Acts 13

Banabas eip Sol eip mɨnɨm ag ñɨlɨg gɨ amnɨrek

Taun kɨb Adiok nɨb sɨŋak bɨ God mɨnɨm agep bɨ ognap abe, bɨ God mɨnɨm ag ñeb bɨ ognap abe mɨdelak. Bɨ nɨb okok me, alap Banabas; alap Simion. Bɨ Simion nɨbak nop Bɨ Kɨñɨr agölɨgɨpal. Bɨ alap Lusias, ne Sairini taun nɨb. Bɨ alap Maneyen, ne Kiŋ Herod bɨ nɨŋeb ne alap. Pen bɨ alap Sol. Pen ñɨn alap kɨri tap magɨl ma ñɨbɨl, Bɨ Kɨb nop nep sobok gɨ mɨdel nɨŋlɨg gɨ, Kaun Sɨŋ ne kɨrop agak, “Nɨbi Banabas eip Sol eip agem, wög kɨrop ag lɨnek ak ger amnɨmɨŋ,” agak. Nɨb agek, kɨri tap magɨl ma ñɨbɨl, God nop sobok gɨl, Banabas eip Sol eip kɨrop ñɨnmagɨl ar alaŋ lɨl, God kɨrop mal kod mɨdeŋ, agɨl, kɨrop ag yoklak.

Kaun Sɨŋ ne kɨrop kod mɨdek nɨŋlɨg gɨ, bɨ nak Jon Mak, wög cɨrop sɨkol sɨkol ognap gɨ ñaŋ, agɨl, nop poŋ dɨ Selusia taun ñɨg gol eyaŋ amɨl, ñɨg magöb dɨl, karɨp lɨm ñɨg tɨb kɨs gak airan Saipras amnɨlak. Amɨl, taun kɨb Salamis amɨl, Sol eip Banabas eip Juda mogɨm gep karɨp okok amɨl, bin bɨ okok kɨrop God Mɨnɨm ag ñɨrek. Pen bin bɨ Saipras mɨdelak nɨb okok kɨrop God Mɨnɨm ag ñɨ dam dam, taun kɨb Pepos amjakɨl, Juda bɨ alap kɨj coge su juep bɨ alap nabɨŋ pakrek. Bɨ nɨbak yɨb ne Ba-Jisas. Ne mɨnɨm esek agɨl agak, “Yad God mɨnɨm agep bɨ alap,” agak. Taun kɨb Pepos sɨŋak, Saipras gapman bɨ kɨb yɨb kɨn mɨdolɨgɨp, yɨb ne Segias Polas. Bɨ nɨbak ne bɨ gos nɨŋ kɨd yɨb yɨkɨl nɨŋolɨgɨp. Ne Banabas eip Sol eip God Mɨnɨm yɨp ager nɨŋin, agɨl, kɨrop agek apɨl, nop God Mɨnɨm ag ñɨrek. Pen bɨ kɨj coge su juep bɨ ak ne bɨ kɨb nɨbak bɨ nɨŋeb ne alap. Bɨ Ba-Jisas nɨbak, Grik mɨnɨm agɨl nop Elimas agölɨgɨpal. Banabas eip Pol eip kɨri Segias Polas nop God Mɨnɨm tep ak ag ñer, ne tɨmɨd lɨ peyɨg nɨŋ tep gak ak pen, bɨ kɨj su juep bɨ ak nɨŋɨl, Banabas Pol mɨnɨm tɨmel ke gɨ agɨl, Segias Polas Jisas mɨnɨm ak ma nɨŋ dɨnɨmɨŋ, agɨl, nop agak, “Bɨ nɨb omal mɨnɨm esek agebir ak ma nɨŋnɨmɨn,” agak. Sol yɨb ne alap me Pol agölɨgɨpal. Kaun Sɨŋ ne Pol nop ap ran jakɨl gos tep ñek nɨŋlɨg gɨ, bɨ kɨj su juep bɨ ak nop nɨŋ i sek lɨ mɨdlɨg gɨ agak, 10 “Nak kɨjeki kɨyob ñɨlɨk tɨk dowak; gɨ tɨmel nep gɨpan. Tap tari tari tep mɨdeb ak kɨrɨg gɨl, bin bɨ okok kɨrop esek ar ak nep gɨpan. Nak per per Bɨ Kɨb mɨnɨm nɨŋɨd ne ak dɨl mɨnɨm esek rek lɨpan. Nak ñɨn akal gɨ tɨmel gɨpan ak kɨrɨg gɨnɨgan? 11 Nɨg gɨpan ak, God gek, ñɨn bad alap udɨn nep kwoi gek pɨb melɨk ma nɨŋnɨgan,” agak.

