Acts 15

Bɨ kɨb Jerusalem ap mogɨm gɨl mɨnɨm aglak

Pen bɨ ognap karɨp lɨm Judia nɨb Adiok apɨl, bɨ Juda mer Jisas nop nɨŋ dɨlak okok kɨrop ag ñɨlak, “Mosɨs bɨrarɨk nep cɨnop Juda bin bɨ agak, ‘Ñɨŋaŋ kɨsen tɨk dapɨl, waŋ wak kɨri tɨb gɨ rɨk gɨnɨmɨb,’ agak. Nɨb ak, nɨbi ak rek nep wak tɨb gɨ rɨk ma gɨnɨgabɨm ak, God nɨbep dɨ komɨŋ ma yoknɨgab,” aglak. Nɨb agelak, Pol eip Banabas eip mɨnɨm ak yɨpɨd gɨl ma agebal, agɨl, kɨrop eip mɨnɨm pen pen agel amnak. Nɨg gelak, Adiok bin bɨ Jisas nop nɨŋ dɨlak okok, bin bɨ kɨri ke ognap abe, Pol Banabas bɨ omal abe ag lɨl aglak, “Nɨbi Jerusalem amɨl, mɨnɨm nɨbaul dam, bɨ Jisas mɨnɨm dad ameb okok abe, Jisas bin bɨ ne okok kɨrop kod mɨdebal bɨ okok abe kɨrop ag ñem, kɨri pen ag amɨl apɨl gɨl gos tari nɨŋnɨgal ak, adɨk gɨ ap agem nɨŋɨn,” aglak. Nɨb agɨl, kɨrop ag yokel, kɨri am karɨp lɨm Pönisia nab sɨŋak amlɨg gɨ, Juda bin bɨ mer okok Jisas nop nɨŋ dɨlak mɨnɨm nɨbak ag ñel nɨŋlɨg gɨ, ai mam nɨŋɨl magɨlsek mɨñ mɨñ gɨlak. Karɨp lɨm Pönisia nɨbak kɨrɨg gɨl, kɨri amɨl karɨp lɨm Sameria nab sɨŋak amlɨg gɨ, mɨnɨm ak rek nep ag ñel nɨŋlɨg gɨ, ai mam okok ak rek nep nɨŋɨl mɨñ mɨñ gɨlak. Pen kɨri karɨp lɨm Sameria kɨrɨg gɨl, amɨl Jerusalem amjakerek, bin bɨ Jisas nop nɨŋ dɨlak okok abe, bɨ Jisas mɨnɨm dad ameb okok abe, Jisas bin bɨ ne okok kɨrop kod mɨdelak bɨ okok abe, kɨrop ag wasu dɨl use tep apebɨm e aglak. Agelak, Pol eip Banabas eip, God ne gek tap tari tari gɨrek ak magɨlsek kɨrop ag ñɨ tep gɨrek.

Nɨb agerek, Perisi bɨ Jisas nop nɨŋ dɨlak okok ognap warɨkɨl aglak, “Juda bin bɨ mer okok Jisas nop nɨŋ dɨnɨgal ak, wak tɨb gɨ rɨk gɨl, Mosɨs lo agak agak rek nep gɨlaŋ,” aglak.

