Acts 21

Pol ñɨg magöb dɨl Jerusalem amnɨg amnak

Pen cɨn Epesas bin bɨ okok kɨrop, sɨŋaul mɨdem, agɨl, ñɨg magöb dɨl, paŋdɨnok. Yɨgen ak ap tep gek, yɨpɨd gɨl nep amɨl amɨl, karɨp lɨm ñɨg tɨb kɨs gak airan Kos amnɨnok. Pen mɨnek ak, Kos kɨrɨg gɨl, karɨp lɨm ñɨg tɨb kɨs gak airan Rodos amnɨnok. Pen mɨnek ak, Rodos kɨrɨg gɨl, taun kɨb Patara amnɨnok. Taun kɨb Patara amɨl nɨŋnok, ñɨg magöb alap karɨp lɨm Pönisia amnɨg gek. Nɨb ak, cɨn ñɨg magöb nɨbak dɨl paŋdɨnok. Amɨl amɨl, karɨp lɨm ñɨg tɨb kɨs gak airan Saipras ñɨnmagɨl aŋɨdken pɨs ar mɨdek nɨŋlɨg gɨ, amɨl amɨl, karɨp lɨm Siria maŋ apɨl me, tap kako okok dɨ yoknɨg amɨl taun kɨb Taia wös gɨnok. Taia am wös gɨl, amɨl bin bɨ Jisas nop nɨŋ dɨlak okok kɨrop pɨyo nɨŋɨl, kɨrop eip wik nokɨm alap kɨn mɨdonok. Pen God Kaun ne kɨrop gos ñek, kɨri Pol nop aglak, “Jerusalem amnɨg geban ak, ma amnɨmɨn,” aglak. Pen amnɨg gɨnok won ak, bin bɨ Jisas nop nɨŋ dɨlak nɨb okok, bin bɨ ñɨ pai kɨri okok magɨlsek cɨnop damɨl taun kɨb nɨbak mɨs ken ñɨg gol sɨŋak amɨl, kɨrop eip kogɨm yɨmɨl, God nop sobok gɨnok. Pen cɨn, “Nɨbi sɨŋaul mɨdem,” agon, kɨri pen, “Nɨbi okok amnɨm,” agel, cɨn am ñɨg magöb ak karɨp mɨgan ak amon nɨŋlɨg gɨ, kɨri adɨk gɨ karɨp kɨri amnɨlak.

Agabas, Pol nop nɨb nɨb gɨnɨgal, agak

Pen cɨn ñɨg magöb dɨl, taun kɨb Taia kɨrɨg gɨl, am taun kɨb Tolemais wös gɨnok. Wös gɨl, bin bɨ Jisas nop nɨŋ dɨlak okok kɨrop, “Nɨbi mɨdebɨm?” agɨl, ñɨn bad alap kɨrop eip nab nɨb sɨŋak kɨn mɨdonok. Mɨnek ak kɨrop kɨrɨg gɨl, am Sisaria amjakɨl, Pilip karɨp ak am kɨnnok. Ne Jisas mɨnɨm tep ag ñɨ ajep bɨ alap. Ne me, ned Jerusalem mɨdɨl, bɨ aknɨb kagol oŋɨd okok eip tap magɨl nonɨm lolɨgɨp. Pen bɨ Pilip nɨbak, pai ne omal omal, Jisas mɨnɨm tep ak ag ñölɨgɨpal. Pai nɨb okok kɨri bɨ ma dɨlak.

10 Cɨn Pilip eip kɨn mɨdonok ñɨn nab nɨb sɨŋak, bɨ God mɨnɨm agep Agabas karɨp lɨm Judia nɨb owak. 11 Agabas apɨl, Pol sɨb nag ne ak dɨl, ñɨnmagɨl tob ne ke nag lɨl agak, “Kaun Sɨŋ ageb, ‘Bɨ sɨb nag nap nɨb nɨbaul, Juda kai Jerusalem sɨŋak nop nag lɨl, dam Juda bin bɨ mer okok kɨrop ñɨnɨgal,’ ageb,” agak.