Pol mɨnɨm nɨbak agek, dai Ba-Jisas nɨŋak, kɨmi kɨñɨr rek bad alap udɨn ne pak karɨkek pɨs nep kɨslɨm gak. Nɨg gek, bɨ alap yɨp ñɨnmagɨl dɨ kanɨb yomaŋ, agɨl, tɨg rɨrɨkol gɨlɨg gɨ mɨdek.
12 Banabas Pol kɨri bɨ omal Bɨ Kɨb mɨnɨm ak nop ag ñerek ak nɨŋɨl, Segias Polas ne wal agak. Nɨb ak, Ba-Jisas gak ak nɨŋɨl, ne Jisas nop nɨŋ dak.

Banabas Pol kɨri taun kɨb Adiok, karɨp lɨm Pisidia sɨŋak amnɨrek

13 Pen Pol bɨ ne okok eip ñɨg magöb dɨl, Pepos kɨrɨg gɨl, Pega taun, karɨp lɨm Pampilia sɨŋak amnɨlak. Am mɨdɨl, Jon Mak ne kɨrop mal sɨŋak kɨrɨg gɨl, adɨk gɨ Jerusalem amnak. 14 Kɨri pen Pega taun kɨrɨg gɨl, taun kɨb Adiok, karɨp lɨm Pisidia sɨŋak amnɨrek. Am mɨdɨl, Juda God nop sobok gep ñɨn ak, Juda mogɨm gep karɨp ak amɨl, bɨsɨg mɨderek. 15 Juda mogɨm karɨp kod mɨdelak bɨ okok warɨkɨl, Mosɨs lo mɨnɨm ñu kɨl tɨkak dai ognap abe, bɨ God mɨnɨm agep okok ñu kɨl tɨklak dai ognap abe, udɨn lɨ nɨŋɨl bin bɨ ap mɨdelak okok kɨrop aglak. Kɨri mɨnɨm ag dai juɨl, bɨ alap ag yokel Banabas Pol bɨsɨg mɨderek sɨŋak amɨl agak, “Mam omal. Bin bɨ sɨŋ aul nɨŋ dep mɨnɨm ognap mɨdonɨmɨŋ ak, cɨnop ag ñer nɨŋɨn,” aglak.

16 Agelak, Pol warɨkɨl mɨnɨm agnɨg ñɨnmagɨl dap ranɨl agak, “Nɨbi Juda bin bɨ okok abe, Juda bin bɨ mer God nop sobok gɨpɨm okok abe, mɨnɨm agnɨg gebin aul tɨmɨd lɨ nɨŋɨm. 17 God ne bɨrarɨk nep apɨs based sɨkop cɨn okok dak. God nɨbak ne Isrel bin bɨ God cɨn me. Kɨsen kɨri karɨp lɨm Ijip am mɨdelak, God kɨrop kod mɨd tep gek, ñɨ pai tɨk dapɨl, koŋai yɨb nep mɨdelak. Bɨ kɨb Pero kɨrop, ma amnɨgabɨm, agak ak pen God kɨlɨs ke yɨb ne ak gɨl, kɨrop poŋ dɨ dapek Ijip mɨs ken olak. 18 Kɨri mɨ ñɨnjuɨl omal (40) mɨñ mab kab nep mɨdolɨgɨp nab sɨŋak mɨdɨl, God nop mɨnɨm koŋai yɨb nep aiŋeb lɨ agölɨgɨpal ak pen God kɨrop kod mɨd tep gak. 19 Pen ned karɨp lɨm Kenan bin bɨ tɨgoŋ ke ke aknɨb ar oŋɨd mɨdelak, pen God bin bɨ ne kɨrop kod mɨd tep gɨl kɨlɨs ne ñek, bin bɨ tɨgoŋ ke ke aknɨb ar oŋɨd ned mɨdelak okok kɨrop eip pen pen gɨl, yɨk gɨ yokɨl ñag pak lɨl, karɨp lɨm nɨbak karɨp lɨm kɨri ke rek dɨlak. 20 Kɨri Ijip mɨdel mɨ yɨnak ak wök pagɨl, karɨp lɨm eywo nep nab okok mɨdel mɨ yɨnak ak wök pagɨl, bin bɨ yɨk gɨ yokɨl, karɨp lɨm kɨri dɨlak mɨ yɨnak ak abe wök pagɨl gel me, mɨ aknɨb po hadred pipti (450) yɨnak.

