Acts 18

Pol am taun kɨb Korid okok mɨdek

Pol taun kɨb Atens kɨrɨg gɨl, taun kɨb Korid okok amnak. Pol Korid amɨl nɨŋak, bɨ Juda ber mal mɨderek. Nɨgmɨl yɨb ak Akwila; nop karɨp lɨm Podas tɨk dapel, kɨb gɨl ne ju dam karɨp lɨm Itali, taun kɨb Rom ulep sɨŋak, mɨdolɨgɨp. Pen kɨsen gapman bɨ kɨb Klodias, Juda bin bɨ ognap Rom ma mɨdenɨmel, agek, Akwila eip bin ne Prisila eip, Itali kɨrɨg gɨl, am Korid sɨŋak mɨderek. Pen Pol, ber mal kɨrop am nɨŋnɨg gɨl, karɨp kɨrop amnak. Bɨ ber nɨbak, kɨri sel karɨp gölɨgɨpir. Pen Pol ak rek nep wög nɨbak rek golɨgɨp ak me, amɨl kɨrop eip kɨn mɨdɨl, sel okok gölɨgɨpal. Pol ne pen, Juda bin bɨ okok abe, Grik bin bɨ okok abe, kɨri magɨlsek Jisas mɨnɨm tep ak nɨŋ dɨlaŋ, agɨl, Juda God nop sobok gep ñɨn ak, ne per per Juda mogɨm gep karɨp ak amɨl, kɨlɨs gɨl kɨrop eip mɨnɨm ag amɨl apɨl golɨgɨp.

Pen kɨsen Sailas eip Timoti eip Masedonia Propins kɨrɨg gɨl, Pol Korid mɨdek sɨŋak aper, Pol ne per per Jisas mɨnɨm tep ak ag ñɨ damɨl damɨl, Juda bin bɨ okok kɨrop mɨnɨm ag ñɨl, Mesaia per kod mɨdolɨgɨpɨn ak me Jisas nep, agolɨgɨp. Pol nɨb agek, Juda bin bɨ okok mɨnɨm ne ak ma nɨŋɨl, nop ag juɨl, mɨnɨm tɨmel agel nɨŋlɨg gɨ, Pol ne, Jisas mɨnɨm tep ak tari gɨnɨg kɨrɨg gɨpal, agɨl, walɨj ne ak pɨpal paklɨg gɨ agak, “Yad nɨbep Jisas mɨnɨm tep ak ag ñen ma nɨpɨm rek, God nɨbep dɨ komɨŋ ma yoknɨgab ak, tap nɨbi ke. Mɨñi nɨbep Juda bin bɨ kɨrɨg gɨl, Juda bin bɨ mer okok kɨrop am ag ñɨnɨgain,” agak.

Pol nɨb agɨl, kɨrop kɨrɨg gɨl, bɨ Juda mer alap karɨp ak amnak. Bɨ nɨbak yɨb ne Titias Jastas. Ne God nop sobok golɨgɨp. Karɨp ne ak Juda mogɨm gep karɨp gol ulep sɨŋak. Pen Krispas, bɨ Juda mogɨm gep karɨp kod mɨdolɨgɨp bɨ ak, bin bɨ ne eip kɨn mɨdelak okok eip Jisas nop nɨŋ dɨlak. Taun kɨb Korid okok, bin bɨ ognap koŋai nep, Pol Jisas mɨnɨm tep agak ak nɨŋɨl, nɨŋɨd ageb, agɨl, mɨnɨm nɨbak nɨŋ dɨl, ñɨg paklak.

Ñɨn alap kɨslɨm eyaŋ Pol nɨgrɨkep nɨŋak, Bɨ Kɨb nop agak, “Nak ma pɨrɨknɨmɨn. Nak gos sek mɨdɨl, kɨlɨs gɨl, mɨnɨm tep yad ak bin bɨ okok kɨrop abramek ag ñek amnaŋ. 10 Yad nep eip mɨdebin. Taun kɨb aul bin bɨ yad koŋai yɨb nep mɨdebal; bin bɨ ognap nep gɨ tɨmel gɨnɨmel rek ma lɨp,” agak. 11 Bɨ Kɨb nɨb agek, Pol Korid nep kɨn mɨdɨl, mɨ nokɨm alap takɨn aknɨb kagol oŋɨd ak, bin bɨ okok kɨrop God Mɨnɨm ak ag ñɨ mɨdolɨgɨp.

