Acts 20

Pol Masedonia Propins amɨl, Akaia Propins amnak

Pen bin bɨ okok mɨnɨm pɨg kɨlopɨl ag mɨd kɨrɨg gɨl, am karɨp kɨri ke ke okok amnɨlak. Pol bin bɨ Jisas nop nɨŋ dɨlak okok kɨrop sɨk agek, apelak, kɨri gos sek mɨdɨl Jisas nop nɨŋ dɨ kɨlɨs gɨlɨg gɨ mɨdenɨmel, agɨl, ne mɨnɨm ognap ag ñɨ tep gɨl, “Nɨbi sɨŋaul mɨdem,” agɨl, kɨrop kɨrɨg gɨl Masedonia Propins amnak. Amɨl, nɨb okok gɨ taglɨg gɨ, bin bɨ Jisas nop nɨŋ dɨlak nɨb okok, kɨri gos sek mɨdɨl Jisas nop nɨŋ dɨ kɨlɨs gɨlɨg gɨ mɨdenɨmel, agɨl, ne mɨnɨm ognap ag ñɨ tep gɨ damɨl, Akaia Propins amjakak. Akaia amjakɨl, takɨn omal nokɨm nɨb okok kɨn mɨdɨl, ñɨg magöb dɨl Siria Propins amnɨm, agak ak pen ne mɨnɨm alap nɨŋak, Juda kai nop ñag pak lɨnɨg gelak. Mɨnɨm nɨbak nɨŋɨl me agak, “Wagɨn ar nep adɨk gɨ Masedonia amnin,” agak. Pen Pol ne eip ajelak bɨ okok me: Piras ñɨ ne Sopata taun kɨb Beria nɨb ak; Aristakas eip Sekadas eip taun kɨb Tesalonaika nɨb omal ak; Gaias taun kɨb Debi nɨb ak; Ticikas eip Tropimas eip Esia Propins nɨb omal ak; Timoti ak. Bɨ nɨb okok kɨri ned amɨl, taun kɨb Troas amɨl, cɨnop kod mɨdelak. Pen ñɨn kɨb Bred Yɨs Sek Ma Ñɨŋeb ñɨn ak mɨdon, ap amek nɨŋlɨg gɨ, ñɨg magöb dɨl, ñɨn aknɨb mamɨd alaŋ nab kɨnɨl, Troas amɨl, bɨ ned amnɨlak okok eip am kausek mɨdɨl ñɨn aknɨb ar oŋɨd nɨb okok kɨn mɨdonok.

Pol ñɨ kɨmak alap nop gek, kauyaŋ warɨkak

Wik nokɨm alap Troas mɨdonok nɨbak, sabdaŋ eyaŋ ñɨn ak, bred tɨ pag gɨ ñɨŋnɨg gɨl, karɨp ñɨlɨk mɨgan ar alaŋ am mogɨm gɨl, Pol, tol amnɨgain, agɨl, mɨnɨm agek nɨŋlɨg gɨl, mɨnɨm ne nɨŋ mɨdonok. Nɨg gɨl nɨŋ mɨdon mɨdon, kɨslɨm gek, sɨp mɨlaŋ koŋai nep dagɨl ar sɨŋ epel lɨl, Pol mɨnɨm agek ak nɨŋ mɨdonok. Pen bɨ praj alap wido ar sɨŋak bɨsɨg gɨl, Pol mɨnɨm agek ak nɨŋ mɨdek. Yɨb ne ak Yutikas. Ne nɨg gɨl nɨŋ mɨdek mɨdek, wɨsɨn kal yɨb apek me, udɨn jɨk jɨk gɨ gɨ pɨs nep karɨp ar yɨb alaŋ nɨb gɨ dam lɨm sɨŋ eyaŋ pakak. Nɨg gek, kɨri am sɨŋ eyaŋ dɨ nɨŋlak, pɨs nep bɨr kɨmɨl mɨdek. 10 Pol ne pen sɨŋ eyaŋ amɨl, ñɨ nɨbak nop nab nab lɨ dɨl, agak, “Gos par ma nɨŋnɨmɨb; ne komɨŋ mɨdeb,” agak. 11 Nɨb agɨl, kauyaŋ karɨp mɨgan ar alaŋ amɨl, bred ognap tɨ paŋɨl, jɨm ñɨl ñɨbɨl, Pol kauyaŋ mɨnɨm ag mɨdek mɨdek, mɨñab tɨk melɨk lak ak amnak. 12 Pen bɨ praj ap yap pakɨl kɨmak ak nop komɨŋ karɨp poŋ damɨl mɨñ mɨñ yɨb gɨlak.