12 Cɨn magɨlsek mɨnɨm nɨbak nɨŋɨl, Pol nop turaj lɨl neb neb gɨl agnok, “Jerusalem ma amnɨmɨn,” agnok. 13 Agonok, Pol pen agak, “Yɨp tari gɨnɨg mapɨn gek sɨl agem, mɨdmagɨl yad yur gɨp. Yad Jerusalem amɨl, ‘Bɨ Kɨb yad Jisas,’ agnɨgain. Kɨri mɨnɨm ak nɨŋel, mɨlɨk yapek, yɨp nag lenɨgal aka pɨs nep ñag pak lenɨgal ak, yad ma pɨrɨknɨgain. Abramek am agnɨgain,” agak. 14 Pen cɨn Pol nop nɨg gɨ ag mer nɨŋɨl, kɨrɨg gɨl, agnok, “Bɨ Kɨb ne ke nɨŋɨp rek gɨnɨgab,” agnok.

Jerusalem bin bɨ Pol nop ag julak

15 Pen cɨn nɨg gɨl Sisaria kɨn mɨdɨl, Jerusalem amnɨgabɨn, agɨl, tap cɨn okok gɨ jɨn gɨ lɨl, paŋdɨnok. 16 Bin bɨ Jisas nop nɨŋ dɨlak Sisaria nɨb ognap eip Jerusalem amnɨnok. Kɨri cɨnop dam Neson karɨp ak lel, eip kɨnnok. Bɨ Neson nɨbak Saipras nɨb. Ne Jisas nop ned nep nɨŋ dak.

17 Jerusalem amjakon, bin bɨ Jisas nop nɨŋ dɨlak okok magɨlsek cɨnop nɨŋel tep gak. 18 Tol Pol cɨn eip Jems nop mɨnɨm agnɨg amnɨnok. Jerusalem bin bɨ Jisas nop nɨŋ dɨlak okok kɨrop kod mɨdelak bɨ okok magɨlsek ap mogɨm gɨl mɨdelak. 19 Pen cɨn amjakɨl, Pol kɨrop, “Nɨbi mɨdebɨm?” agɨl, God nop kod mɨdek nɨŋlɨg gɨ, karɨp lɨm tɨgoŋ tɨgoŋ ajɨl, Juda bin bɨ mer okok tap tari tari gak ak magɨlsek, bɨ nɨb okok kɨrop kesɨm nɨbak agak. 20 Pol nɨg gɨl kesɨm nɨbak agek nɨŋɨl, kɨri God nop tep agɨl, Pol nop aglak, “Mam. Nak nɨpan, Juda bin bɨ koŋai sɨkerek Jisas nop nɨŋ dɨpal ak pen kɨlɨs yɨb gɨl apal, ‘Cɨn Juda bin bɨ mɨdobɨn. Nɨb ak, Juda lo ar ak nep gɨn,’ apal. 21 Pen Juda bin bɨ okok ognap Jerusalem aul apɨl apal, ‘Pol ne, Mosɨs bɨrarɨk nep lo mɨnɨm ñu kɨl tɨkak ak kɨrɨg gɨl, cɨn Juda kai gɨpɨn ar ak kɨrɨg gɨl, Juda bin bɨ ju amɨl Juda bin bɨ mer karɨp lɨm nab okok mɨdebal kɨrop ageb, “Ñɨ nɨbi okok wak tɨb gɨ rɨk ma gɨnɨmɨb, Juda kai gɨpal rek ma gɨnɨmɨb,” ageb,’ apal. 22 Nak mɨñi Jerusalem aul opan, mɨnɨm nɨbak tɨgoŋ tɨgoŋ amek nɨŋnɨgal. Nɨb ak, cɨn titi gɨn, agɨl, mɨnɨm nɨbak ag amɨl apɨl gɨnok. 23 Mɨnɨm ag amɨl apɨl gɨl, mɨnɨm ag ar nokɨm lɨnok ak mɨñi nep agnɨg gobɨn, nak nɨŋɨl, kɨsen gɨnɨmɨn. Bɨ cɨn aul bɨ omal omal, mɨnɨm kɨlɨs nɨŋɨd nɨŋɨd God nop agobɨn, apal. 24 Nɨg gɨpal rek, God nop tap pak sobok gɨ ñɨnɨg gebal. Nɨb ak, nak am ñɨn ognap kɨrop eip mɨdɨl, tap tari tari gɨl God udɨn yɨrɨk tɨd mɨdenɨgal ak, gɨ tep gɨl, tap God nop sobok gɨ ñɨnɨgal okok, nak tau ñɨl kɨrop gɨ ñek me, kɨsen nabɨc kɨmkas kɨri ak tɨknɨgal. Nɨg genɨgan ak me, bin bɨ okok magɨlsek nɨŋnɨgal, nep mɨnɨm aglak nɨbak esek nep aglak. Kɨri nɨŋnɨgal, nak Juda nɨb ak me, cɨn Juda kai gɨpɨn rek nep gɨpan. 25 Pen Juda bin bɨ mer Jisas nop nɨŋ dɨlak okok kɨrop mɨj ñu kɨl tɨk ñɨl apɨn, ‘Bin bɨ ognap tap yokop god esek okok sobok gɨ ñɨnɨg, kɨmɨn kaj tap okok pakenɨmel, nɨbi ma ñɨŋnɨmɨb. Kɨmɨn kaj tap okok lakañ ak ma ñɨŋnɨmɨb. Kɨmɨn kaj tap okok kɨŋam tɨg kɨbor juel kɨmonɨmɨŋ ak, ma ñɨŋnɨmɨb. Bin si bɨ si ma gɨnɨmɨb,’ agɨl, mɨj ñu kɨl tɨk ñɨbɨn,” aglak.

