Acts 10

Ejol alap apɨl Konilias nop mɨnɨm agak

Pen ami bɨ okok kɨrop kod mɨdolɨgɨp bɨ kɨb alap taun kɨb Sisaria mɨdolɨgɨp. Yɨb ne ak Konilias. Ami bɨ ne kod mɨdolɨgɨp nɨb okok kɨrop “Itali Ami Bɨ” agölɨgɨpal. Bɨ kɨb Konilias nɨbak eip, bin bɨ karɨp ne okok eip, God nop nɨŋ dɨlak. Juda bin bɨ tap kɨri ognap ma mɨdolɨgɨp ak, Konilias ne mani tap okok abramek ñolɨgɨp. Pen ne God nop per sobok golɨgɨp. Mɨnek alap pɨb kim gak magɨl ak, Konilias ne nɨgrɨkep nɨŋak, God ejol alap apɨl agak, “Konilias!” agak. Agek, Konilias pɨrɨkɨl nop nɨŋ i sek lɨl agak, “Bɨ kɨb, yɨp tari ageban?” agak.

Agek, ejol ak nop agak, “Nak God nop sobok gɨl, bin bɨ yɨm gep okok kɨrop tap abramek ñɨl gɨpan ak, God nop tep gek nep saköl ma gɨp.
Nak bɨ ognap agek, kɨri am taun kɨb Jopa amɨl, bɨ Saimon Pita apal ak nop agel onɨmɨŋ. Ne Saimon, bɨ kaj kau wak wög geb ak eip kɨn mɨdebir ñɨg solwara gol sɨŋak,” agak.

Pen ejol mɨnɨm nɨbak agɨl amek nɨŋlɨg gɨ, Konilias bɨ wög nop gɨ ñölɨgɨpir omal abe, ami bɨ God nop nɨŋ dak alap abe agek apelak, kɨrop ejol ak mɨnɨm tari tari agak ak ag ñɨ tep gɨl ag yokek, Jopa amnɨg paŋdɨlak.

Kɨri am am kanɨb nab sɨŋak kɨnlak. Mɨnek am am, pɨb nab epel magɨl ak, Jopa maŋ maŋ gɨlak. Won nɨbak Pita God nop sobok gɨnɨg amnak karɨp ar alaŋ mɨgan ak. 10 Ne amɨl, God nop sobok gɨ mɨdek nɨŋlɨg gɨ, nop yuan kɨb yɨb lak. Pen bin bɨ ne okok tap magɨl dagɨlel nɨŋlɨg gɨ, Pita nop dai alap yomak. 11 Pita nop dai ak yomek nɨŋak, seb kab ar alaŋ mɨgan pag yɨkek, wad kɨb alap ñon par omal omal gol pɨs pɨs ñon gɨl mɨdek nab sɨŋak yap yap lɨm wagɨn eyaŋ yowak. 12 Wad mɨgan nɨb eyaŋ kaj, kɨmɨn kobri, toi, yakɨr ke ke okok magɨlsek nep mɨdek. 13 Mɨnɨm alap pen nop agak, “Pita, nak warɨkɨl tap nɨb pɨyak okok pak ñɨŋan,” agak.

14 Agek, Pita pen agak, “Bɨ Kɨb. Mer yɨb! Tari gɨnɨg, ñɨŋan, agɨl ageban? Cɨn Juda bin bɨ tap bɨl gep nɨb okok tap ognap ma ñɨbin yɨb,” agak.

15 Agek, mɨnɨm nɨbak kauyaŋ agak, “Tap tari tari God tap ñɨŋeb, agɨp okok, bɨl gep, agɨl ma agnɨmɨn,” agak.

16 Gak nɨbak, yɨj omal nokɨm gak. Kɨsen me, tap wad kɨb nɨbak adɨk gɨ seb kab ar alaŋ amnak.

17 Nɨg gek, Pita nɨgrɨkep nɨpin nɨbak tari gɨnɨgab, agɨl, gos par nɨŋ mɨdek nɨŋlɨg gɨ, Konilias bɨ ag yokek nop agnɨg olak bɨ ñon ak kɨjoŋ wagɨn sɨŋak apjaklak. 18 Apjakɨl aglak, “Bɨ Saimon Pita sɨŋak mɨdeb aka?” aglak.

19 Pita nɨgrɨkep nɨŋosɨp nɨbak gos nɨŋlɨg gɨ mɨdek nɨŋlɨg gɨ, God Kaun nop agak, “Nak nɨŋan! Bɨ omal nokɨm nep pɨyo nɨŋ apebal. 20 Nɨb ak, warɨkɨl tam sɨŋak eyaŋ amnoŋ. Yad ke kɨrop ag yoken apebal. Nɨb ak, apek eip amnɨn agenɨmel ak, gos par ma nɨŋɨl eip amnɨmɨn,” agak.