Nɨb agelak, bɨ Jisas mɨnɨm dad ameb okok abe, Jisas bin bɨ ne kod mɨdölɨgɨpal bɨ okok abe, mɨnɨm nɨbak ag tep gɨn, agɨl, ap mogɨm gɨlak. Ap mogɨm gɨl, mɨnɨm nɨbak ag amɨl apɨl gɨ mɨdel nɨŋlɨg gɨ, Pita warɨkɨl agak, “Mam sɨkop. Nɨbi nɨpɨm, ned God cɨnop nonɨm lɨl, Juda bin bɨ mer okok Jisas mɨnɨm tep ak nɨŋ dɨnɨmel, agɨl, yɨp ag lek, yad am kɨrop Krais mɨnɨm tep ak ag ñɨ ajpin. God gos tɨmɨd mɨdmagɨl cɨn magɨlsek nɨŋɨp ak, Kaun Sɨŋ cɨnop ñak rek, Juda bin bɨ mer okok kɨrop ak rek nep ñak. Nɨg gak ak cɨn nɨpɨn, ne kɨrop abe dɨ tep gɨp. Cɨnop Juda kai mɨnɨm alap ke agɨl, Juda bin bɨ mer okok kɨrop mɨnɨm alap ke agɨl ma gɨp. Krais mɨnɨm tep ak nɨŋ dɨpal ak me, God ne tap si tap tɨmel gɨpal gac mɨdmagɨl kɨrop nab adaŋ mɨdeb ak lɨg gɨ yokɨp. 10 God Juda bin bɨ mer okok pɨs nep dɨp rek, nɨbi tari gɨnɨg neb neb gɨlɨg gɨ agebɨm, ‘Mosɨs lo mɨnɨm ñu kɨl tɨkɨl agak agak rek nep, lo sɨkol alap ma gɨnɨgabɨm ak, God nɨbep dɨ komɨŋ ma yoknɨgab,’ agebɨm? Asɨk mosɨk gɨ rep gɨnɨmɨb, apɨm ak, apɨs based sɨkop gɨ mer nɨŋlak. Cɨn ak rek nep gɨ mer nɨpɨn ak pen mɨñi Juda bin bɨ mer, Jisas nop nɨŋ dɨpal okok kɨrop, mɨker nɨbak dɨnɨmel, agɨl, agebɨm ar? 11 Ak tep mer. Bɨ Kɨb Jisas cɨnop Juda kai yɨmɨg nɨŋɨp ak, wagɨn nokɨm nɨbak nep me, Bɨ Kɨb Jisas ne ke gek, cɨn nop nɨŋ don, cɨnop dɨ komɨŋ yoknɨgab. Nɨb aknɨb rek nep, Bɨ Kɨb Jisas Juda bin bɨ mer okok kɨrop yɨmɨg nɨŋɨp ak, wagɨn nokɨm nɨbak nep me, Bɨ Kɨb Jisas ne ke gek, kɨri nop nɨŋ del, kɨrop ak rek nep dɨ komɨŋ yoknɨgab,” agak.

12 Pen bin bɨ ap mɨdelak okok magɨlsek, mɨnɨm alap agɨl mer, kapkap mɨdel nɨŋlɨg gɨ, Banabas eip Pol eip kɨrop kesɨm dɨl, kɨri mal karɨp lɨm ke tɨgoŋ tɨgoŋ amlɨg gɨ, Juda bin bɨ mer okok Jisas mɨnɨm tep ak ag ñɨ ajerek nɨŋlɨg gɨ, God ne tap ma gep rek okok, tap nɨŋep ma nɨŋep okok gak ak, kesɨm ar nɨbak magɨlsek kɨrop ag ñɨ tep gɨrek. 13 Pen bɨ omal mɨnɨm ag dai juer nɨŋlɨg gɨ, Jems warɨkɨl agak, “Mam sɨkop. Mɨnɨm agnɨg gebin aul nɨŋɨm! 14 God Juda bin bɨ mer okok kɨrop yɨmɨg nɨŋɨl dɨ tep gɨl, bin bɨ yad ke mɨdenɨgal, agɨl, bɨr dɨp ak, Saimon mɨñi nep mɨnɨm agosɨp ak nɨpɨn. 15 God gɨp nɨbak, God mɨnɨm agep okok bɨrarɨk nep agɨl ñu kɨl tɨklak rek nep gɨp. Mɨnɨm nɨbak ñu kɨl tɨkɨl aglak,

