Acts 25

Pestas Pol nop mɨnɨm kɨb nɨŋak

Pen Pestas taun kɨb Sisaria sɨŋak amɨl, gapna wög nɨbak dɨl, ñɨn omal nokɨm nep mɨdɨl, Jerusalem amnak. Pestas Jerusalem amek nɨŋlɨg gɨ, God nop tap sobok gep bɨ kɨb okok abe, Juda bɨ kɨb ognap abe nop am nɨŋɨl, Pol nɨg gɨl nɨg gɨl gɨ tɨmel gak mɨnɨm nɨbak nop aglak. Juda bɨ okok kɨri ke kapkap mɨnɨm ar nokɨm ag lɨl, Pol nop kanɨb nab sɨŋak ulɨŋɨn lɨl, ñag pak lɨnɨgabɨn, agɨl, aglak, “Cɨnop yɨmɨg nɨŋɨl, bɨ nak ognap agek, Pol nop kasek poŋ dɨl Jerusalem dolaŋ,” aglak. Nɨb agelak, Pestas agak, “Pol mɨñ mɨdeb Sisaria. Nɨb ak, yad Sisaria amnɨg gebin rek, nop mɨnɨm ognap mɨdonɨmɨŋ, bɨ kɨb nɨbi ognap agem, yad eip Sisaria amɨl, nop mɨnɨm kɨb agnɨmel,” agak.

Pestas nɨb agɨl, ñɨn jɨl oŋɨd aka wajrem alaŋ sek Jerusalem kɨn mɨdɨl, adɨk gɨ Sisaria amnak. Mɨnek, Pestas ne mɨnɨm kɨb agep karɨp ñɨlɨk mɨgan ak amɨl, Pol nop dowɨm, agak. Pol nop dapelak, Juda bɨ Jerusalem nɨb olak okok apɨl nop pɨŋɨl kɨs kɨs gɨl, mɨnɨm ar ke ke koŋai nep aglak. Pen mɨnɨm aglak ar nɨb okok mɨnɨm wagɨn alap mɨdek, ma aglak.

Kɨri mɨnɨm agelak, Pol warɨkɨl pen agak, “Yad Juda bin bɨ lo mɨnɨm nɨbi ak ma tɨb jupin; yad God sobok gep karɨp ak tap tɨmel alap ma gɨpin; yad Rom Empra Sisa nop mɨnɨm tɨmel alap ma apin,” agak.

Agek, bɨ kɨb Pestas, Juda bin bɨ okok yɨp bɨ tep agnɨgal ak tep, agɨl, Pol nop ag nɨŋɨl, agak, “Mɨnɨm kɨb agobɨn nɨbaul, Jerusalem amɨl agɨn aka?” agak.

10 Agek, Pol agak, “Mɨñi Sisa mɨnɨm kɨb ar ne ak bɨr mɨdebin. Yad Juda bin bɨ kɨrop tap tɨmel alap ma gɨpin ak, nak ak rek nep bɨr nɨpan. 11 Pen tap tɨmel alap gen, yɨp mɨnɨm kɨb agɨl, ñag pak lɨn, aplap ak, ma pɨrɨkpnep; nɨb ak yɨp ñag pak lɨplap. Pen mɨnɨm kɨb agɨl, mɨnɨm wagɨn alap ma mɨdeb ak, bɨ alap yɨp Juda bin bɨ kɨrop ñɨnɨmɨŋ rek ma lɨp. Nɨb ak, nak yɨp Sisa mɨdeb ak ag yokek, ne ke mɨnɨm nɨbaul nɨŋnɨgab,” agak.

12 Pol nɨb agek, bɨ kɨb Pestas amɨl, bɨ ne okok eip mɨnɨm nɨbak ag amɨl apɨl gɨl, adɨk gɨ apɨl, agak, “‘Sisa mɨnɨm kɨb yad ak nɨŋnɨgab,’ apan ak me, nep Sisa mɨdeb ak ag yoknɨgain,” agak.

