Acts 26

Pol Kiŋ Agripa nop mɨnɨm agak

Pen Kiŋ Agripa Pol nop agak, “Yad nep peyɨg nɨŋlɨg gɨ mɨdebin, mɨnɨm agan!” agak.

Nɨb agek, Pol ñɨnmagɨl dap ranlɨg gɨ agak,
“Kiŋ Agripa. Nak nep apɨl yɨp mɨnɨm agan, agesan, Juda bin bɨ mɨnɨm yɨp agebal ak, nep agnɨg gebin ak, yɨp tep gɨp. Cɨn Juda bin bɨ gɨpɨn gɨpɨn ar ak abe, mɨnɨm pen pen apɨn apɨn ar ak abe, nak magɨlsek bɨr nɨpan ak me, nep agnɨg gebin aul, yɨp tep gɨp. Nɨb ak, yad mɨnɨm agen, yɨp yɨrɨk ma nɨŋnɨmɨn.

“Yad ñɨ sɨkol karɨp lɨm yad ke okok mɨdenek ñɨn ak abe, kɨsen am Jerusalem mɨdenek ñɨn ak abe, yad bɨ tigep bɨ rek mɨdenek ak, Juda bin bɨ okok magɨlsek bɨr nɨpal. Kɨri yɨp mɨlek par nɨŋölɨgɨpal. Yad bɨ Perisi, Juda lo mɨnɨm nɨŋɨl, kɨlɨs gɨl, asɨk mosɨk gɨ tep yɨb gɨ mɨdölɨgɨpin. Kɨri nep mɨnɨm nɨbak mɨseŋ agenɨgal ak, yad mɨnɨm nɨŋɨd agebin ak, agɨl nɨŋnɨgan. Pen God bɨrarɨk nep apɨs based sɨkop kɨrop mɨnɨm tep agek, gos sek kod mɨdelɨgɨpal mɨnɨm nɨbak nep nɨŋ dɨpin ak me, kɨri yɨp mɨnɨm kɨb agebal. Cɨn Juda wagɨn ke ke aknɨb umɨgan alaŋ magɨlsek, God apɨs based sɨkop kɨrop ag lak mɨnɨm tep ak kod mɨdobɨn. God ne tap tep ñɨnɨgain ag lak tap tep nɨbak dɨn, agɨl, pɨb nab kɨslɨm eyaŋ nop sobok gɨlɨg gɨ mɨdobɨn. Pen Kiŋ Agripa, nak nɨŋan! God mɨnɨm agak nɨbak mɨnɨm nɨŋɨd nep ageb, agɨl, nɨŋ dɨlɨg gɨ nep mɨdebin ak me, yɨp mɨnɨm kɨb agebal me aul. Pen nɨbi tari gɨnɨg bin bɨ kɨmbal okok, God gek ma warɨknɨgal, ag gos nɨpɨm?

“Pen ned yad ke, bin bɨ Jisas Nasaret nɨb mɨnɨm agelak bin bɨ okok kɨrop gɨ tɨmel gin, ag gos nɨŋölɨgɨpin. 10 Pen Jerusalem mɨdɨl, yad ak rek nep genek. God nop tap sobok gep bɨ kɨb okok yɨp agel, bin bɨ Jisas nop nɨŋ dɨlak okok koŋai nep am dapen, kɨrop mɨñ lölɨgɨpal. Yad ke bɨ mɨnɨm tɨg bɨlokep okok eip yau agen, ognap pɨs nep ñag pak lel kɨmlak, kɨrop paj agölɨgɨpin. 11 Juda mogɨm gep karɨp okok gɨ tagɨl, bin bɨ Jisas nop nɨŋ dölɨgɨpal okok kɨrop mɨlɨk kal nɨŋɨl, kɨri Jisas mɨnɨm ne ak kɨrɨg gɨlaŋ, agɨl, kɨrop gɨ tɨmel gölɨgɨpin. Yad gos ar nokɨm alap nep nɨŋɨl, ñɨn ognap bin bɨ nɨb okok kɨrop pɨyo nɨŋin, agɨl, karɨp lɨm par kɨb okok ajölɨgɨpin.

