Acts 23

Pol Juda Kansol kɨb bɨ okok kɨrop mɨnɨm agak

Pol ne Juda Kansol kɨb bɨ nɨb okok kɨrop nɨŋ i sek lɨl agak, “Mam sɨkop. Yad God ageb rek per gɨpin ak me, gos par nɨŋlɨg gɨ ma mɨdebin,” agak. Pol nɨb agek, Ananaias, bɨ God nop tap sobok gep bɨ kɨb yɨb ak, bɨ ulep sɨŋak mɨdelak okok kɨrop agak, “Joŋɨb wak nop pakɨm,” agak. Nɨb agek, Pol Ananaias nop agak, “Nak mɨlɨk sɨgi dagɨl mɨdeban. Bin bɨ okok nep nɨŋel, bɨ tep rek mɨdeban ak pen gos magɨl nak nɨpan ak tɨmel yɨb gɨp. Nɨb ageban nɨbak, God nep pen eyɨk paknɨgab. Cɨn Juda gɨpɨn rek nɨŋɨl, yɨp mɨnɨm kɨb ageban ak pen Juda gɨpɨn ar ak kɨrɨg gɨl, ‘Nop abramek pakɨm,’ agesan,” agak.

Pol nɨb agek, bɨ ulep sɨŋak mɨdelak nɨb okok aglak, “God nop tap sobok gep bɨ kɨb yɨb ak nop ag jueban aka?” aglak.

Agelak, Pol pen agak, “Mam sɨkop. Ne God nop tap sobok gep bɨ kɨb yɨb agɨp, agɨl ma nɨpin. God Mɨnɨm ak ñu kɨl tɨkɨl aglak, ‘Bɨ kɨb nɨbi okok kɨrop ma ag junɨmɨb mer,’ aglak,” agak.

Pen Pol ne nɨŋak, bɨ Kansol kɨb mɨdelak nɨb okok ognap Sadyusi bin bɨ gos nɨŋlak rek gos nɨŋlak, ognap Perisi bin bɨ gos nɨŋlak rek gos nɨŋlak. Bɨ Sadyusi okok gos kɨri ak nɨŋɨl agölɨgɨpal, “Ejol okok ma mɨdebal. Kaun ma mɨdeb. Bin bɨ okok kɨmɨl, pɨs nep kɨmɨl, ma warɨknɨgal,” agölɨgɨpal. Pen bɨ Perisi okok aknɨb gos ma nɨŋelɨgɨpal. Gos kɨri ak nɨŋɨl agölɨgɨpal, “Ejol okok mɨdebal. Kaun mɨdeb. Bin bɨ okok kɨmɨl, pɨs nep kɨmɨl mer, warɨknɨgal,” agölɨgɨpal. Pol ne yakam ke ke mɨdelak nɨbak nɨŋɨl, mɨnɨm kɨb agɨl, agak, “Mam sɨkop. Based bɨ yad okok magɨlsek Perisi nɨb; yad ak rek nep Perisi nɨb nep. Yad bin bɨ kɨmɨl warɨknɨgal mɨnɨm apin ak me, yɨp pen mɨnɨm kɨb agebal,” agak. Nɨb agek, bɨ Sadyusi Kansol kɨb okok asɨk ke ke lɨl, bɨ Perisi Kansol kɨb okok asɨk ke ke lɨl, mɨnɨm pen pen aglak. Mɨnɨm pen pen agɨl, mɨnɨm bleble gɨl, mɨnɨm saköl aglak. Agelak, Perisi kai bɨ lo ag ñeb bɨ kɨri ognap warɨkɨl, mɨnɨm pen pen agɨl, aglak, “Bɨ aul tap tɨmel alap gɨp, agɨl, ma agobɨn. Ne Damaskas amek ñɨn ak, kaun alap aka ejol alap nop agek nɨŋak rek lɨp; cɨn ma nɨpɨn,” aglak. 10 Nɨb agɨl, pen pen ag dad amelak nɨŋlɨg gɨ, ami bɨ kɨb yɨb ak nɨŋɨl, mɨdak mɨdak nɨb ag damɨl Pol nop tɨg gɨ rɨk gɨ dai dai lɨnɨmel rek lɨp, agɨl, ami bɨ ne okok kɨrop agek, Pol nop poŋ dɨ dam karɨp kɨb mɨgan kɨri dam lɨlak.