16 ‘Bɨ Kɨb ne ageb,
“Kɨsen yad adɨk gɨ apɨl,
Depid karɨp pag ajɨl gɨ pag jɨsɨpɨk masɨpɨk gɨ yowɨp ak,
yad ke kauyaŋ gɨ tep gen, kɨlɨs yɨb gɨ mɨdenɨgab.
17 Nɨb ak, Juda bin bɨ mer karɨp lɨm ke okok nɨb okok nɨb,
ognap bin bɨ yad mɨdenɨgal apin okok, yɨp pɨyo nɨŋnɨgal.
18 Tap tari tari kɨsen gɨnɨgab ak,
yad bɨrarɨk ped okok ag lɨnek. Yad Bɨ Kɨb nɨbak nep mɨnɨm aul agebin,” ageb,’ aglak,” agak.
19 Jems mɨnɨm nɨbak agɨl agak, “Gos yad nɨpin ar ak, Juda bin bɨ mer Jisas nop nɨŋ dɨnɨgal okok, kɨrop mɨker ognap ma ñɨjɨn. 20 Pen kɨrop mɨj ñu kɨl tɨk yokɨl agɨn, ‘Bin bɨ ognap tap yokop god esek okok sobok gɨ ñɨnɨg, kɨmɨn kaj tap okok pakenɨmel, nɨbi ma ñɨŋnɨmɨb. Bin si bɨ si ma gɨnɨmɨb. Kɨmɨn kaj tap okok kɨŋam tɨg kɨbor juel kɨmonɨmɨŋ ak, ma ñɨŋnɨmɨb. Kɨmɨn kaj tap okok lakañ ak ma ñɨŋnɨmɨb,’ agɨn. Mɨnɨm ognap sek ma agɨn. 21 Pen ti gɨnɨg: based sɨkop bɨrarɨk nep gɨlak rek, mɨñi ak rek nep taun tɨgoŋ tɨgoŋ magɨlsek, God nop sobok gep ñɨn ak Juda mogɨm gep karɨp ak am mogɨm gɨl, per per mɨnɨm Mosɨs agɨl ñu kɨl tɨkak ak udɨn lɨ nɨŋölɨgɨpal,” agak.

Juda bin bɨ mer okok kɨrop mɨj ñu kɨl tɨkɨl yoklak

22 Jems nɨb agek, bɨ Jisas mɨnɨm dad ameb okok lɨl, bɨ Jisas bin bɨ ne okok kɨrop kod mɨdelak bɨ okok lɨl, bin bɨ Jisas nop nɨŋ dɨlak okok magɨlsek lɨl, aglak, “Cɨn bɨ cɨn ognap ag lon, Pol Banabas bɨ omal eip Adiok amnɨlaŋ,” aglak. Nɨb agɨl, bɨ Jisas bin bɨ ne okok kod mɨdelak bɨ omal Judas Basabas eip, Sailas eip, kɨrop ag lɨlak. 23 Mɨj alap ñu kɨl tɨkɨl, Pol Banabas bɨ ñon ñɨlak. Mɨj nɨg gɨl ñu kɨl tɨklak:

