Acts 27

Pol Rom amnɨg gɨ ñɨg magöb dak

Gapna Pestas Pol Rom mɨñi amnɨmɨŋ, agɨl agek, ami sɨkop okok kod mɨdep bɨ kɨb Julias ak, Pol abe nagɨman bɨ ognap sek abe dɨl kod mɨdek. Ami sɨkop nɨb okok kɨrop “Empra Ami Sɨkop Ne” agölɨgɨpal. Pen ñɨn nɨbak, ñɨg magöb karɨp lɨm Adramitiam nɨb ak, Esia Propins amnɨg gɨ, Sisaria am wös gak. Nɨb ak, ñɨg magöb nɨbak dɨl ñɨg nab eyaŋ amnɨnok. Bɨ taun kɨb Tesalonaika, Masedonia Propins sɨŋak nɨb bɨ alap eip amnɨnok. Yɨb ne ak Aristakas.

Mɨnek taun kɨb Saidon amjakɨl am wös gɨnok. Julias ne Pol nop dɨ tep gɨl agak, “Amɨl namɨd namam sɨkop kɨrop nɨŋɨl, nep tap tari ma mɨdonɨmɨŋ okok nep ñɨnɨmel,” agak. Pen cɨn Saidon kɨrɨg amnɨg gɨl nɨŋnok, yɨgen kɨb yɨb ak apɨl, ñɨg solwara ak abe pag apek. Nɨg gek, karɨp lɨm ñɨg tɨb kɨs gak airan Saipras pɨs kɨd amnɨnok. Nɨg gɨl, amɨl amɨl Silisia Propins sɨl gɨl, amɨl karɨp lɨm Pampilia sɨl gɨl, am Lisia Propins amɨl, taun kɨb Maira amjakɨl wös gɨnok. Amjak wös gɨl, ami bɨ kɨb bɨ nagɨman okok kɨrop kod mɨdek ak nɨŋak, ñɨg magöb Aleksadria nɨb alap karɨp lɨm Itali amnɨg gek. Nɨb ak, ne cɨnop agek, ñɨg magöb nɨbak amnɨnok. Ñɨg magöb nɨbak amɨl, ñɨg nab kɨb eyaŋ amɨl, sɨsain sɨsain nep koslam amɨl amɨl taun kɨb Kɨnidos amjaknok. Pen yɨgen kɨb ma apek nɨŋɨl yɨpɨd gɨl ameb rek ma lak. Nɨb ak me, pɨs kɨd nep amɨl amɨl karɨp lɨm Salmoni sɨl gɨl, karɨp lɨm ñɨg tɨb kɨs gak airan Krit beŋ kɨd jus dɨl, koslam amɨl amɨl karɨp lɨm sɨkol ñɨg gol sɨŋak alap, “Ñɨg Magöb Mɨd Tep Gep Kau,” agölɨgɨpal, amjakɨl sɨŋak wös gɨnok. Karɨp lɨm nɨbak Lasia taun ulep sɨŋak.

Cɨn nɨg gɨl, sɨsain sɨsain nep gɨ ajon nɨŋlɨg gɨ me, Juda bin bɨ tap ma ñɨŋeb ñɨn ak ap padɨkek, ñɨg solwara kɨb pag owep ñɨn ak bɨr owak. 10 Pen Pol ne kɨrop agak, “Bɨ ognɨl. Ameb rek ma lɨp rek, amenɨgabɨn ak, tap wɨs wad tap okok magɨlsek tɨmel gɨl, ñɨg magöb abe tɨmel gek, cɨn magɨlsek ñɨg ñɨŋjɨn rek lɨp,” agak. 11 Pol nɨb agak ak pen, ñɨg magöb bɨ wög gelak kod mɨdek bɨ kɨb ak abe, bɨ ñɨg magöb nap nɨb ak abe, mɨnɨm ke agerek nɨŋɨl, ami bɨ kɨb Julias, Pol mɨnɨm kɨrɨg gɨl, mɨnɨm kɨrop ak dak. 12 Bɨ koŋai nep aglak, “Karɨp lɨm aul karɨp lɨm tɨmel. Yɨgen kɨb dɨp ñɨn aul, karɨp lɨm tɨmel nɨbaul ma mɨdojɨn; Piniks ulep mɨdeb sɨŋak am mɨdojɨn. Yɨgen kɨb apeb ñɨn ak, ñɨg magöb dam karɨp lɨm nɨbak lon, tɨmel ma gɨnɨmɨŋ,” aglak. Piniks taun nɨbak, karɨp lɨm ñɨg tɨb kɨs gak airan Krit mɨdeb. Ñɨg magöb Piniks apolɨgɨp ak, yɨgen kɨb pɨb apeb pɨs ken apenɨgab ak, ñɨg magöb kapkap pɨb paŋɨd ameb pɨs ken amnɨgab; pen yɨgen kɨb pɨb paŋɨd ameb pɨs ken apenɨgab ak, ñɨg magöb kapkap pɨb apeb pɨs ken amnɨgab.

