Acts 24

Juda bɨ kɨb okok Pol nop mɨnɨm kɨb aglak

Pol nop dam Herod karɨp gɨ lak ak lel, ñɨn omal omal mɨdek. Mɨnek mamɨd ñɨn ak, God nop tap sobok gep bɨ kɨb yɨb Ananaias, taun kɨb Sisaria ak amnɨg, bɨ mɨnɨm tɨg bɨlokep ognap poŋ dɨl, bɨ mɨnɨm agep kɨri Tetalas eip Sisaria amnɨlak. Mɨnɨm kɨb agep karɨp ak amɨl, kɨri gapman bɨ kɨb Gapna Piliks ak nop, Pol nɨg gɨl nɨg gɨl gak ak mɨnɨm kɨb agnɨg gobɨn, aglak. Pol karɨp mɨgan ak dapel nɨŋlɨg gɨ, bɨ mɨnɨm agep Tetalas Gapna Piliks nop agak, “Nak me mɨlek par cɨnop kod mɨdesan, pen pen gɨlɨg gɨ ma gɨl, mɨd tep gɨpɨn. Nak gos nɨŋ tep gɨl gesan ak me, karɨp lɨm cɨn aul tap tep tap kɨsen nɨb mɨseŋ lɨp ak, cɨn mɨd tep gɨpɨn. Karɨp lɨm cɨn aul tɨgoŋ tɨgoŋ okok magɨlsek per nep gɨ tep gɨpan nɨbak nɨŋɨl cɨn mɨñ mɨñ gɨl nep tep yɨb agobɨn. Pen nep mɨnɨm par kɨb ma agnɨgain. Mɨnɨm maŋ won alap agnɨg gebin ak, tɨmɨd pak nɨŋnɨmɨn.

“Bɨ sɨŋaul mɨdeb aul, cɨn nɨpɨn ne per nep gɨ tɨmel gɨp. Bin bɨ okok kɨrop mɨnɨm esek agek, kɨri mɨnɨm esek nɨbak nɨŋ dɨl, ne gɨ tɨmel gɨp rek kɨri nɨg aknɨb rek nep gɨ tɨmel gɨpal. Karɨp lɨm ke tɨgoŋ tɨgoŋ magɨlsek gɨ tagɨl mɨnɨm esek agɨl, Juda kai kɨrop tɨg asɨk ke ke lek nɨŋlɨg gɨ, kɨri gapman mɨnɨm ag juɨl, pen pen gɨpal. Bin bɨ Jisas bɨ Nasaret nɨb ak nop nɨŋ dɨpal okok, bɨ kɨb kɨri alap me aul. Ne God sobok gep karɨp gɨ tɨmel gɨnɨg gek, cɨn nɨŋɨl nop tɨg cɨcɨ lɨl, tap cɨnop gɨ tɨmel gak nɨbak, lo cɨn ke mɨnɨm kɨb agnɨg gonok, ami bɨ kɨb yɨb Lisias kal ju apɨl, nop damɨl agak, ‘Bɨ ak nop mɨnɨm kɨb agnɨg gebal okok, bɨ kɨb Piliks mɨdeb sɨŋak damɨl, mɨnɨm kɨb agnɨmel,’ agak. Nɨb agek me, cɨn mɨñi opɨn. Mɨnɨm nɨbak Pol nop ag nɨŋenɨmɨn, ne ke, cɨn mɨnɨm kɨb agobɨn wagɨn ak agek, nak nɨŋnɨgan,” agak.

Tetalas nɨb agek, bɨ Juda ap mɨdelak okok, mɨnɨm ne agak ar ak nep agɨl, aglak, “Nɨŋɨd yɨb agɨp,” aglak.

Pol Gapna Piliks nop mɨnɨm agak

10 Gapna Piliks ne ñɨnmagɨl dap ranlɨg gɨ, Pol nop, mɨnɨm agan, agek, Pol agak, “Nak mɨ koŋai nep karɨp lɨm aul kod mɨdɨl, nɨŋ tep gɨl, mɨnɨm tɨg asɨk tep geban rek, yɨpɨd gɨl nep agnɨgan. Nɨb ak nɨŋɨl, yɨp tep gek nɨŋlɨg gɨ nep mɨnɨm agnɨgain. 11 Nak bɨ okok kɨrop ag nɨŋenɨmɨn, agnɨgal ñɨn aknɨb umɨgan alaŋ ma amnak nep, yad Jerusalem amɨl, God sobok gep karɨp ak sobok gɨnɨgain, agɨl, amnɨnek. 12 Yad bin bɨ ognap dɨl, God sobok gep karɨp ak aka Juda mogɨm gep karɨp okok aka Jerusalem nab sɨŋak, cɨbur tɨmel gep rek mɨnɨm ognap ma agnek, mer. 13 Yɨp mɨñi mɨnɨm kɨb agebal ak, nak nɨŋnɨgan mɨnɨm wagɨn alap ma mɨdenɨgab, mer. 14 Pen nep mɨnɨm alap mɨseŋ agnɨg gebin. Yɨp apal, ‘Pol cɨn Juda bin bɨ gɨpɨn ak rek ognap ma gɨp; ne tom agɨl, Kanɨb kɨsen nɨb ak ameb,’ apal. Yɨp Kanɨb kɨsen nɨb ajeb, apal ak, nɨŋɨd apal. Yad Kanɨb kɨsen nɨb tagɨl, based sɨkop sobok gölɨgɨpal God nokɨm nɨbak nep sobok gɨpin. Mosɨs Lo mɨnɨm ñu kɨl tɨkak ak abe, bɨ God mɨnɨm agep okok mɨnɨm ñu kɨl tɨklak ak abe, magɨlsek nɨŋ dɨlɨg gɨ mɨdebin. 15 Bɨ Juda sɨŋaul mɨdebal, bin bɨ tep okok abe, bin bɨ tɨmel okok abe, magɨlsek kɨmɨl warɨknɨgal, agɨl nɨpal rek ak, yad ak rek nep nɨpin. 16 God eip amɨl mɨdenɨgain, agɨl, yad abramek ma gɨpin, mer. God nɨŋɨl aka bin bɨ okok nɨŋɨl, Pol yɨpɨd gɨl ma gɨp, agnɨgal ak nɨŋɨl, per nɨŋ tep gɨl, mɨd tep gɨpin.

