Acts 14

Pol eip Banabas eip taun kɨb Aikoniam ajerek

Pol eip Banabas eip am taun kɨb Aikoniam kɨn mɨdɨl, Juda mogɨm gep karɨp ak amɨl, mɨnɨm ag ñɨ tep ger nɨŋlɨg gɨ, Juda bin bɨ okok lɨl, Juda bin bɨ mer okok lɨl, koŋai nep Jisas nop nɨŋ dɨlak. Pen Juda bin bɨ ognap, Jisas mɨnɨm agebir ak ma nɨŋ dɨnɨgabɨn, agɨl, amɨl Juda bin bɨ mer okok kɨrop mɨnɨm nɨŋep ma nɨŋep tom agelak nɨŋɨl kɨri bin bɨ Jisas nɨŋ dɨlak okok kɨrop nɨŋel mɨlɨk kal yowak. Pen Pol eip Banabas eip, mɨnɨm nɨbak nɨŋɨl, karɨp lɨm nɨbak ma kɨrɨg amnɨrek. Kɨri sɨŋak nep kɨn mɨdɨl, Bɨ Kɨb mɨnɨm ak kɨlɨs gɨl mɨseŋ nep ag ñölɨgɨpir. Bɨ Kɨb kɨrop mal eip kod mɨdek nɨŋlɨg gɨ, tap ma gep rek ognap, tap nɨŋep ma nɨŋep rek ognap gerek, bin bɨ ognap nɨŋɨl aglak, “Nɨb ak, mɨnɨm agebir nɨbaul nɨŋɨd nep agebir,” agɨl nɨŋlak. Pen Aikoniam bin bɨ nɨb okok asɨk ke ke lɨl, pɨs ak Juda bin bɨ okok mɨnɨm aglak rek nɨŋ dɨlak, pɨs ak bɨ Jisas mɨnɨm dad ameb okok aglak rek nɨŋ dɨlak. Pen Juda bin bɨ ognap okok lɨl, Juda bin bɨ mer ognap okok lɨl, bɨ pobɨŋ kɨri okok abe, Pol eip Banabas eip kɨrop gɨ tɨmel gɨl, kab ju pak lɨn, agɨl, gos ak nɨŋelak. Kɨri mal pen mɨnɨm nɨbak nɨŋɨl, pɨrɨk gɨ am taun kɨb omal Listra Debi, karɨp lɨm Likonia sɨŋak amnɨrek. Amɨl, nɨb okok gɨ ajlɨg gɨ, Krais mɨnɨm tep ak ag ñölɨgɨpir.

Bɨ tob tɨmel gak alap, Pol gek, komɨŋ lak

Pen taun kɨb Listra nɨbak, bɨ alap nonɨm nop tɨk dowak ñɨn ak nep tob tɨmel gek, kanɨb ma tagolɨgɨp bɨ alap mɨdolɨgɨp. Bɨ nɨbak ne ap bɨsɨg mɨdɨl, Pol mɨnɨm agek ak nɨŋ mɨdek. Pol bɨ nɨbak nop nɨŋ i sek lɨl gos nɨŋak, bɨ nɨbaul, God yɨp gek komɨŋ lɨnɨmɨŋ rek lɨp, ag gos nɨŋeb, agɨl gos nɨŋak. 10 Nɨb ak, Pol nop nɨŋɨl, meg mɨgan dap ranɨl agak, “Warɨkan!” agak. Agek, bɨ nɨbak kasek warɨkɨl, tob taulɨg gɨ amnak.

11 Pol nɨg gek, bin bɨ nɨŋ mɨdelak okok mɨnɨm yɨb kɨri Likonia mɨnɨm ak agɨl aglak, “Bɨ seb kab ar alaŋ nɨb okok, god omal bin bɨ rek lɨl ap agebir aul,” aglak. 12 Nɨb agɨl, Banabas nop, god Sus, aglak. Pen Pol ne mɨnɨm koŋai nep agolɨgɨp rek, nop, god Hemis, aglak. 13 God esek Sus sobok gölɨgɨpal nɨbak, sobok gep karɨp ak yokop gɨ lɨlak taun gol nɨb sɨŋak me, god esek Sus sobok gep bɨ kɨb ak abe, bin bɨ sɨŋak mɨdelak okok abe, god Sus per sobok gɨpɨn ak mɨñi owɨp aul, agɨl, kaj kau aŋlam ognap dɨl, mab sɨm tep tep ognap tɨg rɨk dɨl, bin bɨ koŋai yɨb olak.

14 Pen Pol eip Banabas eip, gelak nɨbak nɨŋɨl, walɨj kɨri okok tɨg bɨl bɨl gɨl, bin bɨ koŋai nep mɨdelak nab nɨb sɨŋak amɨl agrek, 15 “Nɨbi tari gɨnɨg nɨg gebɨm? Cɨr mal god mer! Nɨbi bin bɨ yɨb mɨdebɨm rek, cɨr ak rek nep aknɨb rek mɨdobɨn. Cɨr Jisas Krais mɨnɨm tep ne ak nɨbep ag ñɨnɨg opɨr. God ne seb kab alaŋ gɨ lɨl, lɨm dai wagɨn aul gɨ lɨl, ñɨg solwara ak gɨ lɨl, tap tari tari mɨdeb okok magɨlsek gɨ lɨl, gak. Cɨr nɨbep Krais mɨnɨm tep ak agor, tap yokop esek sobok gɨ mɨdebɨm okok kɨrɨg gɨl, God komɨŋ mɨdeb ak nep sobok gɨ mɨdenɨmɨb, agɨl, nɨbep agobɨr. 16 Pen ned bin bɨ karɨp lɨm ke ke okok mɨdɨl, gos kɨri ke nɨŋɨl tap yokop sobok gɨlak ak, God nɨŋɨl kɨrop gɨ tɨmel ma gak. 17 Pen nɨbi yokop ma mɨdebɨm; nop nɨŋnɨg, nɨŋnɨgabɨm. Ne per per nɨbep dɨ tep gɨp. Ne nep gek, mɨñab pakɨl, tap magɨl koŋai nep mɨdek nɨŋlɨg gɨ, mɨñ mɨñ gɨlɨg gɨ tap ñɨb mɨdebɨm. Nɨb ak, ne nɨg gɨp ak nɨŋɨl, nɨŋɨd nep God cɨn mɨdeb ak, agɨl, bɨr nɨpkep,” agrek. 18 Nɨb agrek ak pen bin bɨ nɨb okok kɨlɨs gɨl, bɨ nɨb omal aul seb kab ar alaŋ nɨb opir, agɨl, kaj kau aŋlam ognap pak sobok gɨ ñɨnɨg gelak ak nɨŋɨl Pol Banabas koslam yɨb ag mer agrek.