Jisas Krais Pol nop dak ak, Pol kesɨm nɨbak agak

12 “Pen ñɨn alap Damaskas bin bɨ Jisas nop nɨŋ dɨlak okok kɨrop nag lɨ donɨm, agenek, God nop tap sobok gep bɨ kɨb okok, yau, agɨl, mɨj ñu kɨl tɨk ñel, dɨl saŋdɨnek. 13 Pen kiŋ tep yad nɨŋan! Yad pɨb nab sɨŋ epel owak magɨl ak, kanɨb nab sɨŋak amlɨg gɨ nɨŋnek, melɨk kɨb aknɨb ke seb kab ar alaŋ nɨb yad bɨ ognap eip amonok okok pak ñak. Melɨk pak ñak nɨbak, pɨb melɨk rek mer; melɨk nɨbak ke yɨb gak. 14 Nɨg gek, cɨn magɨlsek lɨm eyaŋ ap yap pakɨl, yad nɨŋnek, mɨnɨm alap, mɨnɨm yɨb cɨn Arameik mɨnɨm agɨl, yɨp agak, ‘Sol! Sol! Yɨp tari gɨnɨg per gɨ tɨmel geban? Nep per kanɨb tep yomnɨm, apin ak pen nak yad eip pen pen geban ak, nep ke yur adɨk ñeb,’ agak.

15 “Agek, yad agnek, ‘Bɨ Kɨb, nak bɨ an?’ agnek.

“Agenek, Bɨ Kɨb agak, ‘Yad Jisas, yɨp per gɨ tɨmel geban ak nep agebin,’ agak.
16 Nɨb agɨl yɨp agak, ‘Pen mɨñi nak warɨkan! Yad nep mɨnɨm agnɨg opin. Nak wög gɨ ñeb bɨ yad mɨdɨl, yɨp mɨñi udɨn nɨŋeban ak abe, yad nep kɨsen yomnɨgain ak abe, bin bɨ ognap okok kɨrop ag ñɨnɨgan. 17 Yad nep ag yoken, nak amɨl Juda bin bɨ okok abe, Juda bin bɨ mer okok abe ag ñek, nep gɨ tɨmel gel nɨŋlɨg gɨ, nep kod mɨdɨl tɨg asɨk yoknɨgain. 18 Nak mɨnɨm tep yad kɨrop ag ñek, udɨn kwoi mɨdebal ak, udɨn ñɨl nɨŋnɨgal. Nak mɨnɨm tep yad kɨrop ag ñek, kɨslɨm okok mɨdebal ak, kɨrɨg gɨl melɨk onɨgal. Nak mɨnɨm tep yad kɨrop ag ñek, Seten kɨlɨs won ne mok okok mɨdebal ak, kɨrɨg gɨl God nop onɨgal. Nɨg genɨgal, tap si tap tɨmel gɨpal okok, Bapi nɨŋɨl kɨrɨg gek, bin bɨ ned yɨp nɨŋ dɨpal okok eip kausek komɨŋ mɨdenɨgal,’ agak.

Pol God nop wög golɨgɨp mɨnɨm ak agak

19 “Pen Kiŋ Agripa. Yad nɨgrɨkep karɨp lɨm seb kab ar alaŋ sɨŋak nɨb apɨl mɨnɨm agak nɨŋnek nɨbak ma kɨrɨg gɨnek. 20 Damaskas amɨl, bin bɨ nɨb okok kɨrop mɨnɨm tep nɨbak ag ñɨnek. Kɨsen amɨl Jerusalem bin bɨ kɨrop ag ñɨl, karɨp lɨm Juda bin bɨ mɨdebal okok magɨlsek kɨrop ag ñɨl, Juda bin bɨ mer okok ag ñɨl, gɨnek. Kɨrop ag ñɨl agnek, ‘Tap si tap tɨmel gɨpɨm ak, tari gɨnɨg nɨg gɨpɨn, agɨl, kɨrɨg gɨl, God nop nokɨm nɨŋ dɨl, tap tɨmel okok bɨr kɨrɨg gɨpɨn ak nɨŋnɨmel, agɨl, God ageb rek nep gɨnɨmɨb,’ agnek. 21 Yad nɨg gɨnek ak me, ñɨn alap God sobok gep karɨp sɨŋak amenek, Juda bɨ sɨŋaul kɨri yɨp dɨ cɨcɨ lɨl, ñag pak lɨnɨg gelak. 22 Pen God yɨp per nep kod mɨdeb rek, yad mɨñi won aul nep sɨŋaul warɨk mɨdɨl, mɨnɨm tep ne ak, bin bɨ yɨb mɨdeb okok abe, bin bɨ yɨb ma mɨdeb okok abe ag ñɨlɨg gɨ mɨdebin. Mɨnɨm ag ñebin nɨbak, ar alap ke mer; bɨ God mɨnɨm agep bɨ okok abe, bɨ nak Mosɨs abe, kɨsen gɨnɨgab, agɨl, ñu kɨl tɨklak mɨnɨm ak nep ag ñebin. 23 God mɨnɨm agep bɨ Aisaia God Mɨnɨm ñu kɨl tɨkɨl agak, ‘Krais apɨl, yur dɨl kɨmnɨgab, pen ne bɨ ned nep kauyaŋ warɨknɨgab ak me, Juda bin bɨ okok abe, Juda bin bɨ mer okok abe nɨŋnɨgal, God kɨrop ak rek nep dɨ komɨŋ yoknɨmɨŋ rek lɨp. Nɨg gɨnɨgab ak, ne kɨrop melɨk rek pak ñɨnɨgab,’ agak,” agak.

