3 John 1

Yad bin bɨ Jisas Krais nop nɨŋ dɨpal okok kɨrop kod mɨdebin.

Nep bɨ nɨŋep tep yad Gaias mɨj aul ñu kɨl tɨkebin. Yad nep mɨdmagɨl yɨb lɨpin.

Copyright information for `KMHM