Acts 16

Pol karɨp lɨm ajolɨgɨp okok kauyaŋ adɨk gɨ amnak

Pol Sailas kɨri mal tag tag lɨl, Debi amɨl, Listra amjakrek. Karɨp lɨm nɨb okok Jisas nop nɨŋ dak bɨ alap mɨdek; yɨb ne ak Timoti. Bɨ nɨbak nonɨm ne ak Juda nɨb bin alap pen Jisas nop nɨŋ dak. Nap ne ak Grik nɨb bɨ alap. Listra bin bɨ Jisas nop nɨŋ dɨlak okok abe, Aikoniam bin bɨ Jisas nop nɨŋ dɨlak okok abe, Timoti bɨ tep aglak. Pol pen, Timoti yad eip Jisas mɨnɨm ak ag ñɨ ajojɨr, agɨl gos nɨŋak ak pen, Juda bin bɨ okok agnɨgal, “Timoti nap ne ak Grik bɨ alap rek, ñɨ ne wak tɨb gɨ rɨk ma gak rek, mɨnɨm ne ak ma dobɨn,” agnɨgal, ag gos nɨŋɨl, Timoti nop dad amek wak tɨb gɨ rɨk gɨlak. Pol Sailas Timoti kɨri taun taun okok gɨ ajlɨg gɨ, bɨ Jisas mɨnɨm dad ameb okok abe, bɨ Jisas bin bɨ ne okok kɨrop kod mɨdelak bɨ okok abe, Jerusalem sɨŋak mogɨm gɨl mɨnɨm tari tari aglak ak, bin bɨ Jisas nop nɨŋ dɨlak okok kɨrop ag ñɨl, nɨb nɨb gɨnɨmɨb, aglak. Nɨg gɨl tɨgoŋ tɨgoŋ gɨ taglɨg gɨ, bin bɨ Jisas nop nɨŋ dɨlak okok, kɨrop Jisas mɨnɨm tep ak ag ñɨ tep gel, kɨri mɨnɨm nɨbak nɨŋ dɨl, kɨlɨs gɨl, ne agak rek nep gɨ mɨdelak. Ñɨn nokɨm nokɨm per per bin bɨ ognap sek Jisas mɨnɨm tep ak nɨŋɨl, Jisas nop nɨŋ dɨlak.

Pol nɨgrɨkep nɨŋak

Pol bɨ ne okok eip Esia Propins mɨdebal bin bɨ okok kɨrop Krais mɨnɨm tep ag ñɨn, agɨl, amnɨg gelak ak pen Kaun Sɨŋ ne, ma amnɨmɨb mer, agak. Nɨb ak, karɨp lɨm Prijia nab okok tagɨl, Galesia Propins nab okok taglɨg gelak. Kɨri am am, karɨp lɨm Misia maŋ maŋ aplɨg gɨ, Bitinia Propins amnɨn agelak ak pen Jisas Kaun ne kɨrop, ma amnɨmɨb mer, agak. Jisas Kaun ne nɨb agek, kɨri Bitinia Propins ma amnɨlak; karɨp lɨm Misia nab sɨŋak amlɨg gɨ taun kɨb Troas amnɨlak. Troas amɨl, kɨslɨm nab eyaŋ Pol nɨgrɨkep nɨŋak, bɨ Masedonia Propins nɨb alap warɨk mɨdɨl, nop mɨnɨm neb neb gɨ agɨl agak, “Nak ñɨg juɨl pɨs aul Masedonia apɨl, cɨnop gɨ ñɨnɨmɨn,” agak. 10 Pol nɨg gɨ nɨgrɨkep nɨŋek, cɨn agnok, “Ak God nep, Masedonia bin bɨ kɨrop Jisas mɨnɨm tep ak am ag ñɨm, ag ñosɨp,” agɨl, magɨl nɨbak nep Masedonia amnɨg gɨ tap gɨ jɨn gɨnok.

