Acts 2

Kaun Sɨŋ ne owak

Bin bɨ Jisas nop nɨŋ dɨlak okok, Pedikos ñɨn kɨb ak mɨñi, agɨl, apɨl karɨp ñɨlɨk mɨgan nokɨm alap mɨdelak. Nɨg gɨl mɨdel nɨŋlɨg gɨ, dai gu kɨb seb kab ar alaŋ nɨb agɨl, yɨgen rek dɨl, karɨp ñɨlɨk mɨgan bɨsɨg mɨdelak sɨŋak eyaŋ owak. Pen magɨl nɨbak nep nɨŋlak, mab mɨlaŋ ñon rek ak apɨl, pɨlajɨkɨl ke ke pɨg gɨ rɨk amɨl, bin bɨ nabɨc cög ar alaŋ nokɨm nokɨm am mɨdek. Am mɨdek nɨŋlɨg gɨ, Kaun Sɨŋ apɨl, kaun kɨrop nab adaŋ ap ran jakak nɨŋɨl kɨri mɨnɨm yɨb ar ke ke aglak.

Pen ñɨn nɨbak, Juda bin bɨ okok, kɨri mɨgan ke ke, karɨp lɨm okok nɨb okok nɨb apɨl, Jerusalem mogɨm gɨ mɨdelak. Bin bɨ nɨb okok kɨri God Mɨnɨm ageb rek nɨŋɨl, ar nɨbak rek nep gɨ mɨdelak. Gu kɨb nɨbak agek nɨŋɨl, tari geb, agɨl, bin bɨ koŋai nep kasek karɨp nɨbak apɨl nɨŋlak, mɨnɨm yɨb ar ke ke yɨpɨd gɨl nep agelak. Kɨri nɨŋɨl, kɨb gaul gɨl aglak, “Bin bɨ sɨŋ aul magɨlsek Galili nɨb. Pen titi gɨl mɨnɨm yɨb cɨn ke ke apɨn rek yɨpɨd gɨl agebal nɨŋobɨn? Cɨn ognap Padia nɨb, ognap Midia nɨb, ognap Ilam nɨb, ognap Mesopotemia nɨb, ognap Judia nɨb, ognap Kapadosia nɨb, ognap Podas nɨb, ognap Esia nɨb, 10 ognap Prijia nɨb, ognap Pampilia nɨb, ognap Ijip nɨb, ognap karɨp lɨm Libia, Sairini taun gol okok nɨb, ognap Rom nɨb opɨn. 11 Bin bɨ Rom nɨb opal okok, ognap Juda bin bɨ yɨpɨd gɨl, ognap Juda bin bɨ mer pen mɨñi Juda bin bɨ gɨpal rek ar ak gɨpal. Ognap Krit nɨb, ognap Arebia nɨb opɨn. Pen cɨn nɨŋ mɨdon nɨŋlɨg gɨ, mɨnɨm yɨb cɨn ke ke agobɨn rek yɨpɨd gɨl agɨl, God ne tap aknɨb ke yɨb gɨp, agɨl, yɨb ne agel ar amek, nɨŋobɨn,” aglak. 12 Nɨb agɨl, gos par nɨŋlɨg gɨ, pen ag nɨŋek, pen ag nɨŋek gɨl aglak, “Ke yɨb geb nɨbak tari gɨnɨg geb,” agɨl, gos par yɨb nɨŋlak.

