Acts 28

Pol karɨp lɨm Molta am mɨdek

Pen cɨn karɨp lɨm ñɨg tɨb kɨs gak nɨbak amnɨnok, bin bɨ nɨb okok mɨdelak okok cɨnop aglak, “Karɨp lɨm aul Molta,” aglak. Nɨb agɨl, cɨnop dɨl gɨ tep gɨlak. Cɨnop mɨñab pak kalau gak rek, cɨnop dɨ tep gɨl, mab dap dagɨlel, maŋɨl tep gɨnok. Pol pen amɨl mab lek lek ognap yɨprɨg dapɨl dagɨlek nɨŋlɨg gɨ, kodal alap mab lek lek dapek nab nɨb sɨŋak mɨdek ak me, pɨboŋ gek, ap ranɨl Pol nop ñɨnmagɨl kɨd ak su i sek lak. Nɨg gek, bin bɨ karɨp lɨm nɨbak mɨdelak okok nɨŋɨl, kɨri ke aglak, “Bɨ nagɨman aul gɨ tɨmel gɨp rek komɨŋ amnɨmɨŋ rek ma lɨp. Ñɨg solwara nab sɨŋak mɨdlɨg gɨ, ñɨg magöb ak tɨmel gek ma kɨmɨb ak pen mɨñi kɨmnɨgab,” aglak. Nɨb aglak ak pen Pol ñɨnmagɨl ne ak pɨpal pakek, kodal nɨbak yapɨl, mab yɨnak. Pen Pol nop tap alap ma gak. Nɨg gek, bin bɨ nɨb okok kɨri ke aglak, “Bɨ aul nop kodal suɨp ak su gɨnɨmɨŋ aka su ma gek kasek kɨmnɨmɨŋ,” agɨl, tapɨn nep nɨŋ mɨdelak. Pen nɨg gɨ nɨŋ mɨdel, nop tap alap ma gak, mer. Kɨri nɨŋɨl, aglak, “Bɨ nɨbak bɨ yɨb alap mer; ne god alap,” aglak.

Pen bɨ kɨb karɨp lɨm nɨbak kod mɨdek ak yɨb ne ak Pablias. Karɨp lɨm ne ak ulep nɨb sɨŋak mɨdek ak me, cɨnop dad karɨp ne ak amɨl, ñɨn omal nokɨm kod mɨd tep yɨb gak. Bɨ kɨb nɨbak nap ne ak mɨb goŋ ne ak, mab rek yɨnɨl, cɨb yɨpɨl gɨl, kɨm mɨdek. Pen Pol ne Pablias nap nop nɨŋɨl, God nop sobok gɨl, nop ñɨnmagɨl lek nɨŋlɨg gɨ, tap gak nɨbak pɨs nep komɨŋ lak. Nɨg gek me, bin bɨ karɨp lɨm nɨbak tap gak okok peyɨg nɨŋɨl apel nɨŋlɨg gɨ, Pol ne God nop sobok gek, kɨrop komɨŋ lak. 10 Pol nɨg gek me, cɨnop kod mɨd tep yɨb gɨl, ñɨg magöb dɨl amnɨg gonok ñɨn ak, tap tari tari ma mɨdek okok cɨnop abramek ñɨlak.

Pol taun kɨb Rom amjakak

11 Pen karɨp lɨm nɨbak, ñɨg magöb Aleksadria nɨb alap, ak rek nep ap mɨdek. Ñɨg magöb nɨbak yɨb ne ak “Ñɨ Tam” aglak. Ñɨn nɨbak yɨgen kɨb dep ñɨn ak owak ak me, ameb rek ma lek, nɨb sɨŋak mɨdek. Cɨn abe karɨp lɨm nɨbak mɨdon, takɨn omal nokɨm yowak. 12 Pen yɨgen kɨb ma owep ñɨn ak, ñɨg magöb Ñɨ Tam nɨbak amɨl, taun kɨb Sairakius amjakɨl wös gɨnok. Amjak wös gɨl, ñɨn omal nokɨm nɨb sɨŋak mɨdonok. 13 Ñɨg magöb nɨbak nep dɨl, Sairakius kɨrɨg gɨl, taun kɨb Regium amnɨnok. Mɨnek yɨgen kɨb alap kɨd ken apɨl, ñɨg magöb ak dɨl, kasek amek me, ñɨn omal nep ñɨg nab sɨŋak mɨdɨl, Putiolai taun amjakɨl wös gɨnok. 14 Karɨp lɨm nɨbak bin bɨ Jisas nop nɨŋ dɨlak ognap mɨdelak ak me, cɨnop aglak, “Cɨn eip kɨn mɨdɨl, amnɨmɨb,” aglak. Agelak, kɨrop eip ñɨn aknɨb ar oŋɨd kɨn mɨdɨl, “Rom amnɨn,” agɨl, paŋdɨnok. 15 Pen Rom bin bɨ Jisas nop nɨŋ dɨlak okok, “Pol bɨ ñon onɨgal,” agel, nɨŋɨl, ognap ap cɨnop Apias Maker nab sɨŋak nabɨŋ paklak rek, ognap ap cɨnop Karɨp Kɨneb Omal Nokɨm mɨdek karɨp lɨm sɨŋak nabɨŋ paklak. Pol kɨrop nɨŋek, cɨbur ne tep gek, God nop tep agak. 16 Pen cɨn amɨl Rom mɨdonok, gapman bɨ kɨb ak Pol nop agak, “Karɨp nak alap ke kɨnmɨn,” agak. Nɨb agek, Pol ne karɨp alap pɨyo nɨŋɨl kɨn mɨdek nɨŋlɨg gɨ, ami bɨ alap nop kod mɨdek.

Pol Jisas mɨnɨm tep ak taun kɨb Rom sɨŋak ag ñak

17 Pol ñɨn omal nokɨm mɨdɨl, Juda bɨ kɨb karɨp lɨm nɨbak mɨdelak okok kɨrop sɨk agek, ap mogɨm gelak, agak, “Mam sɨkop. Yad bin bɨ cɨn okok tap tɨmel alap ma gɨl, apɨs based sɨkop mɨnɨm aglak ak ma tɨb jupin ak pen Juda bɨ kɨb Jerusalem nɨb okok yɨp dɨ cɨcɨ lɨl, dam Rom gapman bɨ kɨb nɨb okok kɨrop ñɨlak. 18 Rom gapman bɨ okok yɨp mɨnɨm kɨb agɨl nɨŋlak mɨnɨm wagɨn alap ma mɨdek. Cɨn nop ñag pak lɨjɨn rek ma lɨp aglak. Nɨb ak, yɨp, wɨsɨb yokɨn, agɨl, nɨŋlak ak pen Juda kai mɨdelak okok kɨlɨs yɨb gɨl, yɨp kauyaŋ mɨnɨm kɨb aglak. Nɨg gel me, yad agnek, ‘Sisa ne ke mɨnɨm yad ak nɨŋnɨgab,’ agnek. Pen yad bin bɨ yad Juda okok kɨrop mɨnɨm alap agnɨg ma opin. 20 Pen cɨn Juda kai Bɨ Kɨb nop gos sek kod mɨdobɨn mɨnɨm tep ne ak nep ag ñen, yɨp mɨñ lɨpal aul. Mɨnɨm nɨbak agnɨg me nɨbep sɨk agen opɨm,” agak.

21 Pol nɨb agek, nop pen aglak, “Bɨ karɨp lɨm Judia nɨb nɨb okok, aul apɨl aka mɨj ñel apek, mɨnɨm tɨmel ognap nep agel, ma nɨpɨn. 22 Pen cɨn nɨpɨn, Juda bin bɨ okok okok magɨlsek apal, ‘Bin bɨ gos nak nɨpan rek nɨpal okok, bin bɨ tep mer,’ apal. Nɨb ak, nak mɨnɨm nak ke agek, cɨn ke nɨŋɨn,” aglak.

23 Pen kɨri nɨb agɨl, ñɨn alap mɨnɨm agnɨgabɨn, agɨl, ag lɨlak. Ñɨn ag lɨlak nɨbak nep, bin bɨ ned olak rek mer, bin bɨ koŋai yɨb nep Pol mɨdek karɨp ak kɨslɨm sek nep ap mogɨm gɨlak. Nɨg gɨl, ap mogɨm gel nɨŋlɨg gɨ, Pol ne, God bin bɨ dɨnɨg gɨl, Ñɨ ne ag yokek, Kiŋ rek owak mɨnɨm ak ag ñɨnɨg, Mosɨs abe, bɨ God mɨnɨm agep bɨ okok abe, bɨrarɨk nep Jisas nɨb nɨb gɨl gɨnɨgab, agɨl, ñu kɨl tɨklak mɨnɨm ak kɨrop ag ñak. Jisas mɨnɨm ak agen nɨŋlaŋ, agɨl, Pol mɨnɨm nɨbak ag mɨdek nɨŋlɨg gɨ, pɨb paŋɨd amnak. 24 Pen mɨnɨm agak nɨbak, ognap agak rek nɨŋ dɨlak pen ognap ma nɨŋ dɨlak. 25 Pol bin bɨ ma nɨŋ dɨlak okok kɨrop agak, “Bɨrarɨk nep Kaun Sɨŋ ne Aisaia nop goŋ lek, apɨs based kɨri okok kɨrop mɨnɨm nɨŋɨd yɨb agak. 26 Mɨnɨm nɨbak Aisaia ne God Mɨnɨm dai alap ñu kɨl tɨkɨl agak,

‘Juda bin bɨ okok kɨrop amɨl agnɨmɨn,
“Mɨnɨm agnɨgal nɨŋnɨgabɨm ak
pen mɨnɨm agɨp ak, agɨl, ma nɨŋnɨgabɨm.
Udɨn nɨŋnɨgabɨm ak
pen tap alap ma nɨŋnɨgabɨm.
27 Bin bɨ sɨŋ aul mɨnɨm yad agebin ak
kɨrop yɨrɨk gek ma nɨŋebal.
God Mɨnɨm nɨŋon, cɨnop gek,
bin bɨ ne mɨdojɨn rek lɨp agɨl,
tɨmɨd pɨlɨŋ gɨl, udɨn jɨkɨl nep mɨdebal,” agnɨmɨn,’ agak.
28 “Nɨb ak, Juda bin bɨ sɨŋ aul nɨŋɨm! Nɨbi Juda kai, God mɨnɨm tep ak kɨrɨg gɨpɨm rek, ne agek, mɨnɨm tep nɨbak Juda bin bɨ mer mɨgan ognap amnɨgab nɨŋɨl kɨri mɨnɨm nɨbak dɨnɨgal,” agak. 29 Pol kɨrop mɨnɨm nɨbak ag dai juek nɨŋlɨg gɨ, Juda bin bɨ okok kɨri ke amlɨg gɨ, pen agek pen agek gɨlɨg gɨ amnɨlak.

30 Pen Pol taun kɨb Rom kɨn mɨdolɨgɨp karɨp ak taulɨg gɨ kɨn mɨdek, mɨ omal yɨnak. Bin bɨ nop nɨŋnɨg apelɨgɨpal okok kɨrop magɨlsek ag wasu dɨl, dɨ tep golɨgɨp. 31 Bin bɨ nop apelɨgɨpal okok, God bin bɨ dɨnɨg gɨ, Ñɨ ne ag yokek, Kiŋ rek owak mɨnɨm ak kɨrop ag ñɨl, Bɨ Kɨb Jisas Krais mɨnɨm tep ak ag ñɨl, golɨgɨp. Ne nɨg gek, Rom gapman bɨ kɨb okok nop ma ag gɨlak ak me, bin bɨ okok kɨrop mɨnɨm kɨlɨs gɨ agɨl, yɨpɨd gɨl nep ag ñolɨgɨp.

Copyright information for `KMHM