12 Pen Rom bɨ kɨb okok Galio nop ag lel, ne amɨl Akaia Propins kod mɨdek ñɨn ak, Juda bin bɨ okok, Pol nop nɨŋel mɨlɨk yapek, mɨnɨm ag ar nokɨm lɨl, nop dɨ cɨcɨ lɨ dam mɨnɨm kɨb agnɨg dad amnɨlak. 13 Pol nop mɨnɨm kɨb agɨl aglak, “Bɨ aul bin bɨ sɨŋ aul kɨrop agɨl, ‘Nɨbi God nop sobok gɨnɨg gɨl, nɨb nɨb gɨm,’ ageb. Pen mɨnɨm ageb ak dɨl genɨgal ak, kɨri lo cɨn tɨb junɨgal,” aglak.

14 Nɨb agelak, Pol pen agnɨg gebin ag nɨŋak ak pen, Galio pen warɨkɨl, Juda bin bɨ okok kɨrop agak, “Nɨbi Juda bin bɨ. Bɨ aul tap tɨmel alap gobkop, mɨnɨm kɨb agnɨg gebɨm ak nɨpnep. 15 Pen nɨbi yokop mɨnɨm magɨl okok nɨb okok nɨb dɨl, pen pen agɨl, bɨ yɨb kɨri ñɨlak okok ak rek nep dɨl, mɨnɨm pen pen agebɨm, ak mɨnɨm kɨb mer; mɨnɨm yokop nɨbak yad ma nɨŋnɨgain. Ak mɨnɨm yad mer. Mɨnɨm nɨbak nɨbi ke agnɨmɨb!” agak. 16 Nɨb agɨl, bɨ polisman ne okok agek, mɨnɨm kɨb agep mɨgan ak kɨrop yɨk gɨ dam mɨs eyaŋ yoklak. 17 Kɨri mɨs amlɨg gɨ, bɨ Juda mogɨm gep karɨp kod mɨdolɨgɨp ak, Sostenes, polisman okok nop yɨr dɨl pak gɨs gɨ paklak. Gapman bɨ kɨb Galio nɨŋɨl, mɨnɨm alap ma agak.

Pol kauyaŋ taun kɨb Adiok, Siria Propins sɨŋak amnak

18 Pen Pol Korid tapɨn kɨn mɨdɨl, bin bɨ Jisas mɨnɨm nɨŋ dɨlak okok kɨrop, “Nɨberɨk sɨŋaul mɨdem,” agɨl, Akwila Prisila ber mal eip karɨp lɨm Siria amnɨn, agɨl, Senkria taun, ñɨg solwara gol sɨŋak amnɨlak. Senkria okok am mɨdɨl, Pol mɨnɨm kɨlɨs nɨŋɨd nɨŋɨd nep God nop agebin agɨl, kɨmkas ne tɨkak. 19 Ñɨg magöb dɨl, Senkria kɨrɨg gɨl, amɨl amɨl taun kɨb Epesas amjaklak. Pol ne Juda mogɨm gep karɨp ñɨlɨk mɨgan ak amɨl, Juda bin bɨ okok eip mɨnɨm ag amɨl apɨl gek. Nɨg gek, bin bɨ okok nop aglak, “Ñɨn ognap sek cɨnop eip sɨŋaul mɨdenɨmɨn,” aglak. Pen mɨnɨm kɨrop ak ma dɨl agak, “Nɨbi sɨŋaul mɨdem. God yɨp, yau, agenɨgab ak, kɨsen adɨk gɨ nɨbep ker onɨgain,” agak. Nɨb agɨl, Akwila Prisila ber mal kɨrop bin bɨ nɨb okok eip Epesas sɨŋak ag lɨl, ne ñɨg magöb dɨl paŋdak. 22 Ñɨg magöb nɨbak amɨl amɨl Sisaria amjakek, Pol ñɨg magöb nɨbak kɨrɨg gɨl, wagɨn ar amɨl Jerusalem amnak. Jerusalem amjakɨl, bin bɨ Jisas nop nɨŋ dɨlak okok, “Nɨbi mɨdebɨm?” agɨl, kɨrop eip mɨnɨm ognap agak. Pol nɨg gɨl, Jerusalem kɨrɨg gɨl, ñɨg magöb kauyaŋ dɨl, taun kɨb Adiok, Siria Propins sɨŋak amnak.