“Pen God kɨrop dam karɨp lɨm Kenan sɨŋaul lɨl, bɨ mɨnɨm tɨg bɨlokep ognap ag lek, kɨrop kod mɨdelɨgɨpal. Kɨsen bɨ God mɨnɨm agep Samyuel mɨdek ñɨn ak,
21 bin bɨ Isrel okok kɨri Samyuel nop aglak, ‘Nak kiŋ alap ag lek, cɨnop bin bɨ magɨlsek kod mɨdenɨgab,’ aglak. Agelak, God bɨ nak Kis ñɨ ne Sol nop ag lek, kiŋ kɨri mɨdolɨgɨp. Bɨ nɨbak Benjamin kɨgɨn tɨk damɨl tɨk damɨl tɨk lɨlak. Sol kiŋ kɨri mɨdek, mɨ ñɨnjuɨl omal (40) yɨnak. 22 Pen kɨsen God ne gek Sol kiŋ ma mɨdek. God ne Depid kiŋ kɨri ag lak. God ne Depid mɨnɨm agɨl agak, ‘Cɨbur gos mɨdmagɨl yad ke gos gɨp rek ak, Jesi ñɨ ne Depid cɨbur gos mɨdmagɨl ne abe aknɨb rek nep gos gɨp; tap tari tari gaŋ ag nɨŋnɨgain ak, ne nɨg aknɨb rek nep gɨnɨgab,’ agak.

23 “Pen God ne gek, Depid ñɨ pai tɨkek, tɨk dam dapɨl gɨl, Jisas nop tɨk dolak. Nɨb ak, God ned mɨnɨm kɨlɨs ag lak rek, ne Isrel bin bɨ kɨrop Dɨ Komɨŋ Yokep Bɨ alap ag yokak. 24 Pen Jisas wagɨn gɨl wög ma gak won ak, Jon ne apɨl, Isrel bin bɨ kɨrop agak, ‘Tap si tap tɨmel gɨpɨm ak, tari gɨnɨg nɨg gɨpɨn, agɨl, kɨrɨg gem, nɨbep ñɨg pak ñɨnɨgain,’ agak. 25 Jon wög ne gɨ dai junɨg gek ñɨn nab ak, bin bɨ okok kɨrop agak, ‘Nɨbi yɨp bɨ an, agɨl, gos nɨŋebɨm? Bɨ Kɨb per kod mɨdebɨm bɨ ak yad mer. Bɨ nɨbak kɨsen onɨgab. Tob tɨrɨp ne ak dɨ nag wɨsɨbnɨm rek ma lɨp,’ agak.

26 “Ai mam yad, nɨbi ognap Ebraham ñɨ pai ne mɨdebɨm; nɨbi ognap Juda bin bɨ mer pen God nop sobok gɨpɨm. Krais bin bɨ dɨ komɨŋ yokep mɨnɨm Jon ag ñɨ mɨdolɨgɨp nɨbak, God ne cɨnop nen agɨl agak. 27 Jerusalem bin bɨ okok abe, bɨ kɨb kɨri okok abe, Jisas ne Krais ak owɨp, agɨl ma nɨŋlak. Jisas nop ñag pak lel kɨmaŋ, aglak ak, God mɨnɨm agep mɨnɨm ñu kɨl tɨklak rek nep gɨlak. Pen God nop sobok gɨnɨg Juda mogɨm gep karɨp per apelɨgɨpal ak, kɨri mɨnɨm ñu kɨl tɨklak nɨbak per per nep nɨŋölɨgɨpal. 28 Ne tap tɨmel alap gɨp aka agɨl, pɨyo mer nɨŋɨl, gapman bɨ kɨb Pailot nop aglak, ‘Nak agek nop ñag pak lɨlaŋ,’ aglak. 29 Pen God Mɨnɨm agak rek, magɨlsek nep Jisas nop gɨlak. Kɨsen bin bɨ ne okok apɨl, cɨp se tɨg asɨk dam kab mɨgan tɨgel gɨlak. 30 Tɨgel gɨlak ak pen God gek kauyaŋ warɨkak. 31 Ne warɨkɨl, komɨŋ mɨdek nɨŋlɨg gɨ, bin bɨ ne eip Galili nɨb Jerusalem olak okok, nop ñɨn koŋai nep nɨŋ mɨdelak rek, mɨñi Isrel bin bɨ kɨrop Jisas mɨnɨm tep ak ag ñebal.