Pol nop kab ju paklak

19 Pen kɨri mal taun kɨb Listra nɨbak nep mɨdel nɨŋlɨg gɨ, Juda kai taun kɨb Adiok, karɨp lɨm Pisidia sɨŋak mɨdelɨgɨpal bin bɨ ognap abe, taun kɨb Aikoniam mɨdelɨgɨpal bin bɨ ognap abe apɨl, bin bɨ nɨb okok kɨrop mɨnɨm esek agɨl aglak, “Bɨ omal mɨnɨm tep ma agebir; esek agebir,” aglak. Nɨb agelak, bin bɨ nɨb okok nɨŋɨl, Pol nop kab ju pak lɨl, pɨs nep kɨmɨb, agɨl, lɨp gɨ dam kab wari kɨs kɨs gɨlak ak mɨs ken kɨdeyaŋ yoklak. 20 Nɨg gelak nɨŋɨl bin bɨ Jisas nop nɨŋ dɨlak okok apɨl pɨŋɨl kɨs kɨs gel nɨŋlɨg gɨ, Pol warɨkɨl taun kɨb nab nɨbak adɨk gɨ amnak. Pen mɨnek Pol eip Banabas eip Listra kɨrɨg gɨl Debi amnɨrek. 21 Pol eip Banabas eip Debi amɨl, Jisas mɨnɨm tep ak bin bɨ okok kɨrop ag ñerek, bin bɨ koŋai nep Jisas nop nɨŋ dɨlak. Pen kɨri mal, ned orok kanɨb ar ak nep amnɨr, agɨl, adɨk gɨ Listra, Aikoniam, Adiok karɨp lɨm Pisidia sɨŋak amlɨg gɨ, bin bɨ Jisas mɨnɨm tep ak ager nɨŋ dɨlak okok kɨrop kauyaŋ ag ñɨ tep gɨlɨg gɨ amnɨrek. Kɨrop ag ñɨ tep gɨlɨg gɨ agrek, “Jisas mɨnɨm tep ak ma kɨrɨg gɨnɨmɨb; nɨŋ dɨpɨm rek nep nɨŋ dɨl mɨdenɨmɨb. Nɨg gem, nɨbep mɨker koŋai ñɨnɨgal pen gos ak ma nɨŋnɨmɨb; God cɨnop dɨl kod mɨdenɨgab, agɨl, kɨlɨs gɨl, gos ar ak nep nɨŋem amnɨmɨŋ,” agrek. 23 Nɨb agɨl, cöc ke ke nɨb okok, bin bɨ Jisas nɨŋ dɨlak okok bɨ nabɨc mɨdenɨmel, agɨl, bɨ ognap wög nɨbak ag lɨrek. Nɨg gɨl, kɨri mal tap magɨl ma ñɨbɨl, God nop sobok gɨlɨg gɨ agrek, “Bɨ Kɨb, bɨ sɨŋ aul nep nɨŋ dɨpal rek, kɨrop kod mɨdenɨmɨn,” agrek.

Pol eip Banabas eip taun kɨb Adiok, Siria Propins sɨŋak amnɨrek

24 Nɨg gɨl karɨp lɨm Pisidia okok ajɨl, karɨp lɨm Pampilia amnɨrek. 25 Pampilia amɨl, Jisas mɨnɨm tep ak bin bɨ Pega taun okok kɨrop ag ñɨl, taun kɨb Atalia amnɨrek.

26 Atalia amɨl, ñɨg magöb dɨl, taun kɨb Adiok, Siria Propins sɨŋak, ned kɨn mɨdɨl orek sɨŋak adɨk gɨ amnɨrek. Kɨri ned amnɨg gerek mɨnek ak, Adiok bin bɨ Jisas nop nɨŋ dɨlak okok, God nop sobok gɨl aglak, “Mɨnɨm tep nak ak bin bɨ okok kɨrop ag ñɨnɨg amebir rek, kɨrop mal kod mɨd tep genɨmɨn,” agɨl, kɨrop mal ag yokel, amɨl, mɨnɨm nɨbak ag ñɨ ajölɨgɨpir. 27 Nɨb ak, adɨk gɨ Adiok apɨl, bin bɨ Jisas nop nɨŋ dɨlak okok kɨrop sɨk agel apelak, God ne gek kɨri tari tari gɨlak okok magɨlsek ag ñɨ tep gɨlak. Juda bin bɨ mer okok koŋai nep Jisas mɨnɨm tep ak nɨŋ dɨlak kesɨm ak abe ag ñɨlak. 28 Kɨrop nɨg gɨl ag ñɨl, kɨrop eip ñɨn bad alap tapɨn mɨderek.

Copyright information for `KMHM