Acts 19

Pol Epesas am mɨdɨl Krais mɨnɨm tep ak ag ñak

Apolos Korid kɨn mɨdek ñɨn nab nɨb sɨŋak, Pol ne amɨl Galesia Propins sɨŋak abe, karɨp lɨm Prijia sɨŋak abe, nab sɨŋak gɨ taglɨg gɨ, taun kɨb Epesas amjakak. Amjakɨl nɨŋak, bin bɨ Jisas nop nɨŋ dɨlak ognap mɨdelak. Pol kɨrop ag nɨŋak, “Nɨbi Jisas nop nɨŋ dɨpek ñɨn ak, Kaun Sɨŋ sek dɨpek aka mer?” agak.

Agek, aglak, “Mer. Kaun Sɨŋ alap mɨdeb, agɨl, cɨn ma nɨpɨn,” aglak.

Nɨb agelak, Pol kɨrop agak, “Pen nɨbi ñɨg pakpek ak, wagɨn ak tari, ag gos nɨpɨm?” agak.

Agek, aglak, “Cɨn Jon agolɨgɨp mɨnɨm ak dɨl me, ñɨg paknok,” aglak.

Nɨb agelak, Pol agak, “Jon Isrel bin bɨ okok agek, ñɨg pakelɨgɨpal ak, tap si tap tɨmel gɨpɨn ak, tari gɨnɨg nɨg gɨpɨn, agɨl, nɨŋel me, kɨrop ñɨg pak ñolɨgɨp. Pen Jon kɨrop agolɨgɨp, ‘Bɨ Kɨb kɨsen onɨgab ak apek, nop nɨŋ dɨnɨmɨb,’ agolɨgɨp. Bɨ kɨsen onɨgab agak nɨbak, Jisas nep,” agak. Pol nɨb agek, cɨn Bɨ Kɨb Jisas nop nɨŋ dɨl bin bɨ ne ke yɨb mɨdojɨn, agɨl, ñɨg paklak. Kɨri ñɨg pakel nɨŋlɨg gɨ, Pol ñɨnmagɨl ne kɨrop ar sɨŋak lek, Kaun Sɨŋ kɨrop apek, kɨri mɨnɨm ar ke ke aglɨg gɨ, God mɨnɨm tep ak ag ñɨlak. Bɨ aknɨb umɨgan alaŋ rek nɨg gɨlak.

Pol takɨn omal nokɨm, Juda bin bɨ mogɨm gep karɨp olak okok eip, God bin bɨ dɨl kod mɨdenɨgab mɨnɨm ak nɨŋ dɨnɨmel, agɨl, kɨlɨs gɨl, mɨseŋ nep mɨnɨm ag amɨl apɨl gɨ mɨdolɨgɨp. Pen bin bɨ ognap gos mɨdmagɨl kɨri ak, gos mɨdmagɨl kɨri nab okok nep mɨdek nɨŋɨl, Pol mɨnɨm agak ak ma dɨnɨgabɨn, agɨl, bin bɨ magɨlsek mɨdelak nab sɨŋak amɨl, Bɨ Kɨb Kanɨb Ameb ak mɨnɨm tɨmel aglak. Nɨb agel, Pol bin bɨ Jisas nop nɨŋ dɨlak okok kɨrop nep poŋ dɨ dam, Tiranas skul karɨp kɨb ak amɨl, kɨrop mɨnɨm ag ñɨ mɨdolɨgɨp. 10 Pol nɨg gɨl ag ñɨ mɨdek, mɨ omal yɨnek me, Juda bin bɨ okok lɨl, Grik bin bɨ okok lɨl, Esia Propins mɨdelak okok magɨlsek Jisas mɨnɨm tep ak nɨŋlak.

Sipa ñɨ ne okok

11 God ne Pol eip mɨdek nɨŋɨl ne tap ma gep rek ke yɨb ognap golɨgɨp. 12 Bin bɨ ognap kɨri Pol agsip walɨj bad ne okok dam, bin bɨ mɨñak gak okok mɨb goŋ kɨrop lel, warɨk amelɨgɨpal; kɨjeki kɨyob ñɨlɨk bin bɨ abaŋ ñagolɨgɨp okok kɨri ak rek nep söŋ amelɨgɨpal.

13 Juda bin bɨ ognap kɨj tap okok gɨl, kɨjeki kɨyob ñɨlɨk tap okok ag söŋ yok ajölɨgɨpal. Pen kɨsen, Pol gek rek nɨŋɨl, cɨn ak rek nep Bɨ Kɨb Jisas yɨb agon, kɨjeki kɨyob ñɨlɨk söŋ amnɨlaŋ, agɨl, kɨjeki kɨyob ñɨlɨk bin bɨ abaŋ ñagak okok kɨrop aglak, “Jisas, Pol mɨnɨm ne ageb bɨ ak, yɨb ne agobɨn ak nɨŋɨl, mɨs amnoŋ!” aglak. 14 Pen bɨ God nop tap sobok gep bɨ kɨb yɨb alap Sipa, ñɨ ne aknɨb ar oŋɨd nɨg gɨ mɨdelak. 15 Pen mɨnek alap kɨri, kɨjeki kɨyob ñɨlɨk ag yokɨn, agɨl, nɨb agel nɨŋlɨg gɨ, kɨjeki bɨ abaŋ ñagak ak mɨnɨm kɨrop ak nɨŋɨl kɨrop pen agak, “Yad Jisas nɨpin, Pol nop nɨpin ak pen nɨbi bɨ an?” agak. 16 Nɨb agɨl, bɨ kɨjeki abaŋ ñagak ak kɨlɨs ke yɨb kɨrop talak gɨl, tapɨn magɨl pak adɨk madɨk gɨl, walɨj kɨrop okok tɨg bɨl bɨl gɨ yokek, kɨri magɨl nep me karɨp nɨbak kɨrɨg gɨl, sapai sek pɨrɨk gɨ amnɨlak.