11 Pen ñɨn nɨbak kɨslɨm nab eyaŋ Bɨ Kɨb apɨl Pol mɨdek ulep sɨŋak warɨk mɨdɨl agak, “Gos sek mɨdenɨmɨn. Mɨnɨm tep yad ak Jerusalem aul apan rek, taun kɨb Rom amɨl, ak rek nep agnɨgan,” agak.

Pol nop ñag pak lɨnɨgabɨn, aglak

12 Mɨnek pen Juda bɨ ñɨnjuɨl omal rek ap mogɨm gɨl, mɨnɨm ag ar nokɨm lɨl aglak, “Cɨn Pol nop pɨs nep ñag pak lɨnɨgabɨn. Nop ñag pak ma lɨpɨn won aul, tap ma ñɨbɨl, ñɨg ma ñɨŋnɨgabɨn!” aglak. 14 Nɨb agɨl, amɨl God nop tap sobok gep bɨ kɨb okok abe, bɨ mɨnɨm tɨg bɨlokep okok abe, kɨrop aglak, “Cɨn mɨnɨm kɨlɨs mɨnɨm nɨŋɨd nɨŋɨd God nop apɨn. Tap magɨl ma ñɨŋnɨgabɨn; Pol nop pɨs nep ñag pak lɨl me, kɨsen tap ñɨŋnɨgabɨn. 15 Nɨb ak, nɨbi abe Juda Kansol kɨb bɨ okok abe, Rom ami bɨ kɨb yɨb ak nop mɨnɨm pɨŋɨl yokɨl, esek agnɨmɨb, ‘Pol nop poŋ dɨ aul dapem, nop mɨnɨm ognap sek ag nɨŋ tep gɨn!’ agnɨmɨb. Nɨbi esek nɨb agenɨgabɨm, cɨn ulɨŋɨn lɨ mɨdɨl, ne aul apek nɨŋlɨg gɨ, nop pɨs nep ñag pak lɨnɨgabɨn,” aglak.

16 Pen Pol ñɨ yɨŋ ne ak, Pol nop paknɨg gelak mɨnɨm nɨbak nɨŋɨl, nɨbap Pol nop dam lɨlak mɨdek karɨp ak amɨl, nop ag ñak.

17 Ag ñek, Pol nɨŋɨl, ami bɨ kɨrop kod mɨdek bɨ alap sɨk agek, apek, nop agak, “Bɨ praj aul mɨnɨm ne alap mɨdeb. Nop ulɨk gɨ ami bɨ kɨb yɨb mɨdeb ak amek, mɨnɨm nɨbak agaŋ,” agak. 18 Pol agek, ami bɨ nɨbak ñɨ yɨŋ ne nɨbak nop ulɨk gɨ dam ami bɨ kɨb yɨb mɨdek sɨŋak amɨl, agak, “Bɨ nagɨman Pol ak agɨp, ‘Bɨ praj aul mɨnɨm alap mɨdeb nɨŋɨl nop ulɨk gɨ dam ami bɨ kɨb yɨb mɨdeb sɨŋak amek, mɨnɨm nɨbak agaŋ,’ agosɨp, nop ulɨk gɨ dapebin aul,” agak.

19 Nɨb agek, ami bɨ kɨb yɨb ak, bin bɨ ognap nɨŋnɨgal, agɨl, ñɨ nɨbak nop ñɨnmagɨl kɨd ak dɨl, kapkap ulɨk gɨ ke ke gol sɨŋak amɨl, agak, “Yɨp mɨnɨm agnɨg geban ak agan,” agak.

20 Agek, ñɨ praj nɨbak agak, “Juda bɨ okok tol nep mɨnɨm yokɨl, esek agnɨgal, ‘Pol nop dam Juda Kansol kɨb mɨdebal ak apenɨmɨn, mɨnɨm ognap sek ag nɨŋ rep gɨn,’ agnɨgal. 21 Nɨb ak, mɨnɨm kɨri agenɨmel ak ma nɨŋnɨmɨn, mer. Bɨ kɨri ñɨnjuɨl omal rek Pol nop ñag pak lɨl nep me, kauyaŋ tap magɨl ñɨbɨl ñɨg ñɨbɨl gɨnɨgabɨn, agɨl, mɨnɨm ag lɨpal. Kɨri mɨnɨm nep ak nɨŋɨl, nɨb gɨn, agɨl, kod mɨdebal,” agak.

