Acts 22

Pol ne Juda bin bɨ agelɨgɨpal mɨnɨm ak lɨl, agak, “Bapi mam sɨkop. Mɨnɨm nɨbep agnɨg gebin aul nɨŋ mɨdem,” agak.

Nɨb agek, ne Juda bin bɨ agelɨgɨpal mɨnɨm yɨb agak rek nɨŋɨl, mɨnɨm mɨnɨm ma gɨl, kapkap yɨb nep mɨdelak. Kɨri kapkap mɨdel nɨŋlɨg gɨ, Pol kɨrop agak, “Yad Juda nɨb ak pen yɨp tɨk dolak taun kɨb Tasas, Silisia Propins sɨŋak. Pen yad apɨl Jerusalem aul, mɨnɨm ag ñeb bɨ Gameliel eip mɨdɨl kɨb gɨnek ak me, apɨs based sɨkop lo mɨnɨm tari tari aglak ak magɨlsek yɨp ag ñek, nɨpin. Nɨb ak, nɨbi God nop dɨ tep gɨn, agɨl, kɨl tep nep gɨpɨm rek, yad ak rek nep gölɨgɨpin. Bin bɨ Jisas Kanɨb nɨbak amnɨlak okok kɨrop gɨ tɨmel yɨb gölɨgɨpin. Kɨrop ñag pak lin, agɨl, bin abe bɨ abe kɨrop abramek nag lɨl, dam mɨñ lölɨgɨpin. Pen ognap gɨ tɨmel gɨ dam pak len, pɨs nep kɨmelɨgɨpal. Gölɨgɨpin nɨbak, God nop tap sobok gep bɨ kɨb yɨb ak abe, bɨ mɨnɨm tɨg bɨlokep Kansol mɨdebal bɨ kɨb okok abe, kɨrop ag nɨŋem, esek ageb, agɨl, ma agnɨgal; nɨŋɨd ageb, agnɨgal. Ñɨn alap yad Damaskas amnɨg genek, bɨ kɨb nɨb okok yɨp mɨj ognap nɨmam sɨkop kɨri Damaskas mɨdelak okok ñu kɨl tɨkɨl ñɨlak. Mɨj nɨb okok ñu kɨl tɨkɨl aglak, ‘Pol nop kod mɨdenɨmɨb. Damaskas bin bɨ Jisas nop nɨŋ dɨpal okok kɨrop nag lɨl, dad Jerusalem aul donɨmɨŋ,’ aglak. Yad mɨj nɨb okok dɨl, bin bɨ okok kɨrop nag lɨ Jerusalem dapen, yur dɨnɨgal, agɨl, Damaskas amnɨnek.

Pol ned Jisas nop nɨŋ dak, kesɨm ak agak

“Pen yad mɨj nɨb okok dɨl, bɨ ognap eip amɨl amɨl pɨb nab epel won ak, Damaskas maŋ maŋ gon nɨŋlɨg gɨ, dai melɨk kɨb aknɨb ke seb kab ar alaŋ nɨb ap yapɨl yɨp nɨŋak. Nɨg gek, yad ap yap lɨm eyaŋ paken nɨŋlɨg gɨl, mɨnɨm alap yɨp agak, ‘Sol, Sol, yɨp tari gɨnɨg gɨl per gɨ tɨmel geban?’ agak.

“Agek, yad agnek, ‘Bɨ Kɨb! Nak bɨ an?’ agnek.

“Agenek, agak, ‘Yad Jisas Nasaret nɨb; yɨp per gɨ tɨmel geban ak nep agebin,’ agak.
Bɨ yad eip amonok okok, melɨk kɨb ak nɨŋlak ak pen mɨnɨm magɨl yɨp agak ak peyɨg ma nɨŋlak.

10 “Yad pen agnek, ‘Bɨ Kɨb. Yad tari gɨnɨm?’ agnek.

“Agenek, yɨp agak, ‘Nak warɨkɨl, Damaskas amnoŋ, bɨ alap apɨl, tari tari gɨnɨgan ak nep agnɨgab,’ agak.
11 Melɨk nɨbak melɨk kɨb yɨb gɨl, udɨn yɨp ak pɨs nep kwoi gak. Nɨg gek, bɨ yad eip amonok okok, yɨp ñɨnmagɨl kɨd ak dɨl, poŋ dɨl Damaskas amnɨnok.

12 “Pen taun kɨb nɨbak bɨ alap mɨdek, yɨb ne ak Ananaias. Ne lo cɨn ak nɨŋ tep gɨl, ageb ageb rek nep golɨgɨp. Bɨ nɨbak nep, Juda bin bɨ Damaskas mɨdelak okok magɨlsek aglak, ‘Ak bɨ tep yɨb,’ aglak. 13 Pen ne yad mɨdenek ulep sɨŋak apɨl yɨp agak, ‘Mam Sol. Udɨn magɨl nak kauyaŋ ñɨl nɨŋan,’ agak. Nɨb agek nɨŋlɨg gɨ, dai udɨn yad kwoi gak ak pɨs nep komɨŋ lek, ñɨl nɨŋɨl nop nɨŋnek.

