2 Peter 3

Jisas kɨsen adɨk gɨ onɨgab, agɨl, gos sek mɨdenɨmɨb

Bin bɨ mɨdmagɨl yad okok. Nɨbep mɨj alap ned ñu kɨl tɨk yoknek. Mɨñi mɨj kɨsen nɨb nɨbep ñu kɨl tɨkebin. Mɨj omal pen wagɨn nokɨm nep. Yad nɨbep mɨj omal ñu kɨl tɨken, nɨbi mɨnɨm ned nɨpek ak nɨŋ tep gɨl, gos nɨŋlɨg gɨ nep mɨdenɨmɨb, agɨl, nɨbep mɨj kɨsen nɨbaul ñu kɨl tɨkebin. God ne ke bɨ mɨnɨm agep sɨŋ ne okok ag lek, kɨri bɨrarɨk nep mɨnɨm ne aglak. Dɨ Komɨŋ Yokep Bɨ cɨn, Bɨ Kɨb cɨn ak, ne ke bɨ mɨnɨm dad ameb ne ag lek, mɨnɨm kɨlɨs agɨl, nɨg gɨnɨmɨb, agak mɨnɨm ak ag ñɨbɨn. Mɨnɨm nɨbak nep, kɨri bɨrarɨk aglak abe, cɨn mɨñi ag ñɨbɨn abe, nɨŋ mɨdenɨmɨb, agɨl, nɨbep mɨj nɨbaul ñu kɨl tɨkebin.

Pen tap pobɨŋ agebin aul nɨŋɨm. Ñɨn kɨsen mɨdobɨn aul rek, bin bɨ gos tɨmel kɨri ke nɨpal rek gɨpal okok, ognap apɨl Jisas Krais mɨnɨm tep ne ak ag juɨl agnɨgal, “Bɨ onɨgain, agɨl, mɨnɨm ag lak ak, onɨgab mɨgan akal nɨb? Bin bɨ ned nɨb okok mɨdel nɨŋlɨg gɨ, onɨgain agak ak pen kɨri kɨm saklak ak ma owɨp. Tap magɨlsek bɨrarɨk ped okok gɨ lak ñɨn ak mɨdek rek nep mɨdeb,” agnɨgal. Bɨ nɨb okok, God bɨrarɨk ped okok mɨnɨm nep agek, seb kab ar alaŋ lɨl, ñɨg ak kɨs kɨs gɨl, lɨm dai ak nab eyaŋ lɨl gak. God gak nɨbak, kɨri nɨŋ tep gɨpal ak pen kɨri nɨŋebir kɨrɨg gɨpal. Kɨsen, God mɨnɨm nep agek, ñɨg nɨb okok apɨl, lɨm dai tap okok ned mɨdolɨgɨp ak tawek yapek gek, pɨs nep tɨmel gak. God mɨnɨm nɨbak nep agek, seb kab ar alaŋ abe, lɨm dai wagɨn aul abe, mɨñi mɨd tep gɨp ak pen bin bɨ God Mɨnɨm ageb rek ma gɨpal okok kɨrop mɨnɨm kɨb agɨl yur kɨb ñɨnɨgab ñɨn ak, seb kab alaŋ abe, lɨm dai wagɨn aul abe, mab dagɨlek pɨs nep yɨnnɨgab.

Pen bin bɨ mɨdmagɨl yad okok. Mɨnɨm alap saköl gɨnɨmɨb rek lɨp. Cɨn ñɨn nokɨm alap nep nɨpɨn ak pen Bɨ Kɨb nɨŋek mɨ koŋai yɨb rek lɨp. Cɨn mɨ koŋai yɨb nep wök pag nɨpɨn ak pen Bɨ Kɨb nɨŋek ñɨn nokɨm alap nep rek lɨp. Nɨb ak, Bɨ Kɨb ne, onɨgain, agɨl, kasek ma owɨp ak, bin bɨ ognap mɨnɨm nep agɨl kɨrɨg gɨpal rek ma gɨp; bin bɨ tap si tap tɨmel gɨl, mab ke eyaŋ amnɨg gebal okok, ognap ma kɨr gɨnɨmel, kɨri magɨlsek yɨp ken ar apel kɨrop dɨnɨm, agɨl, Bɨ Kɨb kod mɨdeb.