32 “Pen cɨr bɨ omal opɨr aul, nɨbep Krais mɨnɨm tep ak ag ñɨnɨg opɨr. God bɨrarɨk nep apɨs based sɨkop cɨn kɨrop mɨnɨm kɨlɨs ag lɨl gɨnɨgain agak mɨnɨm nɨbak nep 33 gos nɨŋ mɨdɨl, God ne Jisas nop dɨ warɨk ñak. Gak nɨbak apɨs based sɨkop okok ma nɨŋlak ak pen cɨn ñɨ pai tɨk lep kɨri okok mɨñi bɨr nɨpɨn. Depid ne God Mɨnɨm dai Sam sɨŋak Kɨmep yɨgwu nab nɨb ñu kɨl tɨkɨl agak,

‘Nak Ñɨ yad.
Yad mɨñi Nap nak mɨdebin,’ agak.
34 God ne gek, Jisas warɨkak ak me, kɨsen kɨmɨl, mɨb goŋ ki gɨ yap lɨg pak amnɨmɨŋ rek ma lɨp. Mɨnɨm nɨbak God Mɨnɨm dai alap nɨbgɨl mɨdeb:

‘Yad Depid nop mɨnɨm sɨŋ kɨlɨs nɨŋɨd ag lɨnek ak
nɨbep nep ñɨnɨgain,’ agak.
35 Pen God Mɨnɨm dai alap nɨbgɨl mɨdeb:

“‘Nak Bɨ Sɨŋ nak kɨrɨg gek,
mɨb goŋ ne ki gɨ yap lɨg pak ma amnɨmɨŋ,’ agak.
36 “Pen Depid ne God wög nop ag lak ak, bin bɨ ne mɨdelɨgɨpal ñɨn nɨbak gɨ damɨl kɨmak. Pen Depid ne kɨmek, nap nɨsed sɨkop kɨrop tɨgel gölɨgɨpal okok dam tɨgel gel, mɨb goŋ ne ki gɨ yap lɨg amnak. 37 Pen God ne gek warɨkak Bɨ nɨbak, mɨb goŋ ne ki gɨ yap lɨg ma amnak.

38 “Nɨb ak, mɨdemam nɨŋɨm. Jisas ne kɨmɨl warɨkak ak me, God tap si tap tɨmel gɨpɨm ak nɨŋɨl kɨrɨg gɨnɨgab mɨnɨm tep ak nɨbep ag ñobɨr. 39 Cɨn Juda lo mɨnɨm ar ak nep nɨŋɨl genɨgabɨn ak, God tap si tap tɨmel gɨpɨn ak nɨŋ nep mɨdenɨgab. Pen Jisas mab bak alaŋ ñag pak lel kɨmak ak me, cɨn Jisas nop nɨŋ donɨgabɨn ak, God tap si tap tɨmel gɨpɨn ak nɨŋɨl, kɨrɨg gɨl, cɨnop bin bɨ tep yad, agnɨgab. 40 Pen bɨ God mɨnɨm agep okok bɨrarɨk nep aglak rek cɨnop ma gɨnɨmɨŋ, agɨl gos ak nɨŋ rep gɨnɨmɨb. Kɨri aglak,

