Acts 11

Pita Jerusalem amek nop mɨnɨm ag gɨlak

Pen Jisas mɨnɨm dad ameb bɨ okok abe, karɨp lɨm Judia bin bɨ Jisas nop nɨŋ dɨlak okok abe nɨŋlak, Juda bin bɨ mer okok ognap God Mɨnɨm nɨŋ dɨlak. Nɨb ak, kɨsen Pita Jerusalem amek, Juda bɨ mer okok ak rek nep wak tɨb gɨ rɨk gɨnɨmel, agölɨgɨpal bɨ okok, Pita nop kal gɨl aglak, “Nak tari gɨnɨg bɨ wak tɨb gɨ rɨk ma gɨpal okok karɨp kɨri amɨl, kɨrop eip tap jɨm ñɨl ñɨban?” aglak.

Nɨb agelak, Pita taun kɨb Jopa mɨdɨl nɨgrɨkep nɨŋak kesɨm ak kɨrop ag ñɨlɨg gɨ agak, “Yad taun kɨb Jopa mɨdɨl, God nop sobok gɨ mɨdɨl, nɨgrɨkep nɨŋnek, seb kab ar alaŋ nɨb, wad kɨb alap rek ñon par omal omal gol pɨs pɨs tɨn gɨl mɨdek yap yap wagɨn yad mɨdenek sɨŋak ap yowak. Apek, yad wad nɨbak mɨdek ulep sɨŋak amɨl nɨŋnek, kaj, kɨmɨn kobri, toi, yakɨr okok okok magɨlsek mɨdek. Pen mɨnɨm alap yɨp agak, ‘Pita, nak warɨkɨl tap nɨb pɨyak okok pak ñɨŋan,’ agak.

“Agek, yad pen agnek, ‘Bɨ Kɨb. Mer yɨb! Tari gɨnɨg, ñɨŋan, agɨl ageban? Cɨn Juda bin bɨ tap bɨl gep nɨb okok tap ognap ma ñɨbin yɨb,’ agnek.

“Nɨb agenek, mɨnɨm nɨbak kauyaŋ agak, ‘Tap tari tari God tap ñɨŋeb, agɨp okok, bɨl gep, agɨl ma agnɨmɨn,’ agak. 10 Gak nɨbak, yɨj omal nokɨm gak. Pen kɨsen tap wad kɨb nɨbak adɨk gɨ seb kab ar alaŋ amnak.

11 “Pen magɨl nɨbak nep, bɨ omal nokɨm karɨp kɨn mɨdenek ak apjaklak. Bɨ nɨb okok bɨ kɨb Konilias, Sisaria nɨb ag yokek, yɨp poŋ dɨnɨg olak. 12 God Kaun yɨp agak, ‘Gos par ma nɨŋɨl, kɨrop eip abramek amnɨmɨn,’ agak. Nɨb agek, yad mam Jisas mɨnɨm nɨŋ dɨpal aknɨb kagol oŋɨd dɨl, cɨn bɨ okok eip Konilias karɨp ne ak amnɨnok. 13 Amjakon, Konilias kesɨm dɨl agak, ‘Ejol alap apɨl yɨp agak, “Bɨ ognap agenɨmɨn, taun kɨb Jopa amɨl, bɨ alap Saimon Pita apal ak nop poŋ dɨ dolaŋ. 14 Poŋ dɨ dapel, ne nep mɨnɨm ognap ag ñek, bin bɨ karɨp nak eip mɨdebɨm okok, God nɨbep magɨlsek dɨ komɨŋ yokek, bin bɨ ne mɨdenɨgabɨm,” agak,’ agak.

15 “Konilias yɨp nɨb agek, yad wagɨn gɨl mɨnɨm ag ñen nɨŋlɨg gɨ, Kaun Sɨŋ ne cɨnop ned owak rek, bin bɨ nɨb okok kɨrop ak rek nep owak. 16 Nɨg gek, Bɨ Kɨb cɨnop ned agak mɨnɨm ak gos nɨŋnek. Ne agak, ‘Jon kɨrop ñɨg pak ñak ak pen maŋ mɨdeb, God ne nɨbep Kaun Sɨŋ ak pak ñɨnɨgab,’ agak. 17 Pen cɨn Bɨ Kɨb Jisas Krais nop nɨŋ dɨnok ñɨn ak, God tap tep yɨb cɨnop ñak rek, kɨrop ak rek nep ñak. Nɨb ak, yad titi gɨl God nop, ‘Nɨg ma gɨnɨmɨn,’ apnep?” agak.

18 Pita nɨb agek, bɨ nop mɨnɨm kal ag gɨlak okok mɨnɨm agak ak nɨŋɨl, mɨnɨm kal ognap sek ma ag gɨlak. God yɨb agel ar amek nɨŋlɨg gɨ aglak, “Cɨnop nep mer; Juda bin bɨ mer okok ak rek nep, tap si tap tɨmel gɨpal ak, tari gɨnɨg nɨg gɨpɨn, agɨl, nop sobok genɨgal ak, ne nɨŋɨl, tap si tap tɨmel gɨpal okok kɨrɨg gɨl, komɨŋ per mɨdep magɨl ak kɨrop ñɨnɨgab,” aglak.

