Acts 12

Herod Jems nop ñag pak lɨl, Pita nop mɨñ lak

Ñɨn nab nɨb sɨŋak, gapman bɨ kɨb Herod, bin bɨ Jisas nɨŋ dɨlak okok ognap kɨrop gɨ tɨmel gɨl, dam mɨñ lak. Ami bɨ ne okok ognap agek, Jon nɨmam Jems nop tu par kɨd dɨl pɨs nep ñag pak lel kɨmak. Herod agek nɨg gelak, Juda bin bɨ okok nɨŋɨl mɨñ mɨñ gɨlak. Mɨñ mɨñ gɨlak ak, Herod nɨŋɨl, Pita nop ak rek nep agek, nop dam mɨñ lɨlak. Gɨlak nɨbak, Juda bin bɨ Bred Yɨs Sek Ma Ñɨŋeb ñɨn nab sɨŋak gɨlak. Herod Pita nop nɨg gɨl dam mɨñ lɨl, ami bɨ aknɨb jɨl pɨs kɨd adaŋ (16) kɨrop nonɨm lɨ yɨgwu par yɨgwu par lɨl agak, “Pɨb nab kɨslɨm eyaŋ bɨ omal omal nop kod tep gɨ mɨdenɨmɨb,” agak. Herod gos ne ak ke nɨŋɨl agak, “Pasopa ñɨn ak ap padɨkek me, kɨsen Pita nop dam bin bɨ mɨdenɨgal nab sɨŋak amɨl mɨnɨm kɨb agnɨgabɨn,” agɨl gos nɨŋak.

Pita ne nɨg gɨl mɨñ mɨdek nɨŋlɨg gɨ, bin bɨ Jisas nop nɨŋ dɨlak okok Pita nop gos nɨŋlɨg gɨ, kɨlɨs gɨl God nop sobok gɨlɨg gɨ nep mɨdelak.

Pen gapman bɨ kɨb Herod Pita nop mɨnɨm kɨb agnɨm, agɨl, nɨŋak ñɨn nɨbak nep kɨslɨm nab eyaŋ, Pita nop sen omal ñon gɨl, ami bɨ omal pɨs kɨd pɨs kɨd nɨŋ mɨdel nɨŋlɨg gɨ, Pita nab eyaŋ kɨnek. Ami bɨ ognap ak rek nep kɨjoŋ wagɨn sɨŋak nɨŋ mɨdelak. Pen dai Bɨ Kɨb ejol ne alap warɨk mɨdek nɨŋlɨg gɨ, mab mɨlaŋ rek am mɨñ lep karɨp ñɨlɨk mɨgan ak sɨkɨd amnak. Ejol nɨbak am Pita nop tɨglem pak nɨŋɨl agak, “Kasek jakan!” agak. Agek, Pita warɨkek nɨŋlɨg gɨ, sen nop ñon gɨlak ak wɨsɨbak.

Ejol Pita nop agak, “Sɨb nag nak ak pog lɨl, tob tɨrɨp nak pɨyak dɨ lan,” agak. Agek, Pita ejol agak rek nep gek, ejol ak agak, “Walɨj par kɨb nak ak yɨmek, yad eip amnɨr,” agak. Agek, walɨj par kɨb ne ak yɨmɨl, karɨp ñɨlɨk mɨgan mɨdek ak kɨrɨg gɨl, ejol ak eip paŋdɨrek. Ejol gak nɨbak, Pita ne ag nɨŋak e, ak nɨgrɨkep nɨŋebin agɨl nɨŋak. 10 Pen ami sɨkop nɨŋ mɨdelak kɨjoŋ wagɨn omal sɨl gɨl, kɨjoŋ kɨlɨs yɨb ain dɨl gɨlak kɨjoŋ söŋ eyaŋ ak ke yɨkek nɨŋlɨg gɨ, mɨs amnɨrek. Amɨl, kanɨb nab okok amlɨg gɨ Pita nɨŋak, ejol ak ma mɨdek.

11 Nɨg gek nɨŋɨl Pita agak, “Mɨñi nɨŋ rep gɨpin. Ak Bɨ Kɨb nep, ejol ne ak ag yokek, apɨl gapman bɨ kɨb Herod yɨp mɨñ kɨlɨs lɨp ak wɨsɨb yokɨp. Gapman bɨ kɨb Herod abe, Juda bin bɨ okok abe, tap tɨmel yɨp gɨnɨg gesal ak, gɨnɨmel rek ma lɨp,” agak. 12 Nɨb agɨl, gos nɨŋ tep gɨl, bɨ nak Jon Mak nonɨm Maria karɨp ak amnak. Karɨp nɨbak bin bɨ koŋai nep apɨl, God nop sobok gɨ mɨdelak. 13 Pita apɨl, kɨjoŋ ak pak gu gu gek, pai Roda, karɨp nɨbak wög golɨgɨp ak kɨjoŋ ak yɨknɨg owak. 14 Pai nɨbak kɨjoŋ apɨl nɨŋak, Pita meg mɨgan ak nep agek. Ne nɨg nɨŋɨl, mɨñ mɨñ yɨb gɨl, saköl padek kɨjoŋ ma yɨkak; am bin bɨ okok kɨrop agak, “Pita ap mɨdeb söŋ eyaŋ,” agak.