Bin Lidia Jisas nop nɨŋ dak

11 Amɨl ñɨg magöb dɨl, Troas kɨrɨg gɨl, karɨp lɨm ñɨg tɨb kɨs gak airan Samotres amnɨnok. Mɨnek pen Samotres kɨrɨg gɨl, Niapolis taun amjaknok. 12 Ñɨg magöb dɨl, Pilipai, Masedonia Propins nab sɨŋak amjaknok. Rom gapman bin bɨ koŋai nep amɨl, Pilipai mɨdɨl, kod mɨdelɨgɨpal. Nɨb ak, karɨp lɨm nab sɨŋak Pilipai taun kɨb yɨb mɨdek. Cɨn ñɨn bad alap Pilipai okok kɨn mɨdonok. 13 Juda God nop sobok gep ñɨn ak, God nop sobok gep kau alap mɨdenɨgab, agɨl, taun kɨjoŋ kɨrɨg gɨl, ñɨg gol ar eim amnɨnok. Amɨl nɨŋnok, bin ognap ap mɨdelak. Nɨb sɨŋak bɨsɨgɨl, kɨrop mɨnɨm ag ñɨnok. 14 Bin nɨŋ mɨdelak nɨb okok, bin alap taun kɨb Taiataira nɨb, yɨb ne ak Lidia. Ne walɨj mɨk okok gɨ lek, tauelɨgɨpal. Ne God nop sobok golɨgɨp. Bɨ Kɨb ne bin nɨbak nop gos tep ñek, Pol mɨnɨm tep agak ak, nɨŋɨd ageb, agɨl, nɨŋ dak. 15 Pen Lidia abe, bin bɨ karɨp ne eip kɨnlak okok abe, kɨrop ñɨg pak ñon, Lidia agak, “Yad Bɨ Kɨb yɨpɨd gɨl nɨŋ dɨpin, agɨl nɨpɨm ak, nɨbi apɨl karɨp yad kɨn mɨdenɨmɨb,” agak. Cɨnop nɨb agek, mɨnɨm ne dɨl, am karɨp ne ak kɨn mɨdonok.

Pol Sailas kɨrop mal mɨñ lɨlak

16 Cɨn mɨnek alap God nop sobok gep kau ak amɨl, pai mɨñ wög gep alap nop nabɨŋ paknok. Pai nɨbak nop kɨjeki abaŋ ñagek, tap tari tari kɨsen gɨnɨgab ak, bin bɨ okok kɨrop ag ñek, nop mani ñölɨgɨpal. Ne nɨg gek, bɨ nop tau dapel, mɨñ wög kɨrop golɨgɨp bɨ okok mani kɨb dölɨgɨpal. 17 Cɨn amonok nɨŋlɨg gɨ, pai nɨbak cɨnop kɨsen gɨlɨg gɨ agak, “Bɨ sɨŋ aul, God ar i oklaŋ mɨdeb ak nop wög gɨpal. God titi gɨl nɨbep dɨ komɨŋ yoknɨgab, mɨnɨm ar nɨbak nep nɨbep ag ñebal,” agak. 18 Pen pai ak mɨnɨm nɨbak rek per per agek agek agek, ñɨn alap Pol nop yɨrɨk yɨb gek, adɨk gɨl kɨjeki pai abaŋ ñagak ak nop agak, “Jisas Krais yɨb ne ak nɨŋɨl, pai nɨbaul nop kɨrɨg gɨl mɨs amnoŋ!” agak. Dai kɨjeki nop abaŋ ñagak ak, söŋ amnak.