21 God Kaun nɨb agek, Pita sɨŋ eyaŋ amɨl bɨ nɨb okok kɨrop agak, “Bɨ pɨyo nɨŋebɨm bɨ ak, yad me aul. Yɨp mɨnɨm alap agnɨg apebɨm aka?” agak.

22 Agek, aglak, “Bɨ kɨb Konilias, ami bɨ okok kɨrop kod mɨdeb bɨ kɨb ak cɨnop ag yokek apobɨn. Ne God nop nɨŋ dɨl, God Mɨnɨm ageb rek gɨp; Juda kai nop nɨŋel kɨrop magɨlsek tep gɨp. Pen ne nɨgrɨkep nɨŋak, God ejol alap apɨl nop agak, ‘Nak bɨ ognap ag yokek, am Saimon Pita nop poŋ dɨ dapel, mɨnɨm agonɨmɨŋ ak nɨŋnɨmɨn,’ agak,” aglak.

Pita Konilias karɨp amnak

23 Nɨb agerek, Pita kɨrop agek karɨp ñɨlɨk mɨgan eyaŋ amɨl kɨnlak.

Mɨnek Pita, bɨ Jopa nɨb Jisas nop nɨŋ dɨlak ognap dɨl, Konilias ag yokak bɨ ñon nɨbak eip am am kanɨb nab sɨŋak kɨnlak.
24 Mɨnek ak, Sisaria amjakɨl, Konilias karɨp ak amjaklak. Pen Konilias ne Pita apeb, agɨl, bin bɨ ne okok abe, nɨmɨd nɨmam ne okok abe, kɨrop sɨk agek ap mogɨm gɨ mɨdelak. 25 Pita ne amɨl karɨp mɨgan amnɨg gek nɨŋlɨg gɨ, Konilias nop nabɨŋ pakɨl, nop bɨ kɨb, agɨl, am tob wagɨn ne sɨŋak kogɨm yɨmak. 26 Nɨg gek nɨŋlɨg gɨ, Pita pen nop tɨg warɨk ñɨl agak, “Nak warɨkan! Yad ak rek nep bɨ alap me aul,” agak.

27 Agek, warɨkek nɨŋlɨg gɨ, mɨnɨm aglɨg gɨ, karɨp ñɨlɨk mɨgan eyaŋ amnɨrek. Amɨl Pita nɨŋak, bin bɨ koŋai nep ap mogɨm gɨ mɨdelak. 28 Pita kɨrop agak, “Nɨbi ke nɨpɨm, cɨn Juda bin bɨ asɨk mosɨk gɨ tep gɨpɨn. Juda bin bɨ mer okok eip ma ajpɨn; karɨp kɨrop ma ambɨn. Pen yad nɨgrɨkep nɨŋnek, God yɨp mɨnɨm alap agak. Ne mɨnɨm agak nɨbak, yad bin bɨ ognap asɨk mosɨk mɨdebal, agɨl, kɨrop asɨk mosɨk gɨnɨm rek ma lɨp. 29 Nɨb ak nɨŋɨl me, Konilias mɨnɨm ag yokak ak nɨŋɨl ma kɨrɨg gɨpin; agak rek nep nɨŋɨl opin. Nɨb ak, mɨnɨm tari mɨdek ag yoknak opin?” agak.

30 Pita nɨb agek, Konilias agak, “Yad menɨk nep me, mɨñi pɨb kim gɨp magɨl ak rek, karɨp ñɨlɨk mɨgan eyaŋ God nop sobok gɨ mɨdlɨg gɨ nɨŋnek, bɨ walɨj tɨd yɨb yɨmak alap apɨl, mɨdenek bak sɨŋak warɨkɨl mɨdek. 31 Ne yɨp agak, ‘Konilias, nak God nop sobok gɨl, mani tap okok bin bɨ tap ma mɨdeb okok kɨrop abramek ñɨl gɨpan ak, God nɨŋɨp. 32 Nɨb ak me, bɨ ognap ag yokek, taun kɨb Jopa amɨl, Saimon yɨb ne alap Pita apal ak, nop poŋ dɨ dolaŋ. Ne Saimon bɨ kaj kau wak wög geb ak eip kɨn mɨdebir ñɨg solwara gol sɨŋak,’ agak. 33 Ejol ak yɨp nɨb agek, yad kasek nep bɨ yad ognap ag yoken, nep am ulɨk gɨ dapesal, yɨp tep gɨp. Cɨn bin bɨ sɨŋaul God eip mɨdobɨn rek, Bɨ Kɨb mɨnɨm kɨrop ag ñɨnɨmɨn, agɨl, nep ag yokek opan ak, mɨñi cɨnop ag ñek nɨŋɨn,” agak.