13 Bin bɨ ognap pen kɨri ñɨñɨloŋ lɨl aglak, “Ak ñɨg wain koŋai nep ñɨbɨl, saköl ñagɨp agebal,” aglak.

Pita mɨnɨm ag ñak

14 Pen Pita bɨ Jisas mɨnɨm dad ameb bɨ aknɨb agɨp alaŋ eip warɨkɨl, meg mɨgan dap ranɨl, bin bɨ koŋai nep mɨdelak okok kɨrop agak, “Nɨbi Juda bin bɨ cɨn abe, nɨbi bin bɨ Jerusalem sɨŋaul kɨn mɨdebɨm okok abe, sɨŋaul tari gosɨp ak yad nɨbep mɨnɨm agnɨg gebin aul nɨŋ tep gɨnɨmɨb. 15 Nɨbi ognap agebɨm, ‘Bɨ sɨŋ aul ñɨg wain koŋai nep ñɨbɨl, saköl ñagɨp agebal,’ agebɨm ak, pen kɨri ñɨg wain ñɨbel saköl ma ñagɨp. Mɨñi pɨb kɨsen nep aposɨp won ak nep me. 16 Pen mɨnɨm yɨb ke ke agebal nɨŋebɨm nɨbaul, bɨ God mɨnɨm agep Joel bɨrarɨk nep agɨl ñu kɨl tɨkak rek nep geb me ak. Ne mɨnɨm nɨbak ñu kɨl tɨkɨl agak,

17 ‘God ageb, “Ñɨn kɨsen ak,
bin bɨ magɨlsek okok kɨrop Kaun yad soŋ gɨ yoknɨgain.
Ñɨ pai nɨbi okok God mɨnɨm ne ak bin bɨ okok kɨrop ag ñɨnɨgal.
Bɨ praj nɨbi okok dai nɨŋnɨgal.
Bɨ pobɨŋ nɨbi okok wɨsɨn nɨŋnɨgal.
18 Ñɨn nɨbak, wög gɨ ñeb bin bɨ yad okok, bin okok abe bɨ okok abe,
kɨrop Kaun yad soŋ gɨ yoken, mɨnɨm tep yad ak bin bɨ okok kɨrop ag ñɨnɨgal.
19 Pen yad seb kab ar alaŋ tap ke ma gep rek ognap gɨl,
lɨm dai ar wagɨn aul tap nɨŋep ma nɨŋep ke nɨb ognap gɨnɨgain.
Lakañ gɨl, mab yɨnɨl, sɨkɨm adpɨl kɨb gɨl gɨnɨgab.
20 Pɨb melɨk ma gɨnɨgab;
takɨn lakañ sek lɨnɨgab.
Nɨg genɨgab, kɨsen ñɨn aknɨb ke nɨb mɨseŋ lɨnɨgab.
Bɨ Kɨb melɨk tep aknɨb ke sek onɨgab.
21 Pen bin bɨ an an, Bɨ Kɨb yɨp dɨ komɨŋ yokaŋ, agɨl, ag nɨŋnɨgal okok,
kɨrop dɨ komɨŋ yoknɨgab,” agak.
22 Pita ne Joel ñu kɨl tɨkak mɨnɨm nɨbak ag dai juɨl agak, “Nɨbi Isrel bin bɨ, mɨnɨm agnɨg gebin aul nɨŋ rep gɨnɨmɨb. Jisas bɨ Nasaret nɨb ak bɨ yokop mer; God ne ke nop ag yokek owak. Ñɨ yad ak ag yoken, tap ma gep rek koŋai nep gɨl, tap nɨŋep ma nɨŋep koŋai nep gɨl gɨnɨgab nab kɨrop sɨŋak nɨŋɨl, bɨ nɨbak God ne ke ag yokek owak ak nɨŋlaŋ, agɨl, nop ag yokek owak. Jisas ne tap ma gep rek nab nɨbi sɨŋak gak ak, nɨbi ke bɨr nɨpɨm. 23 God nɨbi gɨnɨgabɨm rek ned nɨŋɨl, Jisas nop dɨ ñɨnmagɨl ar nɨbep ak lek, nɨbi dam bin bɨ tap si tap tɨmel gɨpal okok kɨrop ñem, nop mab kros bak alaŋ ñag pak lel kɨmak. 24 Ne yur kɨb yɨb dɨl kɨmak ak pen pɨs nep cɨp tɨgel sɨŋak mɨdɨl, ki gɨ yap pak amnɨmɨŋ rek ma lak. God gek kauyaŋ warɨkak. 25 Depid pen bɨrarɨk nep Jisas nop mɨnɨm ñu kɨl tɨkɨl agak,

‘Yad nɨpin, Bɨ Kɨb yad eip per per mɨdeb.
Ne ñɨnmagɨl yɨpɨd yad pɨs ken mɨdeb ak me, yad ma pɨrɨknɨgain.
26 Nɨg gɨp ak, cɨbur mɨdmagɨl yad pɨs geb nɨŋɨl yad mɨñ mɨñ yɨb gɨl agebin.
Mɨb goŋ yad kɨmnɨg geb pen gos sek mɨdɨl ma pɨrɨknɨgain.
27 Ti gɨnɨg? Nak yɨp cɨp tɨgel mɨgan ma kɨrɨg gɨnɨgan.
Nak Bɨ Sɨŋ nak kɨrɨg gek, mɨb goŋ ne ki gɨ yap pak ma amnɨgab.
28 Nak yɨp komɨŋ mɨdep kanɨb ak yomnak.
Yad nak eip mɨdɨl, mɨñ mɨñ yɨb gɨnɨgain,’ agak,” agak.
29 Pita Depid agak mɨnɨm nɨbak ag juɨl agak, “Ai mam sɨkop, yad nɨbep mɨnɨm yɨpɨd gɨl agen, nɨŋ tep gɨnɨgabɨm. Based acɨk Depid kɨmek tɨgel gɨlak kau mɨgan ak mɨdeb; kau mɨgan nɨbak mɨñi cɨn ak rek nep nɨpɨn. 30 Pen Depid ne God mɨnɨm agep bɨ alap mɨdolɨgɨp ak me, ne nɨŋak, God bɨrarɨk nep mɨnɨm ag lɨl agak, ‘Nak ñɨ tɨknɨgan tɨk damɨl tɨk lɨnɨgal ñɨ alap ne kau nep dɨl, kiŋ mɨdenɨgab,’ agak. 31 Depid tap kɨsen gɨnɨgab ak nɨŋɨl, Mesaia ak
2:31Grik mɨnɨm “Krais ak” abe, Hibru mɨnɨm “Mesaia ak” abe wagɨn nokɨm alap nep mɨdeb: “God ag lak Bɨ ak.”
ne kɨmɨl warɨknɨgab, agɨl, agak, ‘Nop cɨp tɨgel mɨgan ma kɨrɨg gak. Mɨb goŋ ne ki gɨ yap pak ma amnak,’ agak.

32 “Mɨñi God gek, Jisas ne warɨkɨl komɨŋ mɨdeb. Ne komɨŋ mɨdeb ak cɨn magɨlsek udɨn magɨl cɨn ke nɨpɨn. 33 God Jisas nop dam ñɨnmagɨl yɨpɨd pɨs ar ne ak lak. Lɨl, ne Kaun Sɨŋ ñɨnɨgain, agɨl agak ak, Jisas nop ñek, ne pen cɨnop ñek, apɨl gu kɨb agek, cɨn mɨnɨm ke ke agosɨn sɨŋaul nɨbi ke nɨŋebɨm. 34 Pen Depid mɨnɨm agak nɨbak, ne ke ma agak. Depid ne lɨm dai ar wagɨn aul mɨdɨl, seb kab ar alaŋ ma amnak. Pen ne agak,

‘Bɨ Kɨb ne Bɨ Kɨb yad ak nop agak,
“Ñɨnmagɨl yɨpɨd yad pɨs ar bɨsɨg mɨdenɨmɨn;
35 yad gen kaual maual nak okok,
talak mɨgan nak okok mɨdenɨgal,” agak,’ agak.
36 “Nɨb ak, nɨbi Isrel bin bɨ magɨlsek nɨŋ rep gɨnɨmɨb: Jisas bɨ mab bak alaŋ ñag pak lem kɨmak bɨ nɨbak nep, God gek Bɨ Kɨb yɨb mɨdeb. Ne nep Mesaia per kod mɨdolɨgɨpɨn me ak,” agak.

37 Pita mɨnɨm nɨbak agek, bin bɨ nɨŋ mɨdelak okok nɨŋel ñaul amnak. Nɨg gek, kɨri Pita abe, Jisas mɨnɨm dad ameb bɨ okok abe, ag nɨŋɨl aglak, “Nɨb ak, mam sɨkop, cɨn mɨñi tari gɨn?” aglak.

38 Agelak, Pita agak, “Nɨbi nokɨm nokɨm magɨlsek mɨdebɨm rek, tap si tap tɨmel gɨpɨm ar ak, tari gɨnɨg nɨg gɨpɨn, agɨl, kɨrɨg gɨl, Jisas Krais nop nɨŋ dɨl, ñɨg paknɨmɨb. Nɨg genɨgabɨm, God tap si tap tɨmel gɨpɨm ak nɨŋɨl kɨrɨg gɨl, Kaun Sɨŋ ne ak nɨbep ñɨnɨgab. 39 God bɨrarɨk nep agak, ‘Yad Kaun yad nɨbep Isrel bin bɨ ñɨl, ñɨ pai nɨbi tɨk donɨgabɨm okok kɨrop ñɨl, bin bɨ par okok kɨrop abe ñɨl gɨnɨgain,’ agak. Nɨb ak, cɨn nɨpɨn, God bin bɨ an an olaŋ, agnɨgab okok, kɨrop magɨlsek Kaun Sɨŋ ak ñɨnɨgab,” agak. 40 Pita kɨrop yɨmɨg nɨŋɨl, mɨnɨm koŋai nep agɨl agak, “Bin bɨ mɨñi mɨdebal ognap abramek gɨ tɨmel gɨpal rek, nɨbi kɨrɨg gɨl, mɨd tep gɨnɨmɨb. Mer ak, yur kɨb dɨnɨgabɨm,” agak. 41 Bin bɨ koŋai nep Pita mɨnɨm agak ak nɨŋɨl, Jisas Krais nop nɨŋ dɨl, ñɨg paklak. Ñɨn nɨbak nep, bin bɨ tri tausan (3000) rek Jisas Krais nop nɨŋ dɨl, Jisas bin bɨ ne eip jɨm ñɨl mɨdelak.

42 Nɨb ak, kɨri per per apɨl, bɨ Jisas mɨnɨm dad ameb okok eip jɨm ñɨl mɨdɨl, God Mɨnɨm ag ñelak ak nɨŋ tep gɨn, agɨl, ag amɨl apɨl gɨlɨg gɨ, bred tɨ paŋɨl jɨm ñɨl ñɨblɨg gɨ, God nop sobok gɨlɨg gɨ mɨdelɨgɨpal.

Jisas bin bɨ ne okok gölɨgɨpal rek

43 God bɨ Jisas mɨnɨm dad ameb okok kɨrop kɨlɨs ñek, tap ma gep rek koŋai nep gɨl, tap nɨŋep ma nɨŋep koŋai nep gɨl gel, bin bɨ okok nɨŋɨl, kɨb gaul gɨlak. 44 Bin bɨ Jisas nop nɨŋ dɨlak okok, jɨm ñɨl mɨdɨl, bin bɨ tap ma mɨdek okok, bin bɨ ognap kɨrop tap abramek bɨlok ñɨlak. 45 Lɨm dai, tap okok ak rek nep sɨkim gɨl, mani dɨl, bin bɨ tap ma mɨdek okok kɨrop nonɨm lɨ ñɨlak. 46 Kɨri per per, ñɨn nokɨm nokɨm, God sobok gep karɨp ak am mogɨm gölɨgɨpal. Pen karɨp kɨri okok ak rek nep am mogɨm gɨl, bred tɨ paŋɨl, mɨdmagɨl ar nokɨm lɨlɨg gɨ, mɨñ mɨñ gɨlɨg gɨ, tap jɨm ñɨl ñɨbelɨgɨpal. 47 Pen bin bɨ mɨdelak okok magɨlsek, Jisas nɨŋ dɨlak bin bɨ kɨrop nɨŋel, tep gak. Per per, ñɨn nokɨm nokɨm, Bɨ Kɨb ne bin bɨ ognap sek dɨ komɨŋ yokek, kɨri Jisas nop nɨŋ dɨl, apɨl Jisas bin bɨ ne ned nɨb okok eip nab sakɨl mɨdelɨgɨpal.

Copyright information for `KMHM