨl nonɨm lɨ bin bɨ tap ma mɨdeb okok nonɨm lɨ ñɨnɨgal. Magɨlsek gos nɨŋ tep gɨl, gɨ tep nep gɨnɨgabɨn ak, cɨnop mɨnɨm alap agnɨmel rek ma lɨnɨgab. 21 Bɨ Kɨb abe bin bɨ okok abe cɨn gɨ tep nep gɨpɨn ak nɨŋnɨmel ag gos ak nɨpɨn.

22 Pen mam cɨn alap sek ag yoknɨgabɨn. Mam nɨbak ne per kɨlɨs gɨl mɨñ mɨñ gɨlɨg gɨ wög gɨp. Pen mɨñi ne nɨbi bin bɨ tigep bɨ rek mɨdebɨm ak nɨŋɨl, ne mɨñ mɨñ gɨlɨg gɨ sɨŋak nɨnɨgab. 23 Ñɨbemmam Taitas nop ag yoknɨg gobɨn ak, ne me yad eip wög jɨm ñɨl gɨl, nɨbep mɨnɨm tep ag ñɨbɨr. Pen bɨ ne eip nɨnɨgair omal, Krais bin bɨ ne okok cɨrop mal wög nɨbak ag lel, Krais yɨb ne agor ar amnaŋ, ag gos nɨŋɨl, nɨnɨgair.

24 Pen kɨri pɨyak sɨŋak amjaker, kɨrop mɨdmagɨl yɨb lɨl, dɨ tep gɨnɨmɨb. Nɨg gem me, mɨnɨm nɨbak kɨb amek, Krais bin bɨ ne mɨdebal karɨp lɨm ke ke okok nɨŋɨl agnɨgal, “Pol ne Krais bin bɨ Korid sɨŋak mɨdebal okok yɨb kɨrop agek ar amɨb ak, nɨŋɨd nep agɨp,” agnɨgal.

Copyright information for `KMHM