Pol Troas kɨrɨg gɨl, Mitilini amnak

13 Pol cɨnop agak, “Nɨbi ñɨg magöb dɨl, taun kɨb Asos am mɨdenɨmɨb; pen yad wagɨn ar apɨl, taun kɨb nɨbak ñɨg magöb kausek dɨl karɨp lɨm Mitilini amnɨn,” agak. Nɨb agek, cɨn ñɨg magöb dɨl, Asos amnɨnok. 14 Asos amɨl, Pol nop dɨl, karɨp lɨm Mitilini amnɨnok. 15 Mɨnek Mitilini kɨrɨg gɨl, karɨp lɨm ñɨg tɨb kɨs gak airan Kaios ulep sɨŋak amjaknok. Mɨnek ak, karɨp lɨm ñɨg tɨb kɨs gak airan Semos amjakɨl, Pol ne gos alap nɨŋak, Epesas amɨl, sɨsain nep gɨ taglɨg gɨ, Pedikos ñɨn ak Jerusalem ma nɨŋnɨgabɨn rek lɨp, ag gos nɨŋak. Nɨb ak me, cɨn Epesas pɨs kɨd jus dɨl, pɨs nep taun kɨb Mailitas amnɨnok.

Pol Epesas bin bɨ kɨrop agak, “Yad pɨs nep amebin,” agak

17 Taun kɨb Mailitas amjakɨl, Pol mɨnɨm yokek, Epesas amek, bin bɨ Jisas nɨŋ dɨlak okok kɨrop kod mɨdelak bɨ okok kɨrop agak, “Yad Mailitas mɨdebin sɨŋaul owɨm,” agak. 18 Nɨb agek, bɨ nɨb okok apelak, kɨrop agak, “Ned Esia Propins nɨbi sɨŋak apɨl, nɨbep eip kɨn mɨdɨl, mɨd damɨl, tari tari gölɨgɨpin ak nɨpɨm. 19 Yɨb yad den ar ma amnak. Bɨ Kɨb nop wög ak gɨnek nɨŋlɨg gɨ, Juda bin bɨ yɨp gɨ tɨmel gɨn, agel nɨŋlɨg gɨ, sɨl aglɨg gɨ mɨnɨm ag ñen amnak. 20 Nɨbi nɨpɨm, yad Jisas mɨnɨm tep ne alap ma kɨrɨg gɨnek, pen mogɨm gɨpɨm kau okok abe, karɨp nɨbi okok abe amɨl, tari mɨnɨm nɨbep gɨ ñɨnɨgab ak magɨlsek abramek ag ñen amnak. 21 Nɨbi Juda bin bɨ okok lɨl, Grik bin bɨ okok lɨl, mɨnɨm kɨlɨs agɨl, ag ñɨ tep gɨl, agnek, ‘Tap si tap tɨmel gɨpɨm ak, tari gɨnɨg nɨg gɨpɨn, agɨl, kɨrɨg gɨl, God mɨnɨm ne ak nɨŋ dɨl, Bɨ Kɨb cɨn Jisas nop nɨŋ dɨnɨmɨb,’ agnek.

22 “Pen mɨñi nɨŋɨm! God Kaun yɨp mɨñ rek lɨl Jerusalem dad ameb ak, yɨp tari rek gɨnɨgab ak ma nɨpin. 23 Pen yad nɨpin, taun kɨb tɨgoŋ tɨgoŋ amjaken, Kaun Sɨŋ ne yɨp per agɨp, ‘Nak Jerusalem amnɨgan, nep mɨñ lel, koslam mɨdenɨgan,’ agɨp. 24 Pen ak mɨnɨm ma mɨdeb. Yad ke nep mɨd tep gɨnɨm, agɨl, gos ak ma nɨpin. Yɨp paknɨgal, agɨl, ma pɨrɨkpin, mer. Bɨ Kɨb Jisas, wög yɨp ag lak ak nep gos nɨŋɨl, God cɨnop yɨmɨg nɨŋɨl dɨp mɨnɨm tep ak, ag ñɨlɨg gɨ nep mɨdenɨgain. Yad gos nokɨm nɨbak nep nɨŋɨl, amɨl, kanɨb nɨbak pɨs nep amnɨgain.

