Acts 17

Tesalonaika bin bɨ Pol Sailas kɨrop mal ñag pak lɨnɨg gelak

Pen Pol Sailas kɨri mal taun kɨb Pilipai kɨrɨg gɨl, amɨl taun kɨb Ampipolis amjakerek. Ampipolis kɨrɨg gɨl, am taun kɨb Apolonia amjakerek. Pen Apolonia kɨrɨg gɨl, am taun kɨb Tesalonaika amjakɨl nɨŋrek, Juda mogɨm gep karɨp alap mɨdek. Nɨŋɨl, Pol per golɨgɨp rek, Juda God nop sobok gep ñɨn omal nokɨm, bin bɨ okok eip Juda mogɨm gep karɨp ñɨlɨk mɨgan ak amɨl, kɨrop eip mɨnɨm ag amɨl apɨl gak. God Mɨnɨm wagɨn ak kɨrop ag ñɨ tep gɨl, God mɨnɨm agep bɨ okok bɨrarɨk okok, Mesaia ak yur kɨb dɨl kɨmɨl kauyaŋ warɨknɨgab aglak mɨnɨm nɨbak ag ñɨ tep gɨl, “Mesaia ak Jisas, bɨ nɨbep agebin aul,” agak. Pol nɨb agek, bin bɨ ognap nɨŋɨd ageb, agɨl, mɨnɨm agek rek nep nɨŋ dɨl, Pol Sailas pɨs ak amnɨlak. Bin yɨb sek koŋai nep abe, Grik bin bɨ God nop nɨŋ dɨlak koŋai nep abe, Pol agak mɨnɨm nɨbak nɨŋ dɨlak.

Pol Sailas mɨnɨm ager bin bɨ koŋai nep nɨŋ delak ak, Juda bɨ okok ognap nɨŋel, mɨlɨk yapek, bɨ tɨmel yokop taun kanɨb nab sɨŋak mɨdelak okok ognap del, kɨri pen am bin bɨ koŋai nep dap lɨl, mɨnɨm gi gu kɨb yɨb gɨlak. “Cɨn Pol Sailas kɨrop mal pɨyo nɨŋɨl, bin bɨ sɨŋ aul kɨrop ñon, bɨ omal kɨrop ñag pak lɨlaŋ,” agɨl, am Jeson karɨp ak bɨnem kɨs kɨs gɨl pɨyo mer nɨŋlak. Pɨyo mer nɨŋɨl, Jeson nop dɨl, bin bɨ Jisas nop nɨŋ dɨlak ognap sek dɨl, dam gapman bɨ kɨb mɨdelak sɨŋak amɨl, mɨnɨm kɨb aglak. Mɨnɨm kɨb agɨl aglak, “Pol Sailas bɨ omal karɨp lɨm ke tɨgoŋ tɨgoŋ magɨlsek gɨ tagɨl ager, bin bɨ okok magɨlsek mɨnɨm pen pen mɨnɨm saköl gɨpal. Pen mɨñi ap mɨdebir karɨp lɨm cɨn aul. Kɨri gapman bɨ kɨb cɨn Sisa mɨnɨm ne tɨb juɨl, kiŋ cɨn ke alap mɨdeb, agɨl, bɨ Kiŋ nɨbak Jisas apal. Pen bɨ Jeson aul, bɨ nɨb omal kɨrop dam karɨp ne ak lek kɨn mɨdesir,” aglak. Nɨb agelak, bin bɨ koŋai nep ap mɨdelak okok abe, taun gapman bɨ kɨb okok abe nɨŋɨl, mɨnɨm saköl kɨb yɨb aglak. Mɨnɨm saköl kɨb yɨb agɨl, Jeson nop mani ognap dɨl, bin bɨ nop eip dolak okok mani ognap dɨl, aglak, “Kɨsen mɨnɨm nɨbak kauyaŋ gɨnɨgabɨm ak, mani nɨbi nɨbaul pɨs nep dɨnɨgabɨn,” aglak. Nɨb agɨl, kɨrop ag söŋ yoklak.

Taun kɨb Beria bin bɨ koŋai nep Jisas mɨnɨm tep ak nɨŋ dɨlak

10 Kɨslɨm gak magɨl ak nep, bin bɨ Krais nop nɨŋ dɨlak okok Pol Sailas kɨrop mal dam yokel, taun kɨb Beria amnɨrek. Beria amjakɨl, Juda mogɨm gep karɨp ak amnɨrek. 11 Amɨl, Jisas mɨnɨm tep ak ag ñerek, Juda bin bɨ Beria mɨdelak okok, bin bɨ Tesalonaika mɨdelak okok rek mer; mɨnɨm kɨrop mal ak nɨŋel, tep gek nɨŋlɨg gɨ, “Pol nɨŋɨd ageb aka?” agɨl, God Mɨnɨm ak ñɨn nokɨm nokɨm per per udɨn lɨ nɨŋ tep gölɨgɨpal. 12 Pen Juda mogɨm gep karɨp nɨbak bin bɨ olak okok koŋai nep Jisas nop nɨŋ dɨlak. Grik bin yɨb mɨdek okok ak rek nep, koŋai nep Jisas nop nɨŋ dɨlak. Grik bɨ ak rek nep, koŋai nep Jisas nop nɨŋ dɨlak.