  • Mam sɨkop, nɨbi mɨdebɨm?
  • Cɨn namam nɨbi, bɨ Jisas mɨnɨm dad ameb okok abe, Jisas bin bɨ ne okok kɨrop kod mɨdebir bɨ omal ak abe, nɨbep Juda bin bɨ mer taun kɨb Adiok abe, Siria Propins abe, Silisia Propins abe mɨdɨl Jisas nop nɨŋ dɨpɨm okok, mɨj ñu kɨl tɨkɨl yokobɨn.
24 Ti gɨnɨg: mɨnɨm alap owɨp nɨpɨn, bin bɨ cɨn sɨŋ aul ognap, cɨnop ag nɨŋɨl mer, gos kɨri ke ak nep nɨŋɨl, amɨl mɨnɨm kɨb nɨbep gos par lɨnɨmɨb rek mɨnɨm ognap nɨbep ag ñɨlak. 25 Nɨb ak, cɨn bɨ ognap cɨn ke ag lon, bɨ mɨdmagɨl cɨn tep yɨb Pol Banabas bɨ omal kabsek nɨnɨgal. 26 Pol Banabas bɨ omal okok ajɨl, bɨ okok cɨrop ñag pak lɨnɨgal, agɨl, gos ar ak rek ma nɨpir. Bɨ Kɨb Jisas Krais mɨnɨm tep ne ak bin bɨ okok kɨrop ag ñɨr, agɨl, gos nokɨm nɨbak nep nɨŋɨl, abramek ag ñɨ tep gɨlɨg gɨ ajölɨgɨpir. 27 Judas Sailas bɨ omal ag yoknɨg gebɨn. Kɨri amɨl mɨj ñu kɨl tɨkobɨn aul mɨnɨm ar ak nep nɨbep ag ñɨ tep gɨnɨgair. 28 Cɨn mogɨm gɨl, mɨnɨm nɨbak ag amɨl apɨl gon nɨŋlɨg gɨ, Kaun Sɨŋ ne cɨnop gos tep ñek, mɨj ñu kɨl tɨkɨl mɨker ognap nɨbep ma ñɨnɨgabɨn, agɨl, ag lɨpɨn. Yokop mɨnɨm omal nep agnɨgabɨn, agɨl, ag lɨpɨn. 29 Bin bɨ ognap tap yokop god esek okok sobok gɨ ñɨnɨg, kɨmɨn kaj tap okok pakenɨmel, nɨbi ma ñɨŋnɨmɨb. Kɨmɨn kaj tap okok lakañ ak ma ñɨŋnɨmɨb. Kɨmɨn kaj tap okok kɨŋam tɨg kɨbor juel kɨmonɨmɨŋ ak, ma ñɨŋnɨmɨb. Bin si bɨ si ma gɨnɨmɨb. Tap agobɨn aul kɨrɨg gɨnɨgabɨm ak, gɨ tep gɨnɨgabɨm. Mɨnɨm bɨr apɨn me ak. Nɨbi mɨd tep gɨnɨmɨb. Mɨj ñu kɨl tɨklak ak me ak. 30 Mɨj nɨbak ñu kɨl tɨkɨl bɨ okok ñel, kɨri Jerusalem kɨrɨg gɨl, taun kɨb Adiok, Siria Propins okok adɨk gɨ amnɨlak. Amjakɨl, bin bɨ Jisas nop nɨŋ dɨlak okok agel, magɨlsek ap mogɨm gelak nɨŋɨl mɨj dolak ak ñɨlak. 31 Mɨj ñel, bin bɨ kɨri mɨnɨm nɨbak udɨn lɨ nɨŋel, kɨrop tep yɨb gek, gos sek mɨdɨl cɨbur kɨrop mɨñ mɨñ yɨb gak. 32 Judas Sailas bɨ God mɨnɨm agep bɨ omal mɨderek ak me, ñɨn bad alap Adiok kɨn mɨdɨl, Jisas bin bɨ ne okok kɨrop mɨnɨm koŋai nep ag ñɨ tep ger nɨŋlɨg gɨ, kɨri Jisas mɨnɨm tep ne nɨŋ dɨ kɨlɨs gɨl gos sek mɨdelak. 33 Nɨg gɨl ag ñɨ dai juɨl, amnɨg ger nɨŋlɨg gɨ, bin bɨ Jisas nop nɨŋ dɨlak nɨb okok ap mogɨm gɨl, sobok gɨlɨg gɨ, Bɨ Kɨb kɨrop mal kod mɨd tep gek, kɨri kapkap mɨd tep gir, agɨl, kɨrop mal ag yoklak. 35 Pen Pol eip Banabas eip Adiok sɨŋak kɨn mɨdɨl, bɨ nɨb okok nɨb bɨ ognap eip, Bɨ Kɨb mɨnɨm tep ak bin bɨ okok kɨrop ag ñɨlɨg gɨ mɨderek.

Pol Banabas ke ke amnɨrek

36 Pen mɨd damɨl, Pol ne Banabas nop agak, “Cɨr mal ned tagɨl Bɨ Kɨb mɨnɨm agor amnak karɨp lɨm okok, nɨŋ dɨ kɨlɨs gɨlɨg gɨ nep mɨdebal aka agɨl, am nɨŋɨl owɨr,” agak. 37 Agek, Banabas agak, “Nɨb ak, Jon Mak nop abe poŋ dɨ dad amnɨr,” agak. 38 Agek, Pol agak, “Ñɨ nɨbak ned poŋ dɨ dad amor, wög gɨ sakɨl ma owak; ne Pampilia nep amɨl kɨrɨg amnak. Nɨb ak, mɨñi nop poŋ dɨ ma dad amnɨgabɨr,” agak. 39 Pol nɨb agek, kɨri mal ke nep pen pen agɨl, Banabas ne Jon Mak eip ñɨg magöb dɨl, karɨp lɨm ñɨg tɨb kɨs gak airan Saipras amnɨrek. 40 Pol ne pen Sailas nop dak. Bin bɨ Jisas nop nɨŋ dɨlak okok, sobok gɨl, Bɨ Kɨb ne Pol Sailas kɨrop mal kod mɨdeŋ, agɨl, bɨ omal ag yoklak. 41 Pol ne Siria Propins okok abe, Silisia Propins okok abe gɨ taglɨg gɨ, bin bɨ Jisas nop nɨŋ dɨlak okok kɨrop God Mɨnɨm ognap sek ag ñɨ tep gek, kɨri nɨŋɨl nɨŋ dɨ kɨlɨs gɨ mɨdelak.

Copyright information for `KMHM