2 Corinthians 9

Krais pɨs ken mɨdebal bin bɨ okok dɨ tep gɨnɨmɨb

Pen Krais bin bɨ ne Jerusalem mɨdebal okok mani ñɨnɨmɨb, agebin mɨnɨm ak, yokop agebin; nɨbi ke nɨŋ tep gɨpɨm. Nɨbi Akaia Propins mɨdebɨm okok, mɨ ned ak, mani nɨbi ñɨnɨg gebek ak, yad bin bɨ Masedonia Propins mɨdebal okok kɨrop tapɨn nep apin. Nɨbi Akaia bin bɨ ñɨnɨg gebek ak, Masedonia kai kɨrop mɨnɨm agnek, mɨñi bin bɨ koŋai nep gos nɨŋ tep gɨl mani kɨri ak rek nep ñebal. Pen mam cɨn mɨñi agesin okok nɨbep ag yoknɨgain ak, nɨbi mani Krais bin bɨ okok kɨrop ñeb ak dɨ lɨ tep gɨl gɨ jɨn gɨ mɨdem, Masedonia bin bɨ okok, Pol mɨnɨm ñɨg nep ageb, agɨl ma agnɨmel, agɨl, kɨrop ag yoknɨgain. Nɨbi mani lɨ mogɨm gɨ tep ma gɨnɨgabɨm ak, Masedonia bin bɨ ognap poŋ dɨl Korid amjakon, cɨnop nabɨŋ gɨnɨgab. Pen nɨbep nabɨŋ yɨb gɨnɨmɨŋ rek lɨp. Nɨb ak, mam cɨn okok kɨrop ned ag yoknɨgain. Kɨri am nɨbep eip mɨdel, mani ñɨnɨgabɨn apek ak, lɨ mogɨm gem mɨdonɨmɨŋ. Kɨsen yad amjaknɨgain ak, nɨbi mɨñ mɨñ gɨlɨg gɨ mani ñɨnɨgabɨm nɨbak gɨ jɨn gɨ mɨdenɨgab.

Nɨbi nɨpɨm, bin bɨ tap yɨŋ koŋai ma yɨmnɨgal okok, tap koŋai ma dɨnɨgal; bin bɨ tap yɨŋ koŋai yɨmnɨgal okok nep, tap koŋai nep dɨnɨgal. Nɨb ak, nɨbi bin bɨ nokɨm nokɨm mɨdebɨm rek, gos nɨbi ke nɨŋɨl mani ñɨnɨmɨb. Yɨrɨk gek nɨŋlɨg gɨ ma ñɨnɨmɨb. Bin bɨ ognap nɨbep neb neb gel nɨŋɨl, ma ñɨnɨmɨb. Bɨ mɨñ mɨñ gɨl mani ñɨnɨgab ak, God bɨ nɨbak nop mɨdmagɨl lɨp. God ne tap tep nɨbep ñɨnɨg geb ak, tap sɨkol ma ñɨnɨgab; tapɨn nep ñɨnɨmɨŋ rek lɨp. Nɨb ak, per nep nɨbi ke tap koŋai mɨdenɨgab nɨŋɨl bin bɨ mani ulep gɨnɨmɨŋ okok kɨrop tap koŋai ñɨnɨmɨb rek lɨnɨgab. Ar nɨbak rek, God Mɨnɨm ak ñu kɨl tɨkɨl aglak,

“Ne bin bɨ yɨm gep okok kɨrop tap tep abramek ñɨnɨgab.
Ne per nep kɨrop dɨ tep gɨl gɨ tep gɨnɨgab,” aglak.
10 God cɨnop per tap yɨŋ ñɨl, tap magɨl ñɨl gɨp ak, nɨbep tap yɨŋ koŋai yɨb ñɨnɨgab. Pen ne gek tan tep gɨnɨgab nɨŋɨl nɨbi dɨl ognap bin bɨ tap ulep gɨp okok kɨrop nonɨm lɨ ñem me, tep yɨb gɨnɨmɨŋ rek lɨp. Mani tap nɨbi ñɨnɨgabɨm ak, God ne gek tap magɨl koŋai yɨb nep pɨlnɨgab. 11 God nɨbep per gek, tap nɨbi koŋai nep mɨdek, abramek ñeb rek lɨnɨgab ak me, nɨbi tap ñɨlɨg gɨ mɨdem, cɨn damɨl Krais bin bɨ Jerusalem mɨdebal okok dam ñon, bin bɨ koŋai nep God yɨb ne agel ar amnɨgab.

12 Nɨg gɨl, Krais bin bɨ tap ulep gɨp okok kɨrop gɨ tep genɨgabɨm ak, kɨri tap ulep gɨp nɨbak dɨl mɨd tep gɨl, God yɨb nop ak nep agel ar amnɨgab. 13 Nɨg gem, bin bɨ okok kɨri God nop gos nɨŋɨl agnɨgal, “Krais bin bɨ ne Korid mɨdebal okok, kɨri Krais mɨnɨm tep ak dɨl, ageb rek nep gɨl, cɨnop mani kɨri abramek ñɨl, bin bɨ okok kɨrop abramek ñɨl gɨpal ak, nep tep yɨb agobɨn,” agnɨgal. 14 God nɨbep yɨmɨg nɨŋɨl dɨ tep yɨb gɨp rek nɨŋɨl, gos kɨri am nɨbep kom kam gek tep gek nɨŋlɨg gɨ, nɨbep nen agɨl God nop sobok gɨnɨgal. 15 God ne tap tep aknɨb ke cɨnop ñɨb ak rek, cɨn nop tep gɨp agɨn!

Copyright information for `KMHM