17 “Pen yad mɨ ognap Jerusalem ma amnɨnek. Pen kɨsen yad amɨl, bin bɨ yad tap ma mɨdeb okok kɨrop mani ognap ñɨl, God nop tap sobok gɨ ñin, agɨl, Jerusalem amnɨnek. 18 Jerusalem amɨl, cɨn Juda bɨ, God udɨn yɨrɨk ar ne sɨŋak mɨd tep gɨn, agɨl, tari tari gɨpɨn ak, gɨnek. Nɨg gɨ sakɨl, God nop tap sobok gɨ ñin, agɨl, God sobok gep karɨp ak am mɨdenek. Nɨg gɨlɨg gɨ mɨdenek ak, bɨ sɨŋaul kɨri apɨl yɨp nɨŋlak. Pen bin bɨ koŋai nep yad eip ap ma mɨdelak. Pen pen agep mɨnɨm ognap ma agnek. 19 Pen Juda bin bɨ Esia Propins nɨb okok Jerusalem apɨl, God sobok gep karɨp sɨŋak mɨdelak. Mɨnɨm kɨri mɨdobkop ak, kɨri sɨŋaul apɨl, mɨnɨm nɨbak aplap. 20 Ma opal ak, bɨ Juda Kansol kɨb sɨŋ aul yɨp Jerusalem mɨnɨm kɨb agɨl, yad tap tɨmel gɨnek mɨnɨm wagɨn nɨŋlak ak agel nak nɨŋan! 21 Pen yɨp mɨnɨm kɨb aglak ñɨn ak, yad mɨnɨm nokɨm alap nep agnek. Meg mɨgan dap ranɨl agnek, ‘Yad bin bɨ kɨmɨl warɨknɨgal, agɨl, gos ak nep nɨpin ak me, yɨp mɨnɨm kɨb agebɨm aul,’ agnek,” agak.

22 Pol nɨb agek nɨŋlɨg gɨ, Gapna Piliks, Kanɨb ak agölɨgɨpal mɨnɨm ak nɨŋ rep gak ak me, Juda bɨ okok mɨnɨm agelak ak ma dɨl, agak, “Kɨsen ami bɨ kɨb yɨb ak Lisias apek, mɨnɨm ne ak nɨŋɨl, mɨnɨm nɨbak agnɨgain,” agak. 23 Nɨb agɨl, bɨ nagɨman kai kɨrop kod mɨdek ak nop agak, “Pol nop kod mɨd tep gɨnɨmɨn; nop pɨs nep nag wös ma lɨnɨmɨn. Ne tap ognap ma mɨdonɨmɨŋ, bin bɨ ne okok kɨrop ag nɨŋek, nop ñɨnɨmel,” agak.

Pol mɨ omal mɨñ mɨdek

24 Ñɨn sɨkol bad alap amek, ñɨn alap Piliks bin ne Drusila eip orek. Bin Drusila nɨbak ne Juda nɨb bin. Pen kɨri ber apɨl, nɨgmɨl ne Pol nop sɨk agek, apɨl, Krais Jisas nop titi gɨl nɨŋ dɨpal mɨnɨm ak agek, Piliks nɨŋ mɨdek. 25 Pol ne mɨnɨm ag damlɨg gɨ, cɨn titi gɨl gɨ tep gɨnɨgabɨn mɨnɨm ak abe, cɨn titi gɨl cɨbur gos mɨdmagɨl cɨn gos gɨp rek nep ma gɨnɨgabɨn mɨnɨm ak abe, God kɨsen cɨnop mɨnɨm kɨb agnɨgab mɨnɨm ak abe, Piliks nop agak. Pen Pol nɨb agek, Gapna Piliks mɨnɨm nɨbak nɨŋɨl, pɨrɨkɨl, Pol nop agak, “Nak mɨñi am mɨdenɨmɨn. Kɨsen yad ñɨn alap nep sɨk agen, onɨmɨn,” agak. 26 Pen gapman bɨ kɨb nɨbak, gos ne ke okok nep nɨŋak, “Yad Pol nop per per sɨk agenɨgain ak, ne pen gos nɨŋnɨgab, ‘Yad bɨ aul nop kapkap mani ognap ñen, ag yokek, amnin,’ agɨl, yɨp mani ognap ñɨnɨgab,” ag gos ak nɨŋak. Pen gos nɨbak nep nɨŋ mɨdɨl, Pol nop dɨgep mɨnek sɨk agek, apɨl, mɨnɨm agelɨgɨpir.

27 Mɨ omal ap amek nɨŋlɨg gɨ, bɨ nak Posias Pestas, Piliks kau nop dɨl, karɨp lɨm nɨbak gapna mɨdek. Pen Piliks, Juda kai yɨp bɨ tep agnɨgal ak tep, agɨl, Pol mɨñ mɨdek ak ma wɨsɨb yokak.

Copyright information for `KMHM