13 Pen Pol amɨl Beria bin bɨ kɨrop God Mɨnɨm ag ñeb, agel, Juda bin bɨ Tesalonaika mɨdelak okok mɨnɨm nɨbak nɨŋel, mɨlɨk yapek, apɨl, Beria bin bɨ kɨrop mɨnɨm neb neb gel, kal junɨg gelak. 14 Nɨg gek nɨŋlɨg gɨ, bin bɨ Jisas nop nɨŋ dɨlak okok, Pol nop dam yokel, ñɨg solwara gol okok amnak. Pen Sailas Timoti bɨ omal Beria sɨŋak mɨderek. 15 Pen bɨ ognap Pol nop dam taun kɨb Atens yokɨl, adɨk gɨ amnɨg gelak nɨŋɨl Pol kɨrop agak, “Sailas Timoti kɨrop mal agem, kasek onɨmir,” agak.

Pol taun kɨb Atens mɨdek

16 Pol ne Sailas Timoti kɨrop mal taun kɨb Atens sɨŋak kod mɨdlɨg gɨ nɨŋak, bin bɨ nɨb okok god tom kɨri sobok gölɨgɨpal tap okok, koŋai yɨb nep mɨdek. Ne nɨŋek, cɨbur nop ak tɨmel yɨb gak. 17 Nɨg gek, Juda mogɨm gep karɨp ak amɨl, Juda bin bɨ okok ognap abe, Grik bin bɨ God nop nɨŋ dɨlak ognap abe, kɨrop eip mɨnɨm ag amɨl apɨl golɨgɨp. Pen ñɨn nokɨm nokɨm per per mɨnɨm agep kau sɨŋak amɨl, bin bɨ ap mɨdelak okok, kɨrop eip ak rek nep mɨnɨm ag amɨl apɨl golɨgɨp. 18 Taun kɨb Atens nɨbak, bin bɨ gos ar ke ke nɨŋlak okok, yɨb ke ke agɨl, ognap Epikorian bin bɨ aglak, ognap Stowik bin bɨ aglak. Ñɨn alap, Pol bin bɨ nɨb okok kɨrop Jisas kɨmɨl warɨkak mɨnɨm tep ak agek, Epikorian bɨ gos tep nɨŋeb ognap, Stowik bɨ gos tep nɨŋeb ognap, Pol mɨnɨm agak ak nɨŋɨl, nop eip ag amɨl apɨl gɨl, ognap aglak, “Bɨ mɨnɨm ñɨg ñɨg lɨp mɨnɨm ak tari mɨnɨm agnɨg geb?” aglak. Pen ognap aglak, “Bin bɨ par okok sobok gɨpal god kɨri okok rek nep ageb,” aglak. 19 Pen Pol nop dam kansol kai mɨdelak sɨŋak amɨl aglak, “Nak mɨnɨm kɨsen ke nɨb bin bɨ okok kɨrop ageban ak, mɨñi cɨnop ak rek nep ag ñɨ tep gek, cɨn abe mɨnɨm wagɨn nɨbak nɨŋ rep gɨn,” aglak. 21 Pen bin bɨ Atens nɨb okok abe, bin bɨ ke okok nɨb apɨl Atens kɨn mɨdelak okok abe, mɨnɨm kɨsen nɨb ar ognap nɨŋɨl ag mɨdojɨn, agɨl, gos ak nep nɨŋölɨgɨpal.

22 Pol pen ne kansol kai mɨdelak nab sɨŋak warɨkɨl agak, “Nɨbi Atens bin bɨ. Yad nɨpin nɨbi kɨlɨs yɨb gɨl, tap ognap sobok gɨn, agɨl, gos ak nɨpɨm. 23 Yad sɨŋ aul tagɨl nɨpin, nɨbi kab kaunan ke ke gɨ lɨl, tap ke ke sobok gɨpɨm rek, yɨb ak ar nɨbak ñu kɨl tɨk lɨpɨm. Pen kab bɨd tap sobok gɨ ñeb alap gɨ lɨpɨm ak, yɨb ak ñu kɨl tɨk lɨpɨm, ‘Bɨ sobok gɨpal ma nɨpɨn ak, kab kaunan ne me aul,’ apɨm. Mɨnɨm ma nɨpɨn, agɨl, ñu kɨl tɨk lɨpɨm nɨbak, mɨñi nɨbep mɨnɨm wagɨn ak agnɨg gebin.