26 Nɨb agelak, Pol mɨnɨm kɨrop ak dɨl, mɨnek bɨ omal omal tap sobok gɨ ñɨnɨg gɨlak bɨ nɨb okok eip, kɨri tap tari tari gɨl God udɨn yɨrɨk tɨd mɨdenɨgal ak, gɨ tep gɨl, God sobok gep karɨp ak amnɨlak. Amɨl, Pol bɨ kod mɨdelak okok kɨrop agak, “Cɨn ñɨn aknɨb kagol oŋɨd ak mɨdɨl, ñɨn ar oŋɨd ak God nop tap ognap ke ke dapɨl, nop sobok gɨ ñɨnɨgabɨn,” agak.

Juda bin bɨ Pol nop dɨ cɨcɨ lɨlak

27 Pol nɨb agɨl, kɨri tap tari tari gɨl, God udɨn yɨrɨk tɨd mɨdenɨgal ak, gɨ damɨl, ar oŋɨd ñɨn ak ulep gek nɨŋlɨg gɨ, Juda bin bɨ Esia Propins mɨdɨl olak ognap nɨŋlak, Pol God sobok gep karɨp mɨgan ak mɨdek. Ne mɨdek sɨŋak nɨŋɨl, bin bɨ mɨdelak okok mɨnɨm agel, kɨri kal juɨl Pol nop dɨ cɨcɨ lɨlak. 28 Pol nop dɨ cɨcɨ lɨl, sɨk kɨb agɨl aglak, “Bin bɨ Isrel sɨŋaul. Bɨ nɨbaul ne karɨp lɨm ke tɨgoŋ tɨgoŋ magɨlsek ajɨl, bin bɨ okok kɨrop mɨnɨm tom agɨl, cɨn Isrel bin bɨ abe, lo cɨn abe, God sobok gep karɨp aul abe, mɨnɨm tɨmel ageb. Pen ar nɨbak nep, mɨñi ne Juda bin bɨ mer okok God sobok gep karɨp ñɨlɨk mɨgan sɨŋak ma ameb okok, kɨrop abramek poŋ dɨ dowɨp. Nɨb ak, ne karɨp sɨŋ nɨbaul gɨ tɨmel gɨp,” aglak. 29 Kɨri mɨnɨm aglak nɨbak, gos kɨri ke nep nɨŋɨl esek aglak. Pol yokop Tropimas eip God sobok gep karɨp maŋ okok ajerek nɨŋlɨg gɨ, gos kɨri ke nɨŋɨl aglak, “Pol bɨ nak Tropimas Epesas nɨb ak eip God sobok gep karɨp ñɨlɨk mɨgan ak ambir,” aglak.