22 Ñɨ praj nɨb agek, ami bɨ kɨb yɨb ak nɨŋɨl, nop ag yoklɨg gɨ agak, “Bin bɨ ognap kɨrop nɨŋɨl, ‘Ami bɨ kɨb yɨb ak nop nɨb nɨb gɨ agɨl apebin,’ agɨl, ma ag ñɨnɨmɨn, mer yɨb,” agɨl kab lak.

Pol Gapna Piliks mɨdek amnak

23 Ami bɨ kɨb yɨb ak nɨb agɨl, ami bɨ kod mɨdep ne omal kɨrop sɨk agek, aper, agak, “Ami bɨ okok ñɨnjuɨl aknɨb wajrem alaŋ (200) dɨl, ami bɨ kaj hos ar bɨsɨg gɨl pen pen gɨpal okok ñɨnjuɨl omal nokɨm adɨk gɨ dam aknɨb wajrem alaŋ (70) dɨl, ami bɨ cɨm kɨsal pen pen gɨpal okok ñɨnjuɨl aknɨb wajrem alaŋ (200) dɨl, mɨñi kɨslɨm nab eyaŋ nep Sisaria amnɨmir. 24 Pol nop kaj hos ognap sek ñɨl, nop poŋ dɨ dam tep gɨl, gapman bɨ kɨb Gapna Piliks mɨdeb sɨŋak yokɨl, onɨmir,” agak.

25 Nɨb agɨl, ne Gapna Piliks nop mɨj alap ñu kɨl tɨkak:

26 
  • Yad Klodias Lisias. Nep gapman bɨ kɨb Gapna Piliks mɨj aul ñu kɨl tɨkebin.
  • Nak mɨdeban?
27 
  • Bɨ nep ag yokebin aul, Juda bin bɨ nop dɨ cɨcɨ lɨl pak lɨnɨg gelak ak pen yad nɨŋnek ne bɨ Rom nɨb rek ak nɨŋɨl me, ami bɨ yad ognap eip am nop ulɨk gɨ donek.
28 Dapɨl, nop ñag pak lɨnɨg gelak mɨnɨm wagɨn nɨbak nɨŋnɨm, agɨl, nop damɨl Juda Kansol kɨb mɨnɨm agep kɨri sɨŋak amɨl nɨŋnek, 29 Juda bin bɨ kɨri gɨpal rek lo mɨnɨm ar ognap nep mɨdek. Pen ne tap tɨmel ognap gek, nop pɨs nep ñag pak lep aka mɨñ lep mɨnɨm wagɨn alap ma mɨdek. 30 Pen mɨnɨm alap aglak, ‘Bɨ nɨbak nop ulɨŋɨn lɨl ñag pak lɨnɨgabɨn,’ agelak yad jelep nɨŋɨl, nak mɨdeban sɨŋak ag yokebin. Bɨ nop mɨnɨm apal nɨb okok ognap ag yoken, amɨl, nep mɨnɨm wagɨn nɨbak ag ñɨnɨgal. Mɨnɨm apin me ak. 31 Ami bɨ kɨb yɨb ak nɨb agɨl, mɨj nɨbak ñek, ami bɨ okok Pol nop kɨslɨm eyaŋ nep ulɨk gɨ damɨl, taun kɨb Adipatris amjaklak. 32 Mɨnek ami bɨ wagɨn tagelɨgɨpal okok magɨlsek adɨk gɨ Jerusalem amnɨlak. Ami bɨ kaj hos ar bɨsɨg gɨl pen pen gölɨgɨpal okok nep Pol nop dad taun kɨb Sisaria amnɨlak. 33 Sisaria amjakɨl, amɨl mɨj dapesal ak, bɨ karɨp lɨm nɨbak kod mɨdolɨgɨp Gapna Piliks nop ñɨl, Pol ñɨnmagɨl ar ne ak lɨlak. 34 Gapna Piliks ne mɨj nɨbak udɨn lɨ nɨŋɨl, Pol nop agak, “Karɨp lɨm nak akal nɨb?” agak. Agek, Pol agak, “Yad Silisia Propins nɨb,” agak. 35 Pol Silisia Propins nɨb bɨ mɨdek mɨnɨm ak nɨŋɨl, Gapna Piliks nop agak, “Bɨ nep mɨnɨm agnɨgal okok apenɨgal, mɨnɨm kɨb nak agnɨgabɨn,” agak. Nɨb agɨl, bɨ ne ognap kɨrop agak, “Nop dam Herod karɨp kɨb gɨ lak ak lɨl, kod mɨd tep gɨnɨmɨb,” agak.

Copyright information for `KMHM