41 ‘Nɨbi bin bɨ yɨp aleb aleb ñɨbɨm okok nɨŋɨm!
Nɨbi mɨdebɨm magɨl aul, tap ke nɨb alap gɨnɨgain.
Tap gɨnɨgain nɨbak nɨbep ned agenɨgal ak,
ñɨñɨloŋ lɨ agebal, ag gos nɨŋnɨgabɨm.
Nɨb ak, nɨbi pak jep jep dɨl
pɨs nep kɨm kɨr gɨnɨmɨb!’ aglak,” agak.
42 Pol eip Banabas eip mɨnɨm nɨbak agɨl, Juda mogɨm gep karɨp nɨbak mɨs amer nɨŋlɨg gɨ, bin bɨ okok aglak, “God nop sobok gep ñɨn kɨsen ak kauyaŋ apɨl, cɨnop mɨnɨm nɨbak ognap sek ag ñɨr,” aglak. 43 Bin bɨ okok mogɨm gɨ mɨdelak okok karɨp ak kɨrɨg gɨl, ke ke amel nɨŋlɨg gɨ, Juda bin bɨ yɨpɨd gɨl ognap abe, bin bɨ okok nɨb Juda kai nɨŋ dölɨgɨpal rek nɨŋ dɨlak ognap abe, Pol eip Banabas eip kɨrop kɨsen gɨl amnɨlak. Pol Banabas kanɨb nab sɨŋak amlɨg gɨ kɨrop agrek, “‘God cɨnop yɨmɨg nɨŋɨl dɨ tep gɨp,’ agɨl, gos ar nɨbak nep nɨŋlɨg gɨ mɨdenɨmɨb,” agrek.

44 Pen Juda God nop sobok gep ñɨn kɨsen ak, bin bɨ taun kɨb nɨbak mɨdelak okok magɨlsek rek, Bɨ Kɨb mɨnɨm nɨŋnɨg ap mogɨm gɨlak. 45 Pen Juda bɨ kɨb okok bin bɨ koŋai sɨkerek olak ak nɨŋel, mɨlɨk yapek, Pol Banabas kɨrop bɨ omal nɨŋɨl gos tɨmel nɨŋlak. Pol mɨnɨm tari tari bin bɨ okok kɨrop agak ak ag juɨl, yɨb ne ak ag sɨkol gɨlak. 46 Juda bɨ okok nɨg gelak, Pol eip Banabas eip ma pɨrɨkɨl, mɨnɨm pen kɨlɨs gɨl agrek, “God Mɨnɨm tep ak nɨbep Juda bin bɨ ned ag ñɨr, apɨr ak pen nɨbi mɨnɨm tep nɨbak ma dɨl, cɨn komɨŋ per mɨdep magɨl ak nɨŋ dɨjɨn rek ma lɨp, apɨm ak me, mɨñi Juda bin bɨ mer okok kɨrop ag ñɨnɨgabɨr. 47 Tari gɨnɨg: Bɨ Kɨb cɨnop agɨl mɨnɨm nɨg gɨl agak,

‘Yad agen, nɨbi Juda bin bɨ mer okok kɨrop melɨk kɨri mɨdɨl,
karɨp lɨm ke ke okok amenɨgabɨm,
bin bɨ okok magɨlsek melɨk nɨbak nɨŋel nɨŋlɨg gɨ,
yad kɨrop dɨ komɨŋ yoknɨgain,’ agak,” agak.
48 Juda bin bɨ mer okok mɨnɨm nɨbak nɨŋɨl, mɨñ mɨñ gɨl, Bɨ Kɨb mɨnɨm ak, mɨnɨm tep aknɨb ke yɨb, aglak. Nɨb ak, bin bɨ God, per per mɨdenɨmel, agɨl, ag lak okok magɨlsek mɨnɨm tep nɨbak nɨŋ dɨlak.

49 Pen Bɨ Kɨb mɨnɨm ak, karɨp lɨm nɨb okok magɨlsek agel amnak. 50 Nɨg gak ak, Juda bin bɨ okok nɨŋel mɨlɨk yapek, amɨl Adiok bin pobɨŋ God nop nɨŋ dɨlak ognap abe, bɨ pobɨŋ karɨp lɨm nɨbak kod mɨdelɨgɨpal okok ognap abe, kɨrop agel, kɨri amɨl bin bɨ koŋai nep dapɨl, Pol eip Banabas eip kɨrop gɨ tɨmel gɨl, karɨp lɨm kɨri okok ag mɨs yoklak. 51 Nɨg gɨl ag mɨs yokel, bɨ omal kɨri Adiok kɨrɨg amlɨg gɨ, mɨnɨm tep dam ag ñosɨr ma dɨpɨm, agɨl, tob kɨri acɨp acɨp okok lɨg gɨ yokɨl amɨl, taun kɨb Aikoniam amnɨrek. 52 Pen Kaun Sɨŋ ne bin bɨ Jisas nop nɨŋ dɨlak okok ap ran jakek, kɨri mɨñ mɨñ yɨb gɨlɨg gɨ mɨdelak.

Copyright information for `KMHM