30 Pen kɨri nɨb agel, mɨnɨm nɨbak bin bɨ okok magɨlsek nɨŋɨl, ke nɨb ke nɨb apɨl Pol nop tɨg lɨp gɨ dam God sobok gep karɨp mɨs eyaŋ yokel nɨŋlɨg gɨ, dai kɨjoŋ gɨ ñɨlak. 31 Bin bɨ koŋai yɨb mɨnɨm saköl kɨb aglɨg gɨ, kal juɨl Pol nop pɨs nep ñag pak lɨnɨg gelak. Pen gelak mɨnɨm nɨbak Rom ami bɨ kɨb yɨb mɨdek sɨŋak amek, ne ami bɨ kod mɨdelak bɨ kɨb ne ognap dɨl, ami bɨ ognap dɨl, kasek amɨl bin bɨ mogɨm gɨ mɨdelak sɨŋak amjaklak nɨŋɨl Pol nop pak adɨk madɨk gelak ak kɨrɨg gɨlak.

33 Ami bɨ kɨb nɨbak apɨl, Pol nop tɨg cɨcɨ lɨl, bɨ ne okok kɨrop agak, “Nɨbi nop sen omal lɨnɨmɨb,” agak. Agek, agak rek gɨlak. Pen ne bɨ ned mɨdelak okok kɨrop ag nɨŋak, “Ne tap tari gosɨp nop nɨg gebɨm?” agak. 34 Agek, kɨri mɨnɨm ke ke agɨl, mɨnɨm pɨg kɨb yɨb aglak. Nɨg gel, ami bɨ kɨb ak mɨnɨm wagɨn alap ma nɨŋɨl, bɨ ne okok kɨrop agak, “Nop dam karɨp kɨb kɨlɨs nɨbi dad amnɨm,” agak. 35 Agek, ami bɨ kɨri Pol nop dam kɨjoŋ wagɨn gol sɨŋak amjakel nɨŋlɨg gɨl, bin bɨ koŋai yɨb nep kabsek amlɨg gɨ Pol nop sɨlɨkɨl, dɨ pakɨn, agɨl, pen pen gɨ yokelak nɨŋɨl bɨ ami bɨ ognap Pol nop dɨ ka gɨl, karɨp mɨgan kɨri dad amnɨlak. 36 Pen bin bɨ okok kɨri kal agɨl agɨl, aglak, “Nop pɨs nep ñag pak lɨm!” aglak.

37 Pen ami bɨ okok Pol nop dam karɨp ñɨlɨk mɨgan eyaŋ amnɨg gel nɨŋlɨg gɨ, Pol ami bɨ kɨb yɨb ak nop agak, “Mɨnɨm yad nep alap agnɨm aka?” agak.

Agek, ami bɨ kɨb yɨb ak agak, “Yad nɨpin nak Grik mɨnɨm nɨpan.
38 Yad gos nɨpin e, nak me, bɨ sɨŋak Ijip nɨb bɨ pen pen gɨpal po tausan (4,000) nep dɨl, dam mɨñ mab kab nep mɨdeb nab okok we gɨl mɨdelak, nak bɨ ak nep, ag nɨpin. Pen nak Grik mɨnɨm nɨpan ak me, nak bɨ nɨbak mer,” agak.

39 Agek, Pol agak, “Mer, yad bɨ Juda alap. Yɨp tɨk dolak taun kɨb Tasas, Silisia Propins sɨŋak. Taun kɨb yad ak yɨb mɨdeb. Pen yɨp yau, agenɨmɨn, yad bin bɨ sɨŋ aul kɨrop mɨnɨm alap ag ñin,” agak.

40 Agek, ami bɨ kɨb ak yau agek, Pol kab kɨbɨŋ tan ameb ar ak tob tau mɨdɨl, ñɨn mɨlɨc gek, bin bɨ okok mɨnɨm kɨrɨg gel nɨŋlɨg gɨ, Juda bin bɨ agelɨgɨpal mɨnɨm ak lɨl, kɨrop mɨnɨm agak.

Copyright information for `KMHM