Yɨgen kɨb apɨl, ñɨg solwara pagak

13 Pen kɨri nɨb agel, sɨŋak mɨdonok nɨŋlɨg gɨ, yɨgen sɨkol sɨkol apek ak nɨŋɨl, “Mɨñi amɨl amnɨgabɨn,” agɨl, bɨ ñɨg magöb wög gelak okok, aga yoklak ak lɨp gɨ dɨl, karɨp lɨm ñɨg tɨb kɨs gak airan Krit ñɨg gol ar sɨŋak amnɨnok. 14 Nɨg gɨl amon nɨŋlɨg gɨ, dai asad kɨb yɨb, airan Krit pɨs kɨd nɨb, ñɨg magöb amnɨg gonok pɨs ken apɨl, ñɨg magöb tɨg jɨnomno gak. 15 Nɨg gek, bɨ ñɨg magöb wög gelak okok nɨŋɨl, dad yɨpɨd gɨl amnɨn, agɨl, gɨ mer nɨŋɨl, kɨrɨg gel, cɨnop sek dad ñɨg solwara nab kɨb okok dad amnak. 16 Yɨgen nɨg gɨl dad amek, amɨl amɨl karɨp lɨm ñɨg tɨb kɨs gak airan sɨkol Kauda apal ak, pɨs kɨd alap amonok nɨŋɨl yɨgen kɨb apek ak ulekak. Nɨg gek nɨŋlɨg gɨ, agnok, “Yɨgen sɨkol apeb rek, ñɨg magöb sɨkol bad ak dɨl, ñɨg magöb kɨb mɨgan ak dɨ lɨn,” agɨl, koslam yɨb dɨ lɨnok. 17 Ñɨg magöb sɨkol bad ak dɨ lɨ tep gɨl, ñɨg magöb kɨb ak pɨpag gɨnɨmɨŋ rek lɨp, agɨl, ñɨg magöb okok nɨb okok nɨb nag ñon gɨl, lɨp gɨ lɨ kɨlɨs gɨlak. Pen, “Yɨgen kɨb apeb aul, ñɨg magöb cɨn ak dam kab kɨlɨp Sötis apal okok amɨl, kab kɨlɨp tɨmel ak pɨŋ lek, tɨmel gɨnɨgab,” agɨl, sel ñon gɨlak ak wɨsɨb yokel, jel gek pɨrɨklɨg gɨ amnɨnok. 18 Yɨgen kɨb ak aplɨg gɨ mɨdek ak me, mɨnek ñɨg magöb ak auan amnaŋ, agɨl, wɨs wad tap okok dɨ ñɨg yoklak. 19 Mɨnek ak, ak rek nep, yɨgen dɨ nep mɨdek ak me, tap tari tari ñɨg magöb mɨd tep gaŋ, agɨl, karɨp mɨgan lel mɨdek ak, magɨlsek nɨŋebir dɨ ñɨg eyaŋ yoklak. 20 Pen cɨn per per pɨb gap okok ma nɨŋolɨgɨpɨn, mer. Yɨgen ak nɨg gɨl dɨlɨg gɨ nep mɨdek ak me, gos alap nɨŋɨl, agnok, “Karɨp lɨm alap ma amnɨgabɨn; kɨm saknɨgabɨn,” agɨl, gos nɨŋnok.