15 Agek, kɨri aglak, “Nak saköl losɨp ageban,” aglak. Nɨb agelak, ne kɨlɨs yɨb gɨl agak, “Esek ma apin; nɨŋɨd yɨb agebin. Pita mɨdeb söŋ eyaŋ,” agak. Agek aglak, “Ak kaun ne ak rek lɨp ap mɨdeb,” aglak. 16 Pen Pita ne kɨjoŋ ak kauyaŋ pak gu gu gek gek gek, am kɨjoŋ ak yɨk yokɨl nɨŋlak, Pita nep mɨdek nɨŋɨl wal yɨb aglak. 17 Wal agel nɨŋlɨg gɨ, Pita kɨrop ñɨn mɨlɨc gɨ ñɨl agak, “Mɨnɨm ma agnɨmɨb!” agak. Nɨb agɨl, mɨñ lep karɨp mɨdek nɨŋlɨg gɨ, God ejol alap ag yokek apɨl, nop tari tari gɨl dowak mɨnɨm ak kɨrop ag ñɨlɨg gɨ agak, “Mɨnɨm nɨbaul Jems abe, bin bɨ Jisas nop nɨŋ dɨpal okok abe, kɨrop ag ñɨnɨmɨb,” agɨl, ke mɨgan alap amnak.

18 Mɨnek mɨñab tɨkek nɨŋlɨg gɨ, ami sɨkop okok Pita ma mɨdek ak nɨŋɨl, tari gɨp, agɨl, ag ap ran ap yaplɨg gɨ mɨdelak. Pɨrɨkɨl, “Akal,” agɨl, pɨyolak ak pen ma nɨŋlak. 19 Herod ami sɨkop nɨb okok kɨrop, Pita nop kasek pɨyo nɨŋɨl dowɨm, agek, pɨyo mer nɨŋel, kɨrop mɨnɨm kɨb agɨl, mɨnɨm agek, ami bɨ ne ognap ami bɨ nɨb okok pɨs nep ñag pak lɨlak.

Herod kɨmak

Kɨsen Herod karɨp lɨm Judia kɨrɨg gɨl, am taun kɨb Sisaria mɨdolɨgɨp.
20 Herod am Sisaria mɨdɨl, taun kɨb omal Taia Saidon bin bɨ okok kɨrop nɨŋek mɨlɨk yowak. Pen Taia Saidon bin bɨ apɨl, bɨ Herod karɨp ne kod mɨdek bɨ Blastas nop sɨl ag ñɨl aglak, “Cɨnop per yuan gek, apɨl Herod karɨp lɨm ne aul tap magɨl tau dad ambɨn sek. Nɨb ak, cɨnop kal kal ma junɨmɨb; kapkap jɨm ñɨl mɨdojɨn,” aglak. Agelak, Blastas ne pen agak, “Ak nɨŋɨd agebɨm,” agak.

21 Pen Herod mɨnɨm nɨbak nɨŋɨl, ñɨn alap mɨnɨm agnɨgain, agɨl, ag lak. Kɨsen ag lak ñɨn nɨbak apek, ne kiŋ kai yɨmbal rek walɨj tep tep yɨb okok yɨmɨl, sea kiŋ kɨb ne ar ak bɨsɨg gɨl, bin bɨ okok kɨrop mɨnɨm ag ñak. 22 Herod mɨnɨm nɨbak ag ñek nɨŋlɨg gɨ aglak, “Ak bɨ alap rek ma ageb; god alap rek ageb,” aglak. 23 Pen Herod mɨnɨm nɨbak nɨŋɨl, “Yɨp mɨnɨm nɨbak rek ma agnɨmɨb; God yɨb ne nep agem ar amnaŋ,” ma agak. Nɨb ak, Bɨ Kɨb ejol ne alap ag yokek, apɨl Herod nop gek, mɨñak kɨb gɨl, kɨsoi lek pɨs nep kɨmak.

24 Pen God Mɨnɨm ak ag ñel amek nɨŋlɨg gɨ, karɨp lɨm okok kɨd kɨd amnak.

25 Pen Banabas eip Sol eip Jerusalem mɨdɨl, tari gɨnɨg orok ak bɨr gɨpɨr, agɨl, Jon Mak nop poŋ dɨl adɨk gɨ Adiok amnɨlak.

Copyright information for `KMHM