Adiok bin bɨ Jisas mɨnɨm tep ak nɨŋ dɨlak

19 Pen Stipen nop kab ju pak lɨlak ñɨn nab sɨŋak, bɨ Juda Jerusalem mɨdelak okok, bin bɨ Jisas nop nɨŋ dɨlak okok kɨrop gɨ tɨmel yɨb gel, kɨri pɨrɨk gɨ ke ke amnɨlak. Ognap pɨrɨk gɨ karɨp lɨm Pönisia amnɨlak, ognap pɨrɨk gɨ karɨp lɨm ñɨg tɨb kɨs gak airan Saipras amnɨlak, ognap pɨrɨk gɨ taun kɨb Adiok amnɨlak. Amɨl, Jisas mɨnɨm tep ak Juda bin bɨ mer okok kɨrop ma ag ñɨlak, bin bɨ kɨri ke Juda kai ju am nɨb okok mɨdelɨgɨpal okok kɨrop nep ag ñɨlak. 20 Pen bin bɨ Jisas mɨnɨm tep ak nɨŋ dɨlak ognap Saipras nɨb, ognap Sairini taun nɨb, pɨrɨk gɨ Adiok amɨl, Bɨ Kɨb Jisas mɨnɨm tep ak Juda bin bɨ mer okok kɨrop ag ñɨlak. 21 Bɨ Kɨb kɨlɨs ne ak kɨrop eip mɨdek ak me, bin bɨ okok kɨrop Jisas mɨnɨm tep ak ag ñel, bin bɨ koŋai nep Bɨ Kɨb nop nɨŋ dɨlak.

22 Pen Jerusalem bin bɨ Jisas nop nɨŋ dɨlak okok, mɨnɨm nɨbak nɨŋɨl, bɨ kɨri Banabas nop agel, Adiok amnak. 23 Banabas ne Adiok amjakɨl nɨŋak, God ne bin bɨ nɨb okok yɨmɨg nɨŋlɨg gek, Jisas mɨnɨm tep ak nɨŋ dɨlak. Nɨb ak me, ne mɨñ mɨñ gɨl, kɨrop mɨnɨm ognap sek ag ñɨlɨg gɨ agak, “Bɨ Kɨb nop nɨŋ dɨpɨm ak ma kɨrɨg gɨnɨmɨb; nop nokɨm nep cɨbur gos mɨdmagɨl nɨbi nab adaŋ nɨŋ dɨ kɨlɨs gɨl, cɨg gɨlɨg gɨ nep mɨdenɨmɨb,” agak. 24 Banabas ne bɨ tep yɨb. Kaun Sɨŋ ne Banabas apɨl ap ran jakɨl mɨdek. Ne Jisas mɨnɨm tep ak pɨs nep nɨŋ dak. Ne Jisas mɨnɨm tep ak bin bɨ okok ag ñek, bin bɨ koŋai nep Bɨ Kɨb nop nɨŋ dɨlak.

25 Banabas pen bɨ Sol nop am donɨm, agɨl, taun kɨb Tasas amnak. 26 Banabas Tasas amjakɨl, Sol nop pɨyo nɨŋɨl, poŋ dɨl adɨk gɨ am Adiok amɨl, mɨ nokɨm nɨbak bin bɨ Jisas nop nɨŋ dɨlak okok kɨrop Jisas mɨnɨm tep ak ag ñɨlɨg gɨ mɨderek. Adiok bin bɨ Jisas Krais nop nɨŋ dɨlak okok, ned yɨb ñɨl Krais Bin Bɨ aglak.

27 Ñɨn nab nɨb sɨŋak, bɨ God mɨnɨm agep ognap Jerusalem nɨb Adiok amnɨlak. 28 Amɨl, God Kaun ne bɨ kɨri alap Agabas nop gos ñek agak, “Yuan kɨb yɨb karɨp lɨm magɨlsek lɨnɨg geb,” agak. Agek, agak rek yuan kɨb yɨb ak, gapman bɨ kɨb Klodias kod mɨdolɨgɨp ñɨn ak owak. 29 Nɨg gɨl yuan kɨb lak nɨŋɨl Adiok bin bɨ Jisas nop nɨŋ dɨlak okok aglak, “Bin bɨ Jisas mɨnɨm tep ak nɨŋ dɨpal ognap karɨp lɨm Judia okok mɨdel nɨŋlɨg gɨ, kɨrop yuan kɨb yɨb lɨp ak, cɨn nokɨm nokɨm kɨrop mani ognap mogɨm gɨl ñɨn,” aglak. 30 Nɨb agɨl, mani lɨ mogɨm gɨl, Banabas eip Sol eip kɨrop ñɨl aglak, “Nɨri bɨ omal mani aul damɨl, Krais bin bɨ ne kod mɨdebal bɨ kɨb okok kɨrop ñɨr,” aglak.

Copyright information for `KMHM