24 Pol mɨnɨm nɨbak agek nɨŋlɨg gɨ, Gapna Pestas mɨnɨm kɨb agɨl agak, “Pol, nak bɨ mɨnɨm ar ke ke nɨpan rek, nabɨc jɨn mok nak mɨlep gɨp saköl ñagɨl ageban,” agak.

25 Agek, Pol pen agak, “Bɨ pobɨŋ tep yad Pestas. Yad saköl ñagek ma agebin. Gos nɨŋɨl nɨŋ tep gɨl, mɨnɨm nɨŋɨd yɨb ak agebin. 26 Yad tari mɨnɨm agebin aul, Kiŋ Agripa ne ke bɨr nɨŋɨp. Jisas nop tari tari gɨl mɨnɨm tari tari agɨl gɨlak ak we gɨl ma gɨlak. Mɨseŋ nep gɨlak ak me, yad nɨpin, Kiŋ Agripa ne magɨlsek bɨr nɨŋɨp. Nɨg gek nɨŋɨl yad nop pɨrɨkɨl ma agebin, mer,” agak. 27 Pol nɨb agɨl Kiŋ Agripa nop nɨŋɨl agak, “Kiŋ Agripa. Nak bɨ God mɨnɨm agep okok mɨnɨm aglak ak, nɨŋɨd aglak, agɨl, gos nɨpan aka? Yad nɨpin, mɨnɨm nɨbak nɨŋɨd apal, agɨl, nɨpan,” agak.

28 Pol nɨb agek, Kiŋ Agripa pen agak, “Pol. Nak yɨp, mɨnɨm sɨkol alap agen, Jisas bɨ ne alap mɨdeŋ, agɨl, yɨp mɨnɨm nɨbak ageban aka?” agak.

29 Agek, Pol agak, “Mɨnɨm ulep agnɨm aka mɨnɨm par agnɨm, yad gos nokɨm alap nep nɨŋɨl, God nop sobok gɨl agebin, nak abe, bin bɨ mɨnɨm agebin nɨŋebal sɨŋ aul magɨlsek abe, yad mɨdebin rek mɨdenɨmɨb, agɨl, sobok gebin. Pen yɨp sen ñon gɨpal rek nɨbep lɨlaŋ, agɨl, ma sobok gebin,” agak.

30 Pol nɨb agek, Kiŋ Agripa ak, Gapna Pestas ak, Agripa nɨnai Benis ak, bin bɨ mɨdelak okok magɨlsek warɨkɨl, söŋ amɨl, aglak, “Bin bɨ ognap gɨ tɨmel gel me, mɨnɨm kɨb agɨl, ognap mɨñ lɨl, ognap pɨs nep ñag pak lɨnɨgal. Pen bɨ aul tap tɨmel alap ma gɨp, mer,” aglak.

32 Nɨb agɨl, Kiŋ Agripa ne Pestas nop agak, “Mɨñi mɨñ lep karɨp kɨrɨg gɨl mɨs ambkop ak pen ne, ‘Sisa mɨnɨm kɨb yad nɨŋnɨgab,’ agɨp ak me, mɨñ mɨdɨl, bɨ kɨb Sisa mɨdeb ak amnɨgab,” agak.

Copyright information for `KMHM