21 Pen mɨlek par kɨri tap magɨl ma ñɨbelɨgɨpal. Kɨsen Pol mɨdelak nab sɨŋak warɨkɨl agak, “Bɨ ognɨl, mɨnɨm yad agnek ak nɨpkep rek, cɨn airan Krit nep mɨdɨl, wɨs wad tap okok dɨ ñɨg eyaŋ ma yokpnop. 22 Pen yad nɨbep agebin, mɨñi gos par ma nɨŋnɨmɨb; gos sek mɨdenɨmɨb. Cɨn alap ma kɨmnɨgabɨn. Ñɨg magöb ak nep pɨs nep tɨmel gɨnɨgab. 23 Yad God nop wög gɨ ñeb bɨ ne mɨdebin ak me, mɨñi kɨslɨm eyaŋ God ejol ne alap ag yokek, apɨl yad mɨdesin ulep sɨŋak apɨl yɨp agɨp, 24 ‘Pol, nak ma pɨrɨknɨmɨn! Mɨdɨl, nak bɨ kɨb Sisa mɨdeb sɨŋak amɨl, mɨnɨm kɨb nɨŋnɨgan. Pen bin bɨ ñɨg magöb karɨp mɨgan mɨdebal okok, God kɨrop ak rek nep kod mɨdek ognap ma kɨmnɨgal. God ne nep yɨmɨg nɨŋɨl, komɨŋ mɨdep magɨl kɨri ak nep ñɨb,’ agɨp. 25 Nɨb ak, bɨ ognɨl, nɨbi ma pɨrɨknɨmɨb; gos sek mɨdenɨmɨb. Yad nɨpin, God nop nɨŋ dɨpin ak, ne ageb rek nep gɨnɨgab. 26 Pen cɨn amɨl amɨl, karɨp lɨm ñɨg tɨb kɨs gak airan alap amon, ñɨg magöb kab kɨlɨp pɨŋ lɨ wös gɨnɨgab,” agak.

Ñɨg magöb pɨs nep tɨmel gak

27 Pen yɨgen ak cɨnop nɨg gɨl dɨ damek damek ñɨn aknɨb wajrem pɨs kɨd adaŋ amek nɨŋlɨg gɨ kɨslɨm eyaŋ me, ñɨg solwara Edriatik, apal ak, nab sɨŋak amlɨg gɨ, bɨ ñɨg magöb wög gelak okok, gos alap nɨŋɨl, ulep karɨp lɨm alap apjaknɨgabɨn rek lɨp, aglak. 28 Kɨri gos nɨbak nɨŋɨl, kab kɨlɨp ulep ulep mɨdeb aka agɨl, tap ñɨg lɨ nɨpal alap lɨl nɨŋlak par kɨb kɨb 40 mita mɨdek. Yokop sɨkol sɨkol magɨl alap amɨl, tap nɨbak kauyaŋ lɨl nɨŋlak 30 mita mɨdek. 29 Nɨg gek, cɨn kab kɨb salai ar sɨŋak amjɨn rek lɨp, agɨl, pɨrɨkɨl, aga omal omal yoklak nɨŋɨl, ñɨg magöb kɨlɨs gak. Kɨlɨs gek nɨŋlɨg gɨ, God nop sobok gɨl aglak, “Karɨp kasek tɨkɨl pɨb laŋ,” aglak. 30 Pen bɨ ñɨg magöb wög gelak okok, karɨp lɨm ñɨg tɨb kɨs gak airan nɨbak yokop ulep nɨb sɨŋak amnɨg, bin bɨ okok nɨŋ mɨdelak rek, esek wai ñɨl aglak, “Ñɨg magöb sɨkol ak dam ñɨg magöb nabɨc pɨs ar yokɨl, aga ognap sek yokɨn,” aglak. 31 Kɨri esek nɨg gel nɨŋlɨg gɨ, Pol nɨŋɨl, Julias ami bɨ ne okok eip kɨrop agak, “Bɨ ñɨg magöb wög gebal aul, kɨri ñɨg magöb sɨkol ak dɨl pɨrɨk gɨ amenɨgal ak, nɨbi magɨlsek kɨm saknɨgabɨm,” agak. 32 Pol nɨb agek, ami bɨ okok, ñɨg magöb ñɨg eyaŋ yoknɨg gelak nag ak, pɨs nep tɨb gɨ rɨk gɨ yokel, ñɨg nab eyaŋ yowak.

33 Pen mɨñab tɨknɨg gak magɨl ak, Pol kɨrop agak, “Ñɨn aknɨb wajrem pɨs kɨd adaŋ ak (14) gos par nɨŋɨl, tap magɨl ma ñɨbɨl, yokop nep mɨdebɨm. 34 Nɨb ak, mɨñi tap ognap ñɨŋɨm. Mer ak, nɨbi titi gɨl mɨdenɨgabɨm. Bin bɨ nokɨm alap nabɨc kas nokɨm alap ma yonɨgab,” agak. 35 Pol nɨb agɨl, bred ognap dɨl, kɨri mɨdelak nab sɨŋak God nop tep agɨl, tɨ paŋɨl, tap ognap ñɨŋak. 36 Pol ne ñɨbek nɨŋlɨg gɨ, kɨri ak rek nep cɨbur tep gek, tap ognap dɨ ñɨŋlak. 37 Cɨn maŋ ñɨn juɨl aknɨb wajrem pɨs kɨd adaŋ (276) bin bɨ ñɨg magöb mɨgan nɨbak mɨdonok. 38 Pen tap ñɨb sakɨl, ñɨg magöb auan amnaŋ, agɨl, wid mɨdek okok dɨ ñɨg eyaŋ yoknok.

39 Mɨñab tɨkek nɨŋlɨg gɨ, karɨp lɨm nɨbak nɨŋnok. Pen bɨ ñɨg magöb wög gelak okok karɨp lɨm nɨbak tari, agɨl, ma nɨŋlak. Pen kɨri nɨŋlak, ñɨg solwara oŋɨd pak sak amnak ak, kab kɨlɨp tep nep mɨdek kɨd ak me, aglak, “Ñɨg magöb ar nɨbak yɨpɨd gɨl amnɨgabɨn,” aglak. 40 Nɨb ak, ñɨg magöb aga yoklak nag okok pɨs nep tɨb gɨ rɨkɨl, ñɨg magöb pɨs pɨs lɨlak stia omal wɨsɨb yeplɨl, sel kɨb ak wɨsɨb lɨlak ak kauyaŋ dap ran ñon gɨl, paŋdɨlak. 41 Amɨl amɨl me, ñɨg magöb mɨlɨk dai ak, kab kɨlɨp ar ak pɨŋɨl, paklɨg gɨ kɨlɨs gak. Nɨg gɨl paklɨg gɨ kɨlɨs gek, ñɨg solwara ak pag apɨl, ñɨg magöb cɨmgan dai pɨs nep pag jɨsɨpɨk masɨpɨk gɨ dad amnak.

42 Nɨg gek, ami bɨ ognap apɨl, bɨ kɨb kɨri Julias nop aglak, “Ñɨg magöb aul tɨmel geb. Bɨ nagɨman okok pɨrɨk gɨ amel, cɨnop ag gɨnɨgal. Nɨb ak, kɨrop ñag pak lɨn,” aglak. 43 Nɨb aglak ak pen Julias, Pol nop gos nɨŋɨl, kɨrop mer agɨl, agak, “Bɨ ñɨg kas parɨk nɨpal okok ned ñɨg kas parɨk amnɨlaŋ. 44 Kɨsen bɨ ñɨg kas parɨk ma nɨpal okok, mab bog dai dai okok dɨl, dɨ cɨcɨ lɨl amnɨlaŋ,” agak. Agek, agak rek nep gɨnok. Bɨ alap ñɨg ma ñɨŋnok; magɨlsek komɨŋ amnɨnok.

Copyright information for `KMHM