24 “God lɨm dai wagɨn aul gɨ lɨl, tap lɨm dai ar wagɨn aul mɨdeb okok magɨlsek gɨ lɨl gak Bɨ nɨbak ne Bɨ Kɨb yɨb. Seb kab ar alaŋ abe, lɨm dai wagɨn aul abe, Bɨ Kɨb mɨdɨl kod mɨdeb. Bin bɨ okok God sobok gep karɨp ñɨnmagɨl kɨri gɨ lel, ne ap karɨp nab nɨb okok ma mɨdenɨgab, mer. 25 God ne cɨnop gɨ lɨl, ake bad ak ñek, ake lɨlɨg gɨ mɨdobɨn. Tap cɨn okok magɨlsek ne nep ñɨb. Ne Bɨ kɨlɨs tɨmel ke yɨb nɨŋɨl cɨn ñɨnmagɨl cɨn tap tep alap gɨl nop ñɨjɨn rek ma lɨp. 26 Ne bɨ nokɨm alap nep, Adam nop gɨ lek, Adam ne pen tɨk damɨl, tɨk dam dapɨl gel, mɨñi bin bɨ ke ke okok lɨm dai ar wagɨn aul tɨgoŋ tɨgoŋ magɨlsek okok mɨdobɨn. Pen God ne nep ned gos nɨŋɨl gek me, bin bɨ ognap karɨp lɨm apɨl apɨl mɨdɨl, mɨd damɨl, kɨsen ne ke agak ñɨn ak, bin bɨ okok nɨb ognap apɨl kau kɨri nɨbak dɨpal. 27 God ne ke gos nɨŋɨl geb ak, ñɨn ognap koslam mɨdɨl, yɨp pɨyo nɨŋɨl, dɨ rɨrɨkol gɨlɨg gɨ, yɨp pɨyo nɨŋ dɨnɨmel, agɨl, geb. Pen nop nɨŋ dɨnɨg gonɨgabɨn ak, ne cɨnop magɨlsek par okok ma mɨdeb. Cɨn eip mɨdeb aul. 28 Ñɨnmagɨl ar ne ak me, cɨn mɨdobɨn. Pen bɨ mɨnɨm ñu kɨl tɨkep nɨbi ke ognap, ‘Cɨn abe ñɨ pai ne mɨdobɨn,’ apal ak, nɨŋɨd apal.

29 “Pen cɨn God ñɨ pai ne mɨdobɨn rek, gol, silpa, kab okok dɨl, gos cɨn ke nɨŋɨl, ñɨnmagɨl cɨn ke tap ognap kaunan gɨ lɨl, ma sobok gɨjɨn. 30 Ned God mɨnɨm tep ne ma nɨŋelɨgɨpal rek, kɨrop mɨnɨm kɨb ma agak. Pen mɨñi bin bɨ karɨp lɨm ke tɨgoŋ tɨgoŋ magɨlsek kɨrop ageb, ‘Tap si tap tɨmel gɨpɨm ak, tari gɨnɨg nɨg gɨpɨn, agɨl, kɨrɨg gɨm,’ ageb. 31 Kɨsen ne ke nep nɨŋɨp ñɨn ak, Bɨ ne ag lak ak nop ag yokek apɨl, bin bɨ lɨm dai ar wagɨn aul mɨdebal magɨlsek mɨnɨm kɨb agɨl, nonɨm lɨnɨgab. Cɨn nɨpɨn, Bɨ mɨnɨm kɨb agnɨgab nɨbak, nop ñag pak lel kɨmek, God gek kauyaŋ warɨkak. Nɨg gak ak, bin bɨ okok magɨlsek nɨŋɨl, mɨnɨm kɨb agnɨgab agak ak, mɨseŋ nep agak ak nɨŋlaŋ, agɨl, gak,” agak.

32 Pol, bɨ alap kɨmɨl warɨkɨp mɨnɨm agosɨp ak nɨŋɨl, bin bɨ nɨŋ mɨdelak okok ognap ag sɨk aglak; pen ognap aglak, “Ñɨn ognap sek mɨnɨm nɨbak kauyaŋ agek nɨŋɨn,” aglak. 33 Nɨb agel nɨŋlɨg gɨ, Pol kansol kai mɨdelak okok kɨrop kɨrɨg amnak. 34 Pen taun kɨb Atens nɨbak, bin bɨ ognap Pol mɨnɨm nop ak dɨl, Jisas nop nɨŋ dɨlak. Bin bɨ nɨb okok me, bɨ alap yɨb ne ak Dionisias. Ne bɨ kɨb kansol kɨb kɨri karɨp lɨm nɨbak nɨb bɨ alap. Bin alap yɨb ne ak Damaris. Pen bin bɨ ognap sek abe Jisas nop nɨŋ dɨlak.

Copyright information for `KMHM