14 “Nɨg gek, Ananaias yɨp agak, ‘God apɨs based sɨkop cɨn sobok gölɨgɨpal God ak nep, nep dɨp. Ne tap tari tari gɨnɨgain ag gos nɨŋɨp ar ak nep yomek nɨŋnɨgan. Ne gos nɨŋɨp, nak Bɨ Komɨŋ Tep ne ak nop ke mɨseŋ nɨŋɨl, mɨnɨm meg mɨgan ne ke agenɨmɨŋ mɨnɨm ak mɨseŋ nɨŋnɨgan. 15 God wög gɨ ñeb bɨ mɨdɨl, nep tari tari gek udɨn nɨŋnak ak, mɨnɨm tari tari agek peyɨg nɨŋnak ak, bin bɨ okok magɨlsek kɨrop ag ñɨnɨgan. 16 Nɨb ak, ma kod mɨdenɨmɨn. Warɨkɨl, God nop sobok gɨl, ñɨg pakenɨgan, ne tap si tap tɨmel gɨpan gac ak lɨg gɨ ke yoknɨgab,’ agak.

“Juda bin bɨ mer okok kɨrop mɨnɨm tep yad ak ag ñɨnɨmɨn,” agak

17 “Nɨb agek, agak rek nep gɨnek. Kɨsen Jerusalem aul apɨl, God sobok gep karɨp ak amɨl, God nop sobok gɨ mɨdɨl, nɨgrɨkep nɨŋnek. 18 Nɨgrɨkep nɨŋɨl, yad Bɨ Kɨb nɨŋnek nɨŋlɨg gɨ, ne yɨp agak, ‘Bin bɨ Jerusalem sɨŋ aul mɨnɨm tep yad agenɨgan ak ma nɨŋ dɨnɨgal. Nɨb ak nak kasek Jerusalem kɨrɨg gɨl, karɨp lɨm ke okok amnoŋ,’ agak.

19 “Nɨb agek, yad agnek, ‘Bɨ Kɨb. Kɨri ke yɨp nɨpal, yad ned Juda mogɨm gep karɨp okok ajɨl, bin bɨ nep nɨŋ dɨlak okok kɨrop mɨñ lɨl, tapɨn magɨl nep pakölɨgɨpin. 20 Pen ñɨn alap bɨ mɨnɨm tep nak agep Stipen nop kab ju pak lel nɨŋlɨg gɨ, yad bɨ nop pak lelak okok walɨj kɨri tɨg ju lɨlak okok kod mɨdɨl, paj agnek,’ agnek.

21 “Nɨb agenek, Bɨ Kɨb yɨp agak, ‘Yad nep ag yoken amɨl Juda bin bɨ mer par okok mɨdebal okok amnɨgan,’ agak,” agak.

Ami bɨ kɨb ak Pol nop kod mɨdek

22 Juda bin bɨ Pol mɨnɨm agek ak nɨŋ mɨd damɨl, Juda bin bɨ mer mɨnɨm ak nep agosɨp ak nɨŋɨl, kɨri meg mɨgan dap ranɨl mɨnɨm kɨb yɨb agɨl aglak, “Nop dɨ ñag pak lɨm! Bɨ aknɨb rek komɨŋ ma mɨdonɨmɨŋ,” aglak.

23 Mɨnɨm kɨb nɨb aglɨg gɨ, walɨj kɨri ognap tɨg ju lɨl, sɨlpɨl yɨprɨg dɨl, dɨ yokel ap ranak. 24 Nɨg gelak, ami bɨ kɨb yɨb ak, bɨ ne ognap kɨrop agak, “Nop dam karɨp ñɨlɨk mɨgan damɨl, pakem, bin bɨ sɨŋ aul tari gɨnɨg nop mɨnɨm kɨb agebal wagɨn ak nɨbep ag ñaŋ,” agak. 25 Nɨb agek, nop paknɨg damɨl, nag ñon gɨ lɨlak. Pen Pol ne ami bɨ kɨb ulep nɨb sɨŋak warɨk mɨdek ak nop agak, “Cɨn Rom bin bɨ lo alap nɨg gɨl ma mɨdeb. Bɨ Rom nɨb yɨpɨd gɨl okok yokop ma paknɨgal. Kɨri ned mɨnɨm kɨb agɨl, mɨnɨm tɨg bɨlokɨl, gɨnɨgal,” agak.

26 Pol nɨb agek, ami bɨ kɨb nɨbak am bɨ kɨb yɨb ak nop agak, “Nak tari gɨnɨg geban? Bɨ nɨbak ne bɨ Rom nɨb rek,” agak.

27 Nɨb agek, ami bɨ kɨb yɨb ak apɨl, Pol nop agak, “Nak nɨŋɨd bɨ Rom nɨb rek aka? Yɨp agek nɨŋin,” agak.

Agek, Pol agak, “Yau. Nɨŋɨd, yad bɨ Rom nɨb rek,” agak.

28 Agek, ami bɨ kɨb yɨb ak agak, “Yad mani kɨb yɨb ak yokɨl me, Rom bɨ mɨdebin,” agak.

Agek, Pol pen agak, “Yɨp Rom nɨb rek tɨk dolak ak me, yad bɨ Rom nɨb rek mɨdebin,” agak.

29 Pol nɨb agek, bɨ nop nag lɨlak okok pɨrɨklak. Ami bɨ kɨb yɨb ak, “Bɨ aul Rom nɨb bɨ alap pen nop nag lɨpin,” agɨl, ak rek nep pɨrɨkak.

30 Mɨnek pen ami bɨ kɨb yɨb ak, Juda kai Pol nop mɨnɨm tari agebal ak nɨŋ rep gin, agɨl, God tap sobok gep bɨ kɨb okok abe, Juda kansol bɨ okok magɨlsek abe, owɨm agek, ap mogɨm gel nɨŋlɨg gɨ, Pol nop am wɨsɨb gɨ dapɨl, mɨdelak nab sɨŋak lak.

Copyright information for `KMHM