19 Pen pai nɨbak nop mani tauel, kɨrop mɨñ wög golɨgɨp bɨ okok, Pol kɨjeki ag yokak mɨnɨm ak nɨŋɨl, mani kɨb dɨpɨn ak kɨsen ma dɨnɨgabɨn, agɨl, Pol Sailas kɨrop mal dɨ cɨcɨ dɨl, Rom bɨ pobɨŋ mɨdelak okok mɨnɨm kɨb agnɨg, lɨp gɨ dam mɨnɨm agep kau ak amnɨlak. 20 Rom bɨ mɨnɨm tɨg bɨlokep bɨ pobɨŋ okok mɨnɨm kɨb agɨl aglak, “Bɨ omal aul bɨ Juda nɨb. Taun kɨb cɨn aul apɨl ger, cɨn bin bɨ karɨp lɨm cɨn nap nɨb aul ger, mɨlɨk kal yowɨp. 21 Cɨn Rom bin bɨ mɨnɨm ned nɨb ar ak ke mɨdeb, pen kɨri mɨnɨm kɨsen nɨb mɨnɨm cɨn ma nɨŋep ar ak, nɨŋɨl gɨnɨmɨb, agɨl, ag ajebir,” aglak.

22 Bin bɨ nɨŋ mɨdelak okok ak rek nep, mɨnɨm ar nɨbak nep agɨl, Pol Sailas kɨrop mal mɨnɨm kɨb agel, bɨ mɨnɨm tɨg bɨlokep bɨ pobɨŋ okok aglak, “Walɨj kɨrop mal okok tɨg juɨl, yɨr dɨ pakɨm,” aglak. 23 Agel, yɨr dɨ pak adɨk madɨk gɨl, dam mɨñ lep karɨp ñɨlɨk mɨgan ak yokɨl, bɨ mɨñ lep karɨp kod mɨdek ak nop aglak, “Kɨrop mal nɨŋ tep gɨ mɨdenɨmɨn,” aglak. 24 Agel, bɨ mɨñ lep karɨp kod mɨdolɨgɨp ak, kɨrop mal poŋ dɨ dam karɨp ñɨlɨk mɨgan yɨb sɨŋak eyaŋ lɨl, tob kɨd kɨrop mal dɨ mab kɨb mɨgan ak yokel amek, pak rɨbɨk wös gak.

25 Pen kɨslɨm nab kɨb eyaŋ, Pol Sailas kɨri mal God nop sobok gɨlɨg gɨ, kɨmep ognap ag mɨderek nɨŋlɨg gɨ, bɨ nagɨman ognap kɨri peyɨg nɨŋ mɨdelak. 26 Nɨg gerek nɨŋlɨg gɨ, dai monmon kɨb yɨb ak dɨl, mɨñ lep karɨp ak sek tɨg jɨnomno gɨl, kɨjoŋ okok ke yɨkɨl, bɨ nagɨman okok kɨrop sen ñon gɨlak okok magɨlsek wɨsɨbak. 27 Nɨg gek, bɨ nagɨman okok kɨrop kod mɨdek bɨ ak warɨkɨl nɨŋak, kɨjoŋ okok magɨlsek yɨkɨl mɨdek. Ne nɨŋɨl, “Bɨ nagɨman okok, kɨjoŋ yɨkek, pɨrɨkɨl am sakpal rek, bɨ kɨb yad ak yɨp ñag pak lɨnɨgab,” agɨl, tu par kɨd ne ke ak tɨg lɨp gɨ dɨl, ne ke pɨŋɨl lɨnɨg gek. 28 Pol pen nop sɨk kɨb par agɨl agak, “Tari gɨnɨg nak ke pɨŋɨl lɨnɨg geban? Cɨn ma pɨrɨk gɨ ambɨn. Magɨlsek mɨdobɨn aul,” agak.

29 Pol nɨb agek, nagɨman kod mɨdek bɨ ak sɨk agɨl agak, “Sɨp kasek dowɨm,” agak. Agek, sɨp dapel, ne dad pɨg gɨ rɨkɨd agɨl karɨp ñɨlɨk mɨgan eyaŋ amɨl, jel gek, gɨl gɨl gɨlɨg gɨ, amɨl Pol Sailas mɨderek wagɨn sɨŋak kogɨm yɨmak. 30 Pen nɨg gɨl kogɨm yɨmɨl, warɨkɨl, kɨrop mal poŋ dɨ mɨs eyaŋ amɨl agak, “Bɨ kɨb tep yad omal, yad tari gen, God yɨp dɨ komɨŋ yoknɨmɨŋ?” agak.