Kiŋ Agripa eip nɨnai ne Benis eip

13 Pen yokop ñɨn omal yapek nɨŋlɨg gɨ, Kiŋ Agripa eip nɨnai ne Benis eip, Pestas kɨsen nep gapna owak rek nop am nɨŋɨr, agɨl, Sisaria amɨl, Pestas eip ñɨn bad tapɨn alap kɨn mɨderek. 14 Kɨri ñɨn koŋai nep sɨŋak kɨn mɨdnɨg ger nɨŋlɨg gɨ, Pestas ne Kiŋ Agripa nop agak, “Ned Piliks gapna mɨdek ñɨn ak, ne bɨ alap mɨñ lak. Pen gapna wög ne ak kɨrɨg gɨl, bɨ nɨbak mɨñ lep kau ak kɨrɨg amnak. 15 Yad Jerusalem amenek, bɨ Juda God nop tap sobok gep bɨ kɨb okok abe, Juda bin bɨ mɨnɨm tɨg bɨlokep bɨ kɨb okok abe, bɨ nɨbak nop yɨp mɨnɨm kɨb agɨl, aglak, ‘Nak agek, Pol nop ñag pak lɨlaŋ,’ aglak. 16 Pen mɨnɨm wagɨn alap ma agelak nɨŋɨl yad kɨrop agnek, ‘Cɨn Rom bin bɨ lo alap nɨg gɨl ma mɨdeb. Bin bɨ yokop ma ñag pak lɨjɨn. Mɨnɨm kɨb agnɨgabɨn nɨŋɨl bɨ mɨnɨm mɨdonɨmɨŋ okok amɨl, bɨ kɨrop gɨ tɨmel gak udɨn yɨrɨk ne sɨŋak mɨnɨm mɨseŋ agenɨgal; ne mɨnɨm pen agenɨgab; mɨnɨm wagɨn alap mɨdenɨgab ak, nop ñag pak lɨnɨmel, agnɨgabɨn,’ agnek. 17 Nɨb agɨl, Juda bɨ okok yad eip Sisaria aul apɨl, mɨnek me, yad amɨl mɨnɨm kɨb agep karɨp ñɨlɨk mɨgan ak bɨsɨgɨl, Pol nop am dowɨm agen, dolak. 18 Yad gos nɨŋnek e, mɨnɨm kɨb yɨb mɨdeb, agnek ak pen mɨnɨm kɨb aglak ak mɨnɨm agel nɨŋlɨg gɨ nɨŋnek, mɨnɨm kɨb ma mɨdek, mer. 19 Kɨri yokop aglak, ‘God mɨnɨm ak, cɨn ag tep gɨpɨn rek ma agɨp. Pen bɨ Jisas ak bɨr kɨmak ak pen Pol agɨp ne komɨŋ mɨdeb agɨp,’ aglak. 20 Mɨnɨm agelak ak yad nɨŋ tep ma gɨnek rek, Pol nop ag nɨŋnek, ‘Nak Jerusalem amenɨgan, nep mɨnɨm kɨb agnɨgal aka?’ agnek. 21 Agenek, ne mer agak. Ne agak, ‘Yad mɨñ mɨdenɨgain. Kɨsen Empra Sisa ne ke mɨnɨm nɨbak agnɨgab,’ agak. Nɨb agek, yad nop Sisa mɨdeb sɨŋak ag yoknɨgain, agɨl, mɨñ lɨnek rek mɨdeb,” agak.

22 Pestas nɨb agek, Kiŋ Agripa agak, “Pestas. Bɨ nɨbak mɨnɨm ne ke agek, yad nɨŋnɨgain,” agak. Agek agak, “Nɨb ak, tol nɨŋnɨgan,” agak.

23 Nɨb agek, mɨnek, Agripa nɨnai Benis eip, walɨj tep tep nep yɨmɨl, ami bɨ kɨb ognap abe, bɨ kɨb yɨb ognap abe poŋ dɨl, bin bɨ kɨb apobɨn, agɨl, mɨñ mɨñ gɨlɨg gɨ mɨnɨm kɨb nɨŋeb karɨp ñɨlɨk mɨgan ak amnɨlak. Ap mɨdel nɨŋlɨg gɨ, Pestas bɨ ne ognap kɨrop agak, “Pol nop am dowɨm,” agak. 24 Agek, dapelak, Pestas agak, “Kiŋ Agripa abe, bin bɨ ap mɨdebɨm sɨŋ aul abe, bɨ aul nop nɨŋɨm. Juda bin bɨ nop mɨnɨm kɨb agɨl, bɨ nɨbaul pɨs nep ñag pak lep, apal. Yad Jerusalem mɨdenek, yɨp nɨb aknɨb rek nep aglak. Sɨŋaul opin, yɨp ak rek nep apal. 25 Yad nɨpin, bin bɨ okok tap tɨmel yɨb gel, ñɨn ognap ñag pak lɨpal ak pen bɨ aul nop mɨnɨm kɨb agɨl nɨŋnek, tap nɨbak rek alap ma gɨp, mer. Pen ne ke agak, ‘Empra ne ke mɨnɨm yad agnɨgab,’ agak. Nɨb ak me, yad nop Empra nop ag yoknɨgain. 26 Bɨ nɨbaul Empra nop ag yoknɨgain ak pen ne tap tari tari gɨp mɨnɨm wagɨn ak, mɨj sek ñu kɨl tɨk ñɨnɨm rek ma lɨp. Nɨb ak, nak Kiŋ Agripa abe, bin bɨ ognap sɨŋ aul abe, bɨ nɨbaul tap tari tari gɨp mɨnɨm wagɨn ak nɨŋnɨgabɨm. Nɨbi mɨnɨm ne ak nɨŋɨl, mɨnɨm wagɨn magɨl ak yɨp agenɨgabɨm, yad ñu kɨl tɨkɨl, Empra mɨdeb sɨŋak yoknɨm. 27 Pen gos yad nɨpin ak, bɨ nagɨman Empra mɨdeb sɨŋak yokop ag yokɨl, lo tari tari tɨb juɨp ak ma agenɨgain ak, tep ma gɨp, mer,” agak.

Copyright information for `KMHM