Pita Konilias bin bɨ ne okok kɨrop mɨnɨm ag ñak

34 Konilias nɨb agek, Pita agak, “Yad mɨñi nɨpin, God ne, bɨ ulep sɨŋaul nɨb nep bɨ tep, bɨ par okok nɨb bɨ tɨmel, agɨl, ma nɨŋɨp. 35 Karɨp lɨm ke ke okok nɨb, wagɨn ke ke okok nɨb, bin bɨ an an God nop nɨŋɨl sɨskol dɨl, mɨnɨm ne nɨŋɨl ageb rek gɨnɨgal bin bɨ okok, kɨrop magɨlsek dɨnɨgab. 36 Pen God ne cɨnop Isrel bin bɨ mɨnɨm tep ag yokak ak nɨpɨm. Yad ke eip jɨm ñɨl mɨdelaŋ, agɨl, God ne Jisas Krais nop ag yokak. Jisas Krais ne nep me, bin bɨ okok magɨlsek Bɨ Kɨb kɨri mɨdeb. 37 Nɨbi ke nɨpɨm, Jon bɨ ñɨg pak ñeb ak, ñɨg pak ñɨlɨg gɨ, mɨnɨm tep nɨbak wagɨn gɨl, karɨp lɨm Galili ag ñak. Nɨg gɨl agek, ag damlɨg, ag damlɨg, bin bɨ karɨp lɨm Isrel mɨdebal okok magɨlsek nɨŋlak. 38 Pen nɨbi nɨpɨm, Jisas Nasaret nɨb ak God eip mɨdɨl, Kaun Sɨŋ ak nop ñek, kod mɨdek nɨŋlɨg gɨ, kɨlɨs ne nep dɨl, karɨp lɨm ke ke okok magɨlsek taglɨg gɨ, bin bɨ okok gɨ tep gɨlɨg gɨ, bin bɨ Seten kɨrop gek koslam mɨdelak okok kɨrop gek, komɨŋ lolɨgɨp.

39 “Pen Jisas Juda bin bɨ karɨp lɨm kɨri okok gɨ taglɨg gɨ, Jerusalem gɨ taglɨg gɨ, gak gak rek cɨn udɨn cɨn ke nɨŋnok ak agebin. Pen kɨsen nop mab bak alaŋ ñag pak lel kɨmak. 40 Kɨmak ak pen ñɨn omal mɨdɨl, God gek, ñɨn omal nokɨm ak kauyaŋ warɨkɨl, am mɨseŋ lek udɨn cɨn ke nɨŋnok. 41 Bin bɨ magɨlsek nop udɨn ma nɨŋlak. God cɨnop bin bɨ ag lak okok nep Jisas nop udɨn nɨŋnok. Ne kɨmɨl warɨkek nɨŋlɨg gɨ, eip mɨdɨl jɨm ñɨl tap ñɨbɨl ñɨg ñɨbonok. 42 Jisas cɨnop agak, ‘Mɨnɨm tep yad ak bin bɨ okok kɨrop ag ñɨl agnɨmɨb, “God agak rek me, kɨsen Jisas bin bɨ komɨŋ mɨdenɨgal okok abe, bin bɨ kɨmnɨgal okok abe, kɨrop magɨlsek mɨnɨm kɨb agnɨgab,” agnɨmɨb,’ agak. 43 Pen ar nɨbak, bɨ God mɨnɨm agep okok magɨlsek Jisas Krais nop agɨl aglak, ‘Bin bɨ an an Krais yɨb kɨlɨs yɨb ne ak nɨŋ dɨnɨgal okok, tap si tap tɨmel gɨpal ak, God nɨŋɨl kɨrɨg gɨnɨgab,’ aglak,” agak.

Juda bin bɨ mer okok Kaun Sɨŋ dɨlak

44 Pen Pita nɨg gɨl mɨnɨm ag mɨdek nɨŋlɨg gɨ, Kaun Sɨŋ ne bin bɨ nɨŋ mɨdelak okok kɨrop magɨlsek owak. 45 Kaun Sɨŋ kɨrop apek, kɨri mɨnɨm ar ke ke aglɨg gɨ, God yɨb ne agel ar amek, Juda bin bɨ Jisas nop nɨŋ dɨlak Pita eip Jopa nɨb olak okok, God Juda bin bɨ mer okok kɨrop Kaun Sɨŋ ñɨb me ak, agɨl, wal yɨb aglak.

Pita pen agak,
47 “God ne Kaun Sɨŋ cɨnop ñak rek ak, mɨñi bin bɨ sɨŋ aul kɨrop ak rek nep ñɨb. Nɨb ak, kɨri ñɨg paknɨgaun, agel, bin bɨ ognap kɨrop mer agnɨmel rek ma lɨp,” agak. 48 Pita nɨb agɨl bɨ ne ognap kɨrop agak, “Nɨbi bin bɨ sɨŋ aul kɨrop Jisas Krais yɨb ne agɨl ñɨg pak ñɨnɨmɨb,” agak. Ñɨg pak ñel nɨŋlɨg gɨ, kɨri aglak, “Pita, nak cɨnop eip ñɨn sɨkol magɨl eñap sɨŋaul mɨdenɨmɨn,” aglak. Agel, ñɨn sɨkol magɨl eñap kɨrop eip kɨn mɨdek.

Copyright information for `KMHM