17 Pen mɨnɨm nɨbak, Juda bin bɨ abe, Grik bin bɨ abe, Epesas mɨdelak okok magɨlsek nɨŋɨl, jel gek pɨrɨkɨl, Bɨ Kɨb Jisas yɨb ne ak nep agel ar amnak. 18 Nɨg gek, bin bɨ Jisas nop nɨŋ dɨlak okok koŋai nep ap mogɨm gɨl, tap tari tari gɨ tɨmel gɨlak okok ag mɨseŋ lɨlak. 19 Kɨj tap okok gɨl, buk ñu kɨl tɨkɨl lölɨgɨpal okok, bin bɨ ognap dapel, bin bɨ ognap okok nɨŋ mɨdel nɨŋlɨg gɨ, kɨri mab pak dagɨlel yɨnak. Buk tap nɨb okok, mani kab magɨl silpa tauep wök pagel, pipti tausan (50,000) rek amnak. 20 Pen taun kɨb Epesas nɨbak nɨg gelak me, Bɨ Kɨb mɨnɨm tep ak tɨgoŋ tɨgoŋ amɨl kɨlɨs yɨb gak.

Epesas bin bɨ mɨnɨm saköl aglak

21 Pen kɨsen, God Kaun ne Pol nop gos ñek, Pol agak, “Yad Masedonia amɨl, Akaia amɨl, Jerusalem amnɨgain. Pen kɨsen Rom ak rek nep amnɨgain,” agak. 22 Nɨb agɨl, bɨ omal ne eip wög gölɨgɨpir, Timoti eip Erastas eip kɨrop ag yokek, Masedonia Propins amnɨrek. Ne pen Esia Propins tapɨn ñɨn bad alap kɨn mɨdek.

23 Pol Epesas mɨdek ñɨn nab nɨb sɨŋak, Epesas bin bɨ ognap warɨkɨl, Bɨ Kɨb Kanɨb Ameb mɨnɨm tep nɨbak nɨŋ dɨlak bin bɨ okok kɨrop nɨŋel, mɨlɨk yapek, pen pen gɨnɨg rek gelak. 24 Pen bɨ alap, yɨb ne Demitrias ak, bɨ ne ognap eip kab silpa dɨl, god esek sobok gölɨgɨpal, yɨb Atemis, agölɨgɨpal ak, karɨp sɨkol kɨl tep ognap gɨ lel, bin bɨ ognap apɨl, tau dam lɨl, bin kɨb cɨn Atemis nop sobok gep karɨp ak, agɨl, sobok gölɨgɨpal. Bɨ nɨb okok wög nɨbak gɨl, mani kɨb yɨb dölɨgɨpal. 25 Demitrias ne, bɨ nop wög gölɨgɨpal okok abe, bɨ wög kɨri gölɨgɨpal nɨbak rek gölɨgɨpal bɨ okok abe agek, ap mogɨm gelak, agak, “Nɨbi nɨpɨm, cɨn wög nokɨm nɨbak gɨl me, mani kɨb yɨb dɨpɨn. 26 Pen mɨñi bɨ narɨk Pol apɨl, bin bɨ okok kɨrop mɨnɨm esek agɨl agɨp, ‘Ñɨnmagɨl dɨl tap gɨpal okok tap sobok gep mer,’ agɨp. Nɨb agosɨp, Epesas sɨŋaul abe, Esia Propins okok abe, bin bɨ koŋai yɨb nep mɨnɨm ne nɨŋ dɨpal. 27 Pol mɨnɨm esek ak agek, nɨŋ dɨl, tap gɨ lon tauelɨgɨpal ak, kɨsen ma taunɨgal. Pen ar nɨbak nep ma agebin. Cɨn ke abe, bin bɨ Esia Propins okok magɨlsek abe, bin bɨ karɨp lɨm ke tɨgoŋ tɨgoŋ magɨlsek abe, god kɨb Atemis ak nop sobok gɨpɨn. Pen nop kɨrɨg gɨl, karɨp kɨb nop sobok gɨpal ak, ak rek nep kɨrɨg gɨnɨmel rek lɨp, agɨl, agebin,” agak.