10 Pen Bɨ Kɨb onɨgab ak, bɨ tap si dep okok kɨri nɨŋ mɨdel ma opal rek onɨgab. Ñɨn nɨbak, gu parsek agek nɨŋlɨg gɨ, seb kab mɨk ar alaŋ ke ke amnɨgab. Gap tap tari tari seb kab ar alaŋ mɨdeb okok yɨnɨl, lɨm dai ar wagɨn aul tap tari tari mɨdeb okok magɨlsek yɨn sɨbok ñɨb amnɨgab.

11 Kɨsen tap okok magɨlsek nɨg gɨl yɨnnɨgab, agɨl, nɨbi mɨñi gɨ tep gɨnɨgabɨm aka abramek gɨnɨgabɨm? Ñɨn kɨb onɨg geb nɨbak gos nɨŋɨl, God Mɨnɨm ageb rek nep gɨl bin bɨ sɨŋ ne mɨdenɨmɨb. 12 Pen God ñɨn kɨb ne ak kasek onɨmɨŋ, agɨl, mɨnɨm tep ne ak bin bɨ okok kɨrop ag ñɨlɨg gɨ mɨdenɨmɨb. Ñɨn nɨbak, takɨn, gap, tap seb kab ar alaŋ okok, yɨn sɨbok ñɨg bad lɨnɨgab ak pen 13 God seb kab ar alaŋ abe, lɨm dai wagɨn aul abe, kɨsen nɨb gɨnɨgain, agɨl, mɨnɨm ag lak ak kod mɨdobɨn. Karɨp kɨsen nɨb nɨbak, bin bɨ God eip mɨdɨl ne ageb rek nep gel amnɨgab.

14 Nɨb ak, bin bɨ mɨdmagɨl yad okok. Ne onɨgab, agɨl, kod mɨdebɨm ñɨn aul, gos kɨlɨs nɨŋɨl, God udɨn yɨrɨk ne bin bɨ asɨŋ ma mɨdeb, bin bɨ mɨnɨm ma mɨdeb rek mɨdɨl, nop eip jɨm ñɨl mɨdon, agɨl, gem amek me, ne apɨl nɨbep nɨŋek, tep yɨb gɨnɨmɨŋ. 15 Pen Bɨ Kɨb ne kasek ma owɨp ak, nɨbi gos nɨŋnɨmɨb, Bɨ Kɨb nɨbep bin bɨ ognap sek yɨp ken ar apel, yad dɨ komɨŋ yoknɨm, agɨl, kod mɨdeb. God ne mam mɨdmagɨl cɨn Pol nop gos tep ñek nɨŋlɨg gɨ, nɨbep mɨj ñu kɨl tɨkɨl, mɨnɨm nokɨm nɨbak rek agak. 16 Pol mɨnɨm ne ñu kɨl tɨkak ak, mɨj ne tɨkak okok magɨlsek mɨnɨm ar nokɨm nɨbak nep mɨdeb. Pol mɨj ne okok mɨnɨm koslam nɨŋeb rek ognap sek agak. Bin bɨ God Mɨnɨm ma nɨŋɨl, Krais nop cɨg tep ma gɨpal okok, Pol mɨnɨm koslam nɨŋeb nɨbak nɨŋɨl, tɨg adɨk gɨl mɨnɨm tom ar ak apal. God Mɨnɨm bɨ ognap ñu kɨl tɨklak okok, kɨri ak rek nep mɨnɨm nɨbak nɨŋɨl, tɨg adɨk gɨl mɨnɨm tom ar ak apal. Nɨg gel, God mɨnɨm kɨb agnɨgab ñɨn ak kanɨb kɨri komɨŋ ameb alap ma mɨdenɨgab.

17 Pen bin bɨ tep yad okok. Nɨbi mɨnɨm nɨbaul bɨr nɨpɨm ak me, nɨŋ tep gɨnɨmɨb. Nɨbi mɨñi Krais nop cɨg tep gɨl mɨdebɨm. Pen bin bɨ ognap apɨl, mɨnɨm tom agel, nɨbi ak rek nep gos tɨmel nɨŋɨl, kɨri gɨ tɨmel gɨpal rek gɨl, ap yap paknɨmɨb rek lɨp. 18 Pen Bɨ Kɨb cɨn Jisas Krais cɨnop dɨ komɨŋ yokɨp ak, ne bin bɨ yɨmɨg nɨŋɨl dɨ tep gɨp ak nɨpɨm rek, Jisas Krais nop nɨŋ tep yɨb gɨn, agɨl, gos nɨbak nɨŋlɨg gɨ mɨdem amnɨmɨŋ. Bɨ Kɨb cɨn yɨb ne ak per nep per nep agon ar amnaŋ! Nɨb aknɨb rek tep.

Copyright information for `KMHM