31 Agek, nop agrek, “Bɨ Kɨb Jisas nop nɨŋ denɨgan ak, nak ke abe, bin bɨ nak eip kɨn mɨdeban okok abe, nɨbep dɨ komɨŋ yoknɨgab,” agrek. 32 Nɨb agɨl, bɨ nɨbak nop abe, bin bɨ ne eip kɨn mɨdelak okok magɨlsek abe, kɨrop Bɨ Kɨb mɨnɨm tep ak ag ñɨrek. 33 Nɨb ag ñer, kɨrop mal kɨslɨm nab kɨb eyaŋ nep damɨl, mɨb goŋ paklak okok ñɨg lɨ yokak. Nɨg gek, magɨl nɨbak nep nop abe, bin bɨ ne okok abe, kɨrop magɨlsek ñɨg pak ñɨrek. 34 Kɨrop magɨlsek ñɨg pak ñer, bɨ nagɨman okok kɨrop kod mɨdek bɨ ak, kɨrop mal poŋ dɨ dam karɨp ne damɨl, tap magɨl ñek, ñɨŋerek. Bɨ nɨbak ne ke abe, bin ñɨ pai ne okok abe, mɨñi cɨn God nop nɨŋ dɨpɨn, agɨl, mɨñ mɨñ yɨb gɨlɨg gɨ mɨdelak. 35 Mɨnek pen, Rom bɨ kɨb okok polisman okok kɨrop aglak, “Bɨ mɨñ mɨdebir omal kɨrop wɨsɨb yokem amnir,” aglak. 36 Agel, bɨ nagɨman okok kɨrop kod mɨdek bɨ nɨbak, mɨnɨm nɨbak dam Pol Sailas mɨderek sɨŋak amɨl agak, “Mɨnɨm tɨg bɨlokep bɨ kɨb okok nɨrep apal, ‘Wɨsɨb yokem amnir,’ apal. Nɨb ak, nɨri mal amnir. Bɨ Kɨb nɨrep kod mɨd tep gek, kapkap mɨd tep gɨ mɨdenɨmɨb!” agak.

37 Agek, Pol agak, “Cɨr mal ak rek nep bɨ Rom nɨb omal pen mɨnɨm kɨb nɨŋɨl mer, bin bɨ nab sɨŋak cɨrop mal yɨr dɨ pak adɨk madɨk gɨl, dam mɨñ lɨpal ak, tep ma gɨp. Nɨb ak, cɨrop mal kapkap we gɨl ag yokɨn, agɨl, agebal ar? Bɨ kɨb okok kɨri ke mɨñ lep karɨp aul apɨl, cɨrop bɨ omal poŋ dɨ damɨl, kausek söŋ eyaŋ amnɨn,” agak.

38 Pol nɨb agek, polisman okok mɨnɨm nɨbak nɨŋɨl, adɨk gɨ amɨl mɨnɨm tɨg bɨlokep bɨ kɨb okok kɨrop ag ñel, Pol Sailas kɨri Rom nɨb bɨ omal mɨnɨm ak nɨŋɨl, pɨrɨklak. 39 Pɨrɨkɨl, kɨri am Pol Sailas kɨrop bɨ omal poŋ dɨ damɨl, kausek söŋ eyaŋ amɨl, mɨnɨm sain sain agɨl aglak, “Nɨrep mal tep gonɨmɨŋ ak, taun kɨb nɨbaul kɨrɨg gɨl amnɨmir,” aglak. 40 Pol Sailas mɨñ lep karɨp ak kɨrɨg gɨl, bin Lidia karɨp ak am mɨdɨl, bin bɨ Jisas nop nɨŋ dɨlak okok eip mogɨm gɨl, Bɨ Kɨb mɨnɨm tep kɨrop ag ñel, kɨri nɨŋɨl, mɨnɨm tep nɨbak dɨl, gos sek mɨdɨl, mɨñ mɨñ gɨlak.

Copyright information for `KMHM