28 Demitrias nɨb agek, bɨ nɨb okok nɨŋel, mɨlɨk kal yɨb yapek, meg mɨgan dap ranɨl aglak, “Atemis Epesas nɨb ne kɨb yɨb! Atemis Epesas nɨb ne kɨb yɨb!” aglak. 29 Nɨg gɨl mɨnɨm kɨb agel amek nɨŋlɨg gɨ, bin bɨ taun kɨb nɨbak magɨlsek apɨl, Pol bɨ ne omal dɨ cɨcɨ lɨl lɨp gɨ dam mɨnɨm agep kau sɨŋak dad amnɨlak. Pol bɨ ne nɨb omal ne eip Masedonia Propins nɨb ap mɨderek. Yɨb kɨri mal ak, Gaias eip Aristakas eip. 30 Pol pen, bin bɨ ap mogɨm gɨl, mɨnɨm agelak nab sɨŋak amnin, agak ak pen bin bɨ Jisas nop nɨŋ dɨlak okok nop mer aglak. 31 Pen Esia Propins gapman bɨ kɨb ognap, Pol nop bɨ nɨŋeb ne okok me, nop mɨnɨm yokɨl aglak, “Bin bɨ mɨnɨm agep kau sɨŋak ap mogɨm gɨl mɨnɨm agebal sɨŋak ma amnɨmɨn mer,” aglak.

32 Pen bin bɨ koŋai nep ap mogɨm gɨl, mɨnɨm kɨb agɨl, mɨnɨm ke ke yɨb nep aglak. Bin bɨ koŋai nep kɨri mɨnɨm wagɨn mɨdeb nɨŋɨl agobɨn ak, agɨl, ma nɨŋlak; abramek nep aglak. 33 Pen bɨ Juda ognap, bɨ cɨn Aleksada kɨrop ag ñɨ tep gɨnɨgab, agɨl, nop bin bɨ udɨn yɨrɨk sɨŋak yokɨl, bin bɨ ognap mɨnɨm ar ognap nɨg nɨg gɨ agnɨmɨŋ, agɨl, sɨk par agelak pen ne mɨnɨm agnɨg gɨ, nɨbi mɨnɨm ma agɨm, agɨl, ñɨnmagɨl tɨg mɨlɨc gɨ ñak. 34 Aleksada ñɨnmagɨl tɨg mɨlɨc gɨ ñek nɨŋlɨg gɨ, bin bɨ okok nɨŋlak, ne Juda nɨb bɨ alap, nɨŋɨl meg mɨgan dap ranɨl, mɨnɨm ar nokɨm nep sɨk kɨb par agɨl aglak, “Atemis Epesas nɨb ne kɨb yɨb! Atemis Epesas nɨb ne kɨb yɨb!” agɨl, mɨnɨm ar nokɨm nɨbak nep ñon sek sɨk par aul yɨb par ag mɨdelak.

35 Kɨri tu aua nep nɨg sɨk par ag mɨdel mɨdel, kɨsen bɨ taun gapman wög gɨl, ñu kɨl tɨkep bɨ kɨb kɨri ak warɨkɨl, kɨrop agak, “Kapkap mɨdem!” agak. Nɨb agek agek, kapkap mɨdel nɨŋlɨg gɨ, ne agak, “Epesas bin bɨ. Karɨp lɨm cɨn aul, god kɨb Atemis kab kaunan ne seb kab alaŋ nɨb ju owak ak dɨl, karɨp gɨ lɨ tep gɨl, sobok gɨpɨn ak, bɨ an ma nɨŋɨp, agɨl, mɨnɨm saköl agebɨm? 36 Mɨnɨm nɨbak, bin bɨ okok magɨlsek bɨr nɨpal. Nɨb ak, nɨbi kapkap mɨdɨl sɨdol ma gɨnɨmɨb. 37 Pen bɨ dopɨm omal aul, god cɨn Atemis nop ag juɨl, karɨp sobok gɨpɨn sɨŋak tap ognap si ma dɨpir ak, pen kɨrop sɨŋaul dopɨm. 38 Nɨb ak, Demitrias aka bɨ ne ognap, bɨ alap nop mɨnɨm kɨb agnɨg gɨnɨgal ak, bɨ kɨb mɨnɨm tɨg bɨlokep bɨ okok mɨdebal sɨŋak amɨl mɨnɨm agel, kɨri mɨnɨm kɨb nɨbak nɨŋnɨgal. 39 Pen mɨnɨm mɨker ognap mɨdonɨmɨŋ ak, gapman bɨ mɨnɨm tɨg bɨlokep nɨŋ mɨdenɨgal udɨn yɨrɨk kɨri sɨŋak agem nɨŋlaŋ. 40 Cɨn mɨñi sɨŋaul ap mogɨm gɨl, mɨnɨm pɨg agobɨn ak, mɨnɨm wagɨn alap mɨdek ma agobɨn. Gapman bɨ kɨb yɨb alap, ‘Tari gɨnɨg ap mogɨm gɨl nɨg gebɨm,’ agek, pen mɨnɨm alap agjɨn rek ma lɨp,” agak. 41 Ne nɨb agɨl, bin bɨ okok kɨrop ag yokek, ke ke amnɨlak.

Copyright information for `KMHM