23 Pol Adiok amɨl, yokop tapɨn ñɨn bad alap kɨn mɨd kɨrɨg gɨl, amɨl Galesia Propins okok abe, karɨp lɨm Prijia okok abe gɨ taglɨg gɨ, bin bɨ Jisas nop ned nɨŋ dɨlak okok, kɨri Jisas mɨnɨm tep ak nɨŋ dɨ kɨlɨs gɨnɨmel, agɨl, kɨrop magɨlsek ag ñɨ tep gak.

Bɨ nak Apolos mɨnɨm ak

24 Pen bɨ Juda taun kɨb Aleksadria nɨb alap apɨl Epesas sɨŋak mɨdek. Yɨb ne ak Apolos. Ne bɨ gos tep nɨŋɨl mɨnɨm ag tep gep bɨ alap. Ne God Mɨnɨm dai ned ñu kɨl tɨklak ak nɨŋ tep golɨgɨp. 25 Bɨ ognap nop Bɨ Kɨb Kanɨb Ameb mɨnɨm ak ag ñɨlak. Nɨb ak me, ne kɨlɨs yɨb gɨl, Jisas ne akal nɨb apɨl bɨ tigep bɨ rek mɨdek ak, bin bɨ okok kɨrop yɨpɨd gɨl nep ag ñolɨgɨp. Pen mɨnɨm ag ñolɨgɨp nɨbak, Jon bɨ ñɨg pak ñeb ag ñolɨgɨp rek nep nɨŋɨl ag ñolɨgɨp. Mɨnɨm ognap sek ma nɨŋak. 26 Pen Apolos ma pɨrɨkɨl, Juda mogɨm gep karɨp ak amɨl, mɨnɨm nɨbak abramek yɨb ag ñolɨgɨp. Pen ñɨn alap mɨnɨm ag ñɨ mɨdek nɨŋɨl Prisila Akwila ber mal nɨŋɨl, nop poŋ dɨ dam karɨp kɨri ak amɨl, God Kanɨb Ameb mɨnɨm ma nɨŋak magɨl ognap nop ag ñɨ tep yɨb gɨrek.

27 Kɨsen Apolos ne Akaia Propins amnɨg gek, Epesas bin bɨ Jisas nop nɨŋ dɨlak okok, Apolos ne amɨl kɨrop mɨnɨm tep ak ag ñɨnɨgab ak tep, agɨl, Akaia bin bɨ Jisas nop nɨŋ dɨlak okok kɨrop mɨj alap ñu kɨl tɨkɨl aglak, “Bɨ God wög gep Apolos amjakek, nop dɨnɨmɨb,” aglak. Nɨg gel me, Apolos Akaia Propins amjakɨl, mɨj nɨbak yomek, Akaia bin bɨ God kɨrop yɨmɨg nɨŋɨl gos tep ñek, Jisas nop nɨŋ dɨlak bin bɨ okok, Apolos nop dɨlak. Nop del, ne pen kau kɨrop dɨl, mɨnɨm agep kau sɨŋak Juda bin bɨ okok eip mɨnɨm ag amɨl apɨl gɨl, God Mɨnɨm ar ak ag ñɨ tep gɨlɨg gɨ, “Mesaia, agɨl, kod mɨdebɨm ak Jisas nep,” agak. Nɨg gɨl, ag ñɨ tep gek, nop mɨnɨm alap pen agnɨmel rek ma lak. Nɨg gek, bin bɨ Jisas nop nɨŋ dɨlak okok kɨrop gɨ ñɨ tep gek, mɨd tep gɨlak.

Copyright information for `KMHM