25 “Pen yad nɨpin, nɨbi bin bɨ okok akal magɨlsek, God bin bɨ dɨl kod mɨdenɨgab mɨnɨm nɨbak agen nɨpɨm okok, yɨp kauyaŋ ma nɨŋnɨgabɨm, mer. 26 Mɨñi amnɨg gɨl me, nɨbep mɨseŋ agebin, bin bɨ an an God mɨnɨm tep ak ma nɨŋ dɨl yur kɨb dɨnɨgal ak, ak tap kɨri ke; yad mer. 27 Yad God tap tari tari gɨnɨg geb mɨnɨm ak alap ma kɨrɨg gɨpin, mer; magɨlsek yɨb nɨbep ag ñɨbin. 28 Nɨbi ke nɨŋ rep gɨl, bin bɨ Kaun Sɨŋ ne agek kod mɨdebɨm okok abe nɨŋ rep gɨl mɨdenɨmɨb. Bɨ kaj sipsip mɨkep okok kaj sipsip kɨri okok kod mɨd tep gɨpal rek, nɨbi ak rek nep, God bin bɨ ne, lakañ ne ke tau adɨk dak bin bɨ nɨb okok me, kɨrop kod mɨd tep gɨl mɨdenɨmɨb. 29 Yad nɨpin, yad amen, kain saköl okok apɨl, kaj sipsip nɨbi mɨkebɨm okok ognap su ñɨŋnɨgal. 30 Pen bin bɨ nab nɨbi sɨŋak mɨdebal ognap ak rek nep, bin bɨ Jisas nop nɨŋ dɨpal okok kɨrop lɨp gɨ dad amon, kɨri cɨn eip amnɨn, agɨl, kɨrop mɨnɨm esek agnɨgal. 31 Pen yad mɨ omal nokɨm, karɨp lɨm nɨbi Epesas sɨŋak kɨn mɨdɨl, pɨb nab, kɨslɨm eyaŋ, nɨbep yɨmɨg gek, sɨl aglɨg gɨ, nɨbep magɨlsek nokɨm nokɨm ag ñɨ tep gɨnek. Mɨnɨm ag ñɨnek nɨbak saköl ma gɨnɨmɨb; nɨŋ rep gɨl mɨdenɨmɨb.

32 “Yad nɨbep God ñɨnmagɨl ar ne ak lɨl, mɨnɨm tep ne ak, ne bin bɨ yɨmɨg nɨŋɨp mɨnɨm tep nɨbak ar ak lɨl, amebin. God nɨbep eip mɨdenɨgab. God mɨnɨm tep ne ak nɨŋ denɨgabɨm ak, ne gek, nɨbi Jisas nop nɨŋ dɨ kɨlɨs gɨl bin bɨ ne ke mɨdɨl, tap tep tep bin bɨ ne ñɨnɨg geb ak dɨnɨgabɨm. 33 Yad nɨbep eip kɨn mɨdenek ñɨn ak, bin bɨ ognap mani gol, mani silpa, walɨj tap kɨri okok asɨb ma agnek. 34 Nɨbi nɨpɨm, ñɨnmagɨl yad ak ke nep wög gɨl, bɨ yad eip tagolɨgɨpɨn okok eip, tap magɨl ñɨbɨl, walɨj tau yɨmɨl mɨdolɨgɨpɨn. 35 Pen yad gɨpin nɨbak rek, nɨbi ak rek nep gɨl, bin bɨ yɨm gep rek okok kɨrop dɨ tep gɨl, gɨ ñɨnɨmɨb. Bɨ Kɨb cɨn Jisas ne ke mɨnɨm agak ak nɨŋ mɨdenɨmɨb. Ne agak, ‘Bɨ ognap nɨbep tap ñenɨgal ak, nɨbep tep gɨnɨgab; pen nɨbi bin bɨ ognap kɨrop tap ñenɨgabɨm ak, nɨbep tep yɨb gɨnɨgab,’ agak,” agak.

36 Pol mɨnɨm nɨbak ag mɨbɨl juɨl, Epesas bin bɨ Jisas nɨŋ dɨlak okok kɨrop kod mɨdelɨgɨpal bɨ okok eip kogɨm yɨmɨl, God nop sobok gak. 37 Pol sobok gek nɨŋlɨg gɨ, kɨri sɨl agɨl, nop am dɨ kaig gɨl, mɨlɨk rek ñɨbɨl bom sɨloklak. 38 Kɨsen mɨlɨk dai yad ak ma nɨŋnɨgabɨm, agak, mɨnɨm ak nep nɨŋɨl, kɨrop mapɨn yɨb gek nɨŋɨl, sɨl aglak. Nɨg gɨlɨg gɨ, Pol nop nab nab lɨ dam ñɨg magöb mɨgan